STOP prześladowaniu biblijnych chrześcijan w Polsce! / STOP the persecution of Biblical Christians in Poland!

Adresat/Adresaci petycji: Mateusz Morawiecki - Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej / Prime Minister of the Republic of Poland

 

STOP prześladowaniu biblijnych chrześcijan w Polsce! / STOP the persecution of Biblical Christians in Poland!

STOP prześladowaniu biblijnych chrześcijan w Polsce! / STOP the persecution of Biblical Christians in Poland!

05.000
  2.427
 
2.427 podpisało. Osiągnijmy 5.000!

[English version below]

Telewizja Polska, zamieszczając na stronie internetowej portalu TVP INFO w dniu 24 października 2019 r. artykuł pod tytułem: „Senator KO był członkiem tajemniczej lubelskiej sekty” oraz promując na koncie należącym do TVP INFO na portalu www.twitter.com w/w artykuł wpisem o tytule: „Członkowie tej sekty określają się jako biblijni chrześcijanie #wieszwięcej”), a także Polskie Radio dopuściły się pogwałcenia konstytucyjnych i przyrodzonych praw człowieka i obywatela oraz wolności sumienia i wyznania. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zawiera postanowienia dotyczące sytuacji prawnej związków wyznaniowych oraz ich relacji z państwem, zatem tytuły w/w artykułu, jego promocja oraz działalność Polskiego Radia pogwałcają zawarte w art. 25, art. 30 oraz w art. 53 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej prawa i wolności. Właściwym jest w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z w/w zasadą władze publiczne obowiązuje bezstronność światopoglądowa wyrażona w art. 25 ust. 2 Konstytucji RP. „Zasada bezstronności pełni bowiem przede wszystkim funkcję gwarancyjną – zakazuje wykorzystywania urzędu publicznego do arbitralnej i opartej na partykularnych przekonaniach ideologicznych ingerencji ze strony piastuna tego urzędu w prawa i wolności jednostki” ( A. Mezglewski – Leksykon prawa wyznaniowego, s. 7 ).

Mając powyższe na uwadze, oświadczam, iż rażącym pogwałceniem tej zasady przez władze III RP jest publiczna nagonka prowadzona przez rządową Telewizję Polską i Polskie Radio na Kościół Nowego Przymierza w Lublinie (utworzonego na podstawie wpisu do rejestru kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dziale A, pod nr. 132 ) i Telewizję Idź Pod Prąd. Jedną z podstawowych misji władzy państwowej jest zapewnianie ochrony osobom i środowiskom słabszym oraz mniejszościowym. Działalność organów władzy RP jest obecnie zaprzeczeniem tej misji. Chrześcijanie biblijni w Polsce są poddawani dyskryminacji, niedopuszczani do mediów i debaty publicznej, zastraszani przez prokuratorów i stygmatyzowani przez rządowych dziennikarzy. Takie zachowania władzy przypominają metody hitlerowskich Niemiec i obecnie komunistycznych Chin, nie są zaś godne słynącego z tolerancji wielkiego Narodu Polskiego!

W tej sytuacji obiektywnie należy stwierdzić, iż prawna ochrona wolności sumienia i wyznania, o które w sposób szczególny troszczy się Konstytucja RP, w tym prawa i wolności legalnie działającego związku wyznaniowego Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i Telewizji Idź Pod Prąd z w/w powodów zostały bezsprzecznie naruszone.

Podsumowując, Telewizja Polska i Polskie Radio podjęły działania zagrażające bezpieczeństwu wspólnoty chrześcijańskiej Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i Telewizji Idź Pod Prąd, ponieważ naruszyły przepisy Konstytucji w zakresie prawidłowego, zgodnego z zasadami demokratycznymi funkcjonowania państwa oraz zapewnienia pokoju społecznego. Szczególnym przedmiotem ochrony przepisów Konstytucji są konkretne grupy narodowościowe, rasowe, wyznaniowe lub bezwyznaniowe.

Domagam się również ukarania winnych tego rażącego łamania naszej Konstytucji i podania ich nazwisk do wiadomości publicznej.

