Pilny apel o Państwa działanie: Zablokujmy Traktat Pandemiczny TERAZ

Nadchodzące negocjacje INB, które odbędą się w dniach 4-6 grudnia, mogą zadecydować o losie Traktatu Pandemicznego WHO.

 

Pilny apel o Państwa działanie: Zablokujmy Traktat Pandemiczny TERAZ

Pilny apel o Państwa działanie: Zablokujmy Traktat Pandemiczny TERAZ

0500.000
  415.221
 
415.221 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Stawka w naszej obecnej walce przeciwko Traktatowi Pandemicznemu WHO jeszcze nigdy nie była tak wysoka.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przedstawiła kolejny szkic tego skandalicznego projektu. Jej celem jest wykorzystanie traktatu jako narzędzia do zarządzania globalnymi kryzysami zdrowotnymi. 

Globaliści dążą do przekształcenia WHO w światowe ministerstwo zdrowia, zanim „nastąpi kolejna pandemia”. Naszym zadaniem jest ich powstrzymać. 

Ta sprawa nie ma nic wspólnego z troską o nasze zdrowie. Tutaj chodzi o to, kto ma dzierżyć władzę w sytuacjach kryzysowych.

Jako że negocjacje w sprawie Traktatu zbliżają się ku końcowi, my musimy być nadal czujni i w żadnym wypadku nie możemy się wycofać. 

Od samego początku tej walki byliście Państwo z nami, wykazując ogromne zaangażowanie i poświęcenie we wszystkich naszych poprzednich kampaniach.

Teraz, ponownie potrzebujemy Państwa wsparcia, gdy wychodzimy na ostatnią prostą.

Nadchodzące spotkanie Międzyrządowego Ciała Negocjacyjnego (INB), planowane na 4-6 grudnia, będzie decydujące w kwestii „wystarczającego” globalnego porozumienia w sprawie ratyfikacji Traktatu Pandemicznego przez państwa członkowskie.

To może być przełomowy moment, który potencjalnie otworzy drogę do ratyfikacji Traktatu przed ustalonym terminem, przypadającym na maj 2024 roku.

Musimy działać natychmiast, ponieważ do najbliższego spotkania Międzyrządowego Ciała Negocjacyjnego (INB) pozostał zaledwie tydzień. Czy zdecydują się Państwo poprzeć tę petycję i wyrazić sprzeciw wobec próby przejęcia władzy przez WHO? Przyłączcie się Państwo do naszego protestu, składając podpis.

Najnowszy projekt zawiera daleko idące propozycje, które wykraczają poza zwykłe „zarządzanie zdrowiem”. Kluczowe zmiany obejmują:

 • Obszerną interpretację pojęcia „Strona” - obecnie ten termin wykracza poza definicję państwa, co może osłabić znaczenie suwerenności narodowej. 

Jak czytamy w treści projektu (oryginał po angielsku oraz polskie tłumaczenie):

(g) „Party”  means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Agreement, in accordance with its terms, and for which this Agreement is in force; 

(g) „Strona” oznacza Państwo lub regionalną organizację integracji gospodarczej, która wyraziła zgodę i jest związana niniejszym Porozumieniem, zgodnie z jego warunkami i dla której niniejsze Porozumienie jest w mocy;

 • Stały Mechanizm Finansowania - Ta propozycja przewiduje instytucjonalne wsparcie finansowe dla mechanizmów traktatu.

 • Scentralizowane zarządzanie polityką zdrowotną - WHO zyskałaby znaczne uprawnienia w zakresie globalnego zarządzania zdrowiem, wykraczając poza suwerenność państw członkowskich.

 • Autonomia WHO w ogłaszaniu pandemii - Dyrektor Generalny mógłby samodzielnie ogłosić stan pandemii, wpływając na światową gospodarkę oraz prawa obywatelskie.

 • Zwalczanie „Fałszywych” Informacji - niejasne zapisy mogą prowadzić do ograniczeń w zakresie wolności słowa pod pretekstem kontroli rozprzestrzeniania się chorób.

 • Zniknął zapis o „pełnym poszanowaniu dla godności, praw człowieka i podstawowych wolności osób” (zobaczcie Państwo poniżej) - 

  Fragment Poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w oryginalnej formie. Poniżej tłumaczenie na język polski:

Artykuł 3 Zasady Ogólne

Wdrażanie tych przepisów powinno odbywać się z pełnym poszanowaniem godności, praw człowieka i podstawowych wolności osób, na podstawie zasad sprawiedliwości, integracji, spójności i zgodnie z ich wspólnymi, ale zróżnicowanymi odpowiedzialnościami Państw Sygnatariuszy, biorąc pod uwagę ich rozwój społeczny i gospodarczy.

