Petycja w sprawie wstrzymania inicjatywy legislacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji - „MegaUstawy” cyfrowej (druk senacki nr 1225).

Adresat/Adresaci petycji: Senat RP

 

Petycja w sprawie wstrzymania inicjatywy legislacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji - „MegaUstawy” cyfrowej (druk senacki nr 1225).

Petycja w sprawie wstrzymania inicjatywy legislacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji - „MegaUstawy” cyfrowej (druk senacki nr 1225).

050.000
  38.835
 
38.835 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Co w Polsce jest ważniejsze? Interesy operatorów telefonii komórkowej czy praworządność, życie i zdrowie człowieka oraz prawa i wolności obywatelskie? Najwyższa Izba Kontroli w wynikach kontroli w 2015 i w 2019 roku negatywnie oceniła działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej. Właściwe służby nie są w stanie kontrolować ani wymagać spełniania istniejących norm. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania są obecnie nagminne.Zamiast dążenia do poprawy sytuacji i spełniania norm przez operatorów, Ministerstwo Cyfryzacji próbuje rozwiązać problem 100 krotnie te normy zwiększając, oraz dając operatorom prawie nieograniczone uprawnienia i uprzywilejowaną wobec prawa i interesu społecznego pozycję. Wyraźnie zauważalna jest liberalizacja przepisów na rzecz przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z pogwałceniem zasad i praw gwarantowanych przez Konstytucję RP: zasady zrównoważonego rozwoju (Art. 5), godności osobistej (Art. 30), prawa do ochrony życia (Art. 38) i zdrowia (Art. 68), zakazu eksperymentów naukowych (Art. 39), prawa do nienaruszalności mieszkania (Art. 50), bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska (Art. 74), ochrony praw konsumentów (Art. 76), prawa do własności (Art. 64, 143 oraz 165) oraz obowiązku dbałości o środowisko (Art. 86).

Niezgodne z założeniami Narodowego Programu Zdrowia, Zasadą ostrożności wymienioną w art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zdrowym rozsądkiem oraz z obowiązującym prawem zapisy „MegaUstawy” autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji oraz nieprawidłowości występujące przy jej procedowaniu:

 1. Minister właściwy do spraw środowiska został całkowicie wyłączony z procesu określania dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, na rzecz ministra właściwego do spraw zdrowia. (Niezgodność z zasadą integracji ochrony środowiska z politykami sektorowymi opisaną w Art. 8 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz z Art. 6 ustawy POŚ i Art. 68 ust. 4 Konstytucji RP.)

 2. Zakresy częstotliwości PEM mają być ustalone zgodnie z ogólnikowymi wytycznymi organów UE, które, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, nie stanowią powszechnie obowiązującego prawa.

 3. 100-krotne podniesienie limitu ekspozycji na PEM oraz wprowadzenie nowych nieprzebadanych częstotliwości – sprzeczne z zapisami Konstytucji RP (prawo do życia, ochrony zdrowia, zakaz prowadzenia eksperymentów).

 4. Stawianie nowych nadajników emitujących promieniowanie elektromagnetyczne wysokich zakresach częstotliwości 24h na dobę 365 dni w roku – w dowolnym miejscu, z pogwałceniem prawa własności i prawa miejscowego.

 5. Zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla stacji bazowej telefonii komórkowej.

 6. Zniesienie zakazu stawiania stacji bazowych telefonii komórkowej w uzdrowiskach, Parkach Narodowych, Rezerwatach Przyrody. 

 7. Sprzeczność z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska (zasada przezorności i prewencji).

 8. Pozbawienie władz samorządowych możliwości decydowania o lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych: przepisy projektu zapewniają każdemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do publicznej infrastruktury technicznej w celu umieszczania punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu bez ograniczeń.

