Apel do Parlamentarzystów RP o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa

Adresat/Adresaci petycji: Posłowie i Senatorowie RP

 

Apel do Parlamentarzystów RP o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa

01.000
  507
 
507 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.

Apel do Parlamentarzystów RP o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia złoży we wrześniu br. projekt nowelizacji ustawy „O planowaniu rodziny”, w celu wyeliminowania z niej wszystkich zapisów dopuszczających możliwość zabijania poczętych dzieci. Chcemy objąć pełną ochroną każde dziecko poczęte bez żadnych wyjątków. Jednocześnie opowiadamy się za utrzymaniem zapisu o niekaralności kobiet.

Projekt zostanie przedstawiony w trybie petycji obywatelskiej. Taką możliwość gwarantuje niedawno uchwalona ustawa o petycjach.

Projektowi Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia towarzyszy apel „Kochamy każde dziecko” skierowany do parlamentarzystów, by znowelizowali dotychczasową ustawę. Chcemy pokazać, że projekt ustawy, który będzie rozpatrywany w trybie petycji, cieszy się poparciem ogromnej rzeszy Polaków. Dlatego prosimy o podpisanie apelu do parlamentarzystów. Dajmy im nasze mocne wsparcie, by uchwalili prawo do życia bez żadnych wyjątków. .

Przypominamy, że funkcjonująca od 23 lat ustawa „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” z dn. 7 stycznia 1993 r. z jednej strony anulowała narzuconą w warunkach komunistycznego terroru ustawę z 27 kwietnia 1956 r., zezwalającą na zabijanie poczętych dzieci i wprowadziła generalną ochronę życia poczętych dzieci, z drugiej strony jednak dopuściła aborcję w trzech wyjątkowych przypadkach, gdy: 1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; 2. przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo poważnej choroby czy niepełnosprawności poczętego dziecka; 3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Czas najwyższy wyjątki te wyeliminować!

Prawo do życia jest fundamentalnym prawem każdego człowieka: zdrowego i chorego, sprawnego i niepełnosprawnego, narodzonego i nienarodzonego. To ponadwyznaniowe prawo zapisane jest m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ (1948 r.) art. III: „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby” oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997 r.) art. 38: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Współczesna nauka, medycyna potwierdza jednoznacznie fakt naukowy: życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia.

Polska zasługuje na prawo w pełni chroniące życie każdego dziecka. Pomóż nam to osiągnąć i podpisz apel do parlamentarzystów.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresaci petycji: Posłowie i Senatorowie RP

Apelujemy do Posłów i Senatorów RP o nowelizację ustawy „O planowaniu rodziny” z dnia 7 stycz­nia 1993 r., w celu wyeliminowania z niej wszystkich zapisów dopuszczających możliwość zabijania poczętych dzieci i uchwalenie takiego prawa, które chronić będzie życie każdego człowieka od momentu poczęcia, bez względu na stan jego zdrowia czy okoliczności poczęcia. Opowiadamy się też za utrzymaniem niekaralności kobiety – matki dziecka poczętego.

Apelujemy też o kompleksową i możliwie pełną opiekę nad matką i rodziną dziecka poczętego. W tym kontekście pragniemy zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia stosownego wsparcia kobietom w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej czy też życiowej. Postulujemy też objęcie tych osób programem świadczenia rodzicielskiego już od chwili zarejestrowania ciąży. Jednak najbardziej zdecydowanej pomocy i wsparcia potrzebują kobiety w ciąży problemowej, tj. w sytuacji, gdy poczęte dziecko jest prenatalnie chore, zagrożone jest zdrowie matki lub gdy ciąża jest skutkiem przestępstwa. Konieczna jest dla nich specjalna pomoc medyczna, materialna, psychologiczna i prawna. Ze swojej strony, w miarę swoich możliwości, zapewniamy wsparcie i pomoc na każdym etapie przygotowania, uchwalania i wdrażania tego tak potrzebnego programu.

[Imię i nazwisko]

Apel do Parlamentarzystów RP o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa

Podpisz tę petycję teraz!

01.000
  507
 
507 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.