Odnośniki do stron internetowych:


  • https://www.tvp.info/44996279/senator-ko-byl-czlonkiem-tajemniczej-lubelskiej-sekty
  • https://twitter.com/tvp_info/status/1187247627588571136?s=03

——

[ENGLISH VERSION]

By publishing the article titled “Senator from Civic Coalition used to be a member of a mysterious Lublin cult” on the TVP Info website on October 24, 2019, and by advertising it on the Twitter account belonging to TVP Info with a post titled “Members of this cult describe themselves as Biblical Christians #YouKnowMore,” the Polish Television and Polish Radio have committed an act of violation of constitutional and natural human rights guaranteeing the citizens freedom of conscience and faith.

The Constitution of the Republic of Poland includes provisions concerning the legal status of religious organizations and their relationship with the State. Therefore, the titles of the aforementioned article, its advertising, and the actions of the Polish Radio violate the rights and liberties guaranteed in Articles 25, 30, and 53 of the Constitution of the Republic of Poland. It behooves us to underscore at this point that in accordance with these provisions public authorities are obligated to impartiality on account of worldview, expressed in Article 25(2) of the Constitution. “The principle of impartiality serves a guarantee function – it forbids using a public office for arbitrary and based on the office holder’s particular ideological convictions interferences with the rights and freedoms of individuals.” (A. Mezglewski Lexicon of Religious Law, p. 7)

Taking into account the aforementioned facts, I declare that this principle has been blatantly violated by the authorities of the Third Republic of Poland on account of the public coordinated attack on New Covenant Church of Lublin (established on the basis of entry to the Register of Churches and Religious Organizations at the Ministry of Administration and Digitization, Section A, No. 132) and Against the Tide TV, carried out by the government-controlled Polish Television and Polish Radio. One of the basic missions of the state authorities is ensuring protection of persons and communities that are weaker or in minority. The present activity of the authorities of the Republic of Poland constitutes a negation of that mission. Biblical Christians in Poland are subject to discrimination, denied access to the media and public debate, threatened by prosecutors, and stigmatized by journalists loyal to the government. Such acts by the state authorities resemble the methods of Hitlerite Germany and – currently – communist China, and are dishonorable to the great Polish Nation famous for its toleration! 

In this situation, it must be objectively stated that the legal protection of the freedom of conscience and faith, which is an object of particular concern in the Constitution of the Republic of Poland – including the rights and liberties of a legally functioning religious organization, New Covenant Church of Lublin, and Against the Tide TV – for reasons mentioned above has been undeniably breached.

In summary, the Polish Television and Polish Radio took actions endangering the safety of the Christian organization, New Covenant Church of Lublin, and Against the Tide TV because they infringed the provisions of the Constitution in regard to correct functioning of the state – in accordance with democratic principles – as well as ensuring social peace. The particular objects of protection by the provisions of the Constitution are bona fide national, race, faith – or faithless – groups.

I also insist on punishing the perpetrators of this blatant violation of our Constitution and disclosing their names to the public.

Links to websites:

  • https://www.tvp.info/44996279/senator-ko-byl-czlonkiem-tajemniczej-lubelskiej-sekty
  • https://twitter.com/tvp_info/status/1187247627588571136?s=03
Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
05.000
  2.427
 
2.427 podpisało. Osiągnijmy 5.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Mateusz Morawiecki - Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej / Prime Minister of the Republic of Poland

[English version below]

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, domagam się od rządu i organów władzy RP poszanowania Konstytucji w zakresie bezstronności w sprawach przekonań religijnych (art. 25) oraz zagwarantowania ochrony godności człowieka (art. 30), a także przestrzegania zasady wolności sumienia (art. 53). 

