Petycja do UNICEF-u: NIE DLA HOMOADOPCJI!

Petycja do UNICEFu

 

Petycja do UNICEF-u: NIE DLA HOMOADOPCJI!

Petycja do UNICEF-u: NIE DLA HOMOADOPCJI!

0200.000
  113.040
 
113.040 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) wydał niedawno oficjalny dokument prezentujący stanowisko (ang. position paper) dotyczący „orientacji seksualnej i tożsamości płciowej”, w którym oficjalnie wyraża aprobatę wobec uznawania przez prawo związków jednopłciowych, apeluje o zniesienie przepisów ograniczających promowanie homoseksualizmu wśród dzieci i promuje „zmiany norm społecznych” odnoszących się do zachowań homoseksualnych – wszystko to, by „chronić” prawa i dobro dzieci. Mamy do czynienia z wielkim i wyraźnym nadużyciem środków i pozycji tej organizacji międzynarodowej. Prosimy o podpisanie naszej petycji – trzeba to powstrzymać!

Nowy oficjalny dokument UNICEF-u zawierający stanowisko zatytułowano „Wyeliminować dyskryminację wobec dzieci i rodziców spowodowaną orientacją seksualną i/lub tożsamością płciową” (ang. „Eliminating discrimination against children and parents based on sexual orientation and/or gender identity”).

W dokumencie tym stwierdza się, że w swoich pracach „UNICEF kieruje się Konwencją o Prawach Dziecka i dąży do ustanowienia praw dziecka jako trwałych zasad etycznych i standardów międzynarodowych dotyczących zachowania względem dzieci”.

Jednak treść dokumentu stoi w jasnej sprzeczności z tymi celami – przedstawia się w nim stanowisko, które nie ma rzeczywistego umocowania w umowach międzynarodowych i które jest oderwane od wszelkich etycznych zasad i ustanowionych standardów międzynarodowych. Co więcej, działania UNICEF-u prowadzą do znaczącego naruszenia praw i rzeczywistego dobra dzieci!

Na stronie 3. dokumentu wprowadzono definicje pojęć „orientacja seksualna”, „tożsamość płciowa” oraz „LGBT”, które nie są zdefiniowane, ani nawet nie pojawiają się w międzynarodowych umowach dotyczących praw człowieka i praw dziecka. Wiele państw będących członkami ONZ jasno odrzuciło próbę zastosowania tych terminów w dziedzinie prawa międzynarodowego. Oficjalny mandat UNICEF-u – powierzony tej organizacji przez ONZ – nie obejmuje w żadnym wypadku uprawnień do wprowadzania takich nowych terminów do swojej ogólnoświatowej praktyki, do ich definiowania lub promowania.

Na stronie 4. dokumentu UNICEF-u zapisano, że konieczne jest uchylenie przepisów ograniczających promowanie homoseksualizmu wśród dzieci. Jest to wyraźny atak  na rosyjską ustawę dotyczącą ochrony zdrowia i moralności dzieci oraz na podobne inicjatywy, których wprowadzenie rozważa się w innych państwach. Czy oznacza to, że istnieje specjalne prawo do promowania wśród dzieci homoseksualizmu i innych niemoralnych praktyk seksualnych  narażających ich niewinność i rozwój? Czy UNICEF uważa może, że dzieciom przysługuje specjalne prawo do bycia przedmiotem takiej propagandy?

Ale autorzy dokumentu idą znacznie dalej! Oficjalnie wyraża się w nim aprobatę dla uznawania przez prawo związków jednopłciowych i popiera się tę praktykę. Napisano tam: „UNICEF popiera wprowadzanie w życie przepisów, które zapewnią parom LGBT i ich dzieciom uznanie przez prawo ich więzi rodzinnych”.

W całym dokumencie UNICEF-u stosowane jest wyrażenie „rodzice LGBT” i zrozumiałe jest, że odnosi się ono do „rodzicielstwa” osób w związkach jednopłciowych.

Jest oczywistym, że w prawie międzynarodowym brak jest podstaw do uznawania przez prawo związków jednopłciowych, a zwłaszcza do powierzania im dzieci, wobec których pary takie miałyby wypełniać rolę rodziców. Istotnie, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wyraża to jasno: nie „każdy”, a jedynie „mężczyźni i kobiety” (sformułowano to nawet jaśniej w oryginalnej wersji w języku francuskim, gdzie rzeczowniki „mężczyzna” i „kobieta” występują w liczbie pojedynczej!)  „mają prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny”.