 9. Projekt przewiduje zmniejszenie liczby kontroli interwencyjnych na rzecz kontroli planowanych.

 10. Niezgodność przepisów projektu z uzasadnieniem do projektu (Art. 39b ust.1a)

 11. Drastyczne lub całkowite obniżenie opłat należnych nadleśnictwom Lasów Państwowych.

 12. Naruszenie konstytucyjnych zasad stanowienia aktów normatywnych (Art. 11 pkt 7)

 13. Uchwalenie projektu zmian ustawy w niższej Izbie parlamentu z naruszeniem zasady praworządności.

 14. Całkowite pominięcie zagadnienia cyberbezpieczeństwa, które lider w branży ubezpieczeń reasekuracyjnych Swiss Re w swoim raporcie SONAR wymienia, jako powód do zagrożenia wynikającego z wprowadzenia sieci 5G. Wątpliwości firmy Swiss Re skupiają się na trudnościach z zachowaniem cyberbezpieczeństwa, co zwiększy liczbę i zakres ataków w bezprzewodowej sieci 5G. Szybkość sieci 5G oraz jej pojemność oznacza, że szybciej i więcej danych może być skradzionych wskutek ataków hackerskich. Zresztą jak oznajmił dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, Maciej Kawecki, od bezpieczeństwa danych może zależeć stabilność finansowa czy gospodarcza państwa. Niestety zapisy projektu zmiany ustawy cyfrowej nie regulują zagadnienia cyberbezpieczeństwa, co stanowi uchybienie techniki prawodawczej, w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia prezesa rady ministrów z dnia 20.06.2002 w sprawie zasad techniki prawodawczej, z wyszczególnieniem określenia skutków gospodarczych, prawnych i finansowych wprowadzenia podatnej na ataki hackerskie sieci 5 generacji.

 15. Całkowite pominięcie negatywnych biologicznych efektów pól elektromagnetycznych, z 5G w szczególności.

 16. Minister Cyfryzacji posługuje się niepełną opinią na temat oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej na ludzi, sporządzoną przez dwóch fizyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy nie posiadają dorobku naukowego w tym zakresie. Dodatkowo Uniwersytet Jagielloński czerpał pożytki finansowe z nielegalnie działającej na budynku dachu UJ stacji bazowej telefonii komórkowej (sygn.. akt II SA/Kr 191/17) i naraził na niebezpieczeństwo utraty zdrowia życia dzieci szkoły integracyjnej (z chorobą nowotworową, z elektrowrażliwością, z implantami ślimakowymi) i tak już pokrzywdzonymi przez los.

 17. W procesie legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw została naruszona zasada praworządności oraz prawa człowieka.

 18. Nieprawdziwa argumentacja Ministerstwa Cyfryzacji, jakoby zmieniania ustawa nie wprowadza technologii 5G do Polski, czemu przeczy tekst uzasadnienia projektu MegaUstawy. W rzeczywistości, zgodnie ze stanowiskiem podsekretarz stanu w MC, Wandy Buk, przepisy rzeczonego projektu wdrażają dyrektywę PE i Rady UE 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej, która jednoznacznie omawia wprowadzenie technologii 5G w państwach członkowskich UE.

 19. Projekt zmiany ustawy cyfrowej nie spełnia wymogu zapewnienia skutecznej ochrony konsumentów ogłoszonego w komunikacie z 6 maja 2015 roku w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, o którym w punkcie (3) dyrektywy UE dotyczącej Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.

 20. Projekt nakłada również ogromne obciążenia finansowe na podatników w celu sfinansowania pomocy rządowej dla bogatych zagranicznych koncernów telekomunikacyjnych.Naruszenia zasady Praworządności:

 1. Naruszenie unijnej zasady ostrożności. Na podstawie art. 191 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej została ustanowiona zasadą ostrożności, w myśl której, w przypadku, gdy istnieje prawdopodobne, chociażby słabo rozpoznane, ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, nie należy jej wprowadzać, aby nie ryzykować potencjalnie bardzo szkodliwych konsekwencji. W dziedzinie ochrony środowiska zasada ta została ustanowiona, jako obowiązkowa.

 2. Naruszenie zasad procedury legislacyjnej w postaci pominięcia udziału JST oraz zarządów obszarów chronionych i uzdrowisk, w konsultacjach społecznych podczas procedowania nowelizacji przedmiotowego projektu.

