Zeg 'nee' tegen euthanasie in psychiatrische instellingen Broeders van Liefde

Petitie aan het bestuur van het Provincialaat der Broeders van Liefde

 

Zeg 'nee' tegen euthanasie in psychiatrische instellingen Broeders van Liefde

Zeg 'nee' tegen euthanasie in psychiatrische instellingen Broeders van Liefde

050.000
  48.733
 
48.733 hebben getekend. Laten we streven naar 50.000!

Opleidingscentrum voor psychiatrische verpleging, Broeders van Liefde, Moerzeke. Bron van afbeelding, fotograaf Peter Willems, gepubliceerd door ArcheoNet Vlaanderen onder Creative Commons License.

Update: 22 Mei kwamen de Belgische bisschoppen met een duidelijke verklaring tegen euthanasie in de instellingen van de Broeders van Liefde.

"We kunnen niet akkoord gaan met de mogelijkheid om euthanasie toe te passen bij niet-terminale patiënten met een psychiatrische aandoening."

"Er is een grens en een verbod dat van oudsher geldt, al van het allervroegste begin van menselijk samenleven. Als we daaraan raken, raken we aan de fundamenten zelf van de beschaving."

Generaal-overste René Stockman hoopt dat dit voor het bestuur van het Provincialiaat gewicht in de schaal legt om hun stellingname te herzien. Laten wij hem steunen door de petitie te tekenen!

Op 24 april kwam naar buiten dat de psychiatrische instellingen van de Broeders van Liefde in de toekomst euthanasie zullen toestaan. Dit in tegenstelling met het beleid dat tot nu toe op basis van de christelijke identiteit van de instellingen is gevoerd.

Volgens het beleid tot nu toe werd euthanasie niet goedgekeurd en dus ook niet toegepast binnen de eigen instellingen van de orde. Omdat de Belgische wet euthanasie wel toestaat, kon een patiënt in het uiterste geval worden overgebracht naar een ander ziekenhuis, zodat daar zijn of haar leven kon worden beëindigd.

Nu zullen mensen dus ook geëuthanaseerd kunnen worden binnen de eigen instellingen van de Broeders van Liefde. De ommezwaai stuitte onmiddellijk op verzet bij het hoofd van de orde in Rome, generaal-overste René Stockman. Deze verklaarde zich er uitgesproken tegen te zijn, maar het Belgische Provincialaat der Broeders van Liefde, de vzw waarin de instellingen zijn ondergebracht, koos ervoor om zich hier niets van aan te trekken.

In het bestuur van de vzw zitten dertien personen, waarvan drie broeders van de orde.

Uit de statuten van het Provincialaat, Art. 2. §1:

"De vereniging heeft tot doel te zorgen voor de mensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben, ongeacht hun oorsprong, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht. Dit doel wil ze realiseren vanuit een gelovige en liefdevolle grondhouding, in de geest van het evangelie en van Petrus Jozef Triest, de stichter van de congregatie der Broeders van Liefde".

Bovendien zegt Art. 4. §4 over de bestuursleden:

"De leden en de kandidaat-leden worden geacht het doel van de vereniging te helpen realiseren vanuit een christelijke inspiratie en de algemene missie van de Broeders van Liefde".

En wat zegt die missie?

“Als leden en medewerkers van de Broeders van Liefde willen we vanuit een gelovige en liefdevolle grondhouding naar de medemensen gaan. We vinden onze inspiratie in de waarden van het Evangelie en handelen in navolging van Jezus, onze Heiland.”

“Zo willen we in de maatschappij bakens van hoop uitzetten en getuigenis van Gods liefde zijn.”

En:

“Op deze wijze willen we de kwaliteit van het leven verbeteren en een bijdrage leveren tot een meer humane samenleving waar ook ruimte is voor armen en zwakken.”

Het is werkelijk niet te geloven hoezeer het Provincialaat van de Broeders van Liefde nu tegen haar eigen grondslagen ingaat, door een deel van die zwakken voortaan in plaats van liefdevolle zorg een dodelijke injectie te geven.

Volgens de Leiderschapsfilosofie van de Broeders van Liefde dienen mensen met een leidende positie binnen één van de verbonden organisaties bovendien “dragers van christelijke waarden” te zijn en “getuige van de boodschap die vervat ligt in het evangelie”.

Zo stelt dit document:

“Wij zijn in ons persoonlijk en professioneel leven getuige van de boodschap die vervat ligt in het evangelie en in de missie van de Broeders van Liefde. Wij dragen deze ook uit en nemen initiatieven tot verdere integratie ervan in onze werkomgeving.”

Bovendien wordt er gesproken over "het nemen van beslissingen op een ethisch en christelijk verantwoorde wijze".

Maar onder “verdere integratie” van de boodschap van het evangelie kan onmogelijk worden verstaan: het actief gaan aanbieden van euthanasie binnen de eigen instellingen.

Het gaat hier ook nog eens om psychiatrische instellingen, waar de patiënten over het algemeen minder goed in staat zullen zijn tot het nemen van een afgewogen beslissing over zoiets groots als het eigen leven.

Dat het bestuur "op een ethisch en christelijk verantwoorde wijze" tot haar besluit is gekomen, kan dus wel worden uitgesloten.

De leiding van de orde in Rome, en het Vaticaan, hebben aangegeven zich over de zaak te zullen buigen. Uiteindelijk beslist echter het bestuur van het Provincialaat over de te varen koers binnen de instellingen.

