Emberi Jogok Európai Bírósága: Ne avatkozzanak házasság- és családvédő törvényeinkbe!

Tiszteljék országaink szuverenitását!

 

Emberi Jogok Európai Bírósága: Ne avatkozzanak házasság- és családvédő törvényeinkbe!

0100 000
  57 973
 
57 973 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 100 000 aláírást.

Emberi Jogok Európai Bírósága: Ne avatkozzanak házasság- és családvédő törvényeinkbe!

Július végén az Emberi Jogok Európai Bírósága példátlan ítéletet hozott az Oliari kontra Olaszország ügyben. Az ítélet szerint Olaszország megsértette az Emberi jogok Európai Egyezményének 8. cikkelyét, amely kimondja a magánélet és a család védelmét, azzal, hogy az állam nem ismeri el törvényesen az azonos neműek párkapcsolatát és házasságát. 
Ezt a petíciót Európa azon országainak vezetőihez címeztük, akik a házasságot még mindig egy férfi és egy nő közötti életszövetségnek értelmezik (lásd az országok listáját a szöveg végén), egyben az Európa Tanács tagállamai. Kérjük őket, hogy ezt az ítéletet semmiképpen se integrálják országuk jogszabályi környezetébe.
Miért is? Mert ez az ítélet több sebből vérzik...

Először is, az ítélet nem helyénvaló. Elméletileg, a Bíróság egyhangú döntése ebben az esetben kötelezi Olaszországot az azonos nemű kapcsolatok törvényesítésére. De ugyanebben a dokumentumban a hét bíró közül hárman párhuzamos véleményükben kifejtik, hogy:

"...nem gondoljuk, hogy egy ilyen jellegű kötelezés egy országra való korlátozása az Egyezmény szellemiségével összeegyeztethető a helyi sajátosságokra való hivatkozással. Másodsorban, bizonyos pontokon a kollégáink... [szerint] ez a kötelezés, miszerint az azonos neműek kapcsolatát jogilag rendezni kell, a tagállamokra is vonatkozik.” (lásd pl. az ítélet 165. paragrafusát).
Lényegében azt sugallják, hogy ez az ítélet felhasználható arra, hogy bármely Szerződő Állam, (azaz az Európa Tanács tagjai) törvényesen elismerjék az azonos neműek párkapcsolatát.
Másodszor, minden egyes államnak szuverén joga az egy férfi és egy nő közötti házasság védelme. Teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy az Emberi Jogi Bíróság kötelezi Olaszországot – vagy bármely más európai országot -, hogy elinduljon a házasság intézményét leromboló úton, egyben törvényesítse a béranyaság gyakorlatát.
Harmadszor, hatalmi túlkapásról van itt szó: a Bíróság úgy tesz, mintha egy demokratikusan megválasztott szerv lenne, nem pedig kinevezett és független bírák testülete. 
Az Oliarihoz hasonló ítéletek nem veszik figyelembe a hatásköröket, hanem úgy fogalmaznak, mintha a tagállamok parlamentjei engedelmeskednének nekik... Ennek a hozzáállásnak egy egészséges demokráciában nincs helye.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága nem demokratikus intézmény.
Az Emberi Jogok Európai Bíróságát az Európa Tanács hozta létre a második világháborút követően részben azért, hogy védjék az alapvető emberi jogokat a lehetséges megtorlásokkal és nem-demokratikus állami beavatkozásokkal szemben.
Manapság viszont a nem megválasztott képviselőkből álló testület újraértelmezi szerepét, és olyan ítéleteket hoz, amelyekkel egy ultraliberális, többnyire Nyugatról származó európai csoport érdekeit mozdítja elő. Ily módon a Bíróság meggyalázza a néhai európai vezetők emlékét, akik azért csatlakoztak az Európa Tanácshoz, mert abban a demokrácia védelmének megbízható biztosítékát látták.
Ezért írtunk levelet 24 európai ország vezetőjének, akik a házasságot egy férfi és egy nő közötti szövetségnek tartják, hogy ne engedjék, hogy országuk jogalkotásában gyökeret verjen ez a döntés. Ezeknek az államfőknek szükségük van a biztatásunkra, hogy ellenálljanak a meleglobbi, a média és a természetes család ellen forduló nyugat-európai hatalmak nyomásának!

Bővebb információ:
Az Európa Tanács 24 országa, amelyek nem ismerik el az azonos neműek házasságát: Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Görögország, Grúzia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Moldova, Monaco, Montenegró, Olaszország, Oroszország, Örményország, Románia, San Marino, Szerbia, Szlovákia, Törökország, Ukrajna.

http://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_HUN.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156265#{"itemid":["001-156265"]}
http://eclj.org/pdf/Oliari-Orlandi-v-Italy-ECHR-ECLJ-WO-English.pdf

+ Letter to:

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:

Kérjük, álljon ellen az Emberi Jogok Európai Bíróságának házasságot újradefiniáló befolyásának!

Tisztelt Miniszterelnök Asszony/Miniszterelnök Úr!