 3. Naruszenie zasad procedury legislacyjnej poprzez działanie polegające na zatajeniu przez Ministerstwo Zdrowia przed opinią publiczną, Parlamentarzystami RP oraz Marszałkiem Sejmu do czasu głosowania nad projektem zmiany ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. ekspertyzy dotyczącej potencjalnych efektów biologicznych działania elektromagnetycznych fal milimetrowych (RF EFM) emitowanych przez urządzenia 5G na organizm człowieka, sporządzonej przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w ramach Narodowego Programu Zdrowia z środków publicznych na zamówienie Ministerstwa Zdrowia, numer zadania 6/4/11/NPZ/FRPH/2018/312/546), a przekazanej przez Instytut na ręce Ministerstwa Zdrowia już w styczniu bieżącego roku.  To uniemożliwiło posłom i senatorom dokonania obiektywnej oceny skutków wprowadzenia „MegaUstawy”, ponieważ podczas głosowania opierali się oni jedynie na raporcie „Biała Księga” publikacji Ministerstwa Cyfryzacji, wśród autorów której nie ma ani jednego lekarza. Należy tutaj dodać, iż posłowie na sejm RP, którzy powzięli informacje o tym fakcie, czują się oszukani i stanowczo przeciwstawiają się takiemu przebiegowi procedowania ustawy. Marszałek Sejmu Ryszard Terlecki, w dniu 4 lipca 2019 roku zarządził głosowanie nad zmianami do MegaUstawy w Sejmie, pomimo że strona społeczna poinformowała go dwa dni wcześniej o istnieniu ww. raportu, oraz o tym, że jest on ukrywany i że nie został przekazany sejmowej Komisji Cyfryzacji podczas pierwszego i drugiego czytania projektu MegaUstawy. Co więcej, Podsekretarz stanu w ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński 19 lipca bieżącego roku publicznie oznajmił, że ww. raport nie istnieje, a w konsekwencji wprowadził w błąd parlamentarzystów i stronę społeczną, która domagała się ujawnienia tej ekspertyzy przed głosowaniem w Sejmie.

 4. Naruszenie zasad procedury konsultacji publicznych poprzez ukrycie przez Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnego stanowiska dr biofizyki, które zostało złożone w ramach konsultacji publicznych strategii wdrażania 5G w wyznaczonym terminie.

 5. Utrudnianie interesariuszom udziału w procesie legislacyjnym poprzez organizowanie konsultacji publicznych podczas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

 6. W procesie inicjatywy ustawodawczej rządowego projektu mamy do czynienia z konfliktem interesów stron inicjatywy. Odpowiedzialny z ramienia Ministerstwa Zdrowia za wprowadzenie rządowego projektu ustawy, Wiceminister Zdrowia pan Janusz Cieszyński, w latach 2009-2014 pracował w jednej z największych firm z obszaru telekomunikacji – francuskiej firmy Orange. Z kolei dyrektor Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, Jerzy Żurek wielokrotnie wprowadzał w błąd społeczeństwo zaprzeczając publicznie istnieniu skutków biologicznych (nietermicznych) PEM oraz zorganizował za pieniądze polskich podatników trzy międzynarodowe konferencje poświęcone polom elektromagnetycznym, do udziału w których zapraszał głównie prelegentów powiązanych z branżą telekomunikacyjną i naukowców przeczących nietermicznemu oddziaływaniu PEM (dla przykładu Zenona Sienkiewicza, członka powiązanej z branżą prywatnej organizacji ICNIRP, czy Emili Van Deventer, szefową „EMF Project” w WHO, wobec której niezależni naukowcy wystosowali votum nieufności, a na których zabrakło niezależnych ekspertów, wśród nich polskich naukowców, takich jak prof. Alicja Bortkiewicz czy prof. Włodzimierz Klonowski, autorów badań, które wykazały skutki biologiczne PEM.

