O promowanie przez Unię Europejską wolności religii i wyznania na całym świecie

Do wszystkich posłów Parlamentu Europejskiego

 

O promowanie przez Unię Europejską wolności religii i wyznania na całym świecie

O promowanie przez Unię Europejską wolności religii i wyznania na całym świecie

0100.000
  55.986
 
55.986 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

215 milionów chrześcijan na całym świecie jest prześladowanych.

W roku 2018, w wyniku prześladowań, śmierć poniosło 40 misjonarzy i misjonarek. 

W 22 państwach świata (większości islamskich) obowiązuje kara śmierci za porzucenie wiary, w 13 śmiercią karany jest ateizm, a w ponad 70 karze podlega bluźnierstwo.

Żądajmy od przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, aby na styczniowym posiedzeniu zagłosowali za przyznaniem mandatu Unii Europejskiej do propagowania wolności religii i przekonań na całym świecie!

Kiedy w Unii Europejskiej po raz pierwszy dostrzeżono problem ludobójstwa chrześcijan, Jazydów i innych mniejszości religijnych z ręki przedstawicieli ISIS   w lutym 2016 roku powołano do działania Specjalnego Reprezentanta do spraw wolności religijnej (FoRB), w celu zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości. Inicjatywa ta zostało jednak częściowo zignorowana.  Co prawda wyznaczono Specjalnego doradcę Komisarza ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, lecz jego mandat jest jedynie tymczasowy, pozbawiony zasobów finansowych i kadrowych. Nie jest także w pełni włączony w szerszą strategię i politykę zagraniczną UE.

Dzisiaj, prawie trzy lata później, prześladowania na tle religijnym nasiliły się na całym świecie. Sytuacja mniejszości wyznaniowych pogorszyła się, na co wskazują poważne naruszenia opisane w  Światowym Raporcie o Wolności Religijnej 2018 autorstwa organizacji Kirche in Not (Pomoc Kościołowi w Potrzebie). Ujawniono w nim, że 200 milionów chrześcijan cierpi z powodu brutalnych prześladowań, podczas gdy 350 milionów doznaje różnych form dyskryminacji. Zgodnie z danymi organizacji Open Doors za 2017 rok, blisko 215 milionów chrześcijan doznaje prześladowań.

Nawet w najbardziej znanych przypadkach, na przykład w sprawie pakistańskiej chrześcijanki, Asi Bibi, UE nie chce i nie jest w stanie stawać w obronie praw najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo. Być może wiedzą Państwo, że jako społeczność CitizenGO pomagamy Asi Bibi i jej rodzinie od ośmiu lat. Chrześcijanka opuściła więzienie, jednak wciąż nie jest w całkowicie bezpiecznym dla niej miejscu.

Nalegamy także, by instytucje Unii Europejskiej i nasi reprezentanci, a mianowicie: Komisja Europejska oraz Rada Unii Europejskiej, nadały odpowiednią rangę problemom prześladowanych chrześcijan i innych mniejszości religijnych, a także niewierzących, poprzez bardziej aktywną i odpowiedzialną politykę zagraniczną Unii Europejskiej.

W szczególności wzywamy, by raport w sprawie wytycznych UE oraz mandatu Specjalnego Wysłannika w sprawie propagowania wolności religijnej poza UE 2018/2155 (INI), który zostanie poddany głosowaniu 15.01.2019, jasno powoływał do działania Specjalnego Reprezentanta UE do spraw propagowania Wolności Religijnej (FoRB) na świecie. Niezbędne jest, aby taki wieloletni mandat, w pełni zintegrowany z polityką zagraniczną UE, wiązał się z odpowiednimi zasobami finansowymi i kadrowymi, aby w ten sposób umożliwić efektywne rozpowszechnianie i obronę wolności religijnej na całym świecie.

Zbliżają się wybory europejskie i jest to czas, by eurodeputowani i partie polityczne, które deklarują wsparcie dla prześladowanych chrześcijan, działały zgodnie z deklaracjami.

To czas, by instytucje Unii Europejskiej zwiększyły swoje zaangażowanie w obronę podstawowych praw człowieka zarówno w Europie jak i na świecie.


Polskie tłumaczenie angielskiego tekstu petycji zamieszczonej obok:

Petycja w sprawie Specjalnego Reprezentanta Unii Europejskiej do spraw propagowania wolności religijnej poza UE

Szanowny Panie, Jean-Claude Junker, Przewodniczący Komisji Europejskiej

Szanowny Panie, Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,

Szanowna Pani, Federica Mogherini, Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

Szanowni Członkowie Parlamentu Europejskiego,

My, niżej podpisani obywatele Unii Europejskiej, wzywamy Europarlamentarzystów do podjęcia decyzji o wzmocnieniu i instytucjonalizacji mandatu Specjalnego Reprezentanta do spraw wolności religijnej (FoRB) poza UE.

Kiedy Unia Europejska dostrzegła problem ludobójstwa chrześcijan, Jazydów i innych mniejszości religijnych z ręki przedstawicieli ISIS w lutym 2016r. powołano do działania Specjalnego Reprezentanta do spraw wolności religijnej (FoRB), w celu zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości. Inicjatywa ta została jednak częściowo zignorowana.  Co prawda wyznaczono Specjalnego doradcę Komisarza ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, lecz jego mandat jest jedynie tymczasowy, pozbawiony zasobów finansowych i kadrowych. Nie jest także w pełni włączony w szerszą strategię i politykę zagraniczną UE.