Nemrégiben az Emberi Jogok Európai Bírósága példátlan ítéletet hozott az Oliari kontra Olaszország ügyben. Néhány szóval leírva az ítélet szerint Olaszország megsértette az Emberi jogok Európai Egyezményének magán- és a családi élet védelméről szóló 8. cikkelyét, mivel az állam nem ismeri el törvényesen az azonos neműek párkapcsolatát és házasságát.
A bíróság hosszasan bizonygatja, hogy ez az ítélet csak Olaszországra vonatkozik tekintettel a helyi sajátosságokra.
De a hét bíróból hárman párhuzamos véleményt írtak, amelyet érdemes megismernie, mivel jól demonstrálják, hogy hogyan lehet ezt az ítéletet a jövőben olyan országokban is bevezetni, mint az Öné: ahol a homoszexuális együttélést és a házasságot az állampolgárok helytelenítik és jogilag veszélyesnek gondolják.
Egyszóval riadót fújnak, nemcsak azért, mert hibás logikán alapul az ítélet mögötti érvelés, hanem azért is, mert látszólag nagyon tágan értelmezhető.
A párhuzamos vélemény 10. pontjában a brit Paul Mahoney vezette bírák ezt állítják:
"...nem gondoljuk, hogy egy ilyen jellegű kötelezés egy országra való korlátozása az Egyezmény szellemiségével összeegyeztethető a helyi sajátosságokra való hivatkozással. Másodsorban, bizonyos pontokon a kollégáink... [szerint] ez a kötelezés, miszerint az azonos neműek kapcsolatát jogilag rendezni kell, a tagállamokra is vonatkozik.” (lásd pl. az ítélet 165. bekezdését).
Kérem vegye figyelembe az említett bírák szavait. Lényegében azt sugallják, hogy ez az ítélet felhasználható arra, hogy bármely „Szerződő Állam”, (azaz az Európa Tanács tagjai) törvényesen elismerjék az azonos neműek párkapcsolatát.
Mi, akik aláírjuk ezt a levelet, melyet az Európa Tanácsban tagsággal rendelkező azon 24 ország vezetőjéhez címeztünk, amelyek nem ismerik el az azonos neműek párkapcsolatát, vagy a házasságot mint egy férfi és egy nő közötti szövetségként definiálják, kérjük, hogy álljon ellen az Emberi Jogok Európai Bírósága jogi nyomásgyakorlásának, amikor a kérdés az Ön országában is felmerül.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága ezzel az ítélettel a nemzeti bíróságok és parlamentek hatáskörét nyirbálta meg egy olyan radikális agenda hajszolásával, amelynek a célja az egy férfi és egy nő közötti házasság intézményének, mint a társadalom egyedülálló és életadó alapegységének lerombolása.
Súlyos és igazságtalan beavatkozás ez az európai tagországok szuverenitásába, amellyel szembe kell fordulni. Az igazságtalan ítéleteket nem lehet elismerni, sem jogilag, sem másképp.
Köszönöm, hogy figyelmet szentel a kérdésnek.

---------

Dear Mr or Ms Prime Minister/President:

Recently, the European Court of Human Rights (ECHR) handed down an egregious ruling in the Oliari et al. case. Very basically, the ruling claims that Italy has violated Article 8 (on privacy and family life) in the European Convention on Human Rights because it (the state) does not legally recognise same-sex union or same-sex marriage.
The Court went to great lengths to stress that this ruling only applies to Italy because of the peculiarity of its local circumstances.
But, three out of the seven judges wrote a "Concurring Opinion" of which you need to be made aware - because it clearly shows how this ruling could be used, in the future, to try to force countries, such as your own, to adopt dangerous legal positions on same-sex union and same-sex marriage, which you and your citizens may find morally repugnant and legally dangerous. 
In short, these judges are sounding alarm bells, not only because (as they indicate) the ruling seems to employ faulty logic faulty, but also because it seems left wide-open to interpretation.
In Section 10, of their "Concurring Opinion", the judges, led by Paul Mahoney (UK), state:
"...we are not sure that such a limitation of a positive obligation under the Convention to local conditions is conceptually possible.  Secondly, at some points our colleagues...[imply] a free-standing positive obligation incumbent on all the Contracting States to provide a legal framework for same-sex unions (see, for example, paragraph 165 of the judgment)."
Please take special note of what these judges are saying. They are essentially suggesting that this ruling could be used to force any "Contracting State" (that is, any country which is party to the Council of Europe) to legally recognise same-sex unions!
We the undersigned are, therefore, writing to the 24 leaders of European countries (you being one of them) - which do not recognise same-sex unions or which recognise marriage as only between a man and a woman - to ask you to stand against this legal imposition from the ECHR should the issue be raised in your country in the future.
The ECHR has, here, usurped the proper authority of national courts and parliaments in pursuit of this radical agenda, which, seeks to break-down marriage, between one man and one woman, as the unique, life-giving unit of society.
This is gravely unjust interference into the sovereignty of the nation-states of Europe, and it must be opposed. As you know, an unjust ruling is not worthy of respect, legal or otherwise.
Thank you for your consideration in this matter.
Sincerely,

[az Ön neve]

Emberi Jogok Európai Bírósága: Ne avatkozzanak házasság- és családvédő törvényeinkbe!

Írja alá most

0100 000
  57 973
 
57 973 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 100 000 aláírást.