Žiadame objektívne spravodajstvo v RTVS

Adresát petície: Minister kultúry Marek Maďarič a Rada RTVS

 

Žiadame objektívne spravodajstvo v RTVS

Žiadame objektívne spravodajstvo v RTVS

010.000
  7.400
 
7.400 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Verejnoprávna RTVS v hlavnom večernom spravodajstve dňa 29. 8. 2016 odvysielala manipulatívnu reportáž „Symbolická svadba homosexuálov“ o „svadobnom“ obrade dvoch mužov. Reportáž bola plná tendenčných, jednostranných a nepravdivých vyjadrení v prospech politických požiadaviek LGBT na zmenu slovenskej legislatívy.

Na Slovensku je manželstvom výhradne zväzok muža a ženy. Takto je manželstvo zakotvené v Ústave SR a v zákone o rodine, a podľa prieskumov verejnej mienky je to výrazne prevládajúci názor slovenskej verejnosti.

V reportáži nebol udelený žiaden priestor pre obhajobu tohto legálneho a väčšinového názoru; ten bol v reportáži výlučne kritizovaný.

Samotná redaktorka tlmočila nádej, že „manželstvo“ rovnakopohlavných párov bude raz právne uznané aj na Slovensku, čím priamo napadla Ústavu SR. Podľa vyjadrenia jedného z prítomných je uznávanie rovnakopohlavných zväzkov v súlade s duchom doby. Celkové poňatie reportáže bolo extrémne neobjektívne a nevyvážené, a to v takej spoločensky citlivej téme, akou je manželstvo.

Reportáž však okrem účelovej ideologickej manipulácie podávala aj skreslené a nepravdivé informácie, napríklad o práve informovať sa o zdravotnom stave nezosobášenými partnermi. Podľa reportáže slovenské zákony na to nedávajú ľuďom právo. To však nie je pravda, lebo na Slovensku platí inštitút plnej moci, ktorý na tento účel môže ktokoľvek využiť. Navyše, na Slovensku nemajú ani manželia bez udelenia plnomocenstva automatický nárok oboznamovať sa so zdravotnou dokumentáciou druhého manžela. Takéto podávanie zavádzajúcich a nepravdivých informácií v reportáži slúži k manipulácii verejnej mienky a deje sa tak vo verejnoprávnej televízii financovanej občanmi SR.

Podobným príkladom z minulosti je reportáž „Slovinci hlasovali o manželstvách gejov“, ktorá bola odvysielaná v Správach RTVS dňa 20. 12. 2015. RTVS vtedy zverejnila len vyjadrenia respondentov podporujúcich zmenu definície manželstva. Aj v tomto prípade bola správa uverejnená v hlavnom vysielacom čase bez poskytnutia priestoru pre organizátora referenda, či iného subjektu chrániaceho manželstvo a rodinu. Tak ako teraz, šlo o neospravedlniteľné priklonenie sa verejnoprávneho média na jednu zo strán v prebiehajúcej spoločenskej debate o závažnej spoločenskej téme. Riaditeľ RTVS Václav Mika vtedy ignoroval hlas viac ako 500 občanov, ktorí sa na neobjektívnu reportáž sťažovali.

RTVS je verejnoprávne médium a podľa zákona musia jeho spravodajské programy poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné, vyvážené a pluralitné informácie. Táto povinnosť RTVS bola v spomínaných reportážach odignorovaná. Jej jediným cieľom bolo nestranné pretláčanie menšinového názoru na problematiku, ktorý je v rozpore so zákonmi a s Ústavou SR.

RTVS nesmie byť zneužívaná ako nástroj na pretláčanie politickej agendy žiadnych záujmových skupín, ani LGBT. Podľa zákona je RTVS verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia. Neobjektívnymi reportážami sa však spreneveruje svojmu účelu.

V petícii preto žiadame, aby Rada RTVS, ktorá je orgánom dohľadu nad dodržiavaním zákonov zo strany RTVS, ako aj minister kultúry Marek Maďarič, prijali opatrenia, ktoré zabezpečia

- vyváženosť a objektívnosť spravodajstva a publicistiky RTVS a
- vyvodenie zodpovednosti voči osobám, ktoré spomínané pochybenia spôsobili.

 

Patrik Daniška
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.
www.hfi.sk

Tomáš Kováčik
občiansky aktivista, Asociácia za život a rodinu

-----------------------------------------------------

Táto petícia sa riadi Zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
Povinné údaje (meno, priezvisko, adresa pobytu a email) musia byť vyplnené úplne a pravdivo, inak sa na ne neprihliada.

Petičný výbor:
Mgr. Patrik Daniška, Sadová 206, 900 41 Rovinka, [email protected] (zástupca)
Ing. Tomáš Kováčik, PhD., Beňadická 3, 851 03 Bratislava
Mgr. Jakub Lipták, Petőfiho 11, 821 06 Bratislava

Podpísaním petície udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na účel ich odovzdania adresátom petície a vzájomnej komunikácie s organizátorom petície.

010.000
  7.400
 
7.400 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please select your preferred means of contact
Please enter your street address
Please enter your zip code
Please enter your city
Please enter your country
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Adresát petície: Minister kultúry Marek Maďarič a Rada RTVS

Petícia za objektívne spravodajstvo v RTVS

Vážený pán minister kultúry Marek Maďarič,
vážená rada Rozhlasu a televízie Slovenska,

v súvislosti s opakovanými pochybeniami RTVS si vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa svojou autoritou a kompetenciami zasadili o vyvážené a neideologické spravodajstvo a publicistiku RTVS. S obavami sledujeme opakované neobjektívne a jednostranné informovanie verejnosti touto verejnoprávnou, teda našou, inštitúciou, najmä v kultúrno-spoločenských otázkach.

