Petycja do UNICEF-u: NIE DLA HOMOADOPCJI!

Petycja do UNICEFu

 

Petycja do UNICEF-u: NIE DLA HOMOADOPCJI!

0200.000
  113.023
 
113.023 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.

Petycja do UNICEF-u: NIE DLA HOMOADOPCJI!

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) wydał niedawno oficjalny dokument prezentujący stanowisko (ang. position paper) dotyczący „orientacji seksualnej i tożsamości płciowej”, w którym oficjalnie wyraża aprobatę wobec uznawania przez prawo związków jednopłciowych, apeluje o zniesienie przepisów ograniczających promowanie homoseksualizmu wśród dzieci i promuje „zmiany norm społecznych” odnoszących się do zachowań homoseksualnych – wszystko to, by „chronić” prawa i dobro dzieci. Mamy do czynienia z wielkim i wyraźnym nadużyciem środków i pozycji tej organizacji międzynarodowej. Prosimy o podpisanie naszej petycji – trzeba to powstrzymać!

Nowy oficjalny dokument UNICEF-u zawierający stanowisko zatytułowano „Wyeliminować dyskryminację wobec dzieci i rodziców spowodowaną orientacją seksualną i/lub tożsamością płciową” (ang. „Eliminating discrimination against children and parents based on sexual orientation and/or gender identity”).

W dokumencie tym stwierdza się, że w swoich pracach „UNICEF kieruje się Konwencją o Prawach Dziecka i dąży do ustanowienia praw dziecka jako trwałych zasad etycznych i standardów międzynarodowych dotyczących zachowania względem dzieci”.

Jednak treść dokumentu stoi w jasnej sprzeczności z tymi celami – przedstawia się w nim stanowisko, które nie ma rzeczywistego umocowania w umowach międzynarodowych i które jest oderwane od wszelkich etycznych zasad i ustanowionych standardów międzynarodowych. Co więcej, działania UNICEF-u prowadzą do znaczącego naruszenia praw i rzeczywistego dobra dzieci!

Na stronie 3. dokumentu wprowadzono definicje pojęć „orientacja seksualna”, „tożsamość płciowa” oraz „LGBT”, które nie są zdefiniowane, ani nawet nie pojawiają się w międzynarodowych umowach dotyczących praw człowieka i praw dziecka. Wiele państw będących członkami ONZ jasno odrzuciło próbę zastosowania tych terminów w dziedzinie prawa międzynarodowego. Oficjalny mandat UNICEF-u – powierzony tej organizacji przez ONZ – nie obejmuje w żadnym wypadku uprawnień do wprowadzania takich nowych terminów do swojej ogólnoświatowej praktyki, do ich definiowania lub promowania.

Na stronie 4. dokumentu UNICEF-u zapisano, że konieczne jest uchylenie przepisów ograniczających promowanie homoseksualizmu wśród dzieci. Jest to wyraźny atak  na rosyjską ustawę dotyczącą ochrony zdrowia i moralności dzieci oraz na podobne inicjatywy, których wprowadzenie rozważa się w innych państwach. Czy oznacza to, że istnieje specjalne prawo do promowania wśród dzieci homoseksualizmu i innych niemoralnych praktyk seksualnych  narażających ich niewinność i rozwój? Czy UNICEF uważa może, że dzieciom przysługuje specjalne prawo do bycia przedmiotem takiej propagandy?

Ale autorzy dokumentu idą znacznie dalej! Oficjalnie wyraża się w nim aprobatę dla uznawania przez prawo związków jednopłciowych i popiera się tę praktykę. Napisano tam: „UNICEF popiera wprowadzanie w życie przepisów, które zapewnią parom LGBT i ich dzieciom uznanie przez prawo ich więzi rodzinnych”.

W całym dokumencie UNICEF-u stosowane jest wyrażenie „rodzice LGBT” i zrozumiałe jest, że odnosi się ono do „rodzicielstwa” osób w związkach jednopłciowych.

Jest oczywistym, że w prawie międzynarodowym brak jest podstaw do uznawania przez prawo związków jednopłciowych, a zwłaszcza do powierzania im dzieci, wobec których pary takie miałyby wypełniać rolę rodziców. Istotnie, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wyraża to jasno: nie „każdy”, a jedynie „mężczyźni i kobiety” (sformułowano to nawet jaśniej w oryginalnej wersji w języku francuskim, gdzie rzeczowniki „mężczyzna” i „kobieta” występują w liczbie pojedynczej!)  „mają prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny”.

Taka właśnie rodzina, której fundamentem jest małżeństwo zawarte między mężczyzną i kobietą, została określona jako „naturalna i podstawowa komórka społeczeństwa”. To taka rodzina została uznana nawet w Konwencji o prawach dziecka ONZ za „naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci”.

Dzieci mają prawo do posiadania matki i ojca, a nie pary „rodziców” tej samej płci. To prawo zostaje wyraźnie naruszone przez uznawanie związków jednopłciowych i przyznawanie pozostającym w nich osobom „prawa” do bycia „rodzicami”.

Promowanie związków jednopłciowych nie ma żadnego umocowania w prawie międzynarodowym i stoi w jasnej sprzeczności z rzeczywistymi prawami i dobrem dzieci. UNICEF nie chroni w tym przypadku praw dziecka, lecz promuje ich naruszanie.

