Wesprzyj Radnych Miasta Krakowa w odrzuceniu projektu finansującego in vitro

Wesprzyj Radnych Krakowa z walce z in vitro

 

Wesprzyj Radnych Miasta Krakowa w odrzuceniu projektu finansującego in vitro

victoria

Wesprzyj Radnych Miasta Krakowa w odrzuceniu projektu finansującego in vitro

020.000
  16.575
 
16.575 firmado. Vamos a lograr 20.000!

Dziękujemy serdecznie za podpisy! Zgodnie z prośbą zawartą w petycji, Rada Miasta Krakowa odrzuciła projekt uchwały.

Więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/a/krakow-radni-powiedzieli-nie...

-----------

Rada Miasta Krakowa na swoim posiedzeniu 11 stycznia ma głosować nad projektem uchwały mówiącej o przygotowaniu do wprowadzenia programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na lata 2017 – 2020”. Oznacza to, że część radnych Miasta Krakowa próbuje przeforsować skrajnie ideologiczny i kosztowny projekt finansowania in vtro z budżetu samorządu.

Warto przypomnieć, że metoda in vitro w swej procedurze jest nieetyczna. Wiąże się ze mrożeniem zarodków, niszczeniem ich, poczęciem dzieci ze znacznie większym ryzykiem wystąpienia wielu chorób oraz - patrząc pragmatycznie - kiepską skutecznością. Jak informowało kilkuset naukowców w jednym z listów skierowanych do polskich Władz, "z publikowanych danych – z różnych ośrodków medycznych stosujących „in vitro” – wynika, że w trakcie tej procedury ginie 60−80 proc. poczętych istot ludzkich (z brytyjskich informacji wynika, że nawet 95 proc.)." Przypominali oni również, że "procedura „in vi­tro”, na róż­nych eta­pach jej sto­so­wa­nia, na­ru­sza trzy ar­ty­kuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: art. 30, art. 38, art. 40 oraz art. 157 ko­deksu kar­nego. Procedura ta jest ra­żąco sprzeczna z eko­lo­gią pro­kre­acji, za­stę­pu­jąc na­tu­ralne śro­do­wi­sko po­czę­cia i po­cząt­ko­wego roz­woju czło­wieka, ja­kim jest łono matki, przez „szkło”, a w skraj­nym przy­padku przez sys­tem głę­bo­kiego za­mra­ża­nia (do tem­pe­ra­tury -195°C). To na­ru­sze­nie eko­lo­gii pro­kre­acji skut­kuje pra­wie dwu­krot­nym wzro­stem śmier­tel­no­ści nie­mow­ląt, 2-3-krotnym wzro­stem wy­stę­po­wa­nia róż­nych wad wro­dzo­nych a także opóź­nie­niem roz­woju psy­cho­fi­zycz­nego dzieci po­czę­tych me­todą „in vi­tro” w po­rów­na­niu do dzieci po­czę­tych w spo­sób na­tu­ralny." (Źródło: http://wychowawca.pl/podpisy/).

Wiadomo, że projekt uchwały ma raczej niewielkie szanse na poparcie większości radnych. Warto wesprzeć wszystkich członków Rady, którzy zagłosują przeciwko temu projektowi. Zachęćmy do podpisania petycji również Przyjaciół i Znajomych.

Więcej: http://www.pch24.pl/krakow-sfinansuje-in-vitro--tak-lewaccy-radni-chciel...

020.000
  16.575
 
16.575 firmado. Vamos a lograr 20.000!

Completa tu firma

¡Firma esta petición ahora!

 
Introduce tu e-mail
Introduce tu nombre
Introduce tus apellidos
Introduce tu país
Introduce tu código postal
Por favor seleccione una opción:
Procesamos tus datos personales de acuerdo con nuestras Política de privacidad y Términos de uso.

Wspieramy Radnych Miasta Krakowa w odrzuceniu projektu finansowania in vitro

Adresaci petycji: Radni Miasta Krakowa

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa jako członków Rady Miasta Krakowa z prośbą o odrzucenie projektu uchwały dotyczącej propozycji programu, który miałby finansować ze środków samorządowych in vitro.

Pragniemy podkreślić, że wspomniana propozycja ma charakter skrajnie ideologiczny, jest nieakceptowalna etycznie, a ponadto stanowiłaby obciążenie dla budżetu miasta, który powinien służyć dobru Krakowa i jego mieszkańców.

Przekazujemy wyrazy naszego wsparcia w odrzuceniu wspomnianej propozycji.

[Tu nombre]

Wspieramy Radnych Miasta Krakowa w odrzuceniu projektu finansowania in vitro

Adresaci petycji: Radni Miasta Krakowa

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa jako członków Rady Miasta Krakowa z prośbą o odrzucenie projektu uchwały dotyczącej propozycji programu, który miałby finansować ze środków samorządowych in vitro.

Pragniemy podkreślić, że wspomniana propozycja ma charakter skrajnie ideologiczny, jest nieakceptowalna etycznie, a ponadto stanowiłaby obciążenie dla budżetu miasta, który powinien służyć dobru Krakowa i jego mieszkańców.

Przekazujemy wyrazy naszego wsparcia w odrzuceniu wspomnianej propozycji.

[Tu nombre]