Petycja o reformę spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce

Adresat/Adresaci petycji: Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej

 

Petycja o reformę spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce

0500
  350
 
350 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 500 podpisów.

Petycja o reformę spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce

Postkomunistyczna spółdzielczość wymaga pilnej naprawy i restauracji do formy demokratycznej, by służyć lokalnym społecznościom i Polsce.

Obecny patologiczny system oparty na korupcji i wyzysku jest zaprzeczeniem standardów państwa demokratycznego. Reforma spółdzielczości pozwoli na poprawę sytuacji ekonomicznej milionów rodzin (obniżenie kosztów czynszowych), zapewni mieszkańcom tzw. „zasobów spółdzielczych” realizację konstytucyjnego prawa do własności (art. 64 Konstytucji), powstrzyma biedę, eksmisje i wykluczenie społeczne, zahamuje coraz liczniejsze upadłości spółdzielni.

Odnowiona, demokratyczna spółdzielczość to historyczna szansa uruchomienia planowanego taniego budownictwa mieszkaniowego dla mniej zamożnych. Bez reformy program „Mieszkanie+”, w rękach prezesów postkomunistycznych spółdzielni, będzie kolejnym drogim i nieefektywnym projektem, który narazi państwo polskie i młode rodziny na dodatkowe, niczym nie uzasadnione koszty. Zamiast potrzebujących, młodych, beneficjentami projektu „Mieszkanie+” staną się grupy interesów.

W ramach postulowanego zakresu zmian żądamy wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie K 60/13. Dość tzw. „członków oczekujących” – fikcyjnych członków, przyjmowanych tylko po to, aby na walnych zgromadzeniach głosować zgodnie z wolą prezesa. Docierają do nas sygnały, że w projekcie nowelizacji przygotowywanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa postuluje się utrzymanie tej instytucji w nieco tylko zmienionej formie. Nie ma na to naszej zgody! Dość ograbiania nas z naszego majątku, z naszych pieniędzy zgromadzonych na funduszu remontowym!

Oczekujemy również jasnej deklaracji władz, że nie będą podejmowane żadne próby wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego, który miałby rujnujące skutki dla mieszkańców osiedli zarządzanych przez spółdzielnie.

Przyłącz się! Razem możemy zmienić spółdzielczość i Polskę!

Prezesi spółdzielni rządzą Polską >>
Poznaj mechanizmy korupcji w spółdzielczości >>
Zobacz jak zarabia się na eksmisjach i krzywdzie ludzkiej >>
Sprawdź różnice między spółdzielnią a wspólnotą >>
W jaki sposób zarabia się na funduszu remontowym >>
Jak zarabia się na obrocie lokalami >>

Jak działa rada nadzorcza w spółdzielni-molochu >>
Degradacja człowieka w postkomunistycznej spółdzielczości >>

Jak manipuluje się walnym zgromadzeniem >>
Dlaczego opłaca się wielokrotnie podawać do sądu >>
Jak funkcjonuje spółdzielnia wg relacji pracownika >>
Spółdzielnie-molochy budują drożej niż deweloperzy >>
Przeczytaj o skutkach wprowadzenia podatku katastralnego >>
Zobacz film o patologii walnego zgromadzenia >>
W szponach zła. Setki procesów o zapłatę >>
Techniki zastraszania członków spółdzielni >>
Zobacz program o patologiach i upadłości spółdzielni >>
Przeczytaj o upadłości spółdzielni w Łodzi >>


Autor: Spółdzielcy RP


Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Podpisując się akceptują Państwo Regulamin CitizenGO i Politykę Prywatności oraz zgadzają się Państwo na otrzymywanie co jakiś czas emaili o naszych kampaniach. Mogą się się wypisać w każdym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Petycja o reformę spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce

TAK – dla reformy polskich SM i większych praw spółdzielców!
NIE – dla podatku katastralnego!

My, obywatele Rzeczypospolitej, mieszkańcy osiedli zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe żądamy od Sejmu i Senatu RP uchwalenia nowej ustawy reformującej spółdzielczość mieszkaniową.

Żądamy przepisów realnie zwiększających nasz udział w zarządzaniu nieruchomościami i spółdzielnią.
Apelujemy o zakończenie dyskryminacji, o danie nam szansy rozwoju. Chcemy decydować o naszym majątku! Chcemy korzystać z pełni praw i ochrony przysługującej własności!

DOMAGAMY SIĘ:

1. Zapewnienia wolnych i demokratycznych wyborów organów spółdzielni oraz praworządnego głosowania uchwał – bez możliwości manipulowania nimi. Postulujemy wybory i głosowania w formule samorządowej: tajne, bezpośrednie, na kartach do głosowania, w dniu wolnym od pracy.

2. Zobowiązania spółdzielni (zarządcy) do rozliczania przychodów i kosztów nieruchomościami, odrębnie dla każdej nieruchomości.

3. Określenia, że w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością (np. zaciąganie kredytów) w głosowaniach wymagany będzie udział nie mniej niż 50 % ogółu uprawnionych w nieruchomości.

4. Zapewnienia właścicielom lokali oraz posiadaczom spółdzielczych tytułów do lokali prawa wyboru zarządcy oraz realnego decydowania o stawkach opłat i wydatkach w nieruchomości.

5. Przyjęcia zasady, że ewentualne wykorzystanie środków finansowych nieruchomości na cele niezwiązane z nieruchomością będzie wymagało głosowania z udziałem nie mniej niż 50 % ogółu uprawnionych w nieruchomości.

6. Przekształcenia z mocy ustawy lokatorskiego i własnościowego tytułu do lokalu w prawo własności wszystkim, którzy spłacili koszty budowy lokali.

7. Uchwalenia zakazu ustanawiania lokatorskiego i własnościowego tytułu do lokalu oraz likwidacji instytucji tzw. „członków oczekujących”.

8. Zrealizowania zasady, że posiadanie w SM prawa majątkowego (własność lub spółdzielczy tytuł do lokalu) = automatyczne członkostwo w spółdzielni (z zachowaniem prawa do rezygnacji).

9. Ułatwienia dokonywania podziału spółdzielni-molochów (zwiększenie wpływu zrzeszonych na zarządzanie).

10. Umożliwienia każdemu spółdzielcy pełnego wglądu do dokumentacji spółdzielni (zaostrzenie sankcji za blokowanie dostępu do dokumentów).

11. Wprowadzenia przepisów o odpowiedzialności karnej i finansowej dla zarządów i rad nadzorczych za niegospodarność i działanie na szkodę spółdzielców zrzeszonych w spółdzielni (zakaz pełnienia funkcji skazanym).

12. Powierzenia lustracji spółdzielni Najwyższej Izbie Kontroli lub innym podmiotom niezależnym od zarządów SM.

 

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Petycja o reformę spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce

Podpisz tę petycję teraz!

0500
  350
 
350 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 500 podpisów.