Onderteken daarom deze oproep aan het bestuur van het Provincialaat der Broeders van Liefde, waarin hen gevraagd wordt zich te houden aan de eigen verklaarde uitgangspunten.

Achtergrond:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170424_02849094

http://www.demorgen.be/binnenland/euthanasie-mag-nu-ook-van-broeders-van-liefde-b4e72386/

http://www.demorgen.be/binnenland/generaal-overste-rene-stockman-euthanasie-bij-broeders-van-liefde-kan-niet-b9222dca/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170506_02869175

050.000
  48.733
 
48.733 hebben getekend. Laten we streven naar 50.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

‘Nee’ tegen euthanasie in psychiatrische ziekenhuizen Broeders van Liefde

Geachte leden van het bestuur van het Provincialaat der Broeders van Liefde,

Er is veel ophef ontstaan over uw keuze om euthanasie toe te staan in de psychiatrische instellingen die aan uw hoede zijn toevertrouwd.

Niet ten onrechte: deze keuze gaat volstrekt in tegen de doelstelling van uw eigen organisatie.

Die is, volgens uw statuten: "te zorgen voor de mensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben” en dit “vanuit een gelovige en liefdevolle grondhouding, in de geest van het evangelie en van Petrus Jozef Triest, de stichter van de congregatie der Broeders van Liefde".

In de statuten staat dat u als bestuursleden wordt "geacht het doel van de vereniging te helpen realiseren vanuit een christelijke inspiratie en de algemene missie van de Broeders van Liefde".

Volgens die missie wilt u “in de maatschappij bakens van hoop uitzetten en getuigenis van Gods liefde zijn” en op deze wijze “de kwaliteit van het leven verbeteren en een bijdrage leveren tot een meer humane samenleving waar ook ruimte is voor armen en zwakken”.

Wij, ondertekenaars van deze petitie, stellen vast dat uw voorgenomen beleidsverandering:

  1. ingaat tegen de geest van het evangelie en van Petrus Jozef Triest, de diepgelovige stichter van de congregatie der Broeders van Liefde;

  2. niet in overeenstemming is met de bij bestuurders aanwezig veronderstelde christelijke inspiratie, noch met een gelovige en liefdevolle grondhouding;

  3. in plaats van de kwaliteit van leven te verbeteren, bakens van hoop uit te zetten en getuigenis van Gods liefde te zijn, de zwakken (namelijk psychisch zieke mensen) de dood als 'oplossing' aanreikt.

Volgens uw eigen Leiderschapsfilosofie wilt u beslissingen nemen "op een ethisch en christelijk verantwoorde wijze".

Het is echter duidelijk dat hier geen ethisch en christelijk verantwoorde beslissing is genomen.

Daarom roepen wij u op om terug te komen op uw besluit, in de hoop dat u kunt komen tot een beleid in overeenstemming met uw eigen uitgangspunten.

Een beleid dat de naam der Broeders van Liefde waardig is.

[Jouw naam]

‘Nee’ tegen euthanasie in psychiatrische ziekenhuizen Broeders van Liefde

Geachte leden van het bestuur van het Provincialaat der Broeders van Liefde,

Er is veel ophef ontstaan over uw keuze om euthanasie toe te staan in de psychiatrische instellingen die aan uw hoede zijn toevertrouwd.

Niet ten onrechte: deze keuze gaat volstrekt in tegen de doelstelling van uw eigen organisatie.

Die is, volgens uw statuten: "te zorgen voor de mensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben” en dit “vanuit een gelovige en liefdevolle grondhouding, in de geest van het evangelie en van Petrus Jozef Triest, de stichter van de congregatie der Broeders van Liefde".

In de statuten staat dat u als bestuursleden wordt "geacht het doel van de vereniging te helpen realiseren vanuit een christelijke inspiratie en de algemene missie van de Broeders van Liefde".

Volgens die missie wilt u “in de maatschappij bakens van hoop uitzetten en getuigenis van Gods liefde zijn” en op deze wijze “de kwaliteit van het leven verbeteren en een bijdrage leveren tot een meer humane samenleving waar ook ruimte is voor armen en zwakken”.

Wij, ondertekenaars van deze petitie, stellen vast dat uw voorgenomen beleidsverandering:

  1. ingaat tegen de geest van het evangelie en van Petrus Jozef Triest, de diepgelovige stichter van de congregatie der Broeders van Liefde;

  2. niet in overeenstemming is met de bij bestuurders aanwezig veronderstelde christelijke inspiratie, noch met een gelovige en liefdevolle grondhouding;

  3. in plaats van de kwaliteit van leven te verbeteren, bakens van hoop uit te zetten en getuigenis van Gods liefde te zijn, de zwakken (namelijk psychisch zieke mensen) de dood als 'oplossing' aanreikt.

Volgens uw eigen Leiderschapsfilosofie wilt u beslissingen nemen "op een ethisch en christelijk verantwoorde wijze".

Het is echter duidelijk dat hier geen ethisch en christelijk verantwoorde beslissing is genomen.

Daarom roepen wij u op om terug te komen op uw besluit, in de hoop dat u kunt komen tot een beleid in overeenstemming met uw eigen uitgangspunten.

Een beleid dat de naam der Broeders van Liefde waardig is.

[Jouw naam]