Europees Parlement dreigt abortus tot "mensenrecht" te verklaren

Verwerp het Matić-rapport

 

Europees Parlement dreigt abortus tot "mensenrecht" te verklaren

gesloten

Europees Parlement dreigt abortus tot "mensenrecht" te verklaren

0500.000
  419.719
 
419.719 have signed.

In juni stemt het Europees Parlement over het zogenaamde "Matić-rapport", waarin onder meer abortus als een "mensenrecht" wordt bestempeld.

Het rapport heeft als officiële titel: "De situatie van seksuele en reproductieve gezondheidszorg en rechten in de EU vanuit het perspectief van de gezondheid van vrouwen".

Het meest ernstige aspect van het rapport is dat het abortus beschouwt als een "mensenrecht" en dat het pleit voor abortus zonder enige beperking:

Het rapport “roept op tot het wegnemen van belemmeringen” voor de toegang tot abortus, zoals "bedenktijd", "het weigeren van medische zorg op basis van persoonlijke overtuigingen", "begeleiding" of "toestemming van derden".

Daarbij is het abortusbeleid -- evenals de gezondheidszorg -- van lidstaten iets waar de Europese Unie geen zeggenschap over heeft.

Maar abortus is niet het enige provocatieve onderwerp in dit controversiële rapport. Hier is een samenvatting van de dieptepunten:

  • Het Matić-rapport roept op tot afschaffing van het recht op gewetensbezwaren van medisch personeel. Het doel van het Matić-rapport is om het voor pro-life artsen onmogelijk te maken zich te verzetten tegen het doden van een mens door middel van abortus. Volgens het rapport zou het weigeren van abortus door een arts “opgevat worden als het weigeren van medische zorg”. Dus als een dokter NEE zou zeggen tegen abortus, zou dat het einde van zijn carrière kunnen betekenen.

  • Abortus en anticonceptie voor meisjes “ongeacht hun leeftijd” en zonder toestemming van de ouders.

  • LHBTQ- en gender-indoctrinatie vanaf de basisschool, zonder voorafgaande verwittiging en toestemming van de ouders.

  • Onomkeerbare zogenaamde “geslachtsveranderingsoperaties”, ook voor minderjarigen, die allemaal worden betaald door de publieke gezondheidsstelsels.

  • Inmenging in de exclusieve bevoegdheden van de lidstaten over de definitie en het beheer van hun binnenlandse gezondheidsstelsels of hun beleidsafwegingen met betrekking tot volksgezondheid.

Het Matić-rapport is misschien wel het meest agressieve project dat ooit aan het Europees Parlement is voorgelegd.

Verschillende groepen hebben zich er al tegen verzet, maar anderen scharen zich er enthousiast achter. De enige manier om dit radicale en ideologische rapport te stoppen, is als de Europese Volkspartij (veronderstelde conservatieven en christendemocraten) tegen zou stemmen.

We hebben ons gericht op mogelijk twijfelende leden van de Volkspartij van het Europees Parlement en sturen hen een duidelijk signaal om tegen te stemmen. Door deze campagne te ondertekenen, stuur je een e-mail naar die twijfelende Europarlementariërs.

Voor meer informatie:

Matić-rapport : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0169_NL.pdf 

Analyse van het Matić-rapport van het Political Network for Values (Engels): https://politicalnetworkforvalues.org/en/2021/05/the-political-network-for-values-denounces-the-radical-matic-report-and-calls-the-members-of-the-committee-to-recover-the-core-values-of-the-european-union/

0500.000
  419.719
 
419.719 have signed.

Bevestig je ondertekening

Deze petitie is...

Gesloten!
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Stem TEGEN het Matić-rapport

Geachte leden van het Europees Parlement,

Met bezorgdheid schrijf ik u, nadat ik de bijzonderheden heb vernomen van het Matić-rapport, dat zal worden besproken in de plenaire vergadering van het Europees Parlement in juni 2021.

Het rapport doet afbreuk aan de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten over de definitie en het beheer van hun binnenlandse gezondheidszorgstelsels en hun beleidsafwegingen met betrekking tot volksgezondheid, zoals vastgelegd in artikel 168, lid 7 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) .

Het negeert het recht op gewetensbezwaren, in strijd met onder meer Resolutie 1763 (2010) – het recht op gewetensbezwaren bij beleidsmatige medische zorg – aangenomen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

Het probeert ook de erkenning van een "recht op abortus" in te voeren, hoewel een dergelijk recht niet bestaat en evenmin kan worden afgeleid uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Integendeel, sinds de Conferentie van Caïro in 1994 hebben staten zich erop toegelegd “de toevlucht tot abortus te verminderen” en “passende maatregelen te nemen om vrouwen te helpen om abortus te voorkomen”.

En, belangrijker nog, elke abortus beëindigt een onschuldig mensenleven.

Daarom vraag ik u TEGEN het rapport te stemmen dat geen rechtsgrondslag heeft en ernstige schade toebrengt aan de grondrechten die zijn vastgelegd in het EU-Handvest.

[Jouw naam]

Stem TEGEN het Matić-rapport

Geachte leden van het Europees Parlement,

Met bezorgdheid schrijf ik u, nadat ik de bijzonderheden heb vernomen van het Matić-rapport, dat zal worden besproken in de plenaire vergadering van het Europees Parlement in juni 2021.

Het rapport doet afbreuk aan de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten over de definitie en het beheer van hun binnenlandse gezondheidszorgstelsels en hun beleidsafwegingen met betrekking tot volksgezondheid, zoals vastgelegd in artikel 168, lid 7 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) .

Het negeert het recht op gewetensbezwaren, in strijd met onder meer Resolutie 1763 (2010) – het recht op gewetensbezwaren bij beleidsmatige medische zorg – aangenomen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

Het probeert ook de erkenning van een "recht op abortus" in te voeren, hoewel een dergelijk recht niet bestaat en evenmin kan worden afgeleid uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Integendeel, sinds de Conferentie van Caïro in 1994 hebben staten zich erop toegelegd “de toevlucht tot abortus te verminderen” en “passende maatregelen te nemen om vrouwen te helpen om abortus te voorkomen”.

En, belangrijker nog, elke abortus beëindigt een onschuldig mensenleven.

Daarom vraag ik u TEGEN het rapport te stemmen dat geen rechtsgrondslag heeft en ernstige schade toebrengt aan de grondrechten die zijn vastgelegd in het EU-Handvest.

[Jouw naam]