Petycja w sprawie ochrony obiektów byłego niemieckiego obozu KL Gusen

Adresat/Adresaci petycji: Pan Wolfgang Sobotka - Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii

 

Petycja w sprawie ochrony obiektów byłego niemieckiego obozu KL Gusen

Petycja w sprawie ochrony obiektów byłego niemieckiego obozu KL Gusen

050.000
  28.939
 
28.939 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Trwa niszczenie pozostałości po obozie KL Mauthausen – Gusen (kliknij i zbacz zdjęcia). Zarówno obecna narracja jak i praktyczne działania władz austriackich sprowadzają się do podkreślania istnienia na terenie Austrii czasów wojny jednego obozu koncentracyjnego KL Mauthausen. Równocześnie niszczy się i dewastuje pozostałości po niemal 50 filiach i podobozach tego kompleksu. Szczególnie bolesne dla Polaków jest niszczenie KL Gusen, w którym zginęły dziesiątki tysięcy głównie inteligencji polskiej.

W naszej petycji wzywamy austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do zaprzestania i powstrzymania dalszej dewastacji, godnego upamiętnienia ofiar oraz zmiany nazwy planowanej instytucji kultury, tak, by uwidaczniała udowodnioną przez historyków i oczywistą dla wszystkich byłych więźniów nazwę „KL Mauthausen Gusen”, oraz poddania miejsc pamięci po niemieckim ludobójstwie nadzorowi międzynarodowego gremium ekspertów i przedstawicieli środowisk byłych więźniów, tak jak ma to miejsce w przypadku miejsc pamięci po niemieckich obozach zagłady tworzonych przez nazistów na ziemiach polskich.

Zachęcamy do podpisywania i udostępniania naszej petycji – sprawa obrony miejsc pamięci i prawdy o niemieckim ludobójstwie jest tego warta jak żadna inna. 

Poniżej zamieszczamy jej treść w języku polskim. Obok petycja w języku niemieckim. Każdorazowe podpisanie petycji będzie oznaczało wysyłanie kolejnej wiadomości do biura Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Austrii.

 

Pan

Wolfgang Sobotka

Minister Spraw Wewnętrznych 

Republiki Austrii

 

Szanowny Panie!

Poruszeni bulwersującymi informacjami o niszczeniu miejsc pamięci w byłym niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym KL Gusen solidaryzujemy się w pełni z postulatami środowiska byłych więźniów KZ Doppellager Mauthausen-Gusen oraz popieramy apel wybitnych przedstawicieli życia społecznego i naukowego zawarty w „Liście otwartym w sprawie zaprzestania degradacji i zachowania pamięci o obozie koncentracyjnym KL Gusen”.  

My niżej podpisani wzywamy władze Republiki Austrii do podjęcia bezzwłocznych działań polegających na:
 

-  natychmiastowym przerwaniu dewastacji terenu obozu koncentracyjnego Gusen wraz z placem apelowym,

- objęciu opieką konserwatorską historycznych zabudowań obozowych, oddanych w ręce prywatne i zamienionych na domy mieszkalne,
 

- ochronie historycznej nazwy systemu obozów, przez zmianę nazwy powoływanego Urzędu Federalnego na nazwę „KZ Gedenkstätte Mauthausen-Gusen/Mauthausen-Gusen Memorial”,
 

- powołaniu przy wspomnianym Instytucji - Międzynarodowej Rady , podobnie do działającej w Polsce Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.
 

Mając na uwadze, że ogromną grupę więźniów obozu stanowili Polacy w tym m.in. absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, oczekujemy od właściwych instytucji Republiki Austrii realizacji naszych postulatów.
 

Nazistowskiej przeszłości nie da się wymazać, powinna pozostać ostrzeżeniem dla kolejnych pokoleń Europejczyków. 
 

