Dwa unijne raporty forsują aborcję. Zatrzymajmy PE kolejny raz!

Petycja do PE

 

Dwa unijne raporty forsują aborcję. Zatrzymajmy PE kolejny raz!

Dwa unijne raporty forsują aborcję. Zatrzymajmy PE kolejny raz!

0200.000
  164.087
 
164.087 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Kolejna walka w Parlamencie Europejskim! Posłowie lewicy znów próbują przeforsować aborcję, chociaż takie decyzje nie leżą w kompetencji UE. Podpisz petycję i tym samym zaapeluj do europosłów, aby odrzucili raport. Zachęcamy do dołączenia do petycji przygotowanej przez CitizenGO we współpracy w organizacją FAFCE. Podpisujmy i zachęcajmy znajomych, aby do nas dołączyli.

10 grudnia 2013 r. PE odrzucił niesamowicie groźny raport Estreli. Wtedy petycje w tej sprawie podpisało ok. 100 tys. osób! Dzięki zaangażowaniu tak dużej liczby obywateli oraz europosłów, którzy widzieli problematyczność powyższego raportu, obroniono jedne z podstawowych zasad UE, zwłaszcza zasadę przyznania i zasadę pomocniczości. Zamiast niego, PE przyjął wówczas rezolucję, która potwierdziła zasadę subsydiarności, czyli fakt, że „tworzenie i implementowanie polityki związanej z prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi oraz edukacją seksualną w szkołach jest kompetencją Państw Członkowskich”.

Wygraliśmy także głosowanie, które miało miejsce 10 marca zeszłego roku w sprawie raportu będącego rocznym sprawozdaniem na temat równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej (sprawozdawcą była posłanka Inês Cristina Zuber). Ten nasiąknięty lewicową ideologią dokument był sprzeczny z prawem traktatowym UE, z Kartą Praw Podstawowych oraz z orzecznictwem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości UE. Forsował te same postulaty, które odrzucono już raz w raporcie Estreli. 

Już za kilka dni będzie miała miejsce powtórka tej cywilizacyjnej batalii.

Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniach 10-12 marca br. europosłowie rozważą kolejny raport będący rocznym sprawozdaniem na temat równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej (sprawozdawcą jest deputowana belgijskich socjalistów posłanka Marc Tarabella). W paragrafie nr 44 powołuje się na nieprawdziwe dane dot. liczby aborcji, a w par. nr 45 raport podkreśla, że „kobiety powinny mieć kontrolę nad swoimi prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi szczególnie poprzez łatwy dostęp do środków antykoncepcyjnych i możliwość aborcji”.Podpisując petycję zwracamy się do europosłów z prośbą o to, aby odrzucili to sformułowanie, a gdyby doszło do głosowania nad całym raportem bez usunięcia powyższego zdania, to aby odrzucili go w całości.

Dodajmy, że Rzeczpospolita Polska nie tylko nigdy nie przyznawała Unii prawa do podważania prawa do życia, ale przeciwnie, „zmierzając ku integracji z innymi krajami europejskimi w ramach Unii Europejskiej, w obliczu zbliżającego się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Uchwale Sejmu z 11 kwietnia 2003 roku wyraźnie oświadczyła, „że polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych”.

Całość raportu można zobaczyć tutaj: LINK

W petycji piszemy także o innym groźnym dokumencie, którego zapisy są sprzeczne z zasadą pomocniczości. Jest nim Roczny Raport na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2013 r. i polityki Unii Europejskiej w tej sprawie, którego sprawozdawcą jest Pier Antonio Panzeri.

Całość raportu: LINK

Raport ten zawiera wiele szlachetnych sformułowań, z którymi trudno się nie zgodzić, jednak między nimi przemyca groźne postulaty środowisk LGBT oraz forsuje tzw. „prawa reprodukcyjne i seksualne” (par. 135), pod którym to terminem środowiska lewicy forsują aborcję, a także domaga się jej wprost (par. 35).

Piszemy do Europosłów z apelem o odrzucenie sformułowań sprzecznych z prawem do życia, chronionym konstytucyjnie w naszym kraju małżeństwem jako związkiem kobiety i mężczyzny oraz z dobrem dzieci i całych rodzin. Prosimy także respektowanie traktatowych zasad UE, jakimi są zasady przyznania i pomocniczości.

0200.000
  164.087
 
164.087 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

W sprawie raportów (M. Tarabella, P. Panzeri)

Szanowna Pani Poseł/ Szanowny Panie Pośle,

Dziesiątki tysięcy obywateli wyraziły swoje zaniepokojenie raportem autorstwa deputowanej portugalskich socjalistów E. Estreli, czego rezultatem było głosowanie 10 grudnia 2013 r., kiedy to Parlament Europejski odrzucił projekt raportu i potwierdził, że  kwestie dot. tzw. "zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego" w ogóle nie powinny być dyskutowane w PE, ponieważ są w kompetencji Państw Członkowskich, a nie UE. 

Niestety, niebawem kolejne raporty próbują negować powyższy fakt. Są to: Raport o równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r., którego sprawozdawcą jest Marc Tarabella  oraz Roczny Raport na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2013 r. i polityki Unii Europejskiej w tej sprawie, którego sprawozdawcą jest Pier Antonio Panzeri.

Zwracam się do Pań i Panów Posłów z apelem o to, aby Parlament Europejski nie przekraczał swoich kompetecji i stosował traktatową zasadę pomocniczości, która jest jedną z podstawowych zasad funkcjonowania UE. 

Nalegam zwłaszcza na odrzucenie tych części, które forsują nieznane prawu międzynarodowemu "prawo do aborcji" (jak par 45 raport, którego sprawozdawcą jest M. Tarabella oraz par 135 raportu, którego sprawozdawcą jest P. Panzeri), a tym samym stygmatyzują państwa (w tym Polskę), które chronią życie ludzkie w prenatalnej fazie jego rozwoju. Dokument, którego sprawozdawcą jest P. Panzeri, promuje również wdrażanie polityki gender mainstreaming od wczesnego dzieciństwa w szkołach publicznych. Jednocześnie ingeruje w wyłączne kompetencje państw członkowskich w zakresie prawa rodzinnego, forsując postulaty lobby LGBT.

W przypadku pozostawienia wskazanych przepisów do głosowania na forum Parlamentu, proszę o odrzucenie raportów w całości.

[Imię i nazwisko]

W sprawie raportów (M. Tarabella, P. Panzeri)

Szanowna Pani Poseł/ Szanowny Panie Pośle,

Dziesiątki tysięcy obywateli wyraziły swoje zaniepokojenie raportem autorstwa deputowanej portugalskich socjalistów E. Estreli, czego rezultatem było głosowanie 10 grudnia 2013 r., kiedy to Parlament Europejski odrzucił projekt raportu i potwierdził, że  kwestie dot. tzw. "zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego" w ogóle nie powinny być dyskutowane w PE, ponieważ są w kompetencji Państw Członkowskich, a nie UE. 

Niestety, niebawem kolejne raporty próbują negować powyższy fakt. Są to: Raport o równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r., którego sprawozdawcą jest Marc Tarabella  oraz Roczny Raport na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2013 r. i polityki Unii Europejskiej w tej sprawie, którego sprawozdawcą jest Pier Antonio Panzeri.

Zwracam się do Pań i Panów Posłów z apelem o to, aby Parlament Europejski nie przekraczał swoich kompetecji i stosował traktatową zasadę pomocniczości, która jest jedną z podstawowych zasad funkcjonowania UE. 

Nalegam zwłaszcza na odrzucenie tych części, które forsują nieznane prawu międzynarodowemu "prawo do aborcji" (jak par 45 raport, którego sprawozdawcą jest M. Tarabella oraz par 135 raportu, którego sprawozdawcą jest P. Panzeri), a tym samym stygmatyzują państwa (w tym Polskę), które chronią życie ludzkie w prenatalnej fazie jego rozwoju. Dokument, którego sprawozdawcą jest P. Panzeri, promuje również wdrażanie polityki gender mainstreaming od wczesnego dzieciństwa w szkołach publicznych. Jednocześnie ingeruje w wyłączne kompetencje państw członkowskich w zakresie prawa rodzinnego, forsując postulaty lobby LGBT.

W przypadku pozostawienia wskazanych przepisów do głosowania na forum Parlamentu, proszę o odrzucenie raportów w całości.

[Imię i nazwisko]