Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024

Naše programové požiadavky na novú vládu SR

 

Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024

Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024

010.000
  5.236
 
5.236 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Súčasný premiér Igor Matovič chcel pred voľbami zastupovať kresťanských a konzervatívnych voličov. Teraz prišiel čas naplniť svoje sľuby a konať. Prvým krokom je, aby zahrnul naše požiadavky do Programového vyhlásenia vlády na roky 2020-2024. Týkajú sa ochrany života, rodiny, náboženskej slobody, slobody vzdelania, ochranu kultúry, pomoci slabým a chorým, či odmietnutia sekulárnych ideológií. Tu je ich celý zoznam.

 1. Vláda SR bude rešpektovať ľudskú dôstojnosť každého človeka, zasadí sa za zlepšovanie ochrany ľudského života od počatia a prirodzenú smrť a zruší zákony, ktoré zásadným spôsobom popierajú uplatňovanie práva na život, najmä potrat na voľné požiadanie.

 2. Vláda SR bude chrániť manželstvo (Ústava SR, čl. 41),  podporí vytvorenie manželských poradní a podporného systému pre rodiny; a nezavedie inštitút registrovaných/životných partnerstiev dvoch osôb rovnakého pohlavia, ani adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.

 3. Vláda SR bude podporovať dôstojnú paliatívnu a hospicovú starostlivosť a neumožní legislatívne zakotvenie asistovanej samovraždy a eutanázie. 

 4. Vláda SR zavedie špeciálny úrad vyslanca SR na ochranu náboženskej slobody, slobody vyznania a svedomia.

 5. Vláda SR bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie  svojich detí v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.

 6. Vláda SR príjme konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu, keďže z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné.

 7. Vláda SR nastaví koncepciu vzdelávania, tak aby jej cieľom bol integrálny ľudský rozvoj smerujúci k osvojeniu si prirodzených ľudských hodnôt a kvalitných odborných poznatkov.

 8. Vláda SR zrovnoprávni financovanie cirkevného a štátneho školstva.

 9. Vláda SR posilní efektívne nástroje práce s ľuďmi v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) aj tým, že bude pastoračných pracovníkov, ktorí pôsobia v MRK a systematicky sa venujú obyvateľom MRK, riadne odmeňovať zo štátneho rozpočtu ako terénnych sociálnych pracovníkov alebo zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme.

 10. Vláda SR zabezpečí pre tehotné matky sociálnu, ekonomickú a psychologickú podporu a adekvátne podmienky pre prijatie dieťaťa v rodine. 

 11. Vláda SR zabezpečí skvalitnenie poučenia ženy pred potratom a komplexnejšie informácie o aktuálnom vývojovom štádiu jej nenarodeného syna alebo dcéry, o psychických, či zdravotných rizikách potratu a tiež o možnostiach a spôsoboch pomoci.

 12. Vláda SR posilní uplatňovanie výhrady vo svedomí pre lekárov, zdravotníkov a farmaceutov.

 13. Vláda SR zabezpečí, aby telesné pozostatky potratených detí neboli spaľované v spaľovni odpadov, ale aby boli spopolňované v krematóriu, a aby bol zjednodušený proces pochovávania potratených detí ich rodičmi.

 14. Vláda SR sa zaväzuje znižovať mieru chudoby a sociálneho vylúčenia, a to najmä pri rodinách s deťmi.

 15. Vláda SR sa zaväzuje znižovať daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi a eliminovať fenomén “pracujúcej chudoby”.

 16. Vláda SR bude presadzovať pro-rodinnú politiku a tzv. family mainstreaming, najmä, aby si mladí ľudia mohli založiť rodinu a mali dôstojné bývanie a podmienky na život.

 17. Vláda SR bude podporovať domácu starostlivosť o chorých a starých ľudí, aby viac odkázaných ľudí mohlo zostať doma, zavedie príspevok na starostlivosť o odkázaného človeka, ktorý sa sám rozhodne na aký typ starostlivosti ho použije a zjednotí sociálnu posudkovú činnosť.

 18. Vláda SR valorizuje dôchodky politických väzňov komunistického režimu, resp. jednorazovo odškodní ich pozostalých.

 19. Vláda SR bude podporovať obnovu a uchovanie cyrilo-metodského dedičstva, ktoré je jedným z pilierov slovenskej kultúry a civilizovanosti.

 20. Vláda SR obmedzí prácu v nedeľu, najmä nedeľný predaj.


010.000
  5.236
 
5.236 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Požiadavky na Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024

Vážený p. premiér, Igor Matovič, 

pred voľbami do NR SR ste vyslali kresťanským a konzervatívnym voličom viackrát signál, že sa chcete stať ich zástupcom v parlamente. Menovite išlo o vznik kresťanskej platformy Odvážne, o prijatie Kresťanskej únie na kandidačnú listinu ako aj o verejný prísľub na tlačovej konferencii 15.9. na sviatok Sedembolestnej. 

