Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024

Naše programové požiadavky na novú vládu SR

 

Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024

010.000
  5.227
 
5.227 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 10.000 podpisov.

Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024

Súčasný premiér Igor Matovič chcel pred voľbami zastupovať kresťanských a konzervatívnych voličov. Teraz prišiel čas naplniť svoje sľuby a konať. Prvým krokom je, aby zahrnul naše požiadavky do Programového vyhlásenia vlády na roky 2020-2024. Týkajú sa ochrany života, rodiny, náboženskej slobody, slobody vzdelania, ochranu kultúry, pomoci slabým a chorým, či odmietnutia sekulárnych ideológií. Tu je ich celý zoznam.

 1. Vláda SR bude rešpektovať ľudskú dôstojnosť každého človeka, zasadí sa za zlepšovanie ochrany ľudského života od počatia a prirodzenú smrť a zruší zákony, ktoré zásadným spôsobom popierajú uplatňovanie práva na život, najmä potrat na voľné požiadanie.

 2. Vláda SR bude chrániť manželstvo (Ústava SR, čl. 41),  podporí vytvorenie manželských poradní a podporného systému pre rodiny; a nezavedie inštitút registrovaných/životných partnerstiev dvoch osôb rovnakého pohlavia, ani adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.

 3. Vláda SR bude podporovať dôstojnú paliatívnu a hospicovú starostlivosť a neumožní legislatívne zakotvenie asistovanej samovraždy a eutanázie. 

 4. Vláda SR zavedie špeciálny úrad vyslanca SR na ochranu náboženskej slobody, slobody vyznania a svedomia.

 5. Vláda SR bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie  svojich detí v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.

 6. Vláda SR príjme konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu, keďže z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné.

 7. Vláda SR nastaví koncepciu vzdelávania, tak aby jej cieľom bol integrálny ľudský rozvoj smerujúci k osvojeniu si prirodzených ľudských hodnôt a kvalitných odborných poznatkov.

 8. Vláda SR zrovnoprávni financovanie cirkevného a štátneho školstva.

 9. Vláda SR posilní efektívne nástroje práce s ľuďmi v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) aj tým, že bude pastoračných pracovníkov, ktorí pôsobia v MRK a systematicky sa venujú obyvateľom MRK, riadne odmeňovať zo štátneho rozpočtu ako terénnych sociálnych pracovníkov alebo zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme.

 10. Vláda SR zabezpečí pre tehotné matky sociálnu, ekonomickú a psychologickú podporu a adekvátne podmienky pre prijatie dieťaťa v rodine. 

 11. Vláda SR zabezpečí skvalitnenie poučenia ženy pred potratom a komplexnejšie informácie o aktuálnom vývojovom štádiu jej nenarodeného syna alebo dcéry, o psychických, či zdravotných rizikách potratu a tiež o možnostiach a spôsoboch pomoci.

 12. Vláda SR posilní uplatňovanie výhrady vo svedomí pre lekárov, zdravotníkov a farmaceutov.

 13. Vláda SR zabezpečí, aby telesné pozostatky potratených detí neboli spaľované v spaľovni odpadov, ale aby boli spopolňované v krematóriu, a aby bol zjednodušený proces pochovávania potratených detí ich rodičmi.

 14. Vláda SR sa zaväzuje znižovať mieru chudoby a sociálneho vylúčenia, a to najmä pri rodinách s deťmi.

 15. Vláda SR sa zaväzuje znižovať daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi a eliminovať fenomén “pracujúcej chudoby”.

 16. Vláda SR bude presadzovať pro-rodinnú politiku a tzv. family mainstreaming, najmä, aby si mladí ľudia mohli založiť rodinu a mali dôstojné bývanie a podmienky na život.

 17. Vláda SR bude podporovať domácu starostlivosť o chorých a starých ľudí, aby viac odkázaných ľudí mohlo zostať doma, zavedie príspevok na starostlivosť o odkázaného človeka, ktorý sa sám rozhodne na aký typ starostlivosti ho použije a zjednotí sociálnu posudkovú činnosť.

 18. Vláda SR valorizuje dôchodky politických väzňov komunistického režimu, resp. jednorazovo odškodní ich pozostalých.

 19. Vláda SR bude podporovať obnovu a uchovanie cyrilo-metodského dedičstva, ktoré je jedným z pilierov slovenskej kultúry a civilizovanosti.

 20. Vláda SR obmedzí prácu v nedeľu, najmä nedeľný predaj.


+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše informácie spracovávame v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a Podmienkami používania.CitizenGO bude chrániť vaše súkromie a bude vás priebežne informovať o tejto kampani a podobných iniciatívach. Svojím podpisom zároveň vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania a Pravidlami ochrany osobných údajov CitizenGO a súhlasíte s občasným zasielaním e-mailov o našich kampaniach. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť.

Požiadavky na Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024

Vážený p. premiér, Igor Matovič, 

pred voľbami do NR SR ste vyslali kresťanským a konzervatívnym voličom viackrát signál, že sa chcete stať ich zástupcom v parlamente. Menovite išlo o vznik kresťanskej platformy Odvážne, o prijatie Kresťanskej únie na kandidačnú listinu ako aj o verejný prísľub na tlačovej konferencii 15.9. na sviatok Sedembolestnej. 

