Petycja do p. Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w sprawie prac nad ustawami dotyczącymi sektora budowlanego

Adresat/Adresaci petycji: Szanowny Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów

 

Petycja do p. Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w sprawie prac nad ustawami dotyczącymi sektora budowlanego

zamknięta
010.000
  8.456
 
8.456 osób podpisalo petycję.

Petycja do p. Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w sprawie prac nad ustawami dotyczącymi sektora budowlanego

Szanowni Państwo,

w obliczu prowadzonych prac nad ustawami: prawo budowlane, o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisami wprowadzającymi, poważnie zagrożone stają się interesy nie tylko inżynierów budownictwa, ale również pozostałych uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego (w tym inwestora, którym może być każdy z nas). Wszyscy dobrze wiemy, jak ciężką i odpowiedzialną pracę pełnią inżynierowie budownictwa. Wczesne godziny rozpoczynania dnia pracy oraz późna pora powrotów do domu, setki wyrobionych rocznie nadgodzin, praca w delegacji czy praca w weekendy to chleb powszedni inżynierów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ponownie wróciło do szkodliwych pomysłów, z których dzięki naszej determinacji już raz się wycofało. Wspomniane zapisy mogą rzucać kolejne kłody pod nogi inżynierów, którzy na co dzień budują otaczającą nas rzeczywistość. O projektach wyżej wymienionych ustaw negatywnie wypowiedziały się już organizacje zrzeszające inżynierów budownictwa. Na skutek oddolnej dyskusji w społeczności inżynierów budownictwa oraz studentów kształcących się w celu osiągnięcia tego tytułu, pojawiła się inicjatywa rozpoczęcia walki o nasze prawa. To jest ten moment, kiedy nasze środowisko musi się ponownie zjednoczyć, zaangażować i powiedzieć raz jeszcze stanowcze „NIE” poprzez podpisanie niniejszej petycji. Alternatywą jest złożenie broni i pozwolenie na dalsze narzucanie nam cudzej woli przedstawicieli innych zawodów.

Z tego miejsca zapraszam również do dołączania na Facebooku do grupy „Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa”.

www.facebook.com/groups/198907540972081/

To właśnie w tej Grupie:

- zrodziła się inicjatywa utworzenia niniejszej petycji;

- rozpoczęła się walka o cywilizowanie zasad składania ofert pracy dla inżynierów (wszystkie oferty na grupie zawierają tzw. „widełki” zarobkowe);

- na bieżąco są prowadzone dyskusje o sprawach ważnych dla inżynierów budownictwa.

Jeszcze raz bardzo proszę wszystkich inżynierów, studentów a także osoby, którym leży na sercu dobro sektora budowlanego o podpisywanie niniejszej petycji. Udostępniajmy ją mailowo, przez Facebooka, Twittera oraz wszelkie dostępne media. Jeśli mamy znajomych w prasie/radiu/telewizji/serwisach internetowych to spróbujmy z ich pomocą możliwie nagłośnić temat. Pokażmy, że inżynierowie budownictwa potrafią się zjednoczyć i wspólnie nie pozwolić na dalsze obniżanie rangi naszego zawodu!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Ta petycja jest...

Zakończona!

Adresat/Adresaci petycji: Szanowny Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
w związku z prowadzonymi pracami nad ustawami: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisami wprowadzającymi ustawę o architektach, a także prawo budowlane, pragniemy podkreślić głos środowiska inżynierów budownictwa oraz studentów, którzy konsekwentnie pracują nad uzyskaniem tego tytułu zawodowego. Proponowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmiany mogą w znacznej mierze ograniczyć zakres działalności inżynierów budownictwa, zawęzić ich kompetencje, a w rezultacie doprowadzić do drastycznego spadku zainteresowania tym zawodem. W obliczu dużych programów infrastrukturalnych (np. „Kolej +”) czy socjalnych (np. „Mieszkanie +”), zmiany polegające na przesunięciu części kompetencji inżynierów budownictwa na rzecz architektów, których jest ponad dziesięciokrotnie mniej, doprowadzą do katastrofy zarówno przedsięwzięć rządowych, jak i komercyjnych. Co więcej, wyraźna dysproporcja pomiędzy liczbą inżynierów budownictwa i architektów, przy ponad 100 tysiącach pozwoleń na budowę wydawanych w ciągu roku, doprowadzi do całkowitego paraliżu branży budowlanej. Trzeba także zauważyć, że architekci nie posiadają odpowiedniego przygotowania, chociażby pod względem zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót budowlanych, co może mieć daleko idące konsekwencje na placu budowy.
Wysoce niepokojąca jest również forma konsultacji projektu. Jako środowisko inżynierów budownictwa przekazaliśmy pod koniec ubiegłego roku petycję podpisaną przez ponad 20 000 osób, w której sprzeciwialiśmy się proponowanym, niebezpiecznym dla sektora budowlanego zmianom. Działanie te poskutkowało wycofaniem się Ministerstwa z radykalnych zmian, ale ku naszemu rozczarowaniu, na wiosnę projekty aktów prawnych powróciły w praktycznie pierwotnej formie. Wobec zaistniałej sytuacji, zwracamy się bezpośrednio do Pana Premiera.


