Tarzan Legović

Tarzan  Legović's picture
Tarzan Legović  

Projekt Vis Viva sadrži četiri energetska objekta: reverzibilnu hidroelektranu Vrdovo (RHE), visokonaponski dalekovod, spojni plinovod i kombi kogeneracijsku plinsku elektranu Peruća (KKPE) – sukladno najboljoj raspoloživoj tehnologiji.

Svrha projekta je omogućiti energetsku stabilnost Dalmacije i Hrvatske.