Verejne ste prisľúbili, že vláda s OĽANO neprijme registrované partnerstvá, nedovolí adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, neuvoľní drogovú politiku, nezruší sociálne istoty a nezmení postoj Slovenska k nelegálnej migrácii.

Je po voľbách. Teraz ste predseda vlády a prišiel čas zastupovať svojich voličov. 

Keďže momentálne koncipujete programové vyhlásenie vlády, ktoré bude platiť najbližšie 4 roky, je dôležité tam zahrnúť kultúrno-etické a ľudsko-právne požiadavky Vašich voličov. Hoci sa nachádzame uprostred pandémie koronavírusu, tá o pár mesiacov pominie a v bežnom režime sa budú prijímať nové zákony.

Dnes sa rozhoduje o nasledujúcich štyroch rokoch.

Preto Vás žiadam, aby ste do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 zahrnuli tieto body: 

 1. Vláda SR bude rešpektovať ľudskú dôstojnosť každého človeka, zasadí sa za zlepšovanie ochrany ľudského života od počatia a prirodzenú smrť a zruší zákony, ktoré zásadným spôsobom popierajú uplatňovanie práva na život, najmä potrat na voľné požiadanie.
 2. Vláda SR bude chrániť manželstvo (Ústava SR, čl. 41),  podporí vytvorenie manželských poradní a podporného systému pre rodiny; a nezavedie inštitút registrovaných/životných partnerstiev dvoch osôb rovnakého pohlavia, ani adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
 3. Vláda SR bude podporovať dôstojnú paliatívnu a hospicovú starostlivosť a neumožní legislatívne zakotvenie asistovanej samovraždy a eutanázie. 
 4. Vláda SR zavedie špeciálny úrad vyslanca SR na ochranu náboženskej slobody, slobody vyznania a svedomia.
 5. Vláda SR bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie  svojich detí v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.
 6. Vláda SR príjme konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu, keďže z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné.
 7. Vláda SR nastaví koncepciu vzdelávania, tak aby jej cieľom bol integrálny ľudský rozvoj smerujúci k osvojeniu si prirodzených ľudských hodnôt a kvalitných odborných poznatkov.
 8. Vláda SR zrovnoprávni financovanie cirkevného a štátneho školstva.
 9. Vláda SR posilní efektívne nástroje práce s ľuďmi v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) aj tým, že bude pastoračných pracovníkov, ktorí pôsobia v MRK a systematicky sa venujú obyvateľom MRK, riadne odmeňovať zo štátneho rozpočtu ako terénnych sociálnych pracovníkov alebo zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme.
 10. Vláda SR zabezpečí pre tehotné matky sociálnu, ekonomickú a psychologickú podporu a adekvátne podmienky pre prijatie dieťaťa v rodine. 
 11. Vláda SR zabezpečí skvalitnenie poučenia ženy pred potratom a komplexnejšie informácie o aktuálnom vývojovom štádiu jej nenarodeného syna alebo dcéry, o psychických, či zdravotných rizikách potratu a tiež o možnostiach a spôsoboch pomoci.
 12. Vláda SR posilní uplatňovanie výhrady vo svedomí pre lekárov, zdravotníkov a farmaceutov.
 13. Vláda SR zabezpečí, aby telesné pozostatky potratených detí neboli spaľované v spaľovni odpadov, ale aby boli spopolňované v krematóriu, a aby bol zjednodušený proces pochovávania potratených detí ich rodičmi.
 14. Vláda SR sa zaväzuje znižovať mieru chudoby a sociálneho vylúčenia, a to najmä pri rodinách s deťmi.
 15. Vláda SR sa zaväzuje znižovať daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi a eliminovať fenomén “pracujúcej chudoby”.
 16. Vláda SR bude presadzovať pro-rodinnú politiku a tzv. family mainstreaming, najmä, aby si mladí ľudia mohli založiť rodinu a mali dôstojné bývanie a podmienky na život.
 17. Vláda SR bude podporovať domácu starostlivosť o chorých a starých ľudí, aby viac odkázaných ľudí mohlo zostať doma, zavedie príspevok na starostlivosť o odkázaného človeka, ktorý sa sám rozhodne na aký typ starostlivosti ho použije a zjednotí sociálnu posudkovú činnosť.
 18. Vláda SR valorizuje dôchodky politických väzňov komunistického režimu, resp. jednorazovo odškodní ich pozostalých.
 19. Vláda SR bude podporovať obnovu a uchovanie cyrilo-metodského dedičstva, ktoré je jedným z pilierov slovenskej kultúry a civilizovanosti.
 20. Vláda SR obmedzí prácu v nedeľu, najmä nedeľný predaj. . 

Verím, že týmto požiadavkám vyhoviete. 

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024

Podpísať petíciu teraz!

010.000
  5.227
 
5.227 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 10.000 podpisov.