Zwolnienie z pracy lek. K. Jachimowicz za ochronę życia - protestujemy

Petycja w obronie lekarza zwolnionego za sprzeciw sumienia

 

Zwolnienie z pracy lek. K. Jachimowicz za ochronę życia - protestujemy

Zwolnienie z pracy lek. K. Jachimowicz za ochronę życia - protestujemy

0200.000
  143.235
 
143.235 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Szanowni Państwo,

ze względu na awarię systemu prosimy o podpisanie niniejszej petycji (o adresie: http://citizengo.org/pl/lf-35826-zwolnienie-z-pracy-lek-k-jachimowicz-za...) ponownie.

Petycje podpisane przed 6 września, niestety, nie dotarły do adresatów (czyli do norweskich mediów oraz Ministerstwa Zdrowia w Norwegii). Zespół informatyków dokłada starań, aby taka sytuacja już się nie powtórzyła.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zrozumienie,

Zespół CitizenGO

---

Trudno uwierzyć w to, że w Norwegii, czyli w kraju, który tak wiele mówi o tolerancji i prawach człowieka, podstawowe wolności, które wypływają z godności człowieka, nie są respektowane.

Norweski lekarz, Polka, p. Katarzyna Jachimowicz została wyrzucona z pracy tylko dlatego, że słuchała swojego sumienia i nie chciała przyczyniać się do zabijania. Szczegóły zwolnienia nie pozostawiają wątpliwości, że zwolnienie jej z pracy to złamanie podstawowych praw człowieka i przejaw nietolerancji. Zachęcamy do poznania szczegółów:

Lek. Katarzyna Jachimowicz jest lekarzem z 23-letnim stażem i przez 4 lata pracowała jako lekarz rodzinny w Przychodni Rodzinnej w gminie Sauherad (Sauherad legesenter). Przez ten okres nie pojawiła się żadna skarga na pracę pani doktor. Od samego początku dyrekcja wiedziała, że lek. K. Jachimowicz nie zgadza się na zakładanie spirali wewnątrzmacicznych (w Norwegii jest to w kompetencji nie tylko lekarzy ginekologów, ale też lekarzy rodzinnych). Nie stanowiło to dla przychodni żadnego problemu, ponieważ inni lekarze obsługiwali wszystkie kobiety chętne do założenia tego środka, który może działać w sposób poronny. Warto dodać, że spirala wewnątrzmaciczna nie jest jedynie środkiem antykoncepcyjnym, lecz czasem, jeśli doszło do poczęcia dziecka, może być środkiem poronnym. Uniemożliwia ona wtedy zagnieżdżenie się poczętego w jajowodzie zarodka w macicy i powoduje w rezultacie jego śmierć. Umowa zawarta między przychodnią i Lekarzem zawierała zastrzeżenie, że lek. K. Jachimowicz nie wykonuje tych zabiegów. Dyrekcja zgodziła się na takie uzgodnienie. W latach 2011-2014 trwała w Norwegii intensywna dyskusja o sprzeciwie sumienia w medycynie rodzinnej. Lekarze ja stosujący zostali poddani szczegółowej kontroli. W dniu 1 stycznia 2015 wszedł w życie nowy przepis zabraniający lekarzom rodzinnym odmowy wykonywania jakiejkolwiek czynności ze względu na swoje przekonania. Dopuszcza natomiast jako powód brak stosownych umiejętności. Pismo pokontrolne ze stycznia 2015 nakazywało lekarzom dostosowanie się do nowych przepisów.

Problem pojawił się na początku 2015 r. Wtedy miała miejsce w przychodni kontrola wykonywana przez lekarza wojewódzkiego, a raport z niej obejmował stwierdzenie, że klauzula sumienia nie może być stosowana. Gdyby lek. K. Jachimowicz zadeklarowała tylko, że „nie potrafi zakładać spirali wewnątrzmacicznych”, nie zostałaby zwolniona! 
W całym województwie Telemark czworo lekarzy sprzeciwiało się tym praktykom i nie wykonywało ich. Od wszystkich oczekiwano, że odejdą z własnej inicjatywy. Troje z nich zdecydowało się na taki krok. Lek. K. Jachimowicz pozostała w przychodni. W rezultacie zarządzająca przychodnią gmina wyrzuciła panią Doktor z pracy w grudniu 2015 r. 
Warto dodać, że pani doktor Katarzyna Jachimowicz jest Polką, ale perfekcyjnie zna język norweski (Mąż jest również Polakiem i razem z małżonkiem Pani Doktor wychowuje dwoje dzieci) i pracowała w na takich samych zasadach jak lekarze pochodzący z Norwegii. Wyrzucenie z pracy nie było formą dyskryminacji ze względu na narodowość, tylko ze względu na sumienie.

