Žiadame o podporu materstva (hromadná pripomienka)

Zásadné pripomienky občianskeho združenia Ženy ženám k Národnému programu reforiem SR 2018

 

Žiadame o podporu materstva (hromadná pripomienka)

010.000
  7.252
 
7.252 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 10.000 podpisov.

Žiadame o podporu materstva (hromadná pripomienka)

V týchto dňoch je v medzirezortnom pripomienkovom konaní Národný program reforiem SR 2018 (link tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-167)   z dielne Ministerstva financií SR, ktorý znova okrem iného zdôrazňuje podporu zariadení pre deti od 0 do 3 rokov namiesto podpory materstva.

Uvádza sa tam, že rozdiely v zamestnanosti medzi mužmi a ženami sú najzreteľnejšie pri starostlivosti o dieťa do 6 rokov. My to však považujeme za logické. Ženy, ktoré sa rozhodnú pre starostlivosť o dieťa, majú byť ocenené a nie vykazované ako negatívny jav. 

Žiadame o podporu materstva, žiadame uznať materstvo ako plnohodnotné zamestnanie a podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne.

Prosím, podporte túto hromadnú pripomienku zo strany matiek.

  1. pripomienka k ZHRNUTIU: „Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré uľahčí matkám návrat na trh práce“.

Žiadame podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne, zvýšením rodičovského príspevku aspoň do výšky minimálnej mzdy.

Odôvodnenie: Matkám neuľahčí návrat na trh práce zariadenie pre deti do troch rokov, ale ochota zamestnávateľa zamestnať matku po rodičovskej dovolenke na flexibilnú formu práce. Namiesto rozširovania zariadení pre deti do 3 rokov navrhujeme, aby bol zamestnávateľ povinný vyhovieť matke dieťaťa vo veku do 15 rokov, ak požiada o flexibilnú formu práce (skrátený, delený úväzok, práca z domu, atď.), ak je flexibilná forma práce možná.  Navrhujeme riešenie v podobe stimulov pre zamestnávateľov, ktorí takúto možnosť pracovného pomeru poskytnú; v prípade verejných zamestnávateľov by mala byť povinnosť navrhnúť možnosť skrátených, zdieľaných úväzkov, práce z domu, atď. Navrhujeme, aby príslušné rezorty zvážili zavedenie právnej povinnosti pre zamestnávateľov, na základe ktorej by boli povinní informovať svojich zamestnancov – matky a otcov - o možnosti dohodnúť si vhodnú úpravu pracovného času či formy práce.

  1. pripomienka k Časti  2. Dlhodobá nezamestnanosť a zamestnanosť žien a vzdelávanie: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života: „Za účelom podpory zosúladenia pracovného a rodinného života sa naďalej podporujú zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov“.

Navrhujeme zaviesť stimuly pre zamestnávateľov, ktorí budú ústretoví k rodičom s deťmi do 15 rokov. 

Odôvodnenie: Skúsenosti z praxe hovoria, že problémy so zosúladením pracovného a rodinného života majú hlavne matky s väčšími deťmi, preto je potrebnejšie pracovať na kultúre flexibilných foriem práce pre rodičov.

  1. pripomienka k Časti 4. Plánované opatrenia v štrukturálnych témach: Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov.

Žiadame, aby Národný program reforiem 2018 rešpektoval, že najlepšie prostredie pre výchovu detí do 3 rokov je práve rodinné prostredie.

Žiadame, aby rozpočet alokovaný pre vybudovanie zariadení služieb starostlivosti o deti do 3 rokov, bol z veľkej miery použitý na zvýšenie rodičovského príspevku a čiastočne presunutý do podpory flexibilných foriem starostlivosti o deti v staršom veku.

  1. pripomienka k Časti 4.3. Zamestnanosť, penzijný systém a sociálna inklúzia: Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov.

Žiadame podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne, zvýšením rodičovského príspevku aspoň do výšky minimálnej mzdy.

Odôvodnenie: V prvých troch rokoch života sa tvoria základy duševného zdravia človeka. V tomto citlivom období dlhšie oddelenie dieťaťa od rodičov pre neho znamená mimoriadnu psychickú záťaž. Počas prvých 36 mesiacov života je dieťa kvôli svojej psychickej a fyzickej zraniteľnosti obzvlášť odkázané na chrániace a stabilné prostredie, ktoré spočíva aj v starostlivosti o dieťa jemu blízkymi osobami. Ak dieťa v tomto veku zažíva istotu, že blízka osoba mu je stabilne k dispozícii, následne v staršom veku, v porovnaní s deťmi, ktoré boli zverené do inštitucionálnej starostlivosti, sa dokáže dlhšie koncentrovať, je schopné samostatnejšie riešiť konflikty so svojimi rovesníkmi, má vyššiu schopnosť empatie, vie lepšie komunikovať svoje vlastné pocity a v dospelosti dokáže budovať kvalitnejšie vzťahy a priateľstvá. Takto môžeme budovať základy našej zdravej spoločnosti.

  1. pripomienka k Akčnému plánu:

Úloha č. 4: Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov.

Žiadame preformulovať na: „...o deti od 3 rokov“.

Odôvodnenie: V prvých troch rokoch života sa tvoria základy duševného zdravia človeka. V tomto citlivom období dlhšie oddelenie dieťaťa od rodičov pre neho znamