Zwracamy się do Pana Premiera o zapewnienie godnego poziomu życia osobom zasłużonym dla niepodległości Polski

Adresat/Adresaci petycji: Apel do Premiera o godne traktowanie osób zaslużonych dla niepodleglości Polski

 

Zwracamy się do Pana Premiera o zapewnienie godnego poziomu życia osobom zasłużonym dla niepodległości Polski

0500
  312
 
312 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 500 podpisów.

Zwracamy się do Pana Premiera o zapewnienie godnego poziomu życia osobom zasłużonym dla niepodległości Polski

Udziel poparcia weteranowi walki o wolną i suwerenną Polskę. Osoby represjonowane w PRL z powodów politycznych żyją do tej pory w trudnych warunkach materialnych, mimo, że Konsytuacja zobowiązuje władze Polski do zapewnienia im godnego poziomu życia do końca ich dni. Nie znajdowaliby się w takiej sytuacji, gdyby nie zaangażowaliby się w walkę o wolną i suwerenną Polskę. W ostatnim czasie wszystkie grupy społeczne objęte zostały wsparciem, oprócz narodowych bohaterów, którzy od 1990 r., jako osoby zasłużone dla niepodległości występowały do władz Polski o godne zabezpieczenie im bytu. W lutym 2017 r. kilkadziesiąt organizacji i wiele osób represjonowanych wystąpiło Listem otwartym w tej sprawie. Od 1 kwietnia 2019 r. nasiliły się wystąpienia i kilkanaście organizacji przedstawiło konkretne rozwiązania ustawowe. W listopadzie tego samego roku pod 14 wnioskami złożyło swój podpis kilkaset osób represjonowanych, które w latach pogardy zachowały się jak trzeba. Wnioski te poparło też kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Wprowadzenie w życie tych 14 postulatów znacząco poprawiłoby byt osób zasłużonych dla ojczyzny i zapewniło im spokojne godne życie. Niestety, ale od lat są tylko obietnice i ciepłe listy władz bez rzeczywistego działania, mimo, że ci weterani poświęcili dla dobra wspólnego swoje i swoich rodzin dobro. Przypłacili umiłowanie ojczyzny utratą zdrowia i mienia. Dziś potrzebują Twojego wsparcia. Każdy może im pomóc podpisując się pod petycją skierowaną do Premiera RP.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Apel do Premiera o godne traktowanie osób zaslużonych dla niepodleglości Polski

Zwracamy się do Pana Premiera o zapewnienie godnego poziomu życia osobom zasłużonym dla niepodległości Polski poprzez niezwłoczne podjęcie działań w celu pełnego wypełnienia treści zawartych w preambule ustawy o działaczach opozycji i osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z dnia 20 maja 2015 r.) oraz w art. 19 Konstytucji z uwzględnieniem postulatów zgłaszanych przez to środowisko.

Zgodnie z ustawą zasadniczą intensywność i opieka państwa musi odróżniać się in plus od powszechnego wymiaru świadczeń, winna mieć wymiar specjalny i zapewniać godny poziom życia tym, którzy jako drugie pokolenie Polaków w ostatnim stuleciu wywalczyli wolność Polsce.

W wymienionej preambule ustawodawca uznał „szczególne zasługi dla Polski tych jej obywateli, którzy w latach 1956-1989 z narażeniem własnego życia, wolności, majątku lub praw pracowniczych angażowali się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości Ojczyzny lub byli z tych powodów represjonowani…”.

Wspomniany artykuł Konstytucji narzuca państwu obowiązek otoczenia stałą, specjalną opieką i troską osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski i niepodległość ta została uzyskana w określonym procesie historycznym. Zapis w tym artykule mówi o wyjątkowym i specjalnym traktowaniu osób, które uczestniczyły w działaniach łączących się z użyciem siły choćby tylko przez jedną ze stron. (Konstytucja RP, Komentarz V, Art. 19, Wydawnictwo Sejmowe).