Jak mówi Pani Doktor, ani przez chwilę nie żałowała tego, że nie złamała sumienia. Mimo że na początku czuła się bardzo samotna w swojej decyzji w środowisku lekarskim, po kilku miesiącach dostala ogromne wsparcie od Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Lekarzy (kristelig Legeoforening). Stowarzyszenie - jak mówi Pani Doktor - "wsparło ją moralnie, organizacyjnie i finansowo (pokrywając część kosztów sądowych). 1 lipca został wysłany pozew do sadu o bezpodstawne zwolnienie z pracy. K. Jachimowicz ma nadzieje ze wygrana wpłynie na zmianę prawodawstwa norweskiego. Jest to ważne , gdyż dylematów etycznych na granicy życia i śmierci jest coraz więcej. Pani Doktor otrzymała także inną pracę. Nie ma wątpliwości, że warto słuchać swojego sumienia. Ceną za to może być utrata pracy, ale spokój sumienia i pewność, że postąpiło się zgodnie z nim są ważniejsze.

Zachęcamy wszystkich do podpisania petycji w obronie lekarza – p. Katarzyny Jachimowicz. W petycji dziękujemy za odwagę respektowania prawego sumienia, za szlachetny przykład dla wszystkich innych lekarzy, którzy stoją przed podobnym dylematem oraz zwracamy prośbą o zadośćuczynienie i zaproponowanie lek. Katarzynie Jachimowicz powrotu do szpitala. Petycję kierujemy do norweskiego Ministra Zdrowia o stworzenie takich warunków prawnych, by lekarze mogli wykonywać swój zawód w zgodzie z sumieniem.

---

Fot. Andrzej Babicz, laboratorium fotograficzne (http://www.bialystokonline.pl/andrzej-babicz-fotoandrzej-laboratorium-fotograficzne,firma,11244,393,09,0,1.html)

0200.000
  143.235
 
143.235 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Sprzeciwiamy się ograniczaniu klauzuli sumienia dla lekarzy / We oppose limiting the conscience clause for doctors

Adresat petycji: Minister Zdrowia Bent Høye, 

Do wiadomości mediów: gazeta VG, azeta Dagbladet oraz Gminy Sauherad Legesenter

Szanowny Panie Ministrze,

pragnę wyrazić moje rozczarowanie oraz sprzeciw z powodu zwolnienia lek. Katarzyny Jachimowicz, lekarki pracującej w Norwegii, która powołując się na sprzeciw sumienia, odmówiła zakładania spirali wewnątrzmacicznych. Postawa jej jest motywowana szacunkiem do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Brak obowiązku wykonywania tego zabiegu został ustalony w umowie miedzy panią K. Jachimowicz i przychodnia. Przez 4 lata jej pracy nikt na nią nie skarżył z tego tytułu. Wyrażam również swoje zaniepokojenie zniesieniem klauzuli sumienia w medycynie rodzinnej. Jest to przejawem łamania praw człowieka i dyskryminacji lekarzy ze względu na ich sumienie. Lek. Jachimowicz jest pierwszym w historii Norwegii lekarzem zwolnionym z powodu powoływania się na klauzulę sumienia.

Państwa działanie stoi w sprzeczności z rezolucją nr 1763 pt. „Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej” przyjętą przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy z 7 października 2010 r., której Norwegia jest członkiem założycielskim.

Oczekuję od gminy Sauherad przywrócenia Katarzyny Jachimowicz do pracy a od rządu Norwegii przywrócenia lekarzom rodzinnym możliwości pracy w zgodzie ze swoim sumieniem.

Jednocześnie pragnę wyrazić moją wdzięczność i solidarność wobec Pani Doktor Katarzyny Jachimowicz. Postawa Pani Doktor jest przykładem szlachetnego postępowania, które dodaje odwagi innym lekarzom stojącym przed podobnymi dylematami. Dziękuję Pani Doktor za odważną postawę i słuchanie głosu sumienia!

----

For the Kind Attention of Norway's Minister of Health, Mr Bent Hoie, and also addressed for the attention of the media, to the VG and the Daglbadet newspapers:

Dear Mr Minister, Dear Senior Editors,

I would like to express my disappointment and opposition to the firing (from her job) of Katarzyna Jachimowicz, a Polish doctor working in Norway, who, relying on the right to conscientious objection, refused to use abortifacients in her practise of medicine - in particular, the insertion (into a woman) of the intrauterine coil.

Her actions are motivated by respect for life from conception to natural death. And, crucially, no agreement (or, obligation) to perform this procedure had ever been established in the contract between Dr Jachimowicz and the public clinic where she worked. During the four years of her work there, no-one ever complained about her work in this respect.

