Voorkom een nieuwe christenvervolging – teken nu #Nashville

Petitie aan het Openbaar Ministerie

 

Voorkom een nieuwe christenvervolging – teken nu #Nashville

Voorkom een nieuwe christenvervolging – teken nu #Nashville

020.000
  10.334
 
10.334 hebben getekend. Laten we streven naar 20.000!

Nee, we willen je niet vragen de Nashville-verklaring te tekenen.

Maar wel om deze petitie aan het Openbaar Ministerie te tekenen, dat het immers nodig heeft gevonden een onderzoek in te stellen naar de strafbaarheid van deze verklaring. Tegen Kees van der Staaij is inmiddels al meerdere malen aangifte gedaan, omdat zijn naam onder de verklaring staat.

Zijn dit de voortekenen van een nieuwe christenvervolging? Het lijkt haast ondenkbaar dat het OM de verklaring daadwerkelijk strafbaar zal verklaren. Het valt immers evident onder de vrijheid van gedachte, de vrijheid van geweten, de vrijheid van meningsuiting én de vrijheid van godsdienst. Maar het feit ze het toch gaan onderzoeken en dit in de publiciteit brengen is olie op het vuur voor de haters. De haters die menen dat sommige christelijke opvattingen eigenlijk strafbaar zouden moeten zijn.

Bijvoorbeeld als het gaat om homoseksualiteit, de nieuwe heilige koe van de seculiere samenleving.

Natuurlijk kan men verschillend denken over de tactische verstandigheid en de timing van de publicatie van de Nashville-verklaring. Maar de golf van de schuimbekkende reacties die vervolgens op gang kwam, gaat alle proporties te buiten. Is hier niet enkel sprake van een groep mensen die hun overtuiging hebben laten spreken? En dit zonder enige poging hun visie aan anderen op te leggen?

Het is bijzonder zorgwekkend dat het OM, zonder de rust te nemen voor een verstandige afweging, direct in de ontstane volkswoede meegaat (die weliswaar vooral leeft onder de culturele elite), door een officieel onderzoek in te stellen naar de strafbaarheid van de verklaring.

Wat men zal onderzoeken is of er sprake is van belediging of (aanzetten tot) discriminatie of haat. Juridisch gaat het er dan om of er iemand (een persoon of groep, of de samenleving) door benadeeld is, c.q. aantoonbare schade heeft geleden.

In dit geval gaat het niet om bijvoorbeeld homoseksuelen die een baan geweigerd zijn, of op een andere manier concreet benadeeld zijn. De enige schade die mensen hebben geleden, zijn negatieve gevoelens op het moment dat men de verklaring las of erover hoorde. Als er echt een veroordeling komt enkel omdat mensen zich gekwetst voelen, is dat het begin van het einde van de rechtsstaat...

De verklaring als uiting van een religieuze overtuiging is niet gericht tegen personen. Het zet een christelijke visie uiteen op seksualiteit en geslacht. Deze visie is geen belediging, maar een levensbeschouwelijk standpunt. Het oogmerk van dit document is ook duidelijk niet om mensen of groepen te beledigen of te krenken in hun eer of goede naam. De tekst maakt zelfs duidelijk het beste voor te hebben met iedereen en betuigt spijt over slechte pastorale omgang met homoseksuelen in het verleden. Ook heeft de verklaring niet de intentie om aan te zetten tot discriminatie, laat staan tot haat.

Het is een kwalijk signaal dat het OM hier meteen zo publiekelijk bovenop duikt, want onwetende buitenstaanders zullen ongetwijfeld denken: “waar rook is, is vuur”. De gedachte “er zal wel iets mis zijn, als het OM het gaat onderzoeken” wordt nu zelfs al onder christenen gehoord.

