Nie ignorujcie rodziny! - petycja do ONZ

Petycja do ONZ

 

Nie ignorujcie rodziny! - petycja do ONZ

Nie ignorujcie rodziny! - petycja do ONZ

0200.000
  143.836
 
143.836 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

 

Klub Praw Rodziny przy ONZ prosi o poparcie petycji wzywającej ONZ do podjęcia w swojej działalności tematyki rodzinnej.

 

Ochrona praw rodziny należała do podstawowych celów, dla jakich została powołana Organizacja Narodów Zjednoczonych. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej w 1948 r. i stojącej u podstaw działań ONZ, zapisano, że rodzina jest „podstawową komórką społeczną, której przynależy się ochrona ze strony społeczeństwa i państwa”. Także inne dokumenty ONZ wzywały kraje członkowskie do oceny prowadzonej polityki pod kątem wpływu, jaki wywiera ona na rodziny i podejmowania działań na rzecz jej ochrony.

 

Niestety, w ostatnich latach podejście ONZ do tematyki rodzinnej zmieniło się. Obowiązek ochrony rodziny, zapisany w dokumentach organizacji, jest konsekwentnie ignorowany. Dlatego chcemy przypomnieć o nim władzom ONZ oraz przedstawicielom krajów członkowskich. Państwa podpis pod naszą petycją pomoże nam powiedzieć głośno i dobitnie: Uwzględnijcie prawa rodziny!

 

Jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie jest szczególnie potrzebne dzisiaj, ponieważ trwają właśnie rozmowy na temat ustalenia priorytetów działań ONZ i wszystkich 192 krajów członkowskich na następne 15 lat. Do tej pory temat rodziny nie był podejmowany w czasie tych rozmów. Nie możemy pozwolić aby tak dalej się działo, aby pomijano kluczową rolę jaką odgrywają rodziny w realizacji wszystkich celów jakie stawiają sobie poszczególne państwa. W przeciwnym wypadku sytuacja rodzin będzie musiała ulec pogorszeniu.

 

To jest nie do zaakceptowania!

 

Kilka krajów takich jak Białoruś, Katar i delegacja Stolicy Apostolskiej, niezależnie od toczących się rozmów, wezwały ONZ do ustanowienia w ramach nowych priorytetów działania, osobnego celu jakim byłaby ochrona rodziny. Te wezwania dotychczas także były jednak całkowicie ignorowane.

 

Musimy się temu przeciwstawić!

 

Wzywamy wszystkich odpowiedzialnych obywateli z całego świata do udziału w akcji "Uwzględnijcie rodzinę!" poprzez podpisanie niniejszej petycji.

 

Petycja zostanie wysłana do sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona, stojącego na czele Zgromadzenia Ogólnego ONZ, doprzewodniczących Otwartej Grupy Roboczej ONZ, która pracuje na rzecz uchwalenia nowych celów oraz do ambasadorów wszystkich192 państw członkowskich ONZ. Wzywamy każdego z adresatów petycji, aby spełnił swoje międzynarodowe zobowiązania do ochrony rodziny, poprzez uwzględnienie prawa rodziny w celach rozwojowych ONZ na okres po 2015 roku.

 

Rodzina jest kluczem do pokoju, dobrobytu i rozwoju społeczeństw, dlatego jej ochrona nie tylko powinna stanowić samodzielny cel ONZ, ale też powinna być włączona do każdego z pozostałych celów ONZ.

 

Ponieważ przygotowywanie listy nowych celów rozwojowych jest już na zaawansowanym etapie, to by nasz postulat wzywający do ochrony rodziny mógł zostać uwzględniony, potrzebujemy możliwie szybko pokazać jak duże jest poparcie na świecie dla niego. Z tego względu prosimy o to aby Państwo już dzisiaj przyłączyli się do naszych działań.

 

Stwórzmy razem akcję na skalę jakiej ONZ nigdy wcześniej nie widział i w ten sposób pokażmy, że większość ludzi z wszystkich krajów na świecie, pragnie aby rodziny były dobrze chronione!

 

Jeszcze raz prosimy o podpisanie naszej petycji, a także o przekazanie informacji o niej dalej – rodzinie, znajomym, współpracownikom.

 

Z góry dziękujemy za pomoc,

 

Powiedzmy razem Organizacji Narodów Zjednoczonych, że rola rodziny w społeczeństwie ma olbrzymie znaczenie i nie może być dłużej ignorowana! Powiedzmy ONZ: „Uwzględnijcie rodzinę!”