(...)

 • Tak… regulacje poniżej będą teraz PRAWNIE WIĄŻĄCE! Zobaczcie Państwo kolejne poprawki (w oryginalnej formie oraz z polskim tłumaczeniem).

„stałe zalecenie” oznacza niezobowiązującą rekomendację wydaną przez WHO dla określonych bieżących zagrożeń dla zdrowia publicznego zgodnie z Artykułem 16 dotyczącym odpowiednich środków zdrowotnych do rutynowego lub okresowego stosowania potrzebnego do zapobiegania lub ograniczania rozprzestrzeniania się chorób i minimalizowania ingerencji w ruch międzynarodowy;

„tymczasowe zalecenie” oznacza niezobowiązującą rekomendację wydaną przez WHO na podstawie Artykułu 15, do zastosowania na ograniczony czasowo, specyficzny dla ryzyka sposób, w odpowiedzi na zagrożenie dla zdrowia publicznego o międzynarodowym znaczeniu, aby zapobiec lub zmniejszyć rozprzestrzenianie się chorób i minimalizować zakłócenia w ruchu międzynarodowym;

Globaliści z WHO podwoili swoje wysiłki i robią wszystko, co możliwe, aby wprowadzić te przepisy w życie najpóźniej do maja przyszłego roku.

Dlatego nadchodzące posiedzenie w Genewie ma ogromne znaczenie, gdyż ukaże, jakie jest podejście do tego projektu w nadchodzącym roku.  

Nasza intensywna praca mająca na celu powstrzymanie tych regulacji jest niezbędna. W ten sposób możemy stworzyć oddolny ruch oporu. 

Jednak aby to uczynić, potrzebujemy Państwa wsparcia. 

Dlatego proszę Państwa o podpisanie naszej petycji przed spotkaniem Międzyrządowego Ciała Negocjacyjnego, które odbędzie się w dniach 4-6 grudnia. Apelujemy do delegatów o odrzucenie poprawek, których celem jest wprowadzenie globalnego systemu zarządzania zdrowiem.

Wyobraźcie sobie Państwo świat, w którym polityka zdrowotna jest kontrolowana centralnie, a decyzje dotyczące Państwa zdrowia podejmuje organ niewybierany w żadnych wyborach, jednocześnie posiadający ogromne uprawnienia. 

Nie ma wątpliwości, że jeśli globaliści osiągną swój cel, zarządzanie zdrowiem na świecie zostanie scentralizowane i poparte prawnie obowiązującymi regulacjami.

Przedstawione wcześniej zapisy Traktatu dałyby WHO uprawnienia do ogłaszania pandemii i zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi w dziedzinie zdrowia, z pominięciem krajowych regulacji. 

Mamy szansę zakończyć rok z przewagą nad naszymi wrogami i powstrzymać to szaleństwo!

0500.000
  415.221
 
415.221 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Apel o rozważne przemyślenie daleko idących skutków Traktatu Pandemicznego WHO

Szanowny Panie Ambasadorze,

Piszę do Pana w kluczowym momencie, gdy Światowa Organizacja Zdrowia zbliża się do zakończenia prac nad Traktatem Pandemicznym. Moja wiadomość jest wyrazem głębokiego zaniepokojenia przyszłością globalnego zarządzania zdrowiem oraz indywidualnej wolności i suwerenności narodowej.

 • Rozszerzony zakres uprawnień WHO: Najnowszy projekt traktatu proponuje nowe znaczenie terminu „Strona”, które wychodzi poza definicję państwa. Może to potencjalnie podważyć suwerenność narodową, a także budzi istotne obawy dotyczące praw poszczególnych krajów do samodzielnego zarządzania polityką zdrowotną.
 • Stały mechanizm finansowania: Traktat wprowadza stałą strukturę wsparcia finansowego dla swoich mechanizmów, co sugeruje długoterminowe zobowiązania bez jasnego nadzoru ze strony państw członkowskich.
 • Scentralizowana polityka zdrowotna: Przekazuje WHO znaczące uprawnienia do zarządzania zdrowiem na poziomie globalnym. Ta zmiana stanowi zagrożenie dla autonomii państw członkowskich.
 • Prawo do ogłaszania pandemii: Traktat przyznaje Dyrektorowi Generalnemu WHO prawo do samodzielnego ogłoszenia stanu pandemii. Te uprawnienia mogą mieć daleko idące konsekwencje ekonomiczne, są także poważnym zagrożeniem dla wolności obywatelskich. 
 • Potencjalne ograniczenia wolności słowa: Niejasne postanowienia mające na celu zwalczanie „fałszywych” informacji mogą prowadzić do ograniczenia wolności słowa.

