RATUJMY SZKOŁY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW!

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent i Rada Miasta Poznania

 

RATUJMY SZKOŁY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW!

05.000
  2.706
 
2.706 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

RATUJMY SZKOŁY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW!

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu wyraża głębokie zaniepokojenie i oburzenie działaniami zmierzającymi do usunięcia prowadzonych przez KSW szkół z budynku przy ul. Mińskiej 32 w Poznaniu. Dzieje się to pod osłoną reformy systemu edukacji, którą wykorzystuje się do uzasadnienia planów przekazania tego budynku innej szkole.

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Poznaniu jest osobą prawną prowadzącą Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu, Publiczne Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu, Szkołę Podstawową Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Piotra Jerzego Frassatiego w Gorzowie Wielkopolskim i Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Piotra Jerzego Frassatiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Nasza publiczna szkoła podstawowa prowadzona jest przy ul. Mińskiej 32 w Poznaniu od roku 2004. Publiczne gimnazjum, mieszczące się również przy ul. Mińskiej 32, w ubiegłym roku obchodziło jubileusz dziesięciolecia (działalność rozpoczęło 1 września 2006 r.). Nasze szkoły to placówki zmodernizowane, liczące się w środowisku, doceniane przez uczniów i ich rodziców. Od dwóch współpracują one z niemiecką firmą FROBEL, posiadającą 140 placówek na terenie Niemiec. Zawarte porozumienie dotyczy realizacji wspólnych projektów i służy wymianie doświadczeń.

Pragnieniem uczniów, ich rodziców i Zarządu KSW Oddział w Poznaniu jest dalsze funkcjonowanie publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum i przedszkola w budynku znajdującym się przy ul. Mińskiej 32 na osiedlu Warszawskim w Poznaniu. Tymczasem z informacji uzyskanych przez przedstawicieli Zarządu między innymi w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania oraz od osób uczestniczących 12 stycznia 2017 r. w spotkaniu z Panem Prezydentem w Szkole Podstawowej nr 46 wynika, że budynek przy ul. Mińskiej 32 ma zostać przekazany Szkole Podstawowej nr 46 w Poznaniu. Informacje te bardzo zaniepokoiły naszą społeczność szkolną, a zwłaszcza uczniów i ich rodziców, tym bardziej że zbiegły się z trwającą reformą systemu oświaty i rozpoczynającym się właśnie procesem rekrutacji, pogłębiając stan niepewności.

W budynku przy ul. Mińskiej 32 uczą się zarówno uczniowie publicznej szkoły podstawowej, jak i publicznego gimnazjum prowadzonego przez KSW Oddział w Poznaniu. Mieści się tam również przedszkole prowadzone przez KSW. Uczniowie są bardzo związani ze szkołą, tworząc wspólnotę odgrywającą bardzo ważną rolę w ich życiu. Szkoły prowadzone przez poznański Oddział KSW dynamicznie się rozwijają i uzyskują wysokie oceny w ramach procedur ewaluacyjnych Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 KSW należy do 15 najlepszych w województwie wielkopolskim. Nasi uczniowie zdobywają tytuły laureatów konkursów przedmiotowych. Szkoły KSW zapewniają bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki. Obecnie w sześciu klasach szkoły podstawowej i w trzech klasach gimnazjum uczy się 174 uczniów (grono pedagogiczne liczy 27 osób). Szkoły te są otwarte dla wszystkich dzieci. Warto podkreślić, że zgodnie z danymi przekazanymi do systemu informacji oświatowej, istotna grupa dzieci (kilkadziesiąt procent) uczących się w szkole podstawowej i gimnazjum to mieszkańcy osiedla Warszawskiego w Poznaniu.

Stan niepewności pogłębia sytuacja związana z najmem nieruchomości przy ul. Mińskiej 32. W pismach między innymi z 13 maja 2016 r. i 10 październiku 2016 r. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Poznaniu zwróciło się do prezesa Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu o rozpoczęcie rozmów mających na celu określenie warunków przedłużenia umowy najmu nieruchomości przy ul. Mińskiej 32 w Poznaniu, w której obecnie znajdują się szkoły i przedszkole prowadzone przez KSW Oddział w Poznaniu. Z pisma Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych z 13 czerwca 2016 r. do KSW Oddział w Poznaniu dowiedzieliśmy się, że mając na względzie wniosek KSW, „Spółka wystąpiła do Wydziału Oświaty o przekazanie opinii w zakresie realizacji działalności oświatowej prowadzonej przez ww. Stowarzyszenie oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia na podstawie art. 80 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (…). Wobec powyższego, do wniosku Stowarzyszenia ustosunkujemy się w terminie późniejszym po uzyskaniu ww. opinii (…)”. Z kolei w piśmie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych z 27 lipca 2016 r. do KSW Oddział w Poznaniu wskazano: „Pismem z dnia 05.07.2016 r. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania poinformował, że z uwagi na planowaną reformę systemu edukacji skutkującą zmianami w sieci szkół i placówek oświatowych, opinia dotycząca możliwości przedłużenia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Mińskiej 32 w Poznaniu przedstawiona zostanie do końca 2016 r.”. Do tej pory rozmowy te nie zostały przez ZKZL rozpoczęte, choć umowa najmu wygasa 31 sierpnia 2017 r.