Taka właśnie rodzina, której fundamentem jest małżeństwo zawarte między mężczyzną i kobietą, została określona jako „naturalna i podstawowa komórka społeczeństwa”. To taka rodzina została uznana nawet w Konwencji o prawach dziecka ONZ za „naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci”.

Dzieci mają prawo do posiadania matki i ojca, a nie pary „rodziców” tej samej płci. To prawo zostaje wyraźnie naruszone przez uznawanie związków jednopłciowych i przyznawanie pozostającym w nich osobom „prawa” do bycia „rodzicami”.

Promowanie związków jednopłciowych nie ma żadnego umocowania w prawie międzynarodowym i stoi w jasnej sprzeczności z rzeczywistymi prawami i dobrem dzieci. UNICEF nie chroni w tym przypadku praw dziecka, lecz promuje ich naruszanie.

UNICEF opisuje swój mandat następująco: „wspierać ochronę praw dzieci, ułatwiać zaspokajanie ich potrzeb i rozwijać ich szanse, by mogły w pełni realizować swój potencjał”. Treść przedmiotowego dokumentu wyraźnie wykracza poza ten mandat.

UNICEF powinien troszczyć się o zapewnianie cierpiącym dzieciom wyżywienia, opieki medycznej i podstawowej edukacji, nie zaś o promowanie „rodzicielstwa” par jednopłciowych.

UNICEF nie jest organizacją pozarządową finansowaną w sposób niezależny. Jest oficjalnym organem ONZ finansowanym głównie przez państwa będące członkami ONZ – czyli z pieniędzy obywateli… z NASZYCH pieniędzy.

W roku 2013 ponad 60% dochodów UNICEF-u pochodziło od rządów, czyli od podatników. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem UNICEF otrzymał:

$431.365 od Komisji Europejskiej

$325.355 od USA

$555.387 od Wielkiej Brytanii.

Innym źródłem finansowania dla UNICEF-u są niezależne darowizny i dochody ze sprzedaży przeznaczane na cele charytatywne, np. przy okazji Bożego Narodzenia.

Czy chcą Państwo promować z własnej kieszeni „rodzicielstwo” związków jednopłciowych? My NIE! Nie za nasze pieniądze! Prosimy o włączenie się w naszą kampanię, by położyć kres temu nadużywaniu międzynarodowej pozycji.

Przez złożenie podpisu pod tą petycją:

zwracają się Państwo do UNICEF-u o zaprzestanie nadużywania przez tę organizację swojej międzynarodowej pozycji oraz o wycofanie przedmiotowego dokumentu stojącego w sprzeczności z prawami i dobrem dzieci, 

zwracają się Państwo do rządów państw będących członkami ONZ, by zażądały wycofania przedmiotowego dokumentu UNICEF-u i by wstrzymały wszelkie finansowe wsparcie na rzecz UNICEF-u do czasu jego wycofania, 

zobowiązują się Państwo do powstrzymania się od dokonywania darowizn na rzecz UNICEF-u i od zakupów produktów okolicznościowych sprzedawanych przez UNICEF, do czasu wycofania przez UNICEF tego stanowiącego nadużycie dokumentu.

Musimy położyć kres temu nadużywaniu międzynarodowych zasobów. Dziecko – o ile to tylko możliwe – potrzebuje ojca i matki, nie zaś wzajemnie zastępowalnych „rodziców” tej samej płci.

0200.000
  113.040
 
113.040 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Bojkotuję UNICEF

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) wydał niedawno dokument prezentujący oficjalne stanowisko zatytułowany „Wyeliminować dyskryminację wobec dzieci i rodziców spowodowaną orientacją seksualną i/lub tożsamością płciową”. Zamiast wspierać rzeczywiste prawa i dobro dzieci, UNICEF w sposób wyraźny wykroczył poza swój mandat międzynarodowy poprzez:

 • promowanie dyskusyjnych pojęć, takich jak „orientacja seksualna”, które nie są sformułowaniami uzgodnionymi w wiążących globalnych umowach międzynarodowych,
 • udzielenie oficjalnego poparcia uznawaniu przez prawo związków jednopłciowych (a także statusu „rodziców” osób w nich pozostających), choć w wiążących przepisach międzynarodowych brak jest do tego jakichkolwiek podstaw,
 • żądanie od państw, by zmieniły „normy społeczne” odnoszące się do wrażliwych moralnie obszarów zachowania seksualnego.

Zgodnie z powszechnie uznanymi normami dotyczącymi praw człowieka, dziecko ma prawo do posiadania rodziny, powstałej przez małżeństwo mężczyzny i kobiety; tak pojmowana rodzina jest „naturalną i podstawową komórką społeczeństwa” (art. 16 ust. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka). To ona stanowi najlepsze środowisko dla osobistego rozwoju dziecka.