I also express my concern about the seeming abolition of the conscience clause in family medicine. Getting rid of the conscience clause would be a clear violation of human rights, and discrimination against doctors due to their conscience. Dr Jachimowicz is the first doctor in the history of Norway due to invoke the conscience clause in court.

The action of the state in this case is in contradiction to Resolution No. 1763, adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 7 October, 2010, which is called, "The right to conscientious objection in lawful medical care". Norway is a founding and existing member of the Council.

I, therefore, expect the local municipality to restore Dr Jachimowicz to work, and that the Norwegian Government will restore to family doctors, the opportunity to work in harmony with their consciences.

At the same time, I wish to express my gratitude and solidarity with Dr Jachimowicz. Her attitude is an example of noble conduct, which encourages other doctors facing similar dilemmas. Thank you, Doctor, for your courageous stand, and for listening to the voice of your conscience!

[Imię i nazwisko]

Sprzeciwiamy się ograniczaniu klauzuli sumienia dla lekarzy / We oppose limiting the conscience clause for doctors

Adresat petycji: Minister Zdrowia Bent Høye, 

Do wiadomości mediów: gazeta VG, azeta Dagbladet oraz Gminy Sauherad Legesenter

Szanowny Panie Ministrze,

pragnę wyrazić moje rozczarowanie oraz sprzeciw z powodu zwolnienia lek. Katarzyny Jachimowicz, lekarki pracującej w Norwegii, która powołując się na sprzeciw sumienia, odmówiła zakładania spirali wewnątrzmacicznych. Postawa jej jest motywowana szacunkiem do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Brak obowiązku wykonywania tego zabiegu został ustalony w umowie miedzy panią K. Jachimowicz i przychodnia. Przez 4 lata jej pracy nikt na nią nie skarżył z tego tytułu. Wyrażam również swoje zaniepokojenie zniesieniem klauzuli sumienia w medycynie rodzinnej. Jest to przejawem łamania praw człowieka i dyskryminacji lekarzy ze względu na ich sumienie. Lek. Jachimowicz jest pierwszym w historii Norwegii lekarzem zwolnionym z powodu powoływania się na klauzulę sumienia.

Państwa działanie stoi w sprzeczności z rezolucją nr 1763 pt. „Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej” przyjętą przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy z 7 października 2010 r., której Norwegia jest członkiem założycielskim.

Oczekuję od gminy Sauherad przywrócenia Katarzyny Jachimowicz do pracy a od rządu Norwegii przywrócenia lekarzom rodzinnym możliwości pracy w zgodzie ze swoim sumieniem.

Jednocześnie pragnę wyrazić moją wdzięczność i solidarność wobec Pani Doktor Katarzyny Jachimowicz. Postawa Pani Doktor jest przykładem szlachetnego postępowania, które dodaje odwagi innym lekarzom stojącym przed podobnymi dylematami. Dziękuję Pani Doktor za odważną postawę i słuchanie głosu sumienia!

----

For the Kind Attention of Norway's Minister of Health, Mr Bent Hoie, and also addressed for the attention of the media, to the VG and the Daglbadet newspapers:

Dear Mr Minister, Dear Senior Editors,

I would like to express my disappointment and opposition to the firing (from her job) of Katarzyna Jachimowicz, a Polish doctor working in Norway, who, relying on the right to conscientious objection, refused to use abortifacients in her practise of medicine - in particular, the insertion (into a woman) of the intrauterine coil.

Her actions are motivated by respect for life from conception to natural death. And, crucially, no agreement (or, obligation) to perform this procedure had ever been established in the contract between Dr Jachimowicz and the public clinic where she worked. During the four years of her work there, no-one ever complained about her work in this respect.

I also express my concern about the seeming abolition of the conscience clause in family medicine. Getting rid of the conscience clause would be a clear violation of human rights, and discrimination against doctors due to their conscience. Dr Jachimowicz is the first doctor in the history of Norway due to invoke the conscience clause in court.

The action of the state in this case is in contradiction to Resolution No. 1763, adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 7 October, 2010, which is called, "The right to conscientious objection in lawful medical care". Norway is a founding and existing member of the Council.

I, therefore, expect the local municipality to restore Dr Jachimowicz to work, and that the Norwegian Government will restore to family doctors, the opportunity to work in harmony with their consciences.

At the same time, I wish to express my gratitude and solidarity with Dr Jachimowicz. Her attitude is an example of noble conduct, which encourages other doctors facing similar dilemmas. Thank you, Doctor, for your courageous stand, and for listening to the voice of your conscience!

[Imię i nazwisko]