Zastavme transgender novelu a manipulovanie so schvaľovaním učebníc

Adresát petície: Branislav Gröhling - minister školstva

 

Zastavme transgender novelu a manipulovanie so schvaľovaním učebníc

Zastavme transgender novelu a manipulovanie so schvaľovaním učebníc

0100
  0
 
0 podpisov. Dosiahnime spoločne 100!

Po rozsiahlej kritike ministerstvo školstva opäť predložilo novelu školských predpisov. A opäť sú v nej zásadné problémy. Ministerstvo tvrdohlavo trvá na tom, že bude nútiť školy, aby vydávali transgender osobám pozmenené potvrdia o skončení školy tak, aby zakryli skutočné pohlavie týchto ľudí.

Pritom existujú viaceré situácie, kedy je potrebné poznať skutočné pohlavie osoby:

  • lekári ho potrebujú poznať pre správnu liečbu,
  • niektoré vysoké školy (kňazské semináre, športové školy) ho potrebujú poznať pri prijímaní na školu,
  • zamestnávatelia, internáty a iné zariadenia pri zabezpečení súkromia žien a ich ochrany,
  • pri niektorých športoch môže byť súperenie biologických mužov so ženami nie len neférové, ale aj nebezpečné.

Ide o zmenu, ktorá nemá oporu ani v programovom vyhlásení vlády.

A to nie je všetko – ministerstvo zásadne mení pravidlá schvaľovania učebníc.

Už teraz podzákonnými predpismi znížilo štandardy pre schválenie učebníc – doteraz sa vyžadovali aspoň tri kladné recenzné posudky odborníkov, po novom stačí len jeden, alebo dokonca žiaden. Ministerstvo si tiež posilnilo svoje kompetencie a uzurpovalo si právo rozhodnúť v rozpore s odporúčaním príslušných pedagogických inštitúcií. Do toho chce minister zaviesť pravidlo, že všetky učebnice budú automaticky platené zo štátneho rozpočtu, aj tie, ktoré nie sú overené v praxi.

Celý proces schvaľovania učebníc sa tak stal netransparentným a politicky zneužiteľným.

Pomôžte nám to zastaviť, a podporte tieto hromadné pripomienky.

 

TEXT HROMADNÝCH PRIPOMIENOK:

Navrhujeme vypustiť transgender požiadavku na vydávanie náhradných dokladov o získanom vzdelaní so zmenenými údajmi, konkrétne navrhujeme z článku I. vypustiť body 52 a 54.

Odôvodnenie: LGBT skupiny už dlhšiu dobu požadujú, aby z historických dokladov o absolvovaní školy nebolo možné zistiť skutočné pohlavie osoby, ktorá si nechala zapísať zmenu pohlavia. Takúto legislatívnu zmenu považujeme za škodlivú a nebezpečnú.

V určitých situáciách je v záujme samotných transgender osôb, ako aj v záujme iných osôb, aby bolo skutočné pohlavie transgender osoby známe. Pohlavie nie je možné zmeniť, je možné len upraviť vzhľad a telesné orgány človeka, aby pripomínali opačné pohlavie, avšak zmena pohlavia, ktoré je dané v genetike človeka a následne v jeho epigenetike, možná nie je. Pritom je veľa aspektov života, pri ktorých je pohlavie človeka veľmi dôležité.

Lekári potrebujú poznať skutočné pohlavie osôb, aby mohli správne takéto osoby liečiť, napríklad poskytovať biologickým ženám náležitú gynekologickú starostlivosť, ale aj zabezpečovať správne medicínske postupy s ohľadom na ich pohlavie (vrátane podávania liekov, ktoré závisia od pohlavia človeka), či ochranu vo výskume. Niektoré ochorenia, alebo imunitné schopnosti sa viažu na konkrétny pohlavný chromozóm, a odlišná je tiež schopnosť prijať darovaný orgán v závislosti od pohlavia (zvýšené riziko neprijatia obličky darovanej osobou opačného pohlavia).