Chcąc uniknąć wyżej wspomnianych fatalnych konsekwencji nieodpowiedzialnych zapisów dotyczących inżynierów budownictwa oraz architektów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o:


1. Połączenie samorządów zawodowych Inżynierów Budownictwa (PIIB) oraz Architektów (IARP) w jeden samorząd, którego zasady działalności określone będą w jednej ustawie o zawodach budowlanych wraz z potwierdzeniem faktu, że są one zawodami zaufania publicznego.
2. Określenie jednoznacznych zasad wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez architektów i inżynierów budownictwa w ustawie – Prawo budowlane.
3. Wprowadzenie właściwej definicji zawodu inżyniera budownictwa oraz architekta w oparciu o ich rzeczywiste kompetencje w procesie budowlanym, które reguluje ustawa – Prawo budowlane.
4. Umożliwienie uzyskania uprawnień architektonicznych bez ograniczeń pozwalających na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie poprzez ukończenie studiów II stopnia na kierunku architektura (lub wprowadzenie równoważnych studiów podyplomowych), po wcześniejszym ukończeniu studiów II stopnia na kierunku budownictwo.
5. Umożliwienie projektowania w ograniczonym zakresie: konstrukcji budynków przez architektów oraz architektury adekwatnych budynków przez inżynierów budownictwa, a tym samym zlikwidowanie obecnej niekonstytucyjnej bariery projektowania architektury w ograniczonym zakresie wyłącznie "w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej".
6. Zrezygnowanie z próby wprowadzania w ustawie – Prawo budowlane rozwiązań prawnych, które będą prowadziły do dezintegracji dokumentacji projektowej na różnych etapach procesu budowlanego, a przez to uniemożliwiały lub utrudniały spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.
7. Odstąpienie od propozycji polegającej na umożliwieniu pełnienia funkcji kierownika budowy wyłącznie architektowi, a także pozostawienie obecnych przepisów dotyczących kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych.
8. Zrezygnowanie z próby wprowadzania rozwiązań prawnych polegających na obowiązku zapewnienia udziału architekta przy projektach budowlanych obiektów, których projektowanie obecnie należy do inżyniera budownictwa, m.in. takich jak obiekty infrastruktury technicznej, transportowej czy hydrotechniczne.
9. Ponowne rozpoczęcie prac nad nowym projektem ustawy o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa oraz ustawy – Prawo budowlane, z szeroko zakrojonym zaangażowaniem przedstawicieli obu samorządów zawodowych.


Realizacja powyższych punktów jest w interesie zarówno Państwa, branży budowlanej i architektonicznej, jak i przede wszystkim całego społeczeństwa. Sektor budownictwa, według różnych oszacowań odpowiada za około 20% PKB oraz zatrudnienia. Wprowadzając w nim chaos, doprowadzicie Państwo do załamania rynku budowlanego, fiaska programów rządowych oraz daleko idącego niezadowolenia społecznego. Chcąc uniknąć tego czarnego scenariusza, raz jeszcze uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych uwag.
Z poważaniem

[Imię i nazwisko]

Petycja do p. Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w sprawie prac nad ustawami dotyczącymi sektora budowlanego

Podpisz tę petycję teraz!

010.000
  8.456
 
8.456 osób podpisalo petycję.