Przywileje dla par homoseksualnych za naszymi plecami

Petycja kierowana do Senatorów RP

 

Przywileje dla par homoseksualnych za naszymi plecami

020.000
  18.482
 
18.482 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

Przywileje dla par homoseksualnych za naszymi plecami

Ustawa o cudzoziemcach umożliwi napływ homoseksualistów do Polski. Zaapeluj do senatorów, aby poparli poprawkę wykreślającą szkodliwy przepis!

Senat rozpatruje obecnie, uchwaloną 8 listopada br. przez Sejm, Ustawę o cudzoziemcach. Art. 160 pkt. 3 tej ustawy przewiduje możliwość udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce cudzoziemcowi, który jest w stałym związku z osobą tej samej płci, będącą obywatelem RP, innego państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA.

Ustawa to ukrywa. Pisze się o cudzoziemcu, który prowadzi życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych WolnościTymczasem, w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (sprawy: Schalk i Kopf przeciwko Austrii, §§ 92-94, i P.B. i J.S. przeciwko Austrii, § 30), termin życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm.) obejmuje swoim zakresem również stały związek osób tej samej płci.

Prawo europejskie nie wymaga przyznawania cudzoziemcom ochrony „życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Ich życie rodzinne „po prostu”, a nie „w rozumieniu Konwencji …” jest chronione przez inne przepisy tej ustawy. Przyjęcie, stworzonego wyłącznie na użytek subkultur ruchu LGBT, art. 160 pkt. 3 będzie godziło w konstytucyjny model życia rodzinnego chroniony na mocy art. 18 Konstytucji RP. Stwierdza on, że pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo” a nie „życie rodzinne w rozumieniu Konwencji”. Przepis artykułu 160 pkt 3 ustawy umożliwia, trudny do kontrolowania, napływ do kraju osób należących do środowisk LGBT, a pochodzących spoza obszaru UE.

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła poprawkę o usunięciu art. 160 pkt. 3, dzięki czemu Senat otrzyma na najbliższym posiedzeniu możliwość wykreślenia szkodliwego przepisu z Ustawy o cudzoziemcach. Podpisz petycję i zaapeluj do senatorów, aby poparli poprawkę Komisji i nie pozwolili na podważanie konstytucyjnie chronionego w Polsce modelu życia rodzinnego.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Petycja do Senatu RP

Szanowny Panie Senatorze / Szanowna Pani Senator,

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła poprawkę o wykreśleniu z art. 160 Ustawy o cudzoziemcach (druk senacki 489) pkt. 3.

Uprzejmie proszę o poparcie tej poprawki podczas głosowania nad Ustawą o cudzoziemcach na najbliższym posiedzeniu Senatu RP.

[Imię i nazwisko]

Przywileje dla par homoseksualnych za naszymi plecami

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  18.482
 
18.482 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.