Naruszenia praw człowieka:

 1. Prawa do życia i ochrony zdrowia

 2. Prawa własności

 3. Prawa do godności osobistej

 4. Prawa do nienaruszalności mieszkania, bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska oraz ochrony praw konsumentów.

 

5. Prawa do ochrony osób niepełnosprawnych i elektro-wrażliwych

Więcej o negatywnych biologicznych efektach pól elektromagnetycznych:

Istniejące dowody naukowe o szkodliwość RF EMF oraz całkowity brak badań nad bezpieczeństwem promieniowania, które będzie stosowane w technologii 5G (nowy zakres częstotliwości, zwiększona modulacja, zastosowanie fazowanych układów antenowych (phased arrays) do formowania skupionej wiązki promieniowania (Beamforming) są więcej niż wystarczające, by wstrzymać wdrożenie technologii 5G oraz podjąć działania prewencyjne, polegające na ograniczeniu ekspozycji ludności i środowiska naturalnego na promieniowanie elektromagnetyczne, zgodnie z zasadą ostrożności.

Zagrożenie związane z promieniowaniem elektromagnetycznym dostrzegła funkcjonująca przy Światowej Organizacji Zdrowia Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC). W 2011r. instytucja ta zaklasyfikowała fale radiowe emitowane przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz urządzenia bezprzewodowe, takie jak: router wifi, komórka czy bezprzewodowy telefon domowy, jako możliwy czynnik rakotwórczy. W tej samej grupie (określonej symbolem 2B) znajdują się również DDT i ołów. IARC mogła stwierdzić, że istnieją wystarczające dowody na to, że PEM nie powoduje raka (grupa 4) lub też, że aktualnie nie ma wystarczających dowodów na jego działanie rakotwórcze (grupa 3), jednakże tego nie zrobiła.

Szeroko udokumentowane w literaturze naukowej pozatermiczne efekty zdrowotne ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne to:

 • uszkodzenia DNA

 • nowotwory

 • efekty neurologiczne/neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci)

 • wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki)

 • perforacja bariery krew-mózg

 • problemy kardiologiczne

 • stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki

 • zaburzenia układu hormonalnego

 • bezpłodność

 • poronienia

 • zaburzenia działania pompy wapniowej w błonie komórkowej (w rezultacie nadmierne ilości wapnia wewnątrz komórki i zakłócenia w sygnalizacji komórkowej)

 • nadwrażliwość elektromagnetyczna (electrohypersensitivity – EHS)

Negatywne skutki biologiczne promieniowania elektromagnetycznego mają charakter kumulatywny i po dłuższym okresie ekspozycji niektóre z nich stają się nieodwracalne. Dotyczy to zwłaszcza skutków neurologicznych/neuropsychiatrycznych, kardiologicznych, obniżonej płodności oraz uszkodzeń DNA – te ostatnie mogą prowadzić do nowotworów oraz do mutacji genetycznych, przekazywanych następnie kolejnym pokoleniom.

Negatywny wpływ promieniowania elektromagnetycznego ze stacji bazowych na zwierzęta, owady i rośliny jest również szeroko udokumentowany w literaturze naukowej, co jest szczególnie istotne w związku z zapisami projektu nowelizacji MegaUstawy, na podstawie których anteny telefonii komórkowej miałyby być rozmieszczane na terenach chronionych, w tym na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody. Jest wysoce prawdopodobne, że ta nieodpowiedzialna i krótkowzroczna polityka doprowadzi do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym.

Ponadto szkodliwe oddziaływanie promieniowania RF EMF na ludzkie zdrowie przemawia za utrzymaniem zakazu lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach uzdrowisk, wbrew założeniom projektu Ministerstwa Cyfryzacji.

Niższe niż w Europie Zachodniej normy dopuszczalnego promieniowania są główną przeszkodą stojącą na drodze do wprowadzenia 5G w Polsce, gdyż technologia ta zwiększy drastycznie zanieczyszczenie elektromagnetyczne w naszym otoczeniu, a więc przymusową ekspozycję wszystkich obywateli na to promieniowanie. Projekt ustawy w skuteczny sposób usuwa tę przeszkodę.