Verejne ste prisľúbili, že vláda s OĽANO neprijme registrované partnerstvá, nedovolí adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, neuvoľní drogovú politiku, nezruší sociálne istoty a nezmení postoj Slovenska k nelegálnej migrácii.

Je po voľbách. Teraz ste predseda vlády a prišiel čas zastupovať svojich voličov. 

Keďže momentálne koncipujete programové vyhlásenie vlády, ktoré bude platiť najbližšie 4 roky, je dôležité tam zahrnúť kultúrno-etické a ľudsko-právne požiadavky Vašich voličov. Hoci sa nachádzame uprostred pandémie koronavírusu, tá o pár mesiacov pominie a v bežnom režime sa budú prijímať nové zákony.

Dnes sa rozhoduje o nasledujúcich štyroch rokoch.

Preto Vás žiadam, aby ste do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 zahrnuli tieto body: 

 1. Vláda SR bude rešpektovať ľudskú dôstojnosť každého človeka, zasadí sa za zlepšovanie ochrany ľudského života od počatia a prirodzenú smrť a zruší zákony, ktoré zásadným spôsobom popierajú uplatňovanie práva na život, najmä potrat na voľné požiadanie.
 2. Vláda SR bude chrániť manželstvo (Ústava SR, čl. 41),  podporí vytvorenie manželských poradní a podporného systému pre rodiny; a nezavedie inštitút registrovaných/životných partnerstiev dvoch osôb rovnakého pohlavia, ani adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
 3. Vláda SR bude podporovať dôstojnú paliatívnu a hospicovú starostlivosť a neumožní legislatívne zakotvenie asistovanej samovraždy a eutanázie. 
 4. Vláda SR zavedie špeciálny úrad vyslanca SR na ochranu náboženskej slobody, slobody vyznania a svedomia.
 5. Vláda SR bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie  svojich detí v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.
 6. Vláda SR príjme konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu, keďže z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné.
 7. Vláda SR nastaví koncepciu vzdelávania, tak aby jej cieľom bol integrálny ľudský rozvoj smerujúci k osvojeniu si prirodzených ľudských hodnôt a kvalitných odborných poznatkov.
 8. Vláda SR zrovnoprávni financovanie cirkevného a štátneho školstva.
 9. Vláda SR posilní efektívne nástroje práce s ľuďmi v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) aj tým, že bude pastoračných pracovníkov, ktorí pôsobia v MRK a systematicky sa venujú obyvateľom MRK, riadne odmeňovať zo štátneho rozpočtu ako terénnych sociálnych pracovníkov alebo zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme.
 10. Vláda SR zabezpečí pre tehotné matky sociálnu, ekonomickú a psychologickú podporu a adekvátne podmienky pre prijatie dieťaťa v rodine. 
 11. Vláda SR zabezpečí skvalitnenie poučenia ženy pred potratom a komplexnejšie informácie o aktuálnom vývojovom štádiu jej nenarodeného syna alebo dcéry, o psychických, či zdravotných rizikách potratu a tiež o možnostiach a spôsoboch pomoci.
 12. Vláda SR posilní uplatňovanie výhrady vo svedomí pre lekárov, zdravotníkov a farmaceutov.
 13. Vláda SR zabezpečí, aby telesné pozostatky potratených detí neboli spaľované v spaľovni odpadov, ale aby boli spopolňované v krematóriu, a aby bol zjednodušený proces pochovávania potratených detí ich rodičmi.
 14. Vláda SR sa zaväzuje znižovať mieru chudoby a sociálneho vylúčenia, a to najmä pri rodinách s deťmi.
 15. Vláda SR sa zaväzuje znižovať daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi a eliminovať fenomén “pracujúcej chudoby”.
 16. Vláda SR bude presadzovať pro-rodinnú politiku a tzv. family mainstreaming, najmä, aby si mladí ľudia mohli založiť rodinu a mali dôstojné bývanie a podmienky na život.
 17. Vláda SR bude podporovať domácu starostlivosť o chorých a starých ľudí, aby viac odkázaných ľudí mohlo zostať doma, zavedie príspevok na starostlivosť o odkázaného človeka, ktorý sa sám rozhodne na aký typ starostlivosti ho použije a zjednotí sociálnu posudkovú činnosť.
 18. Vláda SR valorizuje dôchodky politických väzňov komunistického režimu, resp. jednorazovo odškodní ich pozostalých.
 19. Vláda SR bude podporovať obnovu a uchovanie cyrilo-metodského dedičstva, ktoré je jedným z pilierov slovenskej kultúry a civilizovanosti.
 20. Vláda SR obmedzí prácu v nedeľu, najmä nedeľný predaj. . 

Verím, že týmto požiadavkám vyhoviete. 

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Požiadavky na Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024

Vážený p. premiér, Igor Matovič, 

pred voľbami do NR SR ste vyslali kresťanským a konzervatívnym voličom viackrát signál, že sa chcete stať ich zástupcom v parlamente. Menovite išlo o vznik kresťanskej platformy Odvážne, o prijatie Kresťanskej únie na kandidačnú listinu ako aj o verejný prísľub na tlačovej konferencii 15.9. na sviatok Sedembolestnej. 