Wysokość emerytury osoby zasłużonej, która poświęciła swoje i swojej rodziny dobro dla dobra wspólnego wynosi średnio 1500 zł (dane Urzędu Kombatantów z lutego 2020 r.). Zanim jednak zostali represjonowani pracowali, utrzymywali rodziny, nie wegetowali w biedzie, niedostatku i bez środków do życia. Jeśli nie doznaliby prześladowań ich emerytury byłyby o wiele, wiele wyższe.

Zofia Romaszewska w dniu 19 grudnia 2015 r. na spotkaniu z ponad 100-osobową grupą osób represjonowanych w Instytucie Historycznym IPN w Warszawie zaproponowała, aby świadczenie emerytalno-rentowe stanowiło różnicę pomiędzy średnią płacą krajową, a otrzymywanym świadczeniem. Obiecywała wówczas uzyskać wsparcie parlamentarzystów PiS, którzy zobowiązani zostaną do przygotowania godnej ustawy. Organizatorami spotkania byli: Instytut Pamięci Narodowej i Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Szef UdsKiOR J. J. Kasprzyk w dniu 2 czerwca 2018 r. Siedlcach podczas spotkania z ponad 200-osobową grupą represjonowanymi powiedział m. in.: „(…) ten postulat, aby ci, którzy walczyli o wolną Polskę mieli lepszy byt niż ci, którzy ich gnębili (…) Wierzę głęboko, że tak się stanie. I mogę też zadeklarować, że jako Urząd będziemy te działania i te postulaty wspierać (…) Mam nadzieję (…), że nikt z działaczy opozycji antykomunistycznej nie będzie mógł powiedzieć, że Polska o nim nie pamięta. I będziemy to czynić wspólnie: stowarzyszenie, Państwo, my Urząd, Rząd Rzeczypospolitej. Przywrócić musimy właściwe znaczenie słowa „bohater narodowy”. Bohaterami narodowymi jesteście Wy i Wam należy się pomoc Rzeczypospolitej do końca Waszych dni”.

Jednak sytuacja bytowa osób zasłużonych dla niepodległości tj. represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego jest do dnia dzisiejszego niezmiernie trudna, czasem wręcz tragiczna. W ciągu 5 lat obowiązywania ustawy o działaczach opozycji i osobach represjonowanych z powodów politycznych i jej trzykrotnej nowelizacji, byt materialny i stopa życiowa tych osób nie uległy poprawie, a wręcz pogorszyły się. Wykluczenie i dyskryminacja prawna, rentowo-emerytalna trwa od 31 lat, co już w 2001 r. podnosił Zbigniew Romaszewski w wywiadzie udzielonym TV Puls.

Wieloletnie dopominanie się tego środowiska o uregulowania problemu, w tym złożone w ostatnim okresie 14 wniosków, pod którymi podpisy złożyło kilkaset osób represjonowanych, a które w sposób godziwy poprawiłoby im byt, pozostaje bez echa.

Z dobrodziejstw suwerennej i niepodległej Polski korzystają natomiast wszyscy, także wrogowie niepodległości Polski, w tym żona szefa PRL-owskie bezpieki Cz. Kiszczaka z emeryturą ponad 8500 zł, oprócz osób zasłużonych dla niepodległości, i to jest rażącą niesprawiedliwością. Wykluczenie i dyskryminacja osób represjonowanych, a zasłużonych dla niepodległości jest faktem. Dalsze utrzymywanie takiego stanu rzeczy będzie skutkowało zniechęcaniem młodego pokolenia do angażowania się i poświęcania dla rzecz własnej ojczyzny i tłamszeniem patriotyzmu. Jest to swoiste niszczenie pokoleniowego dziedzictwa wartości, ducha odpowiedzialności i solidarności.

Z tych to powodów zwracamy się o jak najszybsze podjęcie działań do zapewnienia godnego i godziwego życia zamiast jałmużny osobom zasłużonym.

[Imię i nazwisko]

Zwracamy się do Pana Premiera o zapewnienie godnego poziomu życia osobom zasłużonym dla niepodległości Polski

Podpisz tę petycję teraz!

0500
  312
 
312 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 500 podpisów.