Wbrew twierdzeniom Ministerstwa Cyfryzacji i nieuczciwej kampanii propagandowej prowadzonej przez media głównego nurtu polskie normy nie są przestarzałe ani też kraj nasz nie jest zacofany w stosunku do Zachodu. Pierwsze badania nad szkodliwością PEM przeprowadzono w Związku Radzieckim i innych krajach dawnego bloku socjalistycznego, m.in. w Polsce – stąd niższe normy dopuszczalnego promieniowania w tychże krajach (polski limit dla RF EMF to 0,1 W/m² / 7 V/m).

Z punktu widzenia biologii istniejące normy są nadal zbyt wysokie i powinny zostać zaostrzone, aby skutecznie chronić ludność i środowisko przed szkodliwymi skutkami PEM - norma zalecana przez naukowców to 0,0001 W/m2 dla kumulatywnej ekspozycji na RF EMF w dzień, 0,00001 W/m2 w nocy, a dla populacji wrażliwej (dzieci, kobiety w ciąży, osoby cierpiące na nadwrażliwość elektromagnetyczną (electrohypersensitivity - EHS)) to 0,000001 W/m2.

 

Ponieważ rozwój sieci bezprzewodowych wiąże się nie tylko ze wzrostem szkodliwego promieniowania RF EMF w środowisku, lecz również ze wzrostem emisji CO2, z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne generowane przez urządzenia utrzymujące i przesyłające dane w „chmurze” oraz urządzenia mobilne pozostające cały czas „online”, rząd powinien zrezygnować z dalszego rozwijania łączy bezprzewodowych i wesprzeć rozwój sieci opartych na światłowodach, bezpiecznych dla ludzi i środowiska oraz zapewniających wysoką przepustowość, szybkość i bezpieczeństwo przesyłu danych.

 

Udokumentowane negatywne efekty zdrowotne promieniowania elektromagnetycznego, kilka najistotniejszych przeglądów prac naukowych:

 • BioInitiative 2007. Summary for the Public. Cindy Sage, MA. Sage Associates, USA. Prepared for the BioInitiative Working Group. August 2007.

    (Raport oparty na przeglądzie 2000 badań).

 • BioInitiative Working Group: BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF). Sage C and Carpenter DO (eds). Bioinitiative, 2012.

 (Raport oparty na przeglądzie ponad 1800 badań).

 • International Agency for Research on Cancer: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Volume 102. In: Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Who Press, Lyon, France, 2013.

(Agencja IARC zaklasyfikowała fale radiowe (RF EMF), jako czynnik potencjalnie rakotwórczy dla ludzi (grupa 2B) w 2011 r. Należy zwrócić uwagę, że IARC mogła stwierdzić, iż istnieją wystarczające dowody na to, że fale radiowe nie powodują raka (Grupa 4) lub też, że aktualnie nie ma wystarczających dowodów na jego działanie rakotwórcze (Grupa 3). Jednakże tego nie zrobiła.)

   1. (Wnioski zawarte w tym raporcie sprzed prawie 50 lat oparte są na przeglądzie ponad 2000 badań)

 • Pall M. List of 97 Reviews on Non-thermal Effects of Microwave/Lower Frequency EMFs

(lista 97 przeglądów badań naukowych dotyczących pozatermicznych efektów promieniowania mikrofalowego i PEM o niskich częstotliwościach).

 • Pall M. 5G: Great risk for EU, U.S. and international health: Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by electromagnetic field (EMF) exposures and the mechanism that causes them. European Academy for Environmental Medicine. Published May 2018.

 

(W publikacji tej przeanalizowano udokumentowane efekty pozatermiczne PEM w oparciu o wyniki dziesiątek przeglądów badań naukowych oraz wyjaśniono mechanizm oddziaływania tego promieniowania).

 

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
050.000
  38.835
 
38.835 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Senat RP

Petycja w sprawie wstrzymania inicjatywy legislacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji  oraz zastosowanie Zasady Ostrożności ustanowionej na podstawie art. 191 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o zastosowaniu prewencji w rozwoju usług mobilnych 4G i 5G w Polsce w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwym wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu radiofalowego (RF EMF).