Rażącym pogwałceniem tych zasad przez władze III RP jest publiczna nagonka prowadzona przez rządową Telewizję Polską i Polskie Radio na Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i Telewizję Idź Pod Prąd. Jedną z podstawowych misji władzy państwowej jest zapewnianie ochrony osobom i środowiskom słabszym oraz mniejszościowym. Działalność organów władzy RP jest obecnie zaprzeczeniem tej misji. Chrześcijanie biblijni w Polsce są poddawani dyskryminacji, niedopuszczani do mediów i debaty publicznej, zastraszani przez prokuratorów i stygmatyzowani przez rządowych dziennikarzy. 

Takie zachowania władzy przypominają metody hitlerowskich Niemiec i obecnie komunistycznych Chin, nie są zaś godne słynącego z tolerancji wielkiego Narodu Polskiego! 

Domagam się również ukarania winnych tego rażącego łamania naszej Konstytucji i podania ich nazwisk do wiadomości publicznej.

——

[ENGLISH VERSION]

I am addressing the government and authorities of the Republic of Poland with a request to respect the Constitution of the Republic of Poland regarding: the impartiality in the matter of religious beliefs (Article 25), assuring protection of personal dignity (Article 30), and regard for the principle of freedom of conscience (Article 53). 

The public coordinated attack on the New Covenant Church of Lublin and Against the Tide TV, carried out by the government-controlled Polish Television and Polish Radio is a blatant violation of these principles by the authorities of the Third Republic of Poland. One of the basic missions of the state authorities is ensuring protection of persons and communities that are weaker or in minority. 

The present activity of the authorities of the Republic of Poland constitutes a negation of that mission. Biblical Christians in Poland are subject to discrimination, denied access to the media and public debate, threatened by prosecutors, and stigmatized by journalists loyal to the government.

Such acts by the state authorities resemble the methods of Hitlerite Germany and – currently – communist China, and are dishonorable to the great Polish Nation famous for its toleration!

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Mateusz Morawiecki - Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej / Prime Minister of the Republic of Poland

[English version below]

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, domagam się od rządu i organów władzy RP poszanowania Konstytucji w zakresie bezstronności w sprawach przekonań religijnych (art. 25) oraz zagwarantowania ochrony godności człowieka (art. 30), a także przestrzegania zasady wolności sumienia (art. 53). 

Rażącym pogwałceniem tych zasad przez władze III RP jest publiczna nagonka prowadzona przez rządową Telewizję Polską i Polskie Radio na Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i Telewizję Idź Pod Prąd. Jedną z podstawowych misji władzy państwowej jest zapewnianie ochrony osobom i środowiskom słabszym oraz mniejszościowym. Działalność organów władzy RP jest obecnie zaprzeczeniem tej misji. Chrześcijanie biblijni w Polsce są poddawani dyskryminacji, niedopuszczani do mediów i debaty publicznej, zastraszani przez prokuratorów i stygmatyzowani przez rządowych dziennikarzy. 

Takie zachowania władzy przypominają metody hitlerowskich Niemiec i obecnie komunistycznych Chin, nie są zaś godne słynącego z tolerancji wielkiego Narodu Polskiego! 

Domagam się również ukarania winnych tego rażącego łamania naszej Konstytucji i podania ich nazwisk do wiadomości publicznej.

——

[ENGLISH VERSION]

I am addressing the government and authorities of the Republic of Poland with a request to respect the Constitution of the Republic of Poland regarding: the impartiality in the matter of religious beliefs (Article 25), assuring protection of personal dignity (Article 30), and regard for the principle of freedom of conscience (Article 53). 

The public coordinated attack on the New Covenant Church of Lublin and Against the Tide TV, carried out by the government-controlled Polish Television and Polish Radio is a blatant violation of these principles by the authorities of the Third Republic of Poland. One of the basic missions of the state authorities is ensuring protection of persons and communities that are weaker or in minority. 

The present activity of the authorities of the Republic of Poland constitutes a negation of that mission. Biblical Christians in Poland are subject to discrimination, denied access to the media and public debate, threatened by prosecutors, and stigmatized by journalists loyal to the government.

Such acts by the state authorities resemble the methods of Hitlerite Germany and – currently – communist China, and are dishonorable to the great Polish Nation famous for its toleration!

[Imię i nazwisko]