Nie było "Polskiego SS". Żądamy wycofania publikacji i przeprosin za znieważenie Narodu Polskiego

Adresat/Adresaci petycji: Between the Lines Publishing House - Ratna Omidvar - Dana Wagner

 

Nie było "Polskiego SS". Żądamy wycofania publikacji i przeprosin za znieważenie Narodu Polskiego

Nie było "Polskiego SS". Żądamy wycofania publikacji i przeprosin za znieważenie Narodu Polskiego

050.000
  46.538
 
46.538 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Termin "polskie SS" pojawił się w książce "Flight and Freedom. Stories of Escape to Canada", gdzie jako autorki podpisane są  Ratna Omidvar i Dana Wagner. Wśród 30 historii osób, które znalazły schronienie w Kanadzie znalazła się sylwetka Maxa Farbera. W opowieści o nim znalazł się następujący passus:

"Z początku pewna liczba Żydów z okolicy została wysłana do lokalnych obozów koncentracyjnych. Ale w 1941 wojsko niemieckie, polskie SS (Schutzstaffel) i kolaboranci rozpoczęli zapędzanie żydowskich rodzin do prowizorycznych gett" 

Użycie tego sformułowania (Polish SS) przez autorki książki wskazuje albo na całkowitą ignorancję i niedbalstwo redakcyjne, albo działanie z premedytacją.

Autorki wydają się być osobami gruntownie wykształconymi – obie wykładają na Uniwersytecie Ryerson w Kanadzie. Pochodząca z Iranu Ratna Omidvar jest znaną działaczką w kwestii migracji i integracji uchodźców. Założyła organizację pod nazwą "Global Diversity Exchange". Co ciekawe, została odznaczona przez Republikę Federalną Niemiec Krzyżem Zasługi.  Natomiast Dana Wagner jest założycielką portalu politycznego FactsCan, uprawia „niezależne dziennikarstwo”.

Pojawienie się sformułowania „Polish SS” w pozycji poświęconej migracji i kwestom asymilacji migrantów rzuca nowe światło na stan umysłów elit intelektualnych świata zachodniego. Być może to, że Polska ma twarde stanowisko w kwestii utrzymania swojej tożsamości kulturowej i nie zgadza się na rozszerzenie obowiązkowych kwot imigracyjnych, w głowach takich działaczy jak Ratna Omidvar jest bliskie utożsamiamia się z „faszyzmem” a stąd już tylko krok do „polskiego SS”. Jeśli dodać do tego ignorancję i po prostu głupotę – mamy wytłumaczenie tego zdarzenia. Nie zmienia to faktu, że Polacy zostali przez autorki i redakcję wydawnictwa obrażeni. Dlatego żądamy wycofania książki ze sprzedaży i publicznych przeprosin.

Jeśli tego nie zrobią – Reduta wystąpi na drogę prawną.

I tu należy dodać pewne wytłumaczenie: Dział Prawny RDI wypracował metodę postępowania przed polskimi i zagranicznymi sądami, aby uzyskać maksymalne efekty. W konsekwencji powstała procedura, która ma swoje kolejne kroki - pierwszym z nich jest żądanie sprostowania (lub jak w tym przypadku wycofania książki ze sprzedaży), potem dopiero, w przypadku odmowy - skarżenie przed sądem. Zwłaszcza w świecie anglosaskim zachowanie odpowiedniej kolejności kroków jest kluczowe. Dlatego najpierw wysyłamy list (który w formie petycji podpisujący popierają), a potem następują kroki prawne.

Zapraszamy do podpisywania petycji. Poniżej zamieszczamy jej treść w języku polskim. Obok jest gotowe do podpisu tłumaczenie na język angielski.

 

Maciej Świrski

Prezes Reduty Dobrego Imienia

[email protected]

 

Szczegółowe informacje o działaniach Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom na stronach www: http://rdi.org.pl

 

Do wydawcy,

w książce wydanej przez was „Flight and Freedom” na stronie 178 znajduje się passus „Polish SS”.

W imieniu tysięcy członków i sympatyków Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom i wszystkich Polaków żądamy publicznych przeprosin i wycofania książki ze sprzedaży.

Nie istniało nigdy „Polish SS”. Polacy jako pierwsi stawili opór Hitlerowi jego państwu bezprawia i śmierci. Polska podczas II wojny światowej straciła prawie 20% populacji. 

Polscy obywatele, zarówno Polacy, Żydzi jak i innych narodowości byli rozstrzeliwani na ulicach, mordowani w niemieckich i sowieckich obozach koncentracyjnych, gazowani w komorach gazowych, głodzeni i zabijani przez Niemców i ich pomocników z różnych krajów.

Polska nigdy nie skapitulowała. Walczyliśmy od pierwszego do ostatniego dnia wojny. Polscy żołnierze walczyli wspólnie z żołnierzami kanadyjskimi: kapitan Romuald Nałęcz-Tymiński dowódca okrętu ORP Ślązak uratował 82 kanadyjskich żołnierzy w Dieppe. Gen. Maczek i gen. Anders współdziałali na froncie razem z Kanadyjczykami. Polscy piloci latali razem z Kanadyjczykami - a teraz w Kanadzie publikuje się książki lżące Polaków.