Z wyrazami szacunku

Konrad Gutkowski
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 

050.000
  28.939
 
28.939 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Pan Wolfgang Sobotka - Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii

Herrn
Wolfgang Sobotka
Minister für Inneres
der Republik Österreich

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

bestürzt über die alarmierenden Nachrichten über die Zerstörungen an den Gedenkstätten im ehemaligen deutschen, nationalsozialistischen Konzentrationslager KL Gusen, solidarisieren wir uns voll und ganz mit den Postulaten von Repräsentanten der ehemaligen Häftlinge des KZ-Doppellagers Mauthausen-Gusen und unterstützen den Apell bedeutender Vertreter des öffentlichen Lebens und der Wissenschaft, der in einem „Offenen Brief bezüglich der Einstellung der Degradierung und der Aufrechterhaltung des Gedenkens an das Konzentrationslager KL Gusen” zum Ausdruck gebracht wurde. 

Wir, die Unterzeichneten, rufen die Staatsführung der Republik Österreich auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, die darauf beruhen:

- mit sofortiger Wirkung die Devastation des Geländes des Konzentrationslagers KL Gusen mitsamt dem Appellplatz zu unterlassen,

- die historischen Lagergebäude, die in Privathand übergeben und in Wohnhäuser verwandelt wurden, der denkmalpflegerischen Aufsicht zu unterstellen,

- die historische Bezeichnung des Lagersystems durch Änderung des Namens der zu gründenden Bundesanstalt in „KZ-Gedenkstätte Mauthausen-Gusen / Mauthausen-Gusen Memorial“ zu schützen,

- an der erwähnten Institution einen Internationalen Rat einzuberufen, ähnlich dem in Polen funktionierenden Internationalen Auschwitz-Rat.

In Anbetracht der Tatsache, dass einen sehr großen Anteil der Häftlinge Polen darstellten, darunter Absolventen der Universität Warschau, erwarten wir von den zuständigen Behörden der Republik Österreich die Umsetzung unserer Postulate.
Die nationalsozialistische Vergangenheit lässt sich nicht auslöschen, sie muss weiterhin den künftigen Generationen von Europäern eine Mahnung bleiben.
 
Hochachtungsvoll
Konrad Gutkowski
Verband der Studierenden und Alumni
des Archäologischen Instituts der Universität Warschau

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Pan Wolfgang Sobotka - Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii

Herrn
Wolfgang Sobotka
Minister für Inneres
der Republik Österreich

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

bestürzt über die alarmierenden Nachrichten über die Zerstörungen an den Gedenkstätten im ehemaligen deutschen, nationalsozialistischen Konzentrationslager KL Gusen, solidarisieren wir uns voll und ganz mit den Postulaten von Repräsentanten der ehemaligen Häftlinge des KZ-Doppellagers Mauthausen-Gusen und unterstützen den Apell bedeutender Vertreter des öffentlichen Lebens und der Wissenschaft, der in einem „Offenen Brief bezüglich der Einstellung der Degradierung und der Aufrechterhaltung des Gedenkens an das Konzentrationslager KL Gusen” zum Ausdruck gebracht wurde. 

Wir, die Unterzeichneten, rufen die Staatsführung der Republik Österreich auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, die darauf beruhen:

- mit sofortiger Wirkung die Devastation des Geländes des Konzentrationslagers KL Gusen mitsamt dem Appellplatz zu unterlassen,

- die historischen Lagergebäude, die in Privathand übergeben und in Wohnhäuser verwandelt wurden, der denkmalpflegerischen Aufsicht zu unterstellen,

- die historische Bezeichnung des Lagersystems durch Änderung des Namens der zu gründenden Bundesanstalt in „KZ-Gedenkstätte Mauthausen-Gusen / Mauthausen-Gusen Memorial“ zu schützen,

- an der erwähnten Institution einen Internationalen Rat einzuberufen, ähnlich dem in Polen funktionierenden Internationalen Auschwitz-Rat.

In Anbetracht der Tatsache, dass einen sehr großen Anteil der Häftlinge Polen darstellten, darunter Absolventen der Universität Warschau, erwarten wir von den zuständigen Behörden der Republik Österreich die Umsetzung unserer Postulate.
Die nationalsozialistische Vergangenheit lässt sich nicht auslöschen, sie muss weiterhin den künftigen Generationen von Europäern eine Mahnung bleiben.
 
Hochachtungsvoll
Konrad Gutkowski
Verband der Studierenden und Alumni
des Archäologischen Instituts der Universität Warschau

[Imię i nazwisko]