STOP nierównemu traktowaniu obywateli Przez Pocztę Polską która rozsyła roszczenia zapłaty 2 tys. zł do wybranych abonentów RTV

Adresat/Adresaci petycji: Sz. P. Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów - 00-583 Warszawa - Al. Ujazdowskie 1/3

 

STOP nierównemu traktowaniu obywateli Przez Pocztę Polską która rozsyła roszczenia zapłaty 2 tys. zł do wybranych abonentów RTV

0100
  12
 
12 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.

STOP nierównemu traktowaniu obywateli Przez Pocztę Polską która rozsyła roszczenia zapłaty 2 tys. zł do wybranych abonentów RTV

Sz. P. Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów,

00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

kontakt@kprm.gov.pl

       Celem tej petycji / kampanii jest protest oraz zmiana regulacji prawnych i działań bezprawnych Rządu, które w obecnej chwili dyskryminują część posiadaczy odbiorników RTV zmuszanych do zapłaty 2 tys. zł "zaległego" abonamentu. 
Liczba dyskryminowanych tym sposobem będzie się regularnie powiększać ponieważ Poczta Polska rozsyła po całym kraju „na oślep”, bardzo wybiórczo wezwania do zapłaty „zaległości” abonamentowych (ok.2 tys. zł).   - Czy to jest sprawiedliwe aby TVP była utrzymywana przez bardzo wąską grupę ok. 10% (lub może trochę więcej) obywateli, oraz osoby, które obecnie są  „nękane” wezwaniami do zapłaty kilku tysięcy złotych (wraz z należnością komorników...) na rzecz TVP.  [A istnieją uzasadnione przypuszczenia, iż w bardzo wielu wypadkach roszczenia te są nieuzasadnione istniejącym stanem prawnym]. 
         Czy zamiast solidarnego płacenia po 10 zł miesięcznie przez 10 milionów posiadaczy odbiorników rtv – Rząd RP chce aby płaciła jedynie pewna cześć abonentów - za wszystkich?  A przecież prawie wszyscy (ok. 98%) są posiadaczami telewizorów – dlaczego wezwania do utrzymywania TVP rozsyłane są tylko do niektórych? 
Bardzo wiele osób (które otrzymały roszczenia o zapłatę) powołując się na  Rozporządzenie Ministra transportu i Infrastruktury z 2007r.  wygrało sprawy oddalając niesłuszne roszczenie o zapłatę (informacje zasięgnięte w Europejskim Biurze Pomocy Prawnej). Było tak ponieważ Poczta Polska S.A. nie wywiązała się należycie z z tego Rozporządzenia regulującego sposób ściągania abonamentu.
Tak działo się do dnia 16 marca 2015r. kiedy to Postanowienie WSA w Bydgoszczy, na które obecnie powołuje się obecnie P.P.  wprowadziło – zdaniem Poczty - obowiązek opłat abonamentowych dla  wszystkich posiadaczy odbiorników - bez różnicy. Tak interpretuje owe Postanowienie WSA Poczta Polska. Od tego dnia ponowiła ona ściąganie „zaległości” abonamentowych.  - Implikuje to, iż dla Poczty Polskiej regulacja wprowadzona wcześniej obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu z 2007r. nie posiada znaczenia prawnego od dnia 16 marca 2015r. - To wręcz absurd!
Jest też oczywiste, iż roszczenia o zapłatę „zaległego abonamentu” nie zostaną rozesłane do wszystkich posiadaczy odbiornika rtv – lecz tylko do pewnej, ograniczonej grupy. Niektórzy obywatele już je otrzymali, a inni być może w najbliższej przyszłości roszczenie o zapłatę ok. 2 tys. zł dopiero otrzymają. - Nie będą to jednak wszyscy.
Jeśli zatem P.P.  - na mocy wspomnianego Postanowienia WSA - wymaga płatności od każdego posiadacza odbiornika –  to niby jak zamierza to wyegzekwować? - Bezsprzecznie w przedstawionej sytuacji - nie jest to możliwe!  (Pomijając już nawet te osoby które w ostatnich latach zmieniły miejsce zamieszkania i pobytu, oraz te, które oddaliły roszczenie na podstawie wcześniejszego Rozporządzenia ).
Z powyższego wynika, iż żądając zapłaty abonamentu tylko od pewnej części posiadaczy odbiorników, nie zaś solidarnie od wszystkich (a posiadaczami jest 98% gospodarstw) Poczta Polska dopuszcza się naruszenia podstawowego prawa obywateli do równego traktowania przez organy państwowe, administracyjne i samorządowe. Prawo do równego traktowania jest zagwarantowane nie tylko konstytucyjnie ale także w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ratyfikowanej (a więc obowiązującej) w naszym kraju. 
          Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być  dyskryminowany  w  życiu  politycznym,  społecznym  lub  gospodarczym  z jakiejkolwiek przyczyny. 
           Protokół nr 12 do  Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,  Rzym, 4 listopada 2000 roku: Art.1. Ogólny zakaz dyskryminacji. Nikt nie może być dyskryminowany przez jakiekolwiek władze publiczne […]
Obciążanie tylko jakiejś części posiadaczy odbiorników rtv koniecznością daniny publicznej – jest ich dyskryminacją wobec pozostałych, niejako „zwolnionych" z tego obowiązku.  Wszelka dyskryminacja jest zabroniona przez prawo.
 
      Rząd PiS ignoruje problem abonamentu rtv od początku swej kadencji. Choć właśnie na początku kadencji wicepremier prof. Piotr Gliński zapowiedział energicznie uporządkowanie tego problemu w ciągu kilku miesięcy. Od tej pory mijają dwa lata, - Co spowodowało tak karygodne zaniechanie i wycofanie z jednoznacznych obietnic? Trudno powiedzieć, choć „jak nie wiadomo o co chodzi – to chodzi o...” - No właśnie – o wielkie pieniądze, które można w ten nieuczciwy sposób „zarobić” nie mając względu na pogwałcenie zasady równego traktowania obywateli oraz uregulowań prawnych.
...Ale czy wartości są aż tak ważne gdy chodzi o pieniądze?
 
      Biorąc wszystko to pod uwagę stanowczo domagamy się od Rządy RP respektowania prawa do równego traktowania wszystkich obywateli względem obowiązku opłat i danin publicznych, oraz zaprzestania dyskryminowania części osób zmuszanych do zapłacenia „zaległego” abonamentu RTV.
Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Sz. P. Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów - 00-583 Warszawa - Al. Ujazdowskie 1/3

Sz. P. Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów,

00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

kontakt@kprm.gov.pl

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

STOP nierównemu traktowaniu obywateli Przez Pocztę Polską która rozsyła roszczenia zapłaty 2 tys. zł do wybranych abonentów RTV

Podpisz tę petycję teraz!

0100
  12
 
12 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.