Cały świat czeka w napięciu, gdyż decyzje podjęte podczas tych negocjacji będą miały wpływ na przyszłość globalnej polityki zdrowotnej oraz na równowagę sił między WHO a jej państwami członkowskimi.

Wierzymy we współpracę w rozwiązywaniu globalnych problemów zdrowotnych, ale nie kosztem indywidualnych wolności i suwerenności narodowej.

Prosimy Pana oraz polską delegację o wyrażenie stanowczego sprzeciwu wobec Traktatu Pandemicznego WHO w obecnej formie.

Zachęcamy do poparcia takiego porozumienia, którego celem jest efektywna współpraca międzynarodowa z poszanowaniem autonomii państw oraz indywidualnych wolności ich obywateli. 

Pana działania podczas tych negocjacji będą miały poważny i długotrwały wpływ na funkcjonowanie świata. Prosimy o uwzględnienie głosów tych, których ma Pan przywilej reprezentować. Apelujemy o uszanowanie podstawowych zasad wolności i suwerenności podczas podejmowania tak ważnych decyzji.

Dziękuję za czas poświęcony tej kluczowej sprawie.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]

Apel o rozważne przemyślenie daleko idących skutków Traktatu Pandemicznego WHO

Szanowny Panie Ambasadorze,

Piszę do Pana w kluczowym momencie, gdy Światowa Organizacja Zdrowia zbliża się do zakończenia prac nad Traktatem Pandemicznym. Moja wiadomość jest wyrazem głębokiego zaniepokojenia przyszłością globalnego zarządzania zdrowiem oraz indywidualnej wolności i suwerenności narodowej.

 • Rozszerzony zakres uprawnień WHO: Najnowszy projekt traktatu proponuje nowe znaczenie terminu „Strona”, które wychodzi poza definicję państwa. Może to potencjalnie podważyć suwerenność narodową, a także budzi istotne obawy dotyczące praw poszczególnych krajów do samodzielnego zarządzania polityką zdrowotną.
 • Stały mechanizm finansowania: Traktat wprowadza stałą strukturę wsparcia finansowego dla swoich mechanizmów, co sugeruje długoterminowe zobowiązania bez jasnego nadzoru ze strony państw członkowskich.
 • Scentralizowana polityka zdrowotna: Przekazuje WHO znaczące uprawnienia do zarządzania zdrowiem na poziomie globalnym. Ta zmiana stanowi zagrożenie dla autonomii państw członkowskich.
 • Prawo do ogłaszania pandemii: Traktat przyznaje Dyrektorowi Generalnemu WHO prawo do samodzielnego ogłoszenia stanu pandemii. Te uprawnienia mogą mieć daleko idące konsekwencje ekonomiczne, są także poważnym zagrożeniem dla wolności obywatelskich. 
 • Potencjalne ograniczenia wolności słowa: Niejasne postanowienia mające na celu zwalczanie „fałszywych” informacji mogą prowadzić do ograniczenia wolności słowa.

Cały świat czeka w napięciu, gdyż decyzje podjęte podczas tych negocjacji będą miały wpływ na przyszłość globalnej polityki zdrowotnej oraz na równowagę sił między WHO a jej państwami członkowskimi.

Wierzymy we współpracę w rozwiązywaniu globalnych problemów zdrowotnych, ale nie kosztem indywidualnych wolności i suwerenności narodowej.

Prosimy Pana oraz polską delegację o wyrażenie stanowczego sprzeciwu wobec Traktatu Pandemicznego WHO w obecnej formie.

Zachęcamy do poparcia takiego porozumienia, którego celem jest efektywna współpraca międzynarodowa z poszanowaniem autonomii państw oraz indywidualnych wolności ich obywateli. 

Pana działania podczas tych negocjacji będą miały poważny i długotrwały wpływ na funkcjonowanie świata. Prosimy o uwzględnienie głosów tych, których ma Pan przywilej reprezentować. Apelujemy o uszanowanie podstawowych zasad wolności i suwerenności podczas podejmowania tak ważnych decyzji.

Dziękuję za czas poświęcony tej kluczowej sprawie.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]