Associated Press - The call to remove hate speech

Adresat/Adresaci petycji: Associated Press - Vanessa Gera

 

Associated Press - The call to remove hate speech

Associated Press - The call to remove hate speech

020.000
  18.082
 
18.082 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Szanowni Państwo,

po raz kolejny media zachodnie manipulują faktami, żeby pokazać swoją wersję wydarzeń i zarzucić nam brak demokracji, faszyzm, nazizm, nacjonalizm i ksenofobię. Tym razem wykorzystując do swoich celów obchody Święta Niepodległości, a dokładniej Marsz Niepodległości - Marsz Patriotów. 

Nie zgadzamy się na to i protestujemy.

Przygotowaliśmy petycję skierowaną do agencji Associated Press i dziennikarki, Vanessy Gery, która napisała zmanipulowaną depeszę z Polski (z dn. 10.11.2017), a także z dn. 11.11.2017, obie dotyczące Marszu Niepodległości (11.11.2017). Korespondencję powieliły redakcje zagraniczne.

----

Stanowczo sprzeciwiamy się przedstawianiu uczestników Marszu Niepodległości - Marszu Patriotów zorganizowanego z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości, jako faszystów, nazistów, białych suprematorów, ksenofobów i antysemitów oraz wyciąganiu daleko idących wniosków na temat Polski i Polaków na podstawie działań podjętych przez nieodpowiedzialne jednostki. 

Dla Polaka, przedstawiciela narodu najbardziej dotkniętego przez okrucieństwa II wojny światowej nie ma gorszej obrazy niż nazwanie go faszystą lub nazistą. Jest to skrajny przejaw mowy nienawiści.

Nie zgadzamy się też na tworzenie negatywnego wizerunku rodzin, osób starszych i młodego pokolenia polskich patriotów demonstrujących umiłowanie swojej ojczyzny poprzez uczestnictwo w Marszu Niepodległości - Marszu Patriotów.

Przypominamy, że Nazizm (narodowy socjalizm, czasem określany jako hitleryzm) wyrosły na bazie faszyzmu, to rasistowska, antykomunistyczna, antydemokratyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP).

Dla Państwa informacji, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jasno sprzeciwia się propagowaniu jakichkolwiek idei totalitarnych, faszystowskich czy innych opartych na nienawiści i uprzedzeniach. (Art. 256)

Praktyki, których dopuszcza się Associated Press są zaprzeczeniem dziennikarskiego obiektywizmu i stają się inspiracją dla gazet i stacji telewizyjnych, które kierując się antypolonizmem tworzą treści o Polsce zamkniętej, sympatyzującej z ideami rasizmu, faszyzmu, islamofobii, ksenofobii, homofobii, totalitaryzmu. To wprowadzanie w błąd opinii publicznej i programowanie umysłów odbiorców na całym świecie do niechęci wobec Polski i Polaków, tworzenie stereotypów i uprzedzeń, opartych na fałszu i nienawiści. 

Jako przypomnienie polskiej historii polecamy zapoznanie się z krótkim filmem przygotowanym przez Instytut Pamięci Narodowej: https://www.youtube.com/watch?v=Q88AkN1hNYM

 


Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
020.000
  18.082
 
18.082 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Associated Press - Vanessa Gera

We emphatically object to depicting the participants of the Independence March – Patriots March, which was organized to commemorate Polish Independence Day, as fascists, Nazis, white supremacists, xenophobes and antisemitic. Conflating far-reaching deductions about Poland and Poles on the basis of the actions by irresponsible individuals is deplorable.
 
For a Polish national, and as such a representative of the nation most affected by the atrocities of World War II,  there is no greater insult than to be called a fascist  or Nazi. This is an extreme display of hate speech.
 
We, furthermore, do not condone the creation of a negative image of families, the elderly and the young generation of Polish patriots who demonstrate their love of country by participating in the Independence March – Patriots March.
 
Enough to remember that nazism (National Socialism, otherwise referred to as Hitlerism), grew on the base of fascism, and is the racist, anticommunist, antidemocratic and antisemitic ideology of the National Socialist German Workers’ Party (NSDAP).
 
For your information, the Constitution of the Republic of Poland explicitly forbids the propagation of all and any totalitarian, fascist or other ideologies formed on hatred and prejudice. (Art. 256)
 
The practices perpetrated by the Associated Press are a negation of objective journalism. They thus become the inspiration for newspapers, television stations and various media outlets driven by anti-Polish attitude to construct content about a closed Poland, sympathizing with racist, fascist, Islamophobic, xenophobic, homophobic, totalitarian ideas. This misleads public opinion and programs worldwide audiences and viewers to dislike Poland and Poles, creating negative stereotypes and biases, based on falsehood and hatred.
 
To reacquaint yourselves with Polish history we suggest you view the following brief film prepared by the Institute of National Remembrance:  https://www.youtube.com/watch?v=Q88AkN1hNYM
 
 
 
[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Associated Press - Vanessa Gera

We emphatically object to depicting the participants of the Independence March – Patriots March, which was organized to commemorate Polish Independence Day, as fascists, Nazis, white supremacists, xenophobes and antisemitic. Conflating far-reaching deductions about Poland and Poles on the basis of the actions by irresponsible individuals is deplorable.
 
For a Polish national, and as such a representative of the nation most affected by the atrocities of World War II,  there is no greater insult than to be called a fascist  or Nazi. This is an extreme display of hate speech.
 
We, furthermore, do not condone the creation of a negative image of families, the elderly and the young generation of Polish patriots who demonstrate their love of country by participating in the Independence March – Patriots March.
 
Enough to remember that nazism (National Socialism, otherwise referred to as Hitlerism), grew on the base of fascism, and is the racist, anticommunist, antidemocratic and antisemitic ideology of the National Socialist German Workers’ Party (NSDAP).
 
For your information, the Constitution of the Republic of Poland explicitly forbids the propagation of all and any totalitarian, fascist or other ideologies formed on hatred and prejudice. (Art. 256)
 
The practices perpetrated by the Associated Press are a negation of objective journalism. They thus become the inspiration for newspapers, television stations and various media outlets driven by anti-Polish attitude to construct content about a closed Poland, sympathizing with racist, fascist, Islamophobic, xenophobic, homophobic, totalitarian ideas. This misleads public opinion and programs worldwide audiences and viewers to dislike Poland and Poles, creating negative stereotypes and biases, based on falsehood and hatred.
 
To reacquaint yourselves with Polish history we suggest you view the following brief film prepared by the Institute of National Remembrance:  https://www.youtube.com/watch?v=Q88AkN1hNYM
 
 
 
[Imię i nazwisko]