Nie było żadnych Polaków walczących w Waffen SS (i nie było żadnych polskich jednostek Waffen SS). Niemcy okupowali Polskę w latach 1939-1945, a emigracyjny rząd Polski przybył do Londynu w 1940 r.

Polacy przeciwstawiali się niemieckiej okupacji Polski. Polskie Państwo Podziemne było największym ruchem oporu w czasie II wojny światowej. Polski ruch oporu wraz z Armią Krajową był największy spośród wszystkich okupowanych przez Niemcy krajów. W Polsce nie powstał żaden rząd kolaboracyjny, a  kolaboracja była karana śmiercią przez Polskie Państwo Podziemne.

Jeśli zatem wydając swoją książkę nie sprawdziliście podstawowych faktów to znaczy, że nie jesteście godni miana uczciwych wydawców, którzy dbają o prawdę historyczną. Ale jeśli popełniliście to oszczerstwo celowo - tym bardziej musicie przeprosić i wstrzymać dystrybucję książki, o czym napisaliśmy na początku.

Jeśli nasze żądanie nie zostanie spełnione wystąpimy na drogę sądową.

 

Maciej Świrski

Prezes Zarządu

050.000
  46.538
 
46.538 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresaci petycji: Between the Lines Publishing House - Ratna Omidvar - Dana Wagner

I support the letter of Polish League Against Defamation:

"To the Editor

Dear Sir or Madam,

In the book published by you “Flight and Freedom”, on page 178 is the passage “Polish SS”.

In the name of thousands of members and supporters of the Polish League Against Defamation and of all Poles we demand public apologies and the withdrawal of the book from sale.

No ”Polish SS” ever existed. The Poles, as the first, resisted Hitler and his state of Lawlessness and Death. Poland lost virtually 20% of its population during the II World War. Polish citizens equally Poles, Jews and those of other nationalities were shot in the streets, murdered in German and Soviet concentration camps, gassed in gas chambers, starved and killed by Germans and their helpers in several countries.

Poland never surrendered. Poland fought from the first day until the last day of the war. Polish soldiers fought together with Canadian soldiers: Captain Romuald Nałęcz-Tymiński, commander of the destroyer ORP Ślązak rescued 82 Canadian soldiers at Dieppe. General Maczek and General Anders operated together at the front with the Canadians. Polish pilots flew together with the Canadians – and now a book is published in Canada that maligns Poles.

There were never any Poles fighting in the Waffen SS (there were no Polish units of the Waffen SS). The Germans occupied Poland in the years 1939-1945, and the Polish Government in Exile arrived in London in 1940.

The Poles resisted the German occupation of Poland. The Polish Underground State operated the greatest resistance movement during World War II. The Polish Resistance movement together with the Home Army (AK) gave the greatest resistance among all the countries occupied by the Germans. In Poland there was no collaboration government, collaboration was punished by the Polish Underground State – the punishment was death.

If, in the publication of your book, you did not verify the basic facts then it means that you may not be regarded as honest publishers, who are concerned about historical truth. But if you deliberately committed this slander – then you must apologise all the more and refrain from distribution of the book, about which we wrote at the beginning.

If our demands are not met we shall initiate legal proceedings.

On behalf of the Polish League Against Defamation

Maciej Świrski

President of the Board"

 

[Imię i nazwisko]

Adresaci petycji: Between the Lines Publishing House - Ratna Omidvar - Dana Wagner

I support the letter of Polish League Against Defamation:

"To the Editor

Dear Sir or Madam,

In the book published by you “Flight and Freedom”, on page 178 is the passage “Polish SS”.

In the name of thousands of members and supporters of the Polish League Against Defamation and of all Poles we demand public apologies and the withdrawal of the book from sale.

No ”Polish SS” ever existed. The Poles, as the first, resisted Hitler and his state of Lawlessness and Death. Poland lost virtually 20% of its population during the II World War. Polish citizens equally Poles, Jews and those of other nationalities were shot in the streets, murdered in German and Soviet concentration camps, gassed in gas chambers, starved and killed by Germans and their helpers in several countries.

Poland never surrendered. Poland fought from the first day until the last day of the war. Polish soldiers fought together with Canadian soldiers: Captain Romuald Nałęcz-Tymiński, commander of the destroyer ORP Ślązak rescued 82 Canadian soldiers at Dieppe. General Maczek and General Anders operated together at the front with the Canadians. Polish pilots flew together with the Canadians – and now a book is published in Canada that maligns Poles.

There were never any Poles fighting in the Waffen SS (there were no Polish units of the Waffen SS). The Germans occupied Poland in the years 1939-1945, and the Polish Government in Exile arrived in London in 1940.

The Poles resisted the German occupation of Poland. The Polish Underground State operated the greatest resistance movement during World War II. The Polish Resistance movement together with the Home Army (AK) gave the greatest resistance among all the countries occupied by the Germans. In Poland there was no collaboration government, collaboration was punished by the Polish Underground State – the punishment was death.

If, in the publication of your book, you did not verify the basic facts then it means that you may not be regarded as honest publishers, who are concerned about historical truth. But if you deliberately committed this slander – then you must apologise all the more and refrain from distribution of the book, about which we wrote at the beginning.

If our demands are not met we shall initiate legal proceedings.

On behalf of the Polish League Against Defamation

Maciej Świrski

President of the Board"

 

[Imię i nazwisko]