Promowanie uznawania przez prawo związków jednopłciowych, a zwłaszcza

statusu „rodziców” osób w nich pozostających, jest wyraźnym naruszeniem tego prawa dziecka i jest sprzeczne z dobrem dzieci.

Takie promowanie jest oczywistym nadużyciem międzynarodowych zasobów i pozycji UNICEF-u. Organizacja ta jest finansowana głównie z pieniędzy podatników za pośrednictwem rządów państw. Zgodnie ze swoim mandatem UNICEF powinien troszczyć się o zapewnianie cierpiącym dzieciom wyżywienia, opieki medycznej i podstawowej edukacji, nie zaś o promowanie „rodzicielstwa” związków jednopłciowych.

Dlatego też:

 1. Zwracam się do UNICEF-u o zaprzestanie nadużywania przez tę organizację swoich międzynarodowych zasobów i pozycji i o niezwłoczne wycofanie dokumentu, o którym mowa powyżej.
 2. Zwracam się do rządów państw będących członkami ONZ, w tym do rządu mojego państwa, o zażądanie od UNICEF-u wycofania tego dokumentu i o wstrzymanie wszelkiego finansowego wsparcia na rzecz UNICEF-u do czasu jego wycofania.
 3. Zobowiązuję się do powstrzymania się od dokonywania wszelkich darowizn na rzecz UNICEF-u i od zakupów produktów sprzedawanych w celach charytatywnych przez UNICEF do czasu wycofania przez UNICEF tego stanowiącego nadużycie dokumentu.
[Imię i nazwisko]

Bojkotuję UNICEF

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) wydał niedawno dokument prezentujący oficjalne stanowisko zatytułowany „Wyeliminować dyskryminację wobec dzieci i rodziców spowodowaną orientacją seksualną i/lub tożsamością płciową”. Zamiast wspierać rzeczywiste prawa i dobro dzieci, UNICEF w sposób wyraźny wykroczył poza swój mandat międzynarodowy poprzez:

 • promowanie dyskusyjnych pojęć, takich jak „orientacja seksualna”, które nie są sformułowaniami uzgodnionymi w wiążących globalnych umowach międzynarodowych,
 • udzielenie oficjalnego poparcia uznawaniu przez prawo związków jednopłciowych (a także statusu „rodziców” osób w nich pozostających), choć w wiążących przepisach międzynarodowych brak jest do tego jakichkolwiek podstaw,
 • żądanie od państw, by zmieniły „normy społeczne” odnoszące się do wrażliwych moralnie obszarów zachowania seksualnego.

Zgodnie z powszechnie uznanymi normami dotyczącymi praw człowieka, dziecko ma prawo do posiadania rodziny, powstałej przez małżeństwo mężczyzny i kobiety; tak pojmowana rodzina jest „naturalną i podstawową komórką społeczeństwa” (art. 16 ust. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka). To ona stanowi najlepsze środowisko dla osobistego rozwoju dziecka.

Promowanie uznawania przez prawo związków jednopłciowych, a zwłaszcza

statusu „rodziców” osób w nich pozostających, jest wyraźnym naruszeniem tego prawa dziecka i jest sprzeczne z dobrem dzieci.

Takie promowanie jest oczywistym nadużyciem międzynarodowych zasobów i pozycji UNICEF-u. Organizacja ta jest finansowana głównie z pieniędzy podatników za pośrednictwem rządów państw. Zgodnie ze swoim mandatem UNICEF powinien troszczyć się o zapewnianie cierpiącym dzieciom wyżywienia, opieki medycznej i podstawowej edukacji, nie zaś o promowanie „rodzicielstwa” związków jednopłciowych.

Dlatego też:

 1. Zwracam się do UNICEF-u o zaprzestanie nadużywania przez tę organizację swoich międzynarodowych zasobów i pozycji i o niezwłoczne wycofanie dokumentu, o którym mowa powyżej.
 2. Zwracam się do rządów państw będących członkami ONZ, w tym do rządu mojego państwa, o zażądanie od UNICEF-u wycofania tego dokumentu i o wstrzymanie wszelkiego finansowego wsparcia na rzecz UNICEF-u do czasu jego wycofania.
 3. Zobowiązuję się do powstrzymania się od dokonywania wszelkich darowizn na rzecz UNICEF-u i od zakupów produktów sprzedawanych w celach charytatywnych przez UNICEF do czasu wycofania przez UNICEF tego stanowiącego nadużycie dokumentu.
[Imię i nazwisko]