Petycja do Parlamentu Europejskiego o zaprzestanie ingerencji w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej Polskiej

Adresat/Adresaci petycji: Parlament Europejski (European Parliament)

 

Petycja do Parlamentu Europejskiego o zaprzestanie ingerencji w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej Polskiej

Petycja do Parlamentu Europejskiego o zaprzestanie ingerencji w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej Polskiej

020.000
  10.458
 
10.458 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Nie występujemy w imieniu żadnej partii ani organizacji politycznej, zwracamy się w imieniu własnym, w imieniu większości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i polskiego narodu, szanującego ponad wszystko prawo do wolności i suwerenności realizowane w demokratycznych i sprawiedliwych procedurach. Historia doświadczała Polskę boleśnie. Przeżyliśmy ponadwiekową utratę państwowości na rzecz zaborczych sąsiadów, w XX wieku staliśmy się ofiarą niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu. Podczas gdy kraje Europy zachodniej budowały dobrobyt swoich obywateli, Polacy nadal cierpieli upokorzenia pod rządami namiestników władzy urzędującej w Moskwie. Z nadzieją na powrót do wolnej i suwerennej Ojczyzny polscy żołnierze walczyli na wszystkich europejskich frontach za wolność naszą i waszą. Po zakończeniu II wojny światowej dziesiątki tysięcy z nich zostało zamordowanych i wyklętych przez komunistyczną władzę. W latach 1956, 1968, 1970 i 1976 tłumione były kolejne antykomunistyczne powstania i masowe protesty. W roku 1980 wielki zryw niepodległościowy - powstanie Solidarności - zakończył się po 17 miesiącach wprowadzeniem stanu wojennego. Po 1989 roku, wraz z osłabieniem hegemonii Moskwy, powróciły nadzieje nie tylko na poszerzenie osobistych wolności, lecz także na niepodległą i sprawiedliwie rządzoną Polskę, która stanie się równoprawnym podmiotem polityki międzynarodowej i ważnym filarem bezpiecznej Europy. Wbrew tym oczekiwaniom, polityczna i społeczna rzeczywistość III Rzeczypospolita okazała się przede wszystkim wynikiem umowy zawartej przez część działaczy i doradców Solidarności z politykami komunistycznego reżimu. Osoby związane z poprzednim systemem, często bezpośrednio odpowiedzialne za bezprawie i zbrodnie, dysponując materiałami kompromitującymi wielu prominentnych przedstawicieli elit III RP, stały się beneficjentami przemian ekonomicznych i zachowały wpływy polityczne a także realną władzę, szczególnie w służbach specjalnych, sądownictwie i w mediach. Próba dekomunizacji podjęta w 1992 roku przez rząd Jana Olszewskiego - wyłoniony po pierwszych po II wojnie światowej w pełni wolnych wyborach - zakończyła się jego obaleniem. Kolejne nadzieje na zerwanie z komunistycznym dziedzictwem przerwała narodowa tragedia w dniu 10 kwietnia 2010 roku, kiedy w Rosji, nad Smoleńskiem, zginął Prezydent Lech Kaczyński, wielu wybitnych polityków i najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego. Kolejne pięć lat było trudnym i bolesnym okresem naszej najnowszej historii. W mediach z których zwolniono niezależnych dziennikarzy, szydzono z tych którzy zginęli, z tych którzy pragnęli godnie uczcić ich pamięć i z tych, którzy usiłowali dotrzeć do prawdy o smoleńskiej katastrofie. Dialog społeczny zastąpiła nachalna propaganda. Dochodziło nie tylko do jawnego łamania prawa, lecz także do łamania fundamentalnych zasad demokracji, czego świadectwem były wybory samorządowe w roku 2014, w których procent głosów nieważnych nie miał swojego odpowiednika w żadnym demokratycznym kraju na świecie. W roku 2015 roku w wyborach kontrolowanych przez oddolny ruch obywatelski Polacy wybrali nowego Prezydenta i nowy Parlament, do którego po raz pierwszy nie weszły partie o rodowodzie komunistycznym, a politycy konserwujący system zostali odsunięci od władzy i znaleźli się w opozycji. Nowy rząd podjął niezbędne reformy, których oczekiwała większość społeczeństwa. Podjął też działania mające na celu przywrócenie elementarnej sprawiedliwości i bezpieczeństwa w życiu publicznym. To nie demokracja w Polsce jest dzisiaj zagrożona. Zagrożona jest bezkarność komunistycznych zbrodni oraz bezkarność niegodziwości dokonanych po 1989 roku przez część dotychczas rządzącej Polską "elity", obecnie szukającej pomocy poza jej granicami. Apelujemy do Parlamentu Europejskiego o powstrzymanie się od ingerencji w wewnętrzne sprawy naszego kraju i od angażowania się w obronę postkomunistycznych patologii. Uzurpowanie sobie praw wyłącznego suwerena - polskiego narodu - nigdy nie spotka się z jego akceptacją.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
020.000
  10.458
 
10.458 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Parlament Europejski (European Parliament)

Petycja do Parlamentu Europejskiego
o zaprzestanie ingerencji
w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej Polskiej

Stanowczo domagamy się od Parlamentu Europejskiego nieingerowania
w wewnętrzne sprawy Polski, suwerennego państwa, w którym korzenie demokracji sięgają znacznie głębiej w przeszłość niż w większości krajów europejskich.