Dzisiaj, prawie trzy lata później, prześladowania mniejszości religijnych nasiliły się na całym świecie. Słyszymy doniesienia o poważnych i nasilających się naruszeniach wolności myśli, sumienia i religii. Dlatego prosimy Państwa, naszych reprezentantów, aby ponaglili Państwo instytucje UE: Komisję Europejską oraz Radę Unii Europejskiej do skierowania uwagi na sprawę prześladowanych chrześcijan i innych mniejszości religijnych, a także osób niewierzących poprzez bardziej aktywną i odpowiedzialną politykę zagraniczną UE.

W szczególności wzywamy, by raport w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE, który zostanie poddany głosowaniu w styczniu 2019 roku, jasno powoływał do działania Specjalnego Reprezentanta UE do spraw propagowania Wolności Religijnej (FoRB) na świecie. Niezbędnym jest, aby ten wieloletni mandat, w pełni zintegrowany z polityką zagraniczną UE, wiązał się z odpowiednimi zasobami finansowymi i kadrowymi, aby w ten sposób umożliwić efektywną promocję i obronę wolności religijnej na świecie.

To czas, by instytucje Unii Europejskiej zwiększyły swoje zaangażowanie w obronę podstawowych praw człowieka na świecie.

0100.000
  55.986
 
55.986 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Support a Special Representative for Freedom of Religion

Petition for an EU Special Representative for the promotion of freedom of religion or belief outside the EU

Dear Mr. Jean-Claude Junker, President of the European Commission,
Dear Mr. Antonio Tajani, President of the European Parliament,
Dear Mrs. Federica Mogherini, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy,
Dear Member of the European Parliament,

We, the undersigned citizens of EU, urge Members of the European Parliament to call for the strengthening and the institutionalization of the mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief (FoRB) outside the EU. 

When the European Parliament recognized ISIS’ genocide of Christians, Yazidis and other religious minorities in February 2016, it also called for the creation of a permanent Special Representative for FoRB to prevent similar violations. This call was only half heard. A Special Adviser to the Commissioner for International Cooperation and Development was appointed, but his mandate is only temporary, deprived of human and financial resources and is not fully integrated in the wider EU foreign strategy and policy. 

Today, almost three years later the persecution of religious minorities is worsening worldwide.  Grave and growing violations of freedom of thought, conscience and religion are reported. Therefore, we ask you - our representatives - to urge the EU institutions, namely the European Commission and the Council of the European Union, to pay adequate attention to the issues of the persecuted Christians and other religious minorities, as well as non-believers, through a more active and more responsible foreign policy of the EU.

In particular, we request that the report on the EU Guidelines and the mandate of the EU Special Envoy on the promotion of freedom of religion or belief outside the EU 2018/2155 (INI), which you will vote in January 2019, firmly calls for the creation of an EU Special Representative for the promotion of FoRB in the world. It is essential that this multi-year mandate, fully integrated in the EU foreign policy, includes adequate human and financial resources to enable the effective promotion and protection of FoRB worldwide. 

It is time for the EU institutions to step up their commitment to the promotion and protection of this fundamental human right.

[Imię i nazwisko]

Support a Special Representative for Freedom of Religion

Petition for an EU Special Representative for the promotion of freedom of religion or belief outside the EU

Dear Mr. Jean-Claude Junker, President of the European Commission,
Dear Mr. Antonio Tajani, President of the European Parliament,
Dear Mrs. Federica Mogherini, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy,
Dear Member of the European Parliament,

We, the undersigned citizens of EU, urge Members of the European Parliament to call for the strengthening and the institutionalization of the mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief (FoRB) outside the EU. 

When the European Parliament recognized ISIS’ genocide of Christians, Yazidis and other religious minorities in February 2016, it also called for the creation of a permanent Special Representative for FoRB to prevent similar violations. This call was only half heard. A Special Adviser to the Commissioner for International Cooperation and Development was appointed, but his mandate is only temporary, deprived of human and financial resources and is not fully integrated in the wider EU foreign strategy and policy. 

Today, almost three years later the persecution of religious minorities is worsening worldwide.  Grave and growing violations of freedom of thought, conscience and religion are reported. Therefore, we ask you - our representatives - to urge the EU institutions, namely the European Commission and the Council of the European Union, to pay adequate attention to the issues of the persecuted Christians and other religious minorities, as well as non-believers, through a more active and more responsible foreign policy of the EU.

In particular, we request that the report on the EU Guidelines and the mandate of the EU Special Envoy on the promotion of freedom of religion or belief outside the EU 2018/2155 (INI), which you will vote in January 2019, firmly calls for the creation of an EU Special Representative for the promotion of FoRB in the world. It is essential that this multi-year mandate, fully integrated in the EU foreign policy, includes adequate human and financial resources to enable the effective promotion and protection of FoRB worldwide. 

It is time for the EU institutions to step up their commitment to the promotion and protection of this fundamental human right.

[Imię i nazwisko]