Zatrzymajmy handel ludźmi w Polsce!

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polsce

 

Zatrzymajmy handel ludźmi w Polsce!

Zatrzymajmy handel ludźmi w Polsce!

020.000
  15.095
 
15.095 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Fundacja Czas Wolności kieruje petycję do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby wyrazić społeczne poparcie dla działań podejmowanych przez ich resorty w celu zapewnienia skuteczniejszej walki z handlem ludźmi oraz zapewnienia większej sprawiedliwości, wsparcia i ochrony dla ofiar.

HANDEL LUDŹMI JEST FORMĄ WYJĄTKOWO OKRUTNEGO NARUSZENIA PODSTAWOWYCH PRAW CZŁOWIEKA, takich jak wolność, godność i bezpieczeństwo.

Ofiary handlu ludźmi doświadczają wielu traum, są wykorzystywane jako niewolnicy, pozbawione godności i możliwości decydowania o sobie samym.

Obecnie na świecie żyje 49 600 000 ofiar współczesnego niewolnictwa, a tylko u nas w Polsce rocznie kilka tysięcy dzieci staje się ofiarami przestępstw o charakterze seksualnym!

Nie wiedzieli Państwo?

Nic dziwnego…

Musimy zdać sobie sprawę, że publicystyka i komercyjne materiały, takie jak np. GŁOŚNY FILM "SOUND OF FREEDOM. DŹWIĘK WOLNOŚCI," celowo są zagłuszane przez lobbystów, którzy nie chcą, aby świat uświadomił sobie, jak realnym zagrożeniem jest handel ludźmi zarówno dla nas, jak i dla naszych dzieci. Jest to działanie mające na celu utrzymanie w tajemnicy skalę tego procederu i przeszkodzenie w działaniach mających na celu skuteczną walkę z nim.

Handel ludźmi wpływa na destabilizację społeczeństw, wzrost przestępczości i korupcji. Organy państwowe, organizacje międzynarodowe i organizacje pozarządowe podejmują wiele działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi oraz pomaganie ofiarom. Jednak ciągle tych działań jest za mało, a liczba współczesnych niewolników pozostaje zatrważająca.

Handel ludźmi to zorganizowana, transgraniczna przestępczość, w której osoby wykorzystywane są w seksbiznesie, do pracy przymusowej, do żebractwa, nielegalnych adopcji, a także w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów. Największą liczbę ofiar handlu ludźmi w obszarze seksbiznesu stanowią kobiety i dzieci. To poważne naruszenie praw człowieka, które jest powszechne na całym świecie.

NASZ KRAJ narażony jest na handel ludźmi z kilku powodów. Po pierwsze, Polska jest zarówno krajem pochodzenia, tranzytu i krajem docelowym dla ofiar handlu ludźmi. Ze względu na swoje położenie geograficzne, Polska służy jako korytarz dla ofiar przeprowadzanych z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej, co zwiększa ilość działań związanych z handlem ludźmi na terenie naszego kraju.

Stworzyliśmy petycję, w której prosimy o wprowadzenie jednej, kompleksowej ustawy o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi w Polsce i o pomocy ofiarom.

Nasza petycja pomoże zwrócić uwagę na ten poważny problem. Uchwalenie dedykowanej ustawy przeciwko handlowi ludźmi może doprowadzić do większej liczby skazań, ponieważ ułatwi to prowadzenie śledztw i postępowań sądowych. Ponadto, wdrożenie szkoleń na ten temat pomoże zwalczać to przestępstwo, poszerzając w ten sposób wiedzę o tym bezwzględnym procederze. Ważne jest, aby system sprawiedliwości działał w sposób skuteczny i w pełni uznał ofiary handlu ludźmi za ofiary tego przestępstwa, co stanowi rodzaj rekompensaty za doznane krzywdy i udostępnia im narzędzia ochrony w tym ochrony międzynarodowej.

Aby skutecznie zwalczać handel ludźmi, konieczne jest identyfikowanie i ściganie wszystkich uczestników całej sieci, od pośredników, przez przemytników, aż do beneficjentów tego procederu. Tylko w ten sposób można osiągnąć trwałą eliminację handlu ludźmi i zapewnić sprawiedliwość dla wszystkich ofiar.