W związku z przedstawionymi w petycji zagadnieniami i wątpliwościami wzywamy Senat RP do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej polegającej na odrzuceniu projektu zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1225) w całości i cofnięcia jej do dalszych prac parlamentarnych.

Czytając „Uzasadnienie do projektu UD172” niejednokrotnie odnosi się wrażenie, że głównymi beneficjentami proponowanych zmian legislacyjnych mają być operatorzy telekomunikacyjni. Planuje się, bowiem, drastyczne podwyższenie norm dopuszczalnego promieniowania, by umożliwić tej branży postawienie dowolnej liczby stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK) w dowolnych miejscach bez kontroli ze strony instytucji państwowych i bez konsultacji z mieszkańcami, lekceważąc negatywny wpływ RF EMF na ludzkie zdrowie i środowisko, i stosując absurdalną argumentację w rodzaju: „Użytkowanie telefonów komórkowych powoduje wystawienie na działanie znacznie silniejszego pola elektromagnetycznego niż przebywanie w okolicy stacji bazowej” (str.8 ww. dokumentu). Pragniemy zwrócić uwagę, że korzystanie z telefonu komórkowego jest decyzją indywidualną (obywatel może z niego nie korzystać, jeśli nie chce) oraz że nikt nie używa tego urządzenia nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Natomiast ekspozycja na promieniowanie z SBTK jest ciągła i przymusowa, i dotyczy wszystkich bez wyjątku, w tym małych dzieci, niemowląt i płodów znajdujących się w łonie matki. Narażenie ludności na RF EMF należy bezwzględnie redukować, a komunikację mobilną ograniczyć do niezbędnego minimum ze względu na wysoką szkodliwość.

Z uwagi na fakt, że promieniowanie elektromagnetyczne ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko, problematyka związana z emisją PEM nie jest kwestią czysto techniczną, wymagającą samodzielnej interwencji Ministra Cyfryzacji. Dlatego też dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku są określane obecnie przez Ministra do spraw Środowiska w porozumieniu z Ministrem Zdrowia. Natomiast omawiany projekt MC przewiduje, że normy powinien ustalać Minister Zdrowia samodzielnie, bez konsultacji z Ministrem Środowiska, co wychodzi poza jego kompetencje ustawowe i konstytucyjne.

Ponadto, postulujemy, aby Ministerstwo Cyfryzacji przy pracach nad nowym projektem skupiło się na rozwiązaniach, które będą miały za zadanie eliminację braków, wykazanych w wynikach kontroli NIK z 2015 i 2019 roku.

Ponieważ stronnicze raporty wykorzystane przez Ministerstwo Cyfryzacji i zawarte w nich fałszywe tezy o braku szkodliwości RF EMF nie zmniejszą narażenia społeczeństwa i środowiska na to promieniowanie i ponieważ technologię 5G wprowadza się bez uprzedniego przeprowadzenia jakichkolwiek badań nad jej bezpieczeństwem dla ludzi i naturalnych ekosystemów, Senat ma swój konstytucyjny obowiązek (art. 38 oraz 95 Konstytucji) powstrzymać jej wdrażanie poprzez wstrzymanie procesu legislacyjnego, dopóki nie zostaną przeprowadzone niezależne badania potwierdzające jej nieszkodliwość.

 

Wnosimy również o zbadanie zgodności zachowania regulaminowych terminów przy procedowaniu niniejszej ustawy w Parlamencie. Szczególnie w zakresie Art. 80 Regulaminu Senatu, tj: “1. Pierwsze czytanie przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia senatorom projektu ustawy. Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu komisji w tej sprawie doręcza się wszystkim senatorom nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.” W Sejmie głosowanie odbyło się 04.07.2019, pomimo Art. 44 Regulaminu Sejmu “3. Drugie czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom sprawozdania komisji, chyba że Sejm postanowi inaczej.” Drugie czytanie odbyło się 03.07.2019, a data jego opublikowania to 01.07.2019. W konsekwencji, prace parlamentarzystów oparte o niedostateczny poziom wiedzy (przykład – raport IMP w Łodzi) oraz bardzo ograniczoną zdolność do informowania ich przez stronę społeczną w zakresie skomplikowanej i rozbudowanej materii, jaką porusza ustawa.