Polska jest państwem demokratycznym, w którym od 2015 roku rządzi formacja konsekwentnie realizująca obiecane wyborcom zmiany we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego. Podczas gdy większość obywateli akceptuje politykę Prezydenta
i Rządu, część opozycji niepogodzona z utratą władzy wykorzystuje do walki wewnętrznej obce ośrodki propagandy oraz instytucje Unii Europejskiej. Szukanie zewnętrznej pomocy, przeciw własnej legalnej władzy, nigdy nie zyskiwało w naszym kraju aprobaty społecznej i było potępiane jako zdrada ojczyzny. Wartości takie jak wolność czy demokracja są od kilku stuleci dziedzictwem naszych antenatów.
Zgodnie z kilkuwiekową tradycją suwerenem w Polsce jest naród, a jego reprezentantem Parlament Rzeczypospolitej. Wszystkie zmiany, w tym zmiany prawne, dokonane w Polsce w ostatnich miesiącach są niepodważalną wolą suwerena.
Uważamy, że sprawy wewnętrzne poszczególnych państw powinny być pozostawione im samym. Parlament Europejski - reprezentant wolnych narodów - nie może zamieniać się w narzędzie wykorzystywane do wewnętrznej walki politycznej w krajach UE.
Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

***

Petition to the European Parliament
Against Interferences into Internal Matters
of the Republic of Poland

We strongly demand that the European Parliament should stop interfering into internal matters of Poland, a sovereign state, in which the roots of democracy have grown stronger and reached much deeper in the past than in a majority of European countries.

Poland is a democratic country ruled since 2015 by the formation that consistently implements all changes promised to electors in all the spheres of social economic life. While a majority of its citizens accept the policy pursued by the President and Government, a part of the opposition, never reconciled with the loss of power, uses in domestic struggle foreign centres of propaganda and institutions of the European Union. Looking for foreign support against the own rightful government has never been accepted by the society and has always been regarded as treason against the own country. Such values as freedom and democracy have been for several centuries the heritage of our ancestors.
In accordance with our several-centuries-old tradition, the sovereign in Poland is the nation, and its representative is the Parliament of the Republic of Poland. All changes, including changes of laws, made in Poland during the last several months, have been introduced by the unquestionable will of the sovereign.
We are of the opinion that internal affairs of independent countries should remain their own national matters. The European Parliament – a representative of free nations – could not change itself into a tool used for internal political struggle fought in those countries.
Poland Comes First Association

***
 
Petition an das Europäische Parlament
um die Unterlassung der Eingriffe
in innerliche Angelegenheiten Polens

Wir fordern vom Europäischen Parlament eindringlich, dass in innerliche Angelegenheiten Polens, eines souveränen Staates, in dem demokratische Wurzeln viel tiefer in die Vergangenheit gehen, als dies bei den meisten europäischen Ländern der  Fall ist, nicht eingegriffen wird.

Polen ist ein demokratischer Staat, in dem seit 2015 eine Formation regiert, die konsequent den Wählern versprochene Änderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens einführt. Während die meisten Polen die Politik des Präsidenten und der Regierung akzeptieren, nutzt ein Teil der Opposition, der den Machtverlust nicht akzeptieren kann, fremde Propagandazentren und Institutionen der Europäischen Union zum inneren Kampf aus. Die Suche nach Hilfe von außen gegen die eigenen legalen Machtorgane wurde in unserem Land nie gesellschaftlich gebilligt, sondern als Verrat des Vaterlandes verurteilt. Solche Werte wie Freiheit oder Demokratie sind seit mehreren Jahrhunderten die Erbschaft unserer Vorfahren.
In Einklang mit der ein Paar Jahrhunderte bestehenden Tradition ist in Polen das Volk der Souverän und dessen Vertreter das Parlament der Republik Polen. Sämtliche Änderungen, einschließlich der Änderungen im Rechtsbereich, welche in Polen in letzten Monaten vorgenommen wurden, stellen den unangreifbaren Willen des Souveräns dar.
Unseres Erachtens sollen innerliche Angelegenheiten einzelner Staaten diesen überlassen werden. Das Europäische Parlament – der Vertreter freier Völker – kann nicht zum Werkzeug werden, welches zum inneren politischen Kampf in den EU-Ländern ausgenutzt wird.
Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza
[Verein Polen ist am wichtigsten]

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Parlament Europejski (European Parliament)

Petycja do Parlamentu Europejskiego
o zaprzestanie ingerencji
w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej Polskiej

Stanowczo domagamy się od Parlamentu Europejskiego nieingerowania
w wewnętrzne sprawy Polski, suwerennego państwa, w którym korzenie demokracji sięgają znacznie głębiej w przeszłość niż w większości krajów europejskich.