Keď hovoríme o vydávaní stredoškolských diplomov, poznanie skutočného pohlavia človeka je dôležité pri prijímaní a štúdiu na vysokej škole. Kňazské semináre sú vyhradené len pre mužov. Fakulty telesnej výchovy a športu majú odlišné výkonnostné kritériá pre mužov a ženy, pretože biologické schopnosti mužov a žien sú odlišné. Zatajením skutočného pohlavia môže dôjsť k znevýhodneniu biologických žien, pretože budú na ne kladené nároky ako na mužov. Alebo naopak, zatajenie mužského pohlavia bude nespravodlivé voči ženským uchádzačkám o štúdium na takejto škole, pretože budú znevýhodnené oproti biologickému mužovi.

Pri niektorých športoch môže byť súťaženie biologických mužov so ženami nie len neférové, ale aj nebezpečné, zvlášť pri bojových športoch, či športoch, pri ktorých hráči do seba narážajú vo veľkej rýchlosti.

Naša ústava hovorí, že ženy majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky. Ako ich však má zamestnávateľ chrániť, ak nepozná ich skutočnú identitu?

Dôležité je tiež chrániť súkromie a bezpečnosť žien, najmä v priestoroch a zariadeniach v ktorých sú osoby odlišného pohlavia od seba oddelené, ako sú sprchy, ubytovacie zariadenia, a podobne.

Existuje viacero psychických porúch, pri ktorých sa osoba nedokáže identifikovať so svojím telom. Napríklad anorexia, pri ktorej si napr. dievča myslí, že je obézna, hoci to tak vôbec nie je. Túto poruchu neliečime liposukciou, ale psychiatrickou pomocou. Podobne by sme mali liečiť aj poruchu pohlavnej identity. Je faktom, že naša legislatíva umožňuje niečo také, ako je zmena pohlavia, hoci to z biologického hľadiska nie je možné. No to by nemalo znamenať, že znemožníme poznať pravdu vtedy, kedy je poznanie pravdy potrebné.

Štát by sa mal viac venovať otázke, ako dosiahnuť, aby dotknuté osoby a spoločnosť mali možnosť poznať skutočné pohlavie transgender osôb, tam kde je to potrebné pre ochranu práv a záujmov samotných transgender ľudí, ale aj iných ľudí a spoločnosti. Uvedený návrh odporuje tomuto záujmu a v niektorých prípadoch môže prispieť k narušeniu tohto záujmu, preto ho treba odmietnuť.

Z uvedených dôvodov tiež navrhujeme, aby obdobné ustanovenia boli vypustené aj zo zákona o vysokých školách.

Navrhujeme vypustiť ustanovenia, ktoré liberalizujú trh s učebnicami a inými edukačnými publikáciami, konkrétne navrhujeme v čl. 1 vypustiť novelizačný bod 33 a v navrhovanom § 161m navrhujeme vypustiť odseky 1 a 2.

Odôvodnenie: Štát si musí ponechať kontrolu nad učebnicami a inými edukačnými publikáciami, ktoré sa k deťom dostanú, ktorá je dôležitá pre ich ochranu pred ideologickými vplyvmi, ako aj kontrolu pred publikáciami nižšej kvality. Súčasťou tejto kontroly je aj to, že len ministerstvom schválené edukačné publikácie (schvaľovacia doložka) sú automaticky financované zo štátneho rozpočtu. Mnohé iné edukačné publikácie s odporúčacou doložkou nie sú automaticky štátom financované, hoci sa na školách môžu používať. Novela navrhuje zrušiť toto rozdelenie, zaviesť automatické financovanie z verejných zdrojov všetkých didaktických pomôcok, a to aj takých, ktoré spĺňajú základné podmienky, avšak nie sú overené v praxi a nemusia teda dosahovať kvalitu, ktorá si zaslúži automatické verejné financovanie.

Voči používaniu nových pojmov „edukačné publikácie“ a „edukačné pomôcky“ v zásade nenamietame, pokiaľ bude zabezpečená možnosť ich schvaľovania, najmä schvaľovania učebníc, tak ako je tomu doteraz.

