Pán prezident, prekážky sú odstránené

Otvorený list prezidentovi Andrejovi Kiskovi

 

Pán prezident, prekážky sú odstránené

Pán prezident, prekážky sú odstránené

020.000
  10.865
 
10.865 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

11. decembra prezident Andrej Kiska prijal LGBT aktivistov z Iniciatívy Inakosť. Po stretnutí na svojom Facebookovom statuse oznámil, že právny systém býva k párom rovnakého pohlavia "doslova krutý pri ľudsky normálnych záležitostiach. Partneri nemôžu pristupovať k informáciám o zdravotnom stave, čelia prekážkam spojeným s bývaním, dedením a podobne."

Inciatíva Inakosť po stretnutí zverejnila zámer pripraviť legislatívnych návrh životných (registrovaných) partnerstiev, ktoré by tieto problémy rovnakopohlavných párov údajne odstránili. 

Prezident vyzval k diskusii, "ktorá by mala skončiť prijatím konkrétnych opatrení, ktoré by odstránili tie najväčšie prekážky, s ktorými sa dnes stretávajú."

V reakcii na túto výzvu pánovi prezidentovi posielame 0tvorený list (v stĺpci vpravo), kde ho uisťujeme, že prekážky, ktoré uvádza sú už teraz v rámci slovenského systému riešiteľné, a to bez rozdielu pre všetkých občanov:

- Informácie o zdravotnom stave nedostane bez súhlasu pacienta, ani jeho manželka. Pacient má však právo zbaviť lekára mlčanlivosti a požiadať ho, aby o jeho zdravotnom stave informoval presne špecifikovanú osobu. 

Problém bývania je možné vyriešiť nadobudnutím nehuteľnosti do podielového vlastníctva.

- Právny poriadok Slovenskej republiky pozná štatút dedenia zo závetu, tento inštitút môže využiť každý občan a odkázať svoj majetok určenej osobe. V prípade, že partneri spolu žili minimálne rok v spoločnej domácnosti, tak je možné dedenie aj zo zákona v druhej dedičskej skupine. 

Detailnejší výklad týchto možností nájdete priamo v Otvorenom liste.

Je poľutovania hodné, že prezident označil náš právny systém za krutý, pričom si neoveril možnosti riešení, ktoré ponúka. 

Už v rímskom práve platila zásada: „vigilantibus iura scripta sunt" - „právo patrí bdelým", t.j. tým ktorí dbajú o ochranu a výkon svojich práv. Je preto rozumné predpokladať, že pre osoby, ktoré si chcú spomínané záležitosti usporiadať, je dôležité poznať aktuálne zákonné možnosti. Veríme preto, že tento náš príspevok, môže diskusiu o riešení problémov rovnapohlavných párov konštruktívne posunúť dopredu.  

Je však zarážajúce, že napriek tomu že Inakosť považuje tieto problémy za akútne, nikde nemedializuje okamžite dostupné riešenia, jedinú cestu vidí v životných partnerstvách.

Zdá sa, že podobne ako mnohé európske štáty aj Slovenská republika, stojí pred otvorením Pandorinej skrinky, ktorá po zväzkoch osôb rovnakého pohlavia, zvyčajne prináša aj "manželstvá" a adopcie detí rovnakopohlavnými pármi. 

Pevne veríme, že v Otvorenom liste uvedená analýza súčasného právneho stavu pomôže vyriešiť prezidentom avizované problémy. V prípade, že existujú ďalšie prekážky v realizovaní základných ľudských práv a slobôd našich občanov, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, občianska spoločnosť je pripravená o nich diskutovať a hľadať riešenie pre dobro celej spoločnosti.

Je však potrebné prezidentovi pripomenúť, že táto diskusia je náročná, a to aj preto, že každý, kto vyjadrí akýkoľvek nesúhlasný názor s požiadavkami LGBTI aktivistov je ostrakizovaný. Nesúhlasné výroky sú označované ako nenávistné a homofóbne (viď anti-cena "Homofób roka"). K otvorenej verejnej diskusii neprispieva ani zavedenie vágne definovaného osobitného motívu “prejav nenávisti z dôvodu sexuálnej orientácie” (ktorý Trestný zákon zákon č. 300/2005 § 140 e) považuje za osobitný motív trestného činu zo špeciálnou sadzbou). 

Podporte tento Otvorený list, aby v prezidentskom paláci, ale aj v celej spoločnosti zazneli riešenia, ktoré si nevyžadujú otvorenie Pandorinej skrinky. 

SIGNATÁRI OTVORENÉHO LISTU

Ing. Tomáš Kuzár, PhD., Fórum kresťanských inštitúcií

Ing. Mgr. Andrej Ralbovský, Nadácia Slovakia Christiana

Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE, Klub mnohodetných rodín

Mgr. Miriam Kuzárová, STL, CitizenGO Slovensko

JUDr. Martin Dilong, Inšitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu, o.z.

Ing. Tomáš Kováčik, PhD., Asociácia za život a rodinu, o.z.

Ing. Robert Mátéffy, Inštitút Leva XIII.

Mgr. Jozef Liday, S.k.a.s. ISTROPOLITAN o.z. 

PhDr.Judita Stempelová, PhD., OZ Dobrota sv.Alžbety, Bratislava

Mgr. Zuzana Dobešová, ÁNO PRE ŽIVOT n.o.

Mgr. PaedDr. Renáta Ocilková, o.z. Ženy ženám


Prehľad správ súvisiacich s témou: 

http://spravy.vyveska.sk/Otvorený list prezidentovi

020.000
  10.865
 
10.865 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Pán prezident, prekážky sú odstránené

Vážený pán prezident,

 

dovoľte, aby sme týmto otvoreným listom zareagovali na Vašu výzvu k diskusii a hľadaniu konkrétnych opatrení pre páry rovnakého pohlavia.

 

V prvom rade chceme zdôrazniť, že "bariéry", ktoré uvádzate vo svojom Facebookovom statuse t.j., že

1. “partneri nemôžu pristupovať k informáciám o zdravotnom stave,

2. čelia prekážkam spojeným s bývaním,

3. dedením”,

sú v súčasnosti bez prekážok a okamžite riešiteľné v rámci zákonov Slovenskej republiky, a to pre všetkých jej občanov rovnako.

 

Je rozumné predpokladať, že pre osoby, ktoré si chcú spomínané záležitosti usporiadať, je dôležité poznať aktuálne zákonné možnosti v duchu zásady, ktorá platila už v rímskom práve: „vigilantibus iura scripta sunt" - „právo patrí bdelým", t.j. tým ktorí dbajú o ochranu a výkon svojich práv.

 

Preto pre všetkých, ktorí čelia uvedeným problémom, uvádzame prehľad možností, ktoré náš právny systém ponúka bez rozdielu všetkým občanom:

 

1. Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Lekár má povinnosť mlčanlivosti o zdravotnom stave pacienta. Ani manžel alebo manželka pacienta nemajú automaticky právo nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie, pokiaľ na to pacient nedá súhlas.

Pacient má však právo zbaviť lekára mlčanlivosti a požiadať ho, aby o jeho zdravotnom stave informoval presne špecifikovanú osobu (§ 25 ods. 1 písm. c) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.)

 

Právne preto nič nebráni tomu, aby pacient požiadal lekára, aby informoval o jeho zdravotnom stave určitú osobu (napr. partnera).

 

2. Prekážky spojené s bývaním

Ak sa jedná o kúpu nehnuteľnosti, partneri môžu nadobudnúť nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva.

 

V takom prípade je potrebné uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v Zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s tým, že obaja partneri budú uvedení na strane kupujúcich a uvedú svoje spoluvlastnícke podiely na nadobúdanom byte.

3. Dedenie zo závetu alebo zo zákona

Právny poriadok Slovenskej republiky pozná štatút dedenia zo závetu, tento inštitút môže využiť každý občan a odkázať svoj majetok určenej osobe. Dedenie zo závetu má dokonca prednosť pre dedením zo zákona (§ 473-479 Občianskeho zákonníka).

Je však možné aj dedenie zo zákona. Pri občanoch, ktorí tvoria spoločnú   domácnosť  podľa § 115 Občianskeho zákonníka  aspoň 1 rok pred smrťou jedného z nich a nemajú dedičov podľa prvej dedičskej skupiny (manžel, deti), v druhej dedičskej skupine podľa §474 ods. 1 Občianskeho zákonníka dedia “tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť, alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.“).


V prípade, že existujú ďalšie prekážky v realizovaní základných ľudských práv a slobôd našich občanov, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, občianska spoločnosť je pripravená o nich diskutovať a hľadať riešenie pre dobro celej spoločnosti.

Je však potrebné si uvedomiť, že táto diskusia je náročná, jej prekážkou je aj ostrakizovanie každého, kto nesúhlasí s požiadavkami LGBTI aktivistov. Akékoľvek nesúhlasné výroky sú aktivistami označované ako nenávistné a homofóbne (viď anti-cena "Homofób roka"). (K otvorenej verejnej diskusii neprispieva ani zavedenie vágne definovaného osobitného motívu “prejav nenávisti z dôvodu sexuálnej orientácie”, ktorý Trestný zákon zákon č. 300/2005 § 140 e) považuje za osobitný motív trestného činu zo špeciálnou sadzbou.)

 

Veríme však, že tento náš príspevok k Vami otvorenej diskusii vyhodnotíte ako konštruktívny, a že prispeje k tomu, aby všetci občania Slovenskej republiky naplno využívali svoje práva, ktoré im tento štát garantuje.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Pán prezident, prekážky sú odstránené

Vážený pán prezident,

 

dovoľte, aby sme týmto otvoreným listom zareagovali na Vašu výzvu k diskusii a hľadaniu konkrétnych opatrení pre páry rovnakého pohlavia.

 

V prvom rade chceme zdôrazniť, že "bariéry", ktoré uvádzate vo svojom Facebookovom statuse t.j., že

1. “partneri nemôžu pristupovať k informáciám o zdravotnom stave,

2. čelia prekážkam spojeným s bývaním,

3. dedením”,

sú v súčasnosti bez prekážok a okamžite riešiteľné v rámci zákonov Slovenskej republiky, a to pre všetkých jej občanov rovnako.

 

Je rozumné predpokladať, že pre osoby, ktoré si chcú spomínané záležitosti usporiadať, je dôležité poznať aktuálne zákonné možnosti v duchu zásady, ktorá platila už v rímskom práve: „vigilantibus iura scripta sunt" - „právo patrí bdelým", t.j. tým ktorí dbajú o ochranu a výkon svojich práv.

 

Preto pre všetkých, ktorí čelia uvedeným problémom, uvádzame prehľad možností, ktoré náš právny systém ponúka bez rozdielu všetkým občanom:

 

1. Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Lekár má povinnosť mlčanlivosti o zdravotnom stave pacienta. Ani manžel alebo manželka pacienta nemajú automaticky právo nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie, pokiaľ na to pacient nedá súhlas.

Pacient má však právo zbaviť lekára mlčanlivosti a požiadať ho, aby o jeho zdravotnom stave informoval presne špecifikovanú osobu (§ 25 ods. 1 písm. c) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.)

 

Právne preto nič nebráni tomu, aby pacient požiadal lekára, aby informoval o jeho zdravotnom stave určitú osobu (napr. partnera).

 

2. Prekážky spojené s bývaním

Ak sa jedná o kúpu nehnuteľnosti, partneri môžu nadobudnúť nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva.

 

V takom prípade je potrebné uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v Zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s tým, že obaja partneri budú uvedení na strane kupujúcich a uvedú svoje spoluvlastnícke podiely na nadobúdanom byte.

3. Dedenie zo závetu alebo zo zákona

Právny poriadok Slovenskej republiky pozná štatút dedenia zo závetu, tento inštitút môže využiť každý občan a odkázať svoj majetok určenej osobe. Dedenie zo závetu má dokonca prednosť pre dedením zo zákona (§ 473-479 Občianskeho zákonníka).

Je však možné aj dedenie zo zákona. Pri občanoch, ktorí tvoria spoločnú   domácnosť  podľa § 115 Občianskeho zákonníka  aspoň 1 rok pred smrťou jedného z nich a nemajú dedičov podľa prvej dedičskej skupiny (manžel, deti), v druhej dedičskej skupine podľa §474 ods. 1 Občianskeho zákonníka dedia “tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť, alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.“).


V prípade, že existujú ďalšie prekážky v realizovaní základných ľudských práv a slobôd našich občanov, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, občianska spoločnosť je pripravená o nich diskutovať a hľadať riešenie pre dobro celej spoločnosti.

Je však potrebné si uvedomiť, že táto diskusia je náročná, jej prekážkou je aj ostrakizovanie každého, kto nesúhlasí s požiadavkami LGBTI aktivistov. Akékoľvek nesúhlasné výroky sú aktivistami označované ako nenávistné a homofóbne (viď anti-cena "Homofób roka"). (K otvorenej verejnej diskusii neprispieva ani zavedenie vágne definovaného osobitného motívu “prejav nenávisti z dôvodu sexuálnej orientácie”, ktorý Trestný zákon zákon č. 300/2005 § 140 e) považuje za osobitný motív trestného činu zo špeciálnou sadzbou.)

 

Veríme však, že tento náš príspevok k Vami otvorenej diskusii vyhodnotíte ako konštruktívny, a že prispeje k tomu, aby všetci občania Slovenskej republiky naplno využívali svoje práva, ktoré im tento štát garantuje.

[Vaše meno/Vaše jméno]