Žiadame dôstojné pochovávanie potratených detí

Adresát petície: Ministerstvo zdravotníctva SR

 

Žiadame dôstojné pochovávanie potratených detí

010.000
  9.125
 
9.125 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 10.000 podpisov.

Žiadame dôstojné pochovávanie potratených detí

Ďakujeme za podpísanie petície!

+ Letter to:

Predtým ako sa odhlásite

Ďakujeme za podpísanie petície! Teraz ju, prosím, dajte zdieľať.

Adresát petície: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vážená pani ministerka Kalavská,

predkladáme Vám tieto zásadné hromadné pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základnou požiadavkou je, aby telesné pozostatky potratených detí neboli spaľované v spaľovni odpadov, ale aby boli spopolňované v krematóriu. S pozostatkami potratených detí je potrebné zaobchádzať vždy dôstojne a humánne. V tomto smere nám môže byť vzorom legislatíva Českej republiky, kde humánne zaobchádzanie s potratenými deťmi už bolo legislatívne zakotvené.

Súčasne žiadame zjednodušiť proces pochovávania potratených detí ich rodičmi. Zákon, ktorý predkladáte sprísňuje podmienky pochovávania potratených detí. Naše pripomienky práve naopak smerujú k tomu, aby sa tento proces pre rodičov zjednodušil.

Preto navrhujeme:

• aby rodičom nebolo odopierané právo na pochovanie dieťaťa z dôvodu bioptického vyšetrenia,

• zachovať možnosť vydať pozostatky potrateného dieťaťa na pochovanie priamo rodičovi,

• aby pochovávanie nenarodených detí nebolo zbytočne odďaľované,

• zakotviť, že sa vydávajú aj ostatné tkanivá, ak sa nedajú od plodu oddeliť,

• možnosť pochovať plod do menšej hĺbky, ako 1,2 m,

• predĺžiť lehotu, v ktorej rodičia môžu požiadať o vydanie pozostatkov.

Okrem toho navrhujeme znížiť hranicu medzi potratom a narodením z 1000 gramov na 500 gramov hmotnosti plodu a tiež ponechať rodné číslo pri identifikácii pozostatkov mŕtvej osoby.

Vážená pani ministerka, pohreb je dôležitou súčasťou smútenia pri úmrtí blízkej osoby, vrátane potratených detí. Žiadame Vás, aby ste vyšli v ústrety rodičom a uľahčili proces pochovania ich potrateného dieťaťa.

Zoznam konkrétnych zásadných pripomienok, ktoré budú zaslané v pripomienkovom konaní, je uvedený vľavo. 

[Vaše meno/Vaše jméno]

Žiadame dôstojné pochovávanie potratených detí

Podpísať petíciu teraz!

010.000
  9.125
 
9.125 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 10.000 podpisov.