Polska jest państwem demokratycznym, w którym od 2015 roku rządzi formacja konsekwentnie realizująca obiecane wyborcom zmiany we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego. Podczas gdy większość obywateli akceptuje politykę Prezydenta
i Rządu, część opozycji niepogodzona z utratą władzy wykorzystuje do walki wewnętrznej obce ośrodki propagandy oraz instytucje Unii Europejskiej. Szukanie zewnętrznej pomocy, przeciw własnej legalnej władzy, nigdy nie zyskiwało w naszym kraju aprobaty społecznej i było potępiane jako zdrada ojczyzny. Wartości takie jak wolność czy demokracja są od kilku stuleci dziedzictwem naszych antenatów.
Zgodnie z kilkuwiekową tradycją suwerenem w Polsce jest naród, a jego reprezentantem Parlament Rzeczypospolitej. Wszystkie zmiany, w tym zmiany prawne, dokonane w Polsce w ostatnich miesiącach są niepodważalną wolą suwerena.
Uważamy, że sprawy wewnętrzne poszczególnych państw powinny być pozostawione im samym. Parlament Europejski - reprezentant wolnych narodów - nie może zamieniać się w narzędzie wykorzystywane do wewnętrznej walki politycznej w krajach UE.
Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

***

Petition to the European Parliament
Against Interferences into Internal Matters
of the Republic of Poland

We strongly demand that the European Parliament should stop interfering into internal matters of Poland, a sovereign state, in which the roots of democracy have grown stronger and reached much deeper in the past than in a majority of European countries.

Poland is a democratic country ruled since 2015 by the formation that consistently implements all changes promised to electors in all the spheres of social economic life. While a majority of its citizens accept the policy pursued by the President and Government, a part of the opposition, never reconciled with the loss of power, uses in domestic struggle foreign centres of propaganda and institutions of the European Union. Looking for foreign support against the own rightful government has never been accepted by the society and has always been regarded as treason against the own country. Such values as freedom and democracy have been for several centuries the heritage of our ancestors.
In accordance with our several-centuries-old tradition, the sovereign in Poland is the nation, and its representative is the Parliament of the Republic of Poland. All changes, including changes of laws, made in Poland during the last several months, have been introduced by the unquestionable will of the sovereign.
We are of the opinion that internal affairs of independent countries should remain their own national matters. The European Parliament – a representative of free nations – could not change itself into a tool used for internal political struggle fought in those countries.
Poland Comes First Association

***
 
Petition an das Europäische Parlament
um die Unterlassung der Eingriffe
in innerliche Angelegenheiten Polens

Wir fordern vom Europäischen Parlament eindringlich, dass in innerliche Angelegenheiten Polens, eines souveränen Staates, in dem demokratische Wurzeln viel tiefer in die Vergangenheit gehen, als dies bei den meisten europäischen Ländern der  Fall ist, nicht eingegriffen wird.

Polen ist ein demokratischer Staat, in dem seit 2015 eine Formation regiert, die konsequent den Wählern versprochene Änderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens einführt. Während die meisten Polen die Politik des Präsidenten und der Regierung akzeptieren, nutzt ein Teil der Opposition, der den Machtverlust nicht akzeptieren kann, fremde Propagandazentren und Institutionen der Europäischen Union zum inneren Kampf aus. Die Suche nach Hilfe von außen gegen die eigenen legalen Machtorgane wurde in unserem Land nie gesellschaftlich gebilligt, sondern als Verrat des Vaterlandes verurteilt. Solche Werte wie Freiheit oder Demokratie sind seit mehreren Jahrhunderten die Erbschaft unserer Vorfahren.
In Einklang mit der ein Paar Jahrhunderte bestehenden Tradition ist in Polen das Volk der Souverän und dessen Vertreter das Parlament der Republik Polen. Sämtliche Änderungen, einschließlich der Änderungen im Rechtsbereich, welche in Polen in letzten Monaten vorgenommen wurden, stellen den unangreifbaren Willen des Souveräns dar.
Unseres Erachtens sollen innerliche Angelegenheiten einzelner Staaten diesen überlassen werden. Das Europäische Parlament – der Vertreter freier Völker – kann nicht zum Werkzeug werden, welches zum inneren politischen Kampf in den EU-Ländern ausgenutzt wird.
Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza
[Verein Polen ist am wichtigsten]

[Imię i nazwisko]