UNICEF opisuje swój mandat następująco: „wspierać ochronę praw dzieci, ułatwiać zaspokajanie ich potrzeb i rozwijać ich szanse, by mogły w pełni realizować swój potencjał”. Treść przedmiotowego dokumentu wyraźnie wykracza poza ten mandat.

UNICEF powinien troszczyć się o zapewnianie cierpiącym dzieciom wyżywienia, opieki medycznej i podstawowej edukacji, nie zaś o promowanie „rodzicielstwa” par jednopłciowych.

UNICEF nie jest organizacją pozarządową finansowaną w sposób niezależny. Jest oficjalnym organem ONZ finansowanym głównie przez państwa będące członkami ONZ – czyli z pieniędzy obywateli… z NASZYCH pieniędzy.

W roku 2013 ponad 60% dochodów UNICEF-u pochodziło od rządów, czyli od podatników. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem UNICEF otrzymał:

$431.365 od Komisji Europejskiej

$325.355 od USA

$555.387 od Wielkiej Brytanii.

Innym źródłem finansowania dla UNICEF-u są niezależne darowizny i dochody ze sprzedaży przeznaczane na cele charytatywne, np. przy okazji Bożego Narodzenia.

Czy chcą Państwo promować z własnej kieszeni „rodzicielstwo” związków jednopłciowych? My NIE! Nie za nasze pieniądze! Prosimy o włączenie się w naszą kampanię, by położyć kres temu nadużywaniu międzynarodowej pozycji.

Przez złożenie podpisu pod tą petycją:

zwracają się Państwo do UNICEF-u o zaprzestanie nadużywania przez tę organizację swojej międzynarodowej pozycji oraz o wycofanie przedmiotowego dokumentu stojącego w sprzeczności z prawami i dobrem dzieci, 

zwracają się Państwo do rządów państw będących członkami ONZ, by zażądały wycofania przedmiotowego dokumentu UNICEF-u i by wstrzymały wszelkie finansowe wsparcie na rzecz UNICEF-u do czasu jego wycofania, 

zobowiązują się Państwo do powstrzymania się od dokonywania darowizn na rzecz UNICEF-u i od zakupów produktów okolicznościowych sprzedawanych przez UNICEF, do czasu wycofania przez UNICEF tego stanowiącego nadużycie dokumentu.

Musimy położyć kres temu nadużywaniu międzynarodowych zasobów. Dziecko – o ile to tylko możliwe – potrzebuje ojca i matki, nie zaś wzajemnie zastępowalnych „rodziców” tej samej płci.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Bojkotuję UNICEF

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) wydał niedawno dokument prezentujący oficjalne stanowisko zatytułowany „Wyeliminować dyskryminację wobec dzieci i rodziców spowodowaną orientacją seksualną i/lub tożsamością płciową”. Zamiast wspierać rzeczywiste prawa i dobro dzieci, UNICEF w sposób wyraźny wykroczył poza swój mandat międzynarodowy poprzez:

  • promowanie dyskusyjnych pojęć, takich jak „orientacja seksualna”, które nie są sformułowaniami uzgodnionymi w wiążących globalnych umowach międzynarodowych,
  • udzielenie oficjalnego poparcia uznawaniu przez prawo związków jednopłciowych (a także statusu „rodziców” osób w nich pozostających), choć w wiążących przepisach międzynarodowych brak jest do tego jakichkolwiek podstaw,
  • żądanie od państw, by zmieniły „normy społeczne” odnoszące się do wrażliwych moralnie obszarów zachowania seksualnego.

Zgodnie z powszechnie uznanymi normami dotyczącymi praw człowieka, dziecko ma prawo do posiadania rodziny, powstałej przez małżeństwo mężczyzny i kobiety; tak pojmowana rodzina jest „naturalną i podstawową komórką społeczeństwa” (art. 16 ust. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka). To ona stanowi najlepsze środowisko dla osobistego rozwoju dziecka.

Promowanie uznawania przez prawo związków jednopłciowych, a zwłaszcza

statusu „rodziców” osób w nich pozostających, jest wyraźnym naruszeniem tego prawa dziecka i jest sprzeczne z dobrem dzieci.

Takie promowanie jest oczywistym nadużyciem międzynarodowych zasobów i pozycji UNICEF-u. Organizacja ta jest finansowana głównie z pieniędzy podatników za pośrednictwem rządów państw. Zgodnie ze swoim mandatem UNICEF powinien troszczyć się o zapewnianie cierpiącym dzieciom wyżywienia, opieki medycznej i podstawowej edukacji, nie zaś o promowanie „rodzicielstwa” związków jednopłciowych.

Dlatego też:

  1. Zwracam się do UNICEF-u o zaprzestanie nadużywania przez tę organizację swoich międzynarodowych zasobów i pozycji i o niezwłoczne wycofanie dokumentu, o którym mowa powyżej.
  2. Zwracam się do rządów państw będących członkami ONZ, w tym do rządu mojego państwa, o zażądanie od UNICEF-u wycofania tego dokumentu i o wstrzymanie wszelkiego finansowego wsparcia na rzecz UNICEF-u do czasu jego wycofania.
  3. Zobowiązuję się do powstrzymania się od dokonywania wszelkich darowizn na rzecz UNICEF-u i od zakupów produktów sprzedawanych w celach charytatywnych przez UNICEF do czasu wycofania przez UNICEF tego stanowiącego nadużycie dokumentu.
[Imię i nazwisko]

Petycja do UNICEF-u: NIE DLA HOMOADOPCJI!

Podpisz tę petycję teraz!

0200.000
  113.023
 
113.023 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.