Bardzo prosimy Pana/Panią o wsparcie działań podejmowanych przez rodziców naszych uczniów i Zarząd KSW Oddział w Poznaniu, których celem jest dalsze funkcjonowanie prowadzonych przez nas szkół i przedszkola w budynku przy ul. Mińskiej 32 w Poznaniu. Reforma systemu oświaty nie może być wykorzystywana przeciwko szkołom prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Nie można w rzekomym interesie jednej szkoły świadomie niszczyć inną szkołę publiczną, w której uczą się także mieszkańcy osiedla Warszawskiego w Poznaniu. Nie można dzielić dzieci na lepsze i gorsze, które nie zasługują na ochronę, a ich dobro nie jest brane pod uwagę przez pozbawionych serca i wyobraźni urzędników.

W styczniu 2017 r. zwróciliśmy się do Pana Prezydenta z wnioskiem o ustalenie obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz przy ul. Mińskiej 32 w Poznaniu. 30 stycznia 2017 r. przekazaliśmy przewodniczącemu Rady Miasta Poznania pismo, w którym prosimy o uwzględnienie w projekcie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów zapisu dotyczącego ustalenia obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz przy ul. Mińskiej 32 w Poznaniu. Podkreślić należy, że szkoła przy ul. Mińskiej miała już wyznaczony obwód, a w 2004 r., kiedy szkoła ta, wówczas prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, była w złej kondycji i groziła jej likwidacja, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Poznaniu podjęło się trudu ratowania tej placówki. Obecnie jest to jedna z najlepszych szkół w Poznaniu.

Zwróciliśmy się do wszystkich radnych miasta Poznania z prośbą o poparcie naszych starań mających na celu zagwarantowanie szkołom prowadzonym przez poznański Oddział KSW warunków dalszego funkcjonowania w budynku przy ul. Mińskiej 32 w Poznaniu. O to samo bardzo poprosiliśmy również Pana Prezydenta. Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że reforma systemu oświaty nie może stać się pretekstem do świadomego niszczenia istniejących już szkół, takich jak cieszące się zaufaniem rodziców i prezentujące wysoki poziom nauczania szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.

 

Wierzymy, że w obliczu sytuacji zagrażającej istnieniu i rozwojowi szkół KSW przy ul. Mińskiej 32 w Poznaniu poprze Pani/Pan nasz apel.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent i Rada Miasta Poznania

DO WSZYSTKICH, KTÓRYM ZALEŻY NA ISTNIENIU SZKÓŁ KSW

 

RATUJMY SZKOŁY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW!

 

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni i oburzeni działaniami zmierzającymi do usunięcia prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców szkół i przedszkola z budynku przy ul. Mińskiej 32 w Poznaniu!

Zwracamy się do WAS jako mieszkańcy Poznania i rodzice dzieci uczących się w tych szkołach – szkołach, w których czują się one szczęśliwe, bezpieczne i kochane, do których lubią uczęszczać, gdzie mogą realizować własne marzenia i zainteresowania.

Dobro, w imię którego działacie, ma swoje oblicze – ma twarz bezbronnego dziecka wyrzucanego z budynku JEGO ukochanej szkoły. Ma twarz ucznia i jego zatroskanego rodzica, z którego interesem nie liczą się bezduszni urzędnicy!

Zróbcie wszystko, co możecie, aby nasze dzieci nadal mogły pozostać w szkolnych murach przy ul. Mińskiej 32. Poprzyjcie starania Zarządu KSW o podpisanie nowej umowy najmu tego budynku.

Nie pozwólcie niszczyć wspaniałych szkół KSW, działających w tym miejscu od kilkunastu lat!

 

POPIERAM APEL RODZICÓW DZIECI UCZĄCYCH SIĘ W SZKOŁACH KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW PRZY UL. MIŃSKIEJ 32 W POZNANIU:

[Imię i nazwisko]

RATUJMY SZKOŁY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW!

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  2.706
 
2.706 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.