Błędna kwalifikacja przestępstw handlu ludźmi utrudnia ściganie i eliminację tego procederu u jego samego źródła. Gdy sprawcy oskarżani są tylko o przestępstwa takie jak naruszenie praw pracowniczych czy wykorzystywanie seksualne, śledztwa często koncentrują się na pojedynczych przypadkach, bez możliwości dotarcia do górnych szczebli sieci handlu ludźmi. Tym samym, sprawcy na wyższych szczeblach procederu pozostają bezkarni i kontynuują wykorzystywanie osób, bez względu na to, czy są to pracownicy niewolniczy czy ofiary wyzysku seksualnego. Brak możliwości dotarcia do “mózgu” procederu oznacza, że nie możemy skutecznie wyeliminować samej struktury handlu ludźmi, co utrzymuje tę formę przestępczości w Polsce.

Niniejsza petycja ma na celu wyrażenie poparcia dla wprowadzenia konkretnej ustawy o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi, bowiem w chwili obecnej, przepisy regulujące są rozproszone w różnych aktach prawnych, co często utrudnia ich zrozumienie i interpretację. Jedna kompleksowa ustawa zawierająca wszystkie przepisy przyniesie większą jasność i przejrzystość.

Posiadanie konkretnej ustawy regulującej określone przestępstwo doprowadzi do zwiększenia liczby skazań za to przestępstwo, ponieważ istnienie kompleksowego aktu prawnego ułatwia przeprowadzanie postępowań sądowych.

Chcielibyśmy podkreślić, że Fundacja Czas Wolności, która od 2015 roku działa w obszarze walki z tym procederem, jest głęboko zaangażowana w tę tematykę i posiada ugruntowaną wiedzę na ten temat, popartą wieloletnim doświadczeniem i społecznym zaufaniem. Fundacja Czas Wolności uważa, że proponowane rozwiązanie polegające na uchwaleniu ustawy o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi jest nie tylko skuteczne, ale również jest dopasowane do rzeczywistych potrzeb. Bazując na doświadczeniu stworzyliśmy tę petycję i wierzymy, że jest to kluczowe dla zapewnienia ochrony i sprawiedliwości dla ofiar handlu ludźmi.

Na zdjęciu Prezes Fundacji Czas Wolności - Agata Witkowska

Oto jeden z wielu przykładów handlu ludźmi w Polsce:

Na początku wojny na Ukrainie, na teren naszego kraju wjechało dużo młodych kobiet przed ukończeniem 18 roku życia bez opieki dorosłych. Dla bezwzględnych handlarzy ludźmi były jak łatwe zdobycze, najbardziej "łakomy kąsek”. Katia i Olga, dwie niepełnoletnie ofiary tej wojny, przybyły do Polski w desperackiej próbie pomocy swoim rodzinom, które na Ukrainie tkwiły w mroku wojny i ubóstwa. Wybrały Kraków. Już w punkcie recepcyjnym poznały kogoś, kto dał im namiar na Walerego i Piotra. Zaufały im od razu, bo to przecież byli ich rodacy. Oni zaproponowali im pracę w salonie masażu. Już pierwszego dnia panowie poprosili o dokumenty, żeby mogli zalegalizować pobyt dziewczyn i tak zostały one ubezwłasnowolnione. Okazało się, że salon masażu to zwykła agencja towarzyska, a one muszą się prostytuować. Nie mogły samodzielnie wychodzić, były całkowicie kontrolowane. Katia i Olga zostały niewolnicami. Jednak działania polskich służb ostatecznie doprowadziły do ich uwolnienia.

Strona Fundacji Czas Wolności: https://czaswolnosci.pl/o-nas/

Wywiad z Prezesem Fundacji Czas Wolności na temat handlu ludźmi i tej petycji OFEMININ / ŚWIAT KOBIET / onet.pl https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/to-dla-nas-wazne/niewidzialne-ofiar...

https://www.facebook.com/czaswolnosci
https://www.niedajsiekupic.pl/
https://www.facebook.com/niedajsiekupic
Więcej o handlu dziećmi na FB fundacji - https://www.facebook.com/photo?fbid=624598366528356&set=a.26991382866348...

Handel ludźmi w Polsce. Raport 2022
https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/handel-ludzmi-w-polsce-raport-2022"

020.000
  15.095
 
15.095 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Handel Ludźmi w Polsce

Sz. P. Prezes Rady Ministrów, Sz. P. Minister Sprawiedliwości, Sz. P. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowni Państwo,

Z głębokim zaniepokojeniem chcielibyśmy poruszyć kwestię handlu ludźmi, który stanowi jedno z najokrutniejszych naruszeń podstawowych praw człowieka, takich jak wolność, godność i bezpieczeństwo.