 

 

Przykład godny naśladowania stanowi Szwajcaria, w której, pomimo intensywnych wysiłków lobbingowych ze strony branży telekomunikacyjnej, parlament odrzucił wniosek o podwyższenie dopuszczalnego limitu promieniowania, niezbędne dla wdrożenia 5G, kierując się m. in. obawami o zdrowie obywateli.

W Polsce taką odwagą wykazała się np. Rada Miasta Krakowa, która wystąpiła do ustawodawców, Parlamentu i Prezydenta RP z apelem o wstrzymanie procedowania projektu MegaUstawy.  http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/rada-krakowa-apeluje-...

Państwo powinno zachować kontrolę nad rozmieszczaniem stacji bazowych telefonii komórkowej utrzymując obowiązek każdorazowego uzyskiwania przez operatorów pozwolenia na budowę. Z tej samej przyczyny SBTK traktować należy, jako przedsięwzięcie znacząco oddziałujące na środowisko, wymagające każdorazowo opinii środowiskowej.

Właściwe instytucje państwowe powinny również opracować i wdrożyć szeroko zakrojone kampanie informacyjne dla społeczeństwa, w szczególności dla młodzieży, w temacie szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego(zob. Rezolucja 1815).

Ze względu na szczególną szkodliwość PEM dla młodych organizmów, należy jak najszybciej rozpocząć zastępowanie bezprzewodowej komunikacji Wi-Fi sieciami przewodowymi w szkołach i innych placówkach przeznaczonych dla dzieci, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rezolucji 1815 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 2011 r.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Senat RP

Petycja w sprawie wstrzymania inicjatywy legislacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji  oraz zastosowanie Zasady Ostrożności ustanowionej na podstawie art. 191 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o zastosowaniu prewencji w rozwoju usług mobilnych 4G i 5G w Polsce w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwym wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu radiofalowego (RF EMF).

W związku z przedstawionymi w petycji zagadnieniami i wątpliwościami wzywamy Senat RP do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej polegającej na odrzuceniu projektu zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1225) w całości i cofnięcia jej do dalszych prac parlamentarnych.

Czytając „Uzasadnienie do projektu UD172” niejednokrotnie odnosi się wrażenie, że głównymi beneficjentami proponowanych zmian legislacyjnych mają być operatorzy telekomunikacyjni. Planuje się, bowiem, drastyczne podwyższenie norm dopuszczalnego promieniowania, by umożliwić tej branży postawienie dowolnej liczby stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK) w dowolnych miejscach bez kontroli ze strony instytucji państwowych i bez konsultacji z mieszkańcami, lekceważąc negatywny wpływ RF EMF na ludzkie zdrowie i środowisko, i stosując absurdalną argumentację w rodzaju: „Użytkowanie telefonów komórkowych powoduje wystawienie na działanie znacznie silniejszego pola elektromagnetycznego niż przebywanie w okolicy stacji bazowej” (str.8 ww. dokumentu). Pragniemy zwrócić uwagę, że korzystanie z telefonu komórkowego jest decyzją indywidualną (obywatel może z niego nie korzystać, jeśli nie chce) oraz że nikt nie używa tego urządzenia nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Natomiast ekspozycja na promieniowanie z SBTK jest ciągła i przymusowa, i dotyczy wszystkich bez wyjątku, w tym małych dzieci, niemowląt i płodów znajdujących się w łonie matki. Narażenie ludności na RF EMF należy bezwzględnie redukować, a komunikację mobilną ograniczyć do niezbędnego minimum ze względu na wysoką szkodliwość.