Voorts roept deze stap de vraag op of het OM de scheiding van kerk en staat soms eenzijdig ongedaan wil maken. Hoe kunnen we een publieke discussie hebben, als sommige standpunten met vervolging worden bedreigd? Dit gaat in de richting van een seculiere inquisitie. Er blijft weinig over van de rechtsstaat als gelovigen niet meer de leerstellingen van hun eigen geloof mogen onderschrijven. Vooral niet op het moment dat ze er verder niemand mee lastigvallen…

We mogen dit niet zomaar over onze kant laten gaan. Teken daarom de petitie aan het Openbaar Ministerie, om hen vriendelijk te vragen snel met een verklaring te komen die de ondertekenaars van de Nashville-petitie vrijpleit van strafbare feiten.

020.000
  10.334
 
10.334 hebben getekend. Laten we streven naar 20.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Spreek Nashville-ondertekenaars vrij van vervolging

Geacht Openbaar Ministerie,

Wij weten dat de rechterlijke macht niet onder publieke druk dient te handelen. Maar ook dat het OM rekening moet en wil houden met de opvattingen die leven in de samenleving.

Wij, de ondergetekenden, willen daarom aangeven dat in onze opvatting de stellingname van de ondertekenaars van de zogenoemde Nashville-verklaring absoluut toelaatbaar is in onze rechtstaat.

Religieuze opvattingen als deze moeten een plaats kunnen krijgen in het publieke debat. Het feit dat er ophef ontstaat omdat velen het er niet mee eens zijn, doet daar niets aan af.

Aangezien de uitlatingen in deze verklaring duidelijk vallen onder de vrijheid van gedachte, de vrijheid van geweten, de vrijheid van meningsuiting én de vrijheid van godsdienst, is het onderzoek dat het OM nu zo publiekelijk instelt in onze ogen nodeloos intimiderend. Onder gelovigen dreigt zo een sfeer van angst te ontstaan, waardoor de genoemde vrijheden voor die groep en daarmee voor de hele samenleving in het gedrang komen.

Uit zorgvuldige lezing van de tekst van de verklaring blijkt ook duidelijk dat er geen sprake is van opzet om mensen te beledigen of discrimineren, laat staan om haat te zaaien. “Wij BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken”, staat er bijvoorbeeld. Dit mag worden opgevat als een intentieverklaring die wijst op een houding tegengesteld aan die van haat, discriminatie en belediging.

Wij vragen u daarom om snel te verklaren dat de ondertekenaars van de Nashville-verklaring geen enkele vorm van misdaad hebben begaan.

[Jouw naam]

Spreek Nashville-ondertekenaars vrij van vervolging

Geacht Openbaar Ministerie,

Wij weten dat de rechterlijke macht niet onder publieke druk dient te handelen. Maar ook dat het OM rekening moet en wil houden met de opvattingen die leven in de samenleving.

Wij, de ondergetekenden, willen daarom aangeven dat in onze opvatting de stellingname van de ondertekenaars van de zogenoemde Nashville-verklaring absoluut toelaatbaar is in onze rechtstaat.

Religieuze opvattingen als deze moeten een plaats kunnen krijgen in het publieke debat. Het feit dat er ophef ontstaat omdat velen het er niet mee eens zijn, doet daar niets aan af.

Aangezien de uitlatingen in deze verklaring duidelijk vallen onder de vrijheid van gedachte, de vrijheid van geweten, de vrijheid van meningsuiting én de vrijheid van godsdienst, is het onderzoek dat het OM nu zo publiekelijk instelt in onze ogen nodeloos intimiderend. Onder gelovigen dreigt zo een sfeer van angst te ontstaan, waardoor de genoemde vrijheden voor die groep en daarmee voor de hele samenleving in het gedrang komen.

Uit zorgvuldige lezing van de tekst van de verklaring blijkt ook duidelijk dat er geen sprake is van opzet om mensen te beledigen of discrimineren, laat staan om haat te zaaien. “Wij BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken”, staat er bijvoorbeeld. Dit mag worden opgevat als een intentieverklaring die wijst op een houding tegengesteld aan die van haat, discriminatie en belediging.

Wij vragen u daarom om snel te verklaren dat de ondertekenaars van de Nashville-verklaring geen enkele vorm van misdaad hebben begaan.

[Jouw naam]