NIE dla edukacji seksualnej wg standardów WHO w Warszawie

Nie dla edukacji seksualnej wg standardów WHO w Warszawie

 

NIE dla edukacji seksualnej wg standardów WHO w Warszawie

NIE dla edukacji seksualnej wg standardów WHO w Warszawie

050.000
  30.306
 
30.306 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jednym z pierwszych aktów swojej władzy uczynił podpisanie deklaracji „Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT+” czyli tzw. „Karty LGBT”.

To dokument, który środowiskom mniejszości seksualnych przyznaje szereg różnorodnych przywilejów:


  • specjalny hostel finansowany z budżetu miejskiego dla osób homoseksualnych,

  • "tęczową" pomoc miejską dla homoseksualistów,

  • wdrożenie programu "Latarnik", czyli wyznaczenie, jednego na każdą szkołę, oficera poprawności politycznej, który otoczy specjalną opieką uczniów i uczennice LGBT+,

  • wsparcie dla klubów sportowych osób LGBT i tzw. swoboda ekspresji artystycznej "wolna od homofobii i transfobii" w placówkach kulturalnych miasta,
  • 
"Karta Różnorodności" gwarantująca specjalne traktowanie osób LGBT w Urzędzie Miasta i wszelkich placówkach miejskich,

  • współpraca z tzw. "tęczowymi sieciami pracowniczymi" oraz

  • tzw. klauzule antydyskryminacyjne, czyli dopuszczanie do miejskich przetargów tylko tych przedsiębiorców, którzy zagwarantują tzw. równe traktowanie ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Istnieje szereg wątpliwości, czy powyższe rozwiązania są zgodne z polskim porządkiem prawnym.
Jednak to, co musi budzić największy niepokój rodziców, to jeszcze jedno zobowiązanie: wprowadzenia w każdej szkole zajęć z edukacji seksualnej zgodnej ze "Standardami edukacji w Europie" Światowej Organizacji Zdrowia WHO (Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem).

Opisują one szczegółowo zakres wiedzy, umiejętności i postaw w jakie powinny zostać wyposażone dzieci na poszczególnych etapach rozwoju przez, jak to określają autorzy standardów, właściwych "specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem".

Dla przykładu, w grupie wiekowej 0-4 lata autorzy standardów zalecają przekazanie dziecku informacji na temat: "Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa." (str. 38) oraz tzw. "pozytywnego nastawienia wobec różnych stylów życia" w kontekście seksualności, a także rozwijanie "świadomości, że związki są różnorodne" (str. 39). Dzieciom pomiędzy 4 a 6 lat według standardów niezbędna jest wiedza na temat "miłości w stosunku do osób tej samej płci”. W tym kontekście, jak należy rozumieć, konieczne jest też wpojenie im postawy "akceptacji faktu, że uczucie miłości jest naturalne” (str. 40).


W grupie 6-9 lat oczekiwane jest dostarczenie wiedzy o „różnych metodach antykoncepcji” (str. 42) oraz „pozytywnym wpływie seksualności na zdrowie i dobre samopoczucie” (str. 43), by już w grupie 9-12 lat można było oczekiwać od dzieci w kontekście seksualności „świadomości praw, wyborów i możliwości” (str. 45), w tym postawy „wolnego wyboru partnera” (str. 45).

Idąc konsekwentnie dalej autorzy w grupie 12-15 lat oczekują od uczniów „umiejętności negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu” (str. 48).

W grupie 15 lat i więcej instruują, że jednak „seks to więcej niż stosunek płciowy”, nauczając jednocześnie o „seksie powiązanym z wymianą dóbr ekonomicznych (prostytucja, seks w zamian za prezenty, posiłki, wspólne wyjścia, niewielkie sumy pieniędzy)” (str. 50) by, jak można domniemywać z kontekstu, pomóc młodzieży rozwijać postawę „pozytywnego nastawienia wobec seksualności i przyjemności” (str. 50).

Być może są rodzice, którzy nie mają żadnych zastrzeżeń do tak rozumianej edukacji seksualnej i pragną jej dla swoich dzieci, ale tych którzy chcieliby wyrazić jakikolwiek sprzeciw autorzy standardów ostrzegają wprost: „W ostatnich dziesięcioleciach panuje w całej Europie tendencja do wprowadzania edukacji seksualnej jako przedmiotu obowiązkowego, bez prawnych możliwości czy wypisywania się („opting-out” clauses) dzieci z tych zajęć, w sytuacjach gdy rodzice mają zastrzeżenia dotyczące programu nauczania.” (str. 14).