 

Z wyrazami szacunku,

 

Sharon Slater

 

Prezydent Family Watch International

 

Przewodnicząca Klubu Praw Rodziny przy ONZ

 

0200.000
  143.836
 
143.836 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Petycja do ONZ w sprawie uwzględnienia rodziny w celach rozwojowych Organizacji

Zważywszy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała, że rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczną, której przynależy prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Artykuł 16 (3))

Zważywszy, że  rodzina odgrywa zasadniczą rolę w likwidacji ubóstwa i głodu, zapewnieniu powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, promowaniu równości płci i wzmacnianiu pozycji społecznej kobiet, zmniejszaniu śmiertelności dzieci, poprawie zdrowia matek oraz zwalczaniu HIV / AIDS, malarii i innych chorób; (Rezolucja o Rodzinie, Komisja Rozwoju Społecznego ONZ, 2014) 

Zważywszy, że "stabilność i spójność społeczności i społeczeństw w dużej mierze opiera się na sile rodziny"; (Raport Sekretarza Generalnego dotyczący Rodziny 2011 (A/ 66/62-E / 2011/4))

Zważywszy, że polityka i programy ONZ zbyt często koncentrują się na osobach indywidualnych zamiast na rodzinie, mimo dowodów, że podejście skoncentrowane na rodzinie przynosi lepsze wyniki; (Patrz: Analizy wpływu rodziny na społeczeństwa/The Family Impact Analysis

Zważywszy, że rodzina została wykluczona z milenijnych celów rozwojowych ONZ, i będzie prawdopodobnie wyłączona z celów rozwojowych ONZ na okres po 2015, jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania

niniejszym – występując w imieniu rządów konkretnych krajów, liderów ruchów religijnych i społecznych oraz setek tysięcy osób reprezentujących różne kultury i różne kraje, w każdym regionie świata - wzywamy ONZ i wszystkie państwa członkowskie do tego, aby umieścić rodzinę w centrum programu rozwojowego ONZ na okres po 2015 roku , poprzez podjęcie następujących działań: 


1. Stworzenie osobnego celu poświęconego tematyce rodzinnej w programie zrównoważonego rozwoju ONZ, po to aby wzmocnić społeczną pozycję rodziny. W ten sposób podkreślona zostałaby kluczowa rola jaką rodzina odgrywa w rozwoju każdego kraju.  

2. Uwzględnienie perspektywy rodziny w każdym z pozostałych celów rozwojowych poprzez stworzenie w każdym z obszarówkonkretnych planów działania na rzecz rodziny oraz egzekwowanie ich realizacji.

3. Rozwój narzędzi umożliwiających analizę wpływu wszystkich przepisów, polityk i programów na stabilność i autonomię rodziny.

[Imię i nazwisko]

Petycja do ONZ w sprawie uwzględnienia rodziny w celach rozwojowych Organizacji

Zważywszy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała, że rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczną, której przynależy prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Artykuł 16 (3))

Zważywszy, że  rodzina odgrywa zasadniczą rolę w likwidacji ubóstwa i głodu, zapewnieniu powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, promowaniu równości płci i wzmacnianiu pozycji społecznej kobiet, zmniejszaniu śmiertelności dzieci, poprawie zdrowia matek oraz zwalczaniu HIV / AIDS, malarii i innych chorób; (Rezolucja o Rodzinie, Komisja Rozwoju Społecznego ONZ, 2014) 

Zważywszy, że "stabilność i spójność społeczności i społeczeństw w dużej mierze opiera się na sile rodziny"; (Raport Sekretarza Generalnego dotyczący Rodziny 2011 (A/ 66/62-E / 2011/4))

Zważywszy, że polityka i programy ONZ zbyt często koncentrują się na osobach indywidualnych zamiast na rodzinie, mimo dowodów, że podejście skoncentrowane na rodzinie przynosi lepsze wyniki; (Patrz: Analizy wpływu rodziny na społeczeństwa/The Family Impact Analysis

Zważywszy, że rodzina została wykluczona z milenijnych celów rozwojowych ONZ, i będzie prawdopodobnie wyłączona z celów rozwojowych ONZ na okres po 2015, jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania

niniejszym – występując w imieniu rządów konkretnych krajów, liderów ruchów religijnych i społecznych oraz setek tysięcy osób reprezentujących różne kultury i różne kraje, w każdym regionie świata - wzywamy ONZ i wszystkie państwa członkowskie do tego, aby umieścić rodzinę w centrum programu rozwojowego ONZ na okres po 2015 roku , poprzez podjęcie następujących działań: 


1. Stworzenie osobnego celu poświęconego tematyce rodzinnej w programie zrównoważonego rozwoju ONZ, po to aby wzmocnić społeczną pozycję rodziny. W ten sposób podkreślona zostałaby kluczowa rola jaką rodzina odgrywa w rozwoju każdego kraju.  

2. Uwzględnienie perspektywy rodziny w każdym z pozostałych celów rozwojowych poprzez stworzenie w każdym z obszarówkonkretnych planów działania na rzecz rodziny oraz egzekwowanie ich realizacji.

3. Rozwój narzędzi umożliwiających analizę wpływu wszystkich przepisów, polityk i programów na stabilność i autonomię rodziny.

[Imię i nazwisko]