Verejne ste prisľúbili, že vláda s OĽANO neprijme registrované partnerstvá, nedovolí adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, neuvoľní drogovú politiku, nezruší sociálne istoty a nezmení postoj Slovenska k nelegálnej migrácii.

Je po voľbách. Teraz ste predseda vlády a prišiel čas zastupovať svojich voličov. 

Keďže momentálne koncipujete programové vyhlásenie vlády, ktoré bude platiť najbližšie 4 roky, je dôležité tam zahrnúť kultúrno-etické a ľudsko-právne požiadavky Vašich voličov. Hoci sa nachádzame uprostred pandémie koronavírusu, tá o pár mesiacov pominie a v bežnom režime sa budú prijímať nové zákony.

Dnes sa rozhoduje o nasledujúcich štyroch rokoch.

Preto Vás žiadam, aby ste do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 zahrnuli tieto body: 

 1. Vláda SR bude rešpektovať ľudskú dôstojnosť každého človeka, zasadí sa za zlepšovanie ochrany ľudského života od počatia a prirodzenú smrť a zruší zákony, ktoré zásadným spôsobom popierajú uplatňovanie práva na život, najmä potrat na voľné požiadanie.
 2. Vláda SR bude chrániť manželstvo (Ústava SR, čl. 41),  podporí vytvorenie manželských poradní a podporného systému pre rodiny; a nezavedie inštitút registrovaných/životných partnerstiev dvoch osôb rovnakého pohlavia, ani adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
 3. Vláda SR bude podporovať dôstojnú paliatívnu a hospicovú starostlivosť a neumožní legislatívne zakotvenie asistovanej samovraždy a eutanázie. 
 4. Vláda SR zavedie špeciálny úrad vyslanca SR na ochranu náboženskej slobody, slobody vyznania a svedomia.
 5. Vláda SR bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie  svojich detí v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.
 6. Vláda SR príjme konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu, keďže z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné.
 7. Vláda SR nastaví koncepciu vzdelávania, tak aby jej cieľom bol integrálny ľudský rozvoj smerujúci k osvojeniu si prirodzených ľudských hodnôt a kvalitných odborných poznatkov.
 8. Vláda SR zrovnoprávni financovanie cirkevného a štátneho školstva.
 9. Vláda SR posilní efektívne nástroje práce s ľuďmi v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) aj tým, že bude pastoračných pracovníkov, ktorí pôsobia v MRK a systematicky sa venujú obyvateľom MRK, riadne odmeňovať zo štátneho rozpočtu ako terénnych sociálnych pracovníkov alebo zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme.
 10. Vláda SR zabezpečí pre tehotné matky sociálnu, ekonomickú a psychologickú podporu a adekvátne podmienky pre prijatie dieťaťa v rodine. 
 11. Vláda SR zabezpečí skvalitnenie poučenia ženy pred potratom a komplexnejšie informácie o aktuálnom vývojovom štádiu jej nenarodeného syna alebo dcéry, o psychických, či zdravotných rizikách potratu a tiež o možnostiach a spôsoboch pomoci.
 12. Vláda SR posilní uplatňovanie výhrady vo svedomí pre lekárov, zdravotníkov a farmaceutov.
 13. Vláda SR zabezpečí, aby telesné pozostatky potratených detí neboli spaľované v spaľovni odpadov, ale aby boli spopolňované v krematóriu, a aby bol zjednodušený proces pochovávania potratených detí ich rodičmi.
 14. Vláda SR sa zaväzuje znižovať mieru chudoby a sociálneho vylúčenia, a to najmä pri rodinách s deťmi.
 15. Vláda SR sa zaväzuje znižovať daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi a eliminovať fenomén “pracujúcej chudoby”.
 16. Vláda SR bude presadzovať pro-rodinnú politiku a tzv. family mainstreaming, najmä, aby si mladí ľudia mohli založiť rodinu a mali dôstojné bývanie a podmienky na život.
 17. Vláda SR bude podporovať domácu starostlivosť o chorých a starých ľudí, aby viac odkázaných ľudí mohlo zostať doma, zavedie príspevok na starostlivosť o odkázaného človeka, ktorý sa sám rozhodne na aký typ starostlivosti ho použije a zjednotí sociálnu posudkovú činnosť.
 18. Vláda SR valorizuje dôchodky politických väzňov komunistického režimu, resp. jednorazovo odškodní ich pozostalých.
 19. Vláda SR bude podporovať obnovu a uchovanie cyrilo-metodského dedičstva, ktoré je jedným z pilierov slovenskej kultúry a civilizovanosti.
 20. Vláda SR obmedzí prácu v nedeľu, najmä nedeľný predaj. . 

Verím, že týmto požiadavkám vyhoviete. 

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]