Z uwagi na fakt, że promieniowanie elektromagnetyczne ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko, problematyka związana z emisją PEM nie jest kwestią czysto techniczną, wymagającą samodzielnej interwencji Ministra Cyfryzacji. Dlatego też dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku są określane obecnie przez Ministra do spraw Środowiska w porozumieniu z Ministrem Zdrowia. Natomiast omawiany projekt MC przewiduje, że normy powinien ustalać Minister Zdrowia samodzielnie, bez konsultacji z Ministrem Środowiska, co wychodzi poza jego kompetencje ustawowe i konstytucyjne.

Ponadto, postulujemy, aby Ministerstwo Cyfryzacji przy pracach nad nowym projektem skupiło się na rozwiązaniach, które będą miały za zadanie eliminację braków, wykazanych w wynikach kontroli NIK z 2015 i 2019 roku.

Ponieważ stronnicze raporty wykorzystane przez Ministerstwo Cyfryzacji i zawarte w nich fałszywe tezy o braku szkodliwości RF EMF nie zmniejszą narażenia społeczeństwa i środowiska na to promieniowanie i ponieważ technologię 5G wprowadza się bez uprzedniego przeprowadzenia jakichkolwiek badań nad jej bezpieczeństwem dla ludzi i naturalnych ekosystemów, Senat ma swój konstytucyjny obowiązek (art. 38 oraz 95 Konstytucji) powstrzymać jej wdrażanie poprzez wstrzymanie procesu legislacyjnego, dopóki nie zostaną przeprowadzone niezależne badania potwierdzające jej nieszkodliwość.

 

Wnosimy również o zbadanie zgodności zachowania regulaminowych terminów przy procedowaniu niniejszej ustawy w Parlamencie. Szczególnie w zakresie Art. 80 Regulaminu Senatu, tj: “1. Pierwsze czytanie przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia senatorom projektu ustawy. Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu komisji w tej sprawie doręcza się wszystkim senatorom nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.” W Sejmie głosowanie odbyło się 04.07.2019, pomimo Art. 44 Regulaminu Sejmu “3. Drugie czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom sprawozdania komisji, chyba że Sejm postanowi inaczej.” Drugie czytanie odbyło się 03.07.2019, a data jego opublikowania to 01.07.2019. W konsekwencji, prace parlamentarzystów oparte o niedostateczny poziom wiedzy (przykład – raport IMP w Łodzi) oraz bardzo ograniczoną zdolność do informowania ich przez stronę społeczną w zakresie skomplikowanej i rozbudowanej materii, jaką porusza ustawa.

 

 

Przykład godny naśladowania stanowi Szwajcaria, w której, pomimo intensywnych wysiłków lobbingowych ze strony branży telekomunikacyjnej, parlament odrzucił wniosek o podwyższenie dopuszczalnego limitu promieniowania, niezbędne dla wdrożenia 5G, kierując się m. in. obawami o zdrowie obywateli.

W Polsce taką odwagą wykazała się np. Rada Miasta Krakowa, która wystąpiła do ustawodawców, Parlamentu i Prezydenta RP z apelem o wstrzymanie procedowania projektu MegaUstawy.  http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/rada-krakowa-apeluje-...

Państwo powinno zachować kontrolę nad rozmieszczaniem stacji bazowych telefonii komórkowej utrzymując obowiązek każdorazowego uzyskiwania przez operatorów pozwolenia na budowę. Z tej samej przyczyny SBTK traktować należy, jako przedsięwzięcie znacząco oddziałujące na środowisko, wymagające każdorazowo opinii środowiskowej.

Właściwe instytucje państwowe powinny również opracować i wdrożyć szeroko zakrojone kampanie informacyjne dla społeczeństwa, w szczególności dla młodzieży, w temacie szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego(zob. Rezolucja 1815).

Ze względu na szczególną szkodliwość PEM dla młodych organizmów, należy jak najszybciej rozpocząć zastępowanie bezprzewodowej komunikacji Wi-Fi sieciami przewodowymi w szkołach i innych placówkach przeznaczonych dla dzieci, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rezolucji 1815 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 2011 r.

[Imię i nazwisko]