Czy Polska też jest już tym krajem, w którym urzędnik samorządowy, działający w interesie homoseksualnego lobby i narzucający wszystkim rodzicom ideologiczny model wychowania dzieci, nie napotka większego sprzeciwu społecznego?


Wierząc, że tak nie jest bardzo prosimy o podpis pod zamieszczoną obok petycją do Prezydenta Warszawy.

050.000
  30.306
 
30.306 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski

Szanowny Panie Prezydencie,

w dniu 18 lutego podpisał Pan deklarację „Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT+” tzw. „Kartę LGBT”.

Oprócz ustanowienia wielu przywilejów dla środowisk mniejszości seksualnych, zobowiązał się Pan w niej do wprowadzenia w każdej szkole zajęć z edukacji seksualnej zgodnej ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Zakładam, że jako odpowiedzialny urzędnik samorządowy najwyższego szczebla, podpisując bez żadnych zastrzeżeń Kartę LGBT musiał znać Pan też treść wspomnianych wyżej standardów i świadomie zdecydował Pan je w pełni wdrażać.

Pragnę zatem Pana zapytać, jako ojca dwójki dzieci, czy zanim skończyły 4 lata edukował Pan je seksualnie na temat „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała oraz masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”, tak jak zalecają to robić standardy Światowej Organizacji Zdrowia?

Czy teraz kiedy Pańska córka jest już nieco starsza nauczył ją Pan „negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu” czego domagają się standardy w przypadku grupy wiekowej do której należy?

Rozumiem, że tak Pan właśnie postąpił, a teraz podpisując „Kartę LGBT” chce Pan, konsekwentnie, by wszystkie dzieci w placówkach warszawskich edukowane były przez edukatorki i edukatorów seksualnych według identycznego wzorca.

Ma Pan konstytucyjne prawo wychowywać swoje dzieci według własnych przekonań, ale wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec podjętej przez Pana próby narzucenia wyznawanych przez Pana poglądów i stosowanego przez Pana programu wychowawczego wszystkim warszawskim rodzicom.


Nie mogę także pominąć poważnych zastrzeżeń natury prawnej, jako że organy samorządu nie mają kompetencji do regulowania zakresu i treści programów nauczania obowiązujących w placówkach oświatowych.

Apeluję zatem o jak najszybsze odwołanie ogłoszonej przez Pana, jako prezydenta Warszawy, „Karty LGBT” i dochowanie w ten sposób wierności obowiązującemu w Polsce prawu, co ślubował Pan w chwili obejmowania stanowiska.

[Imię i nazwisko]

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski

Szanowny Panie Prezydencie,

w dniu 18 lutego podpisał Pan deklarację „Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT+” tzw. „Kartę LGBT”.

Oprócz ustanowienia wielu przywilejów dla środowisk mniejszości seksualnych, zobowiązał się Pan w niej do wprowadzenia w każdej szkole zajęć z edukacji seksualnej zgodnej ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Zakładam, że jako odpowiedzialny urzędnik samorządowy najwyższego szczebla, podpisując bez żadnych zastrzeżeń Kartę LGBT musiał znać Pan też treść wspomnianych wyżej standardów i świadomie zdecydował Pan je w pełni wdrażać.

Pragnę zatem Pana zapytać, jako ojca dwójki dzieci, czy zanim skończyły 4 lata edukował Pan je seksualnie na temat „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała oraz masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”, tak jak zalecają to robić standardy Światowej Organizacji Zdrowia?

Czy teraz kiedy Pańska córka jest już nieco starsza nauczył ją Pan „negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu” czego domagają się standardy w przypadku grupy wiekowej do której należy?

Rozumiem, że tak Pan właśnie postąpił, a teraz podpisując „Kartę LGBT” chce Pan, konsekwentnie, by wszystkie dzieci w placówkach warszawskich edukowane były przez edukatorki i edukatorów seksualnych według identycznego wzorca.

Ma Pan konstytucyjne prawo wychowywać swoje dzieci według własnych przekonań, ale wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec podjętej przez Pana próby narzucenia wyznawanych przez Pana poglądów i stosowanego przez Pana programu wychowawczego wszystkim warszawskim rodzicom.


Nie mogę także pominąć poważnych zastrzeżeń natury prawnej, jako że organy samorządu nie mają kompetencji do regulowania zakresu i treści programów nauczania obowiązujących w placówkach oświatowych.

Apeluję zatem o jak najszybsze odwołanie ogłoszonej przez Pana, jako prezydenta Warszawy, „Karty LGBT” i dochowanie w ten sposób wierności obowiązującemu w Polsce prawu, co ślubował Pan w chwili obejmowania stanowiska.

[Imię i nazwisko]