Ochrona życia dzieci to nie tortura - petycja do ONZ

Petycja do: ONZ

 

Ochrona życia dzieci to nie tortura - petycja do ONZ

0200.000
  134.427
 
134.427 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.

Ochrona życia dzieci to nie tortura - petycja do ONZ

W piątek 17 czerwca br. w Radzie Praw Człowieka w ONZ w Genewie odbędzie się dyskusja o raporcie na temat dyskryminacji kobiet w prawie i w praktyce.

Mimo wielu pozytywnych zapisów, jak wezwanie do zaprzestania okaleczania kobiet przez obrzezanie, właściwej opieki nad starszymi kobietami, walką z ubóstwem kobiet czy zapewnieniem właściwej opieki okołoporodowej, projekt dokumentu zawiera również kilka groźnych zapisów jak np. legalizacja prostytucji.

I - co nie może być przez nas zaakceptowane - dokument forsuje aborcję. Wzywa do legalizacji aborcji, pigułek wczesnoporonnych oraz pełnej dostępności antykoncepcji, jak również do indoktrynacji kobiet i dzieci w kwestii tzw. "praw" seksualnych i reprodukcyjnych.

Kluczowe są zapisy sugerujące, że brak aborcji jest wyrazem "patriarchalnej" kultury, naruszeniem godności kobiet, że zagraża ich zdrowiu i życiu i może być opisywany jako "tortura". 

Projekt mówi (p. 83), że Komitet przeciwko Torturom i Komitet Praw Człowieka podnoszą, że w niektórych przypadkach obowiązek donoszenia niechcianej ciąży oznacza okrutne i niekudzkie traktowanie.".

Projekt dokumentu zaleca wyeliminowanie wszystkich "ograniczeń" aborcji, kar dla tych, którzy są jej sprawcami, braku informacji o możliwości aborcji. Walczy ze sprzeciwem sumienia, jest przeciwko ograniczeniom dot. aborcji (np. zgodzie męża czy rodziców albo sądu), obowiązkowemu czasowi na zastanowienie się (który obowiązuje w niektórych krajach).

Innymi słowy, projekt  dokumentu zaleca zapewnienie swobodnego dostępu do aborcji bez jakiejkolwiek kontroli i ograniczeń.

Ponadto, dokument domaga się zapewnienia odpowiedniej "edukacji" seksualnej, zaznaczają, że chodzi o lekcje pozbawione "tabu" i "religijnych stereotypów". Nie można mieć wątpliwości, że tymi słowami projekt forsuje permisywną "edukację" seksualną zachęcającą młodzież do wczesnej inicjacji seksualnej.

...

Podpisując petycję zwracamy się do delegatów państw w ONZ w Genewie z prośbą o krytyczną ocenę opisywanego projektu. Nasza petycja zostanie przedstawiona podczas wystąpienia przedstawiciela Alliance Defending Freedom w czasie przeznaczonym dla organizacji pozarządowych.

Link do angielskiej wersji projektu: LINK (a gdyby nie działał, to można też zobaczyć dokument pod tym linkiem: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/32/44&Lang=E)


+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat petycji: Delegaci Państw do Rady Praw Człowieka przy ONZ Genewa

Delegaci Państw do Rady Praw Człowieka przy ONZ Genewa,

po zapoznaniu się z projektem dokumentu dotyczącego dyskryminacji kobiet w prawie i w praktyce (Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice), wyrażam moje zaniepokojenie oraz sprzeciw wobec jego niektórych zapisów zapisów.

Mimo wielu pozytywnych zapisów, dokument ten wprost forsuje legalizację i upowszechnienie aborcji twierdząc, że sprzeciw wobec niej jest "naruszeniem praw człowieka wobec kobiet", "uprzedmiotowieniem ciała kobiety", a nawet "torturą".

Ochrona ludzkiego życia jest pierwszym obowiązkiem ludzkości i z tego też powodu obowiązkiem państw oraz organizacji międzynarodowych.

Zwracam się do Szanownych Delegatów z prośbą o zajęcie krytycznego stanowiska wobec wskazanego dokumentu.

[Imię i nazwisko]

Ochrona życia dzieci to nie tortura - petycja do ONZ

Podpisz tę petycję teraz!

0200.000
  134.427
 
134.427 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.