Aktuálnym prípadom neobjektivity a jednostrannej manipulácie, pre ktorý sa na Vás obraciame, je odvysielanie reportáže „Symbolická svadba homosexuálov“ v Správach RTVS dňa 29. 8. 2016. Táto reportáž tendenčne a jednostranne prezentovala „svadbu“ dvoch mužov, ako aj politické požiadavky LGBT hnutia na legalizáciu rovnakopohlavných zväzkov.

RTVS svojou reportážou otvorila spoločenskú diskusiu o zmene Ústavy SR a iných predpisov, podľa ktorých je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. V tak dôležitej téme mal byť poskytnutý priestor aj zástupcom väčšinového názoru verejnosti, napríklad predkladateľom novely Ústavy SR, alebo zástancom rodiny z radov občianskej spoločnosti. To sa žiaľ nestalo.

Reportáž tiež priniesla skreslené informácie o tom, že páry rovnakého pohlavia nemajú na Slovensku právo na prístup k informáciám o zdravotnom stave. To nie je pravda, pretože nezosobášené páry môžu na účel nahliadania do zdravotnej dokumentácie udeliť plnomocenstvo, rovnako ako sa to vyžaduje aj v prípade manželov.

Vrcholom ideologickej jednostrannosti je záver reportáže, v ktorom redaktorka hovorí o nádeji, že raz budú aktéri manželmi aj na Slovensku, čím priamo spochybňuje Ústavu SR v hlavnej spravodajskej relácii verejnoprávneho média.

Z právneho hľadiska reportáž neposkytla nestranné, neskreslené, vyvážené a objektívne informácie, čím došlo k porušeniu zákona o rozhlase a televízii Slovenska a zákona o vysielaní a retransmisii.

Podobným príkladom z minulosti je reportáž „Slovinci hlasovali o manželstvách gejov“, ktorá bola odvysielaná v Správach RTVS dňa 20. 12. 2015. RTVS vtedy zverejnila len vyjadrenia respondentov podporujúcich zmenu definície manželstva.

Vážená Rada rozhlasu a televízie Slovenska, vážený pán minister kultúry,

s cieľom zachovať nestrannosť spravodajstva, najmä vo verejnoprávnych médiách, ktoré ako občania SR financujeme, vás týmto žiadame o prijatie opatrení, ktoré zabezpečia

- vyváženosť a objektívnosť spravodajstva a publicistiky RTVS a
- vyvodenie zodpovednosti voči osobám, ktoré spomínané pochybenia spôsobili.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Adresát petície: Minister kultúry Marek Maďarič a Rada RTVS

Petícia za objektívne spravodajstvo v RTVS

Vážený pán minister kultúry Marek Maďarič,
vážená rada Rozhlasu a televízie Slovenska,

v súvislosti s opakovanými pochybeniami RTVS si vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa svojou autoritou a kompetenciami zasadili o vyvážené a neideologické spravodajstvo a publicistiku RTVS. S obavami sledujeme opakované neobjektívne a jednostranné informovanie verejnosti touto verejnoprávnou, teda našou, inštitúciou, najmä v kultúrno-spoločenských otázkach.

Aktuálnym prípadom neobjektivity a jednostrannej manipulácie, pre ktorý sa na Vás obraciame, je odvysielanie reportáže „Symbolická svadba homosexuálov“ v Správach RTVS dňa 29. 8. 2016. Táto reportáž tendenčne a jednostranne prezentovala „svadbu“ dvoch mužov, ako aj politické požiadavky LGBT hnutia na legalizáciu rovnakopohlavných zväzkov.

RTVS svojou reportážou otvorila spoločenskú diskusiu o zmene Ústavy SR a iných predpisov, podľa ktorých je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. V tak dôležitej téme mal byť poskytnutý priestor aj zástupcom väčšinového názoru verejnosti, napríklad predkladateľom novely Ústavy SR, alebo zástancom rodiny z radov občianskej spoločnosti. To sa žiaľ nestalo.

Reportáž tiež priniesla skreslené informácie o tom, že páry rovnakého pohlavia nemajú na Slovensku právo na prístup k informáciám o zdravotnom stave. To nie je pravda, pretože nezosobášené páry môžu na účel nahliadania do zdravotnej dokumentácie udeliť plnomocenstvo, rovnako ako sa to vyžaduje aj v prípade manželov.

Vrcholom ideologickej jednostrannosti je záver reportáže, v ktorom redaktorka hovorí o nádeji, že raz budú aktéri manželmi aj na Slovensku, čím priamo spochybňuje Ústavu SR v hlavnej spravodajskej relácii verejnoprávneho média.

Z právneho hľadiska reportáž neposkytla nestranné, neskreslené, vyvážené a objektívne informácie, čím došlo k porušeniu zákona o rozhlase a televízii Slovenska a zákona o vysielaní a retransmisii.

Podobným príkladom z minulosti je reportáž „Slovinci hlasovali o manželstvách gejov“, ktorá bola odvysielaná v Správach RTVS dňa 20. 12. 2015. RTVS vtedy zverejnila len vyjadrenia respondentov podporujúcich zmenu definície manželstva.

Vážená Rada rozhlasu a televízie Slovenska, vážený pán minister kultúry,

s cieľom zachovať nestrannosť spravodajstva, najmä vo verejnoprávnych médiách, ktoré ako občania SR financujeme, vás týmto žiadame o prijatie opatrení, ktoré zabezpečia

- vyváženosť a objektívnosť spravodajstva a publicistiky RTVS a
- vyvodenie zodpovednosti voči osobám, ktoré spomínané pochybenia spôsobili.

[Vaše meno/Vaše jméno]