Navrhujeme do zákona doplniť základné pravidlá schvaľovania učebníc, konkrétne v článku I navrhujeme doplniť novelizačný bod, ktorý do § 13 doplní nasledovné ustanovenie: „Schvaľovaciu doložku a odporúčaciu doložku môže ministerstvo udeliť na základe aspoň troch kladných posudkov odborníkov vedených v zozname recenzentov a kladného stanoviska príslušnej organizácie zriadenej ministerstvom školstva.“

Odôvodnenie: Ministerstvo školstva Smernicou č. 33/2020 o didaktických prostriedkoch a jej novelou – Smernicou č. 5/2021, zásadným spôsobom znížilo štandardy schvaľovania didaktických prostriedkov. V prvom rade prakticky zrušilo recenzné posudky, pretože doposiaľ sa vyžadovali aspoň tri kladné recenzné posudky pre udelenie schvaľovacej aj odporúčacej doložky, po prijatí spomínaných smerníc sa pri schvaľovacej doložke vyžaduje jeden, alebo sa dokonca nevyžaduje žiaden recenzný posudok, a pri odporúčacej doložke sa nevyžaduje žiaden recenzný posudok. Smernicou č. 5/2021 bol tiež zrušený aplikačný posudok pedagógov z praxe.

Druhá zásadná zmena sa týka toho, že ministerstvo nie je viac viazané odborným protokolom vydaným príslušnou priamo riadenou organizáciou (buď Štátnym pedagogickým ústavom, alebo Štátnym inštitútom odborného vzdelávania).

Hlas odborníkov, ale aj stanovisko príslušných pedagogických inštitúcií tak stratili na váhe a nie je jasné, na základe akých kritérií ministerstvo napokon bude rozhodovať. Celý proces schvaľovania edukačných publikácií sa tak stal netransparentným a politicky zneužiteľným.

Pravidlá schvaľovania učebníc a iných publikácií sú natoľko dôležité, že ich základný rámec si vyžaduje úpravu v zákone, ktorá doteraz absentovala.

V čl. I bod 7 v § 2 písm. ac) navrhujeme slová: „medzinárodným programom zahraničný výchovno-vzdelávací program“ nahradiť slovami: „medzinárodným programom štátny výchovno-vzdelávací program cudzieho štátu, ktorý je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona“.

Odôvodnenie: Z dikcie ustanovenia nie je zrejmé, či sa pod pojmom medzinárodný program myslí štátny program inej krajiny, alebo akýkoľvek program, ktorý vznikol v zahraničí, vrátane rôznych alternatívnych programov. Navrhujeme preto príslušné ustanovenie precizovať, aby sa alternatívne programy, ktoré môžu mať rôzny, často pochybný pôvod, nemohli uviesť do praxe na Slovensku bez predchádzajúceho experimentálneho overenia v praxi.

Všetky pripomienky sú zásadné.

-------------------------------------

Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/105

Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/105

Pripomienky spracoval: Patrik Daniška, predseda Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., www.hfi.sk

-------------------------------------

Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou pripomienok súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Mgr. Patrik Daniška, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., Sadová 206, 900 41 Rovinka, tel.: 0948 302 422, .

Vyhlásenie: Beriem na vedomie, že na základe podpisu hromadných pripomienok budú moje osobné údaje poskytnuté organizátorovi hromadných pripomienok, ktorým je Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka, aby ich na základe Legislatívnych pravidiel vlády odovzdal adresátovi pripomienok v procese pripomienkového konania, a aby ich archivoval na účel preukázania pravdivosti zhromaždených podpisov v súlade s jeho Pravidlami spracovania osobných údajov.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a zasielaním správ: Zaškrtnutím možnosti „Informujte ma o tejto kampani a podobných iniciatívach od Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku“ udeľujem súhlas s tým, aby organizácia CitizenGO poskytla moje osobné údaje organizátorovi hromadných pripomienok, ktorým je Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka, aby spracovával moje osobné údaje a zasielal mi správy a výzvy v súlade s jeho Pravidlami spracovania osobných údajov.

Táto petícia bola nebola vytvorená CitizenGO, preto nezodpovedáme za jej obsah.
0100
  0
 
0 podpisov. Dosiahnime spoločne 100!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please select your preferred means of contact
Please enter your street address
Please enter your zip code
Please enter your city
Please enter your country
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Adresát petície: Branislav Gröhling - minister školstva

Podporujem hromadné zásadné pripomienky k novele školského zákona vypracované Inštitútom pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Adresát petície: Branislav Gröhling - minister školstva

Podporujem hromadné zásadné pripomienky k novele školského zákona vypracované Inštitútom pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

[Vaše meno/Vaše jméno]