Obecnie na całym świecie jest 49,6 miliona ofiar współczesnego niewolnictwa. W Polsce każdego roku kilka tysięcy dzieci pada ofiarą przestępstw na tle seksualnym.

Ofiary handlu ludźmi są poddawane nieopisanemu cierpieniu, stając się niewolnikami, pozbawionymi godności i kontroli nad własnym życiem.

Polska jest szczególnie narażona na handel ludźmi z kilku powodów. Po pierwsze, Polska pełni rolę kraju pochodzenia, tranzytu i docelowego dla wielu ofiar handlu ludźmi. Ze względu na nasze położenie geograficzne, Polska stanowi korytarz dla przepływu ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej, co zwiększa liczbę działań związanych z handlem ludźmi na naszym terytorium.

Dlatego pragnę wyrazić poparcie dla wprowadzenia konkretnej ustawy przeciwdziałającej handlowi ludźmi. Obecnie, przepisy regulujące ten problem są rozproszone w różnych aktach prawnych, co często utrudnia ich zrozumienie i interpretację. Jedna kompleksowa ustawa, zawierająca wszystkie przepisy w jednym dokumencie, przyniesie większą jasność i przejrzystość, a co za tym idzie może przyczynić się do większej liczby skazań, ponieważ istnienie kompleksowego aktu prawnego ułatwi przeprowadzanie postępowań sądowych.

Osobiście popieram tę inicjatywę, ponieważ chcę być częścią tej ważnej zmiany w społeczeństwie. Uważam, że wszyscy powinniśmy jednoczyć się i działać razem, aby efektywnie zwalczać handel ludźmi. To nasze zbiorowe zaangażowanie i determinacja mogą przynieść realne zmiany oraz zapewnić ochronę i pomoc dla ofiar tego okropnego procederu.

Z wyrazami szacunku,

[Imię i nazwisko]

Handel Ludźmi w Polsce

Sz. P. Prezes Rady Ministrów, Sz. P. Minister Sprawiedliwości, Sz. P. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowni Państwo,

Z głębokim zaniepokojeniem chcielibyśmy poruszyć kwestię handlu ludźmi, który stanowi jedno z najokrutniejszych naruszeń podstawowych praw człowieka, takich jak wolność, godność i bezpieczeństwo.

Obecnie na całym świecie jest 49,6 miliona ofiar współczesnego niewolnictwa. W Polsce każdego roku kilka tysięcy dzieci pada ofiarą przestępstw na tle seksualnym.

Ofiary handlu ludźmi są poddawane nieopisanemu cierpieniu, stając się niewolnikami, pozbawionymi godności i kontroli nad własnym życiem.

Polska jest szczególnie narażona na handel ludźmi z kilku powodów. Po pierwsze, Polska pełni rolę kraju pochodzenia, tranzytu i docelowego dla wielu ofiar handlu ludźmi. Ze względu na nasze położenie geograficzne, Polska stanowi korytarz dla przepływu ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej, co zwiększa liczbę działań związanych z handlem ludźmi na naszym terytorium.

Dlatego pragnę wyrazić poparcie dla wprowadzenia konkretnej ustawy przeciwdziałającej handlowi ludźmi. Obecnie, przepisy regulujące ten problem są rozproszone w różnych aktach prawnych, co często utrudnia ich zrozumienie i interpretację. Jedna kompleksowa ustawa, zawierająca wszystkie przepisy w jednym dokumencie, przyniesie większą jasność i przejrzystość, a co za tym idzie może przyczynić się do większej liczby skazań, ponieważ istnienie kompleksowego aktu prawnego ułatwi przeprowadzanie postępowań sądowych.

Osobiście popieram tę inicjatywę, ponieważ chcę być częścią tej ważnej zmiany w społeczeństwie. Uważam, że wszyscy powinniśmy jednoczyć się i działać razem, aby efektywnie zwalczać handel ludźmi. To nasze zbiorowe zaangażowanie i determinacja mogą przynieść realne zmiany oraz zapewnić ochronę i pomoc dla ofiar tego okropnego procederu.

Z wyrazami szacunku,

[Imię i nazwisko]