За отмяна на Решение 373 / Cancel Resolution 373 from July 5, 2017

Petition to: Council of Ministers of Republic of Bulgaria

 

За отмяна на Решение 373 / Cancel Resolution 373 from July 5, 2017

02,000
  1,283
 
1,283 people have signed. Help us reach 2,000 signatures.

За отмяна на Решение 373 / Cancel Resolution 373 from July 5, 2017


Уважаеми дами и господа,

Настоящата Петиция е насочена срещу Решение 373 на Министерски съвет от 05 юли 2017 година: „Решение за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.“

Горепосоченото решение на Министерски съвет е акт на открита агресия спрямо семейната институция, свободата на съвестта и избора на образователна методология от страна на родителите. За пореден път се прави циничен опит държавата да изземе правата на родителите. Решението е лишено от морален и етичен контекст и е в нарушение на редица български и международни закони, по които Република България е страна. В този смисъл, чрез настоящата Петиция заявяваме, че Решение 373, от 05 юли 2017 година, трябва да бъде незабавно отменено!

Молим за Вашата подкрепа!


Ladies and gentlemen,

This petition is against Resolution 373 of the Council of Ministers of Republic of Bulgaria, taken on 5th of July 2017, entitled: “Resolution for the establishment of mechanism for joint work of the institutions concerning the enrollment and retaining of children of compulsory preschool and school age in the education system.” 

This resolution of the Council of Ministers is an act of open aggression against the family institution, the freedom of conscience and freedom of choice of educational methodology on the part of parents. This is yet another cynical attempt of the government to usurp the rights of parents.  The resolution is immoral in nature and violates series of Bulgarian and international acts and treaties, which the Republic of Bulgaria has signed and ratified. Therefore, we declare by this Petition that Resolution 373 from July 5, 2017 must be immediately revoked.

Please, sign this petition to support the freedom of education in Bulgaria.

This petition has been created by a citizen or association not affiliated with CitizenGO. CitizenGO is not responsible for its contents.
+ Letter to:

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:

Petition to: Council of Ministers of Republic of Bulgaria

За отмяна на Решение 373 на Министерски съвет от 05 юли 2017 година!

Уважаеми дами и господа,

 В желанието си да подкрепя свободата и плурализма на образованието в България, настоявам за отмяна на Решение 373 на Министерски съвет от 05 юли 2017 година! Считам, че това решение противоречи на свободата на съвестта и избора на образователна методология от страна на родителите.

Dear ladies and gentlemen, 

In support of the freedom and pluralism of education in Bulgaria, I insist for the abrogation of Resolution 373 of the Council of Ministers from July 5, 2017. This resolution contradicts the freedom of conscience and choice of educational methodology on the part of the parents.

[Your Name]

За отмяна на Решение 373 / Cancel Resolution 373 from July 5, 2017

Sign this petition now!

02,000
  1,283
 
1,283 people have signed. Help us reach 2,000 signatures.