Zbrodnie na Chrześcijanach w Iraku to LUDOBÓJSTWO - petycja do UE i ONZ

#CallItGenocide

 

Zbrodnie na Chrześcijanach w Iraku to LUDOBÓJSTWO - petycja do UE i ONZ

Zbrodnie na Chrześcijanach w Iraku to LUDOBÓJSTWO - petycja do UE i ONZ

0500.000
  222.586
 
222.586 assinado. Vamos conseguir 500.000!

Petycja przyniosła zamierzony skutek w Parlamencie Europejskim. Teraz kierujemy ją do Komisji Praw Człowieka w ONZ w Genewie. Dziękujemy za podpisy i prosimy o dalsze mobilizowanie znajomych.
Parlament Europejski w przyjętej rezolucji "Resolution on systematic mass murder by ISIS" uznał działania tzw. Państwa Islamskiego mianem LUDOBÓJSTWA. Taka kwalifikacja morderstw na terenie, gdzie działają islamscy terroryści, daje duże możliwości przeciwdziałania tym zbrodniom. Będą one jeszcze większe, jeśli podobna opinia wypłynie z ONZ.

---

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 28 stycznia br. w przyjętej niemal jednomyślnie (117 głosów za, 1 przeciwko) rezolucji "Foreign Fighters in Syria and Iraq" określiło działania tzw. Państwa Islamskiego na Bliskim Wschodzie mianem ludobójstwa. Taka kwalifikacja działań islamskich terrorystów pozwala na większe przeciwdziałanie tym zbrodniom.

---

Na terytoriach okupowanych przez tzw. Państwo Islamskie, tysiące Chrześcijan i wyznawców innych religii zostało zamordowanych, a setki tysięcy zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, a nawet ojczyzn. 

Bojownicy "Państwa Islamskiego" popełnili i nadal popełniają zbrodnie na ludności cywilnej. Niszczą całe chrześcijańskie wspólnoty oraz chrzescijańskie dziedzictwo na terenach, gdzie wyrastało! Prześladowania dotykają nie tylko chrześcijan, ale też inne grupy, np. Jazydów.

Dwadzieścia lat temu Chrześcijanie stanowili 20% ludności Iraku. Od tamtego czasu większość z nich została wypędzona. W samym Mosulu nie ma już chrześcijan od kilku lat, a mała grupa, która pozostała w kraju, cierpi prześladowania.

Nie możemy przyzwalać na te zbrodnie poprzez nasze milczene. Musimy domagać się, aby instytucje UE i ONZ oficjalnie uznały działania Państwa Islamskiego za ludobójstwo.

Podpisując tę petycję, wysyłasz wiadomość do przedstawicieli różnych grup w Parlamencie Europejskim.

Zbrodnia ludobójstwa jest zdefiniowana w prawie międzynarodowym. Dotyczy takich czynów, których celem jest "niszczenie w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych”. Zamiar zniszczenie konkretnej wymienionej grupy odróżnia ludobójstwo od "zbrodni przeciwko ludzkości". Zgodnie z prawem międzynarodowym, odpowiedzialność za ludobójstwo ponoszą nie tylko ci, którzy biorą w nim udział bezpośrednio, ale również uczestniczący w "spisku w celu popełnienia ludobójstwa, bezpośrednim i publicznym podżeganiu do popełnienia ludobójstwa i współuczestniczący w ludobójstwie".

Z tego powodu każda osoba, organizacja lub kraj, w dowolnym miejscu na świecie, a więc także w Europie, powinny stawać przed sądem za ludobójstwo, jeśli tylko jakkolwiek publicznie wspierają takie działania lub w nich współuczestniczą (na podst. Konwencji z 1948 r. w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa i Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego). 

Uznanie, że ludobójstwo ma miejsce, nakłada na społeczność międzynarodową obowiązek działania - zapobiegania ludobójstwu na tyle, na ile jest to możliwe, obronę atakowanych społeczności oraz sądzenie i karanie odpowiedzialnych za nie przed sądami narodowymi i międzynarodowymi. Uznanie ludobójstwa jest zatem fundamentalnym krokiem do tego, aby społeczność międzynarodowa zaczęła działać. Niektóre państwa, np. Litwa już zakwalifikowały działania ISIS jako ludobójstwo.

Lubobójstwo ma miejsce i cały świat na to patrzy: jak możemy pozostać obojętni?

Parlament Europejski głosował w tej sprawie 4 lutego br. (2016) za pomocą projektu rezolucji, której tytuł brzmi "Regularne mordowanie mniejszości religijnych przez 'Państwo Islamskie' ". W poprzedniej debacie na temat tekstu tego projektu wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, p. Fréderica Mogherini, unikała używania terminu "ludobójstwo". 

---

Co więcej, Europejski Trybunał Praw Człowieka będzie miał swoje posiedzenie w marcu. Powinniśmy wtedy też domagać się uznania zabijania chrześcijan i innych grup religijnych mianem ludobójstwa.

ECLJ (European Center for Law and Justice) - organizacja pozarządowa pełniąca rolę konsultanta w ONZ podjęła się podejmowania kolejnych działań związanych z niniejszą petycją na forum międzynarodowym, w tym dyplomatycznych.

0500.000
  222.586
 
222.586 assinado. Vamos conseguir 500.000!

Complete your signature

Assine esta petição agora!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Por favor, escolha uma opção:
Processamos a sua informação de acordo com a nossa política de Termos e Privacidade

Zbrodnie wobec Chrześcijan to LUDOBÓJSTWO

Niniejszą petycję kierujemy Delegatów wszystkich Państw w Komisji Praw Człowieka w ONZ w Genewie:

Na podstawie Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa oraz na podstawie Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, proszę o oficjalne uznanie, że zbrodnie popełniane przez "Państwo Islamskie" przeciwko grupom etnicznym i religijnych, w tym przeciwko chrześcijanom, spełniają znamiona ludobójstwa zdefiniowanego przez prawo międzynarodowe.

Ponadto, żądam podjęcia działań zapobiegających takim zbrodniom oraz ukarania ich sprawców i pomocnikow, gdziekolwiek się znajdują.

[Seu nome]

Zbrodnie wobec Chrześcijan to LUDOBÓJSTWO

Niniejszą petycję kierujemy Delegatów wszystkich Państw w Komisji Praw Człowieka w ONZ w Genewie:

Na podstawie Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa oraz na podstawie Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, proszę o oficjalne uznanie, że zbrodnie popełniane przez "Państwo Islamskie" przeciwko grupom etnicznym i religijnych, w tym przeciwko chrześcijanom, spełniają znamiona ludobójstwa zdefiniowanego przez prawo międzynarodowe.

Ponadto, żądam podjęcia działań zapobiegających takim zbrodniom oraz ukarania ich sprawców i pomocnikow, gdziekolwiek się znajdują.

[Seu nome]