W obronie "Okien Życia" - piszemy do ONZ

W sprawie Okien Życia

 

W obronie "Okien Życia" - piszemy do ONZ

0100.000
  55.889
 
55.889 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.

W obronie "Okien Życia" - piszemy do ONZ

Komitet Praw Dziecka ONZ w najnowszym dokumencie (CRC/C/POL/CO/3-4) zawierającym zalecenia dla Polski w związku z wykonywaniem przez nasz kraj Konwencji Praw Dziecka krytycznie odniósł się do „okien życia”. Komentując prawo do tożsamości w punkcie 20 dokumentu Komitet stwierdził, że jest zaniepokojony wzrastającą liczbą „okien życia”, które pozwalają na anonimowe pozostawienie dziecka. W Puncie 21 Komitet wzywa Polskę do likwidacji okien życia sugerując, że alternatywą dla nich może być instytucja anonimowego porodu w szpitalu.
Komitet nie uwzględnia jednak faktu, że choć „okno życia” nie jest rozwiązaniem optymalnym i zawsze wiąże się z cierpieniem, to może być w skrajnej sytuacji jedynym rozwiązaniem, które ratuje życie dziecka i z tego względu istnienie „okien życia” jest nie tylko uzasadnione, ale wręcz wskazane.

Komitet twierdzi, że istnienie w Polsce „okien życia stanowi naruszenie artykułów 6, 9 i 19 Konwencji. Artykuły 9 i 10 Konwencji rzeczywiście dotyczą separacji dzieci od rodziców, lecz artykuł 6, na który powołuje się Komitet stanowi o prawie do życia! (Art.. 6: 1. Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. 2. Państwa-Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i rozwoju dziecka.)

Przypomnijmy Komitetowi Praw Dziecka, że prawo do życia ma miejsce priorytetowe wśród praw podstawowych i że wyprzedza również ważne prawo do tożsamości. Zaprośmy znajomych do podpisania petycji!

Jak poinformowała PAP, również Rzecznik Praw Dziecka nie zgadza się ze stanowiskiem Komitetu: Komitet zwraca uwagę na prawo do tożsamości, ale przypominam, że my w tym wypadku mówimy o prymacie prawa do życia - powiedział Marek Michalak. Niejednokrotnie nie zgadzaliśmy się z Rzecznikiem w sprawach związanych z obroną życia i pisaliśmy do niego z prośbą o zmianę jego stanowiska. Cieszy fakt, że tym razem wyraził on rozsądny pogląd w wywiadzie cytowanym przez PAP. Rzecznik przyznał, że pozostawienie dziecka w "oknie życia" nie jest najlepszym rozwiązaniem i lepiej byłoby pozostawić je w szpitalu albo zgłosić się bezpośrednio do sądu lub ośrodka adopcyjnego. Ale jeśli miałoby zostać porzucone w lesie lub innym miejscu dla niego niebezpiecznym, to oczywiście 'okno życia' jest lepszym wyjściem - argumentował.

Zachęcamy do podpisania petycji, którą przekażemy Komitetowi Praw Dziecka ONZ.

Link do dokumentu ONZ:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?sy...

----

Na podstawie dokumentu źródłowego oraz depeszy PAP .

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

W obronie "Okien Życia"

W związku ze stanowiskiem Komitetu Praw Dziecka ONZ zawierającym najnowsze zalecenia dla Polski dotyczące wykonywania Konwencji Praw Dziecka (dokument o sygnaturze CRC/C/POL/CO/3-4), który to zwracając uwagę na prawo do tożsamości, krytycznie odnosi się do "okien życia" (p. 20) oraz zaleca Polsce ich likwidację (p. 21), wzywamy Komitet do rewizji swojego stanowiska i podnosimy, że choć Komitet słusznie zwraca uwagę na znaczenie prawa do tożsamości, to prymatem - również według Konwencji - jest prawo do życia.

„Okna życia”, choć stanowią rozwiązanie nieoptymalne, pozwalają na uratowanie życia dzieci w sytuacjach skrajnych i z tego powodu nie powinny być likwidowane.

[Imię i nazwisko]

W obronie "Okien Życia" - piszemy do ONZ

Podpisz tę petycję teraz!

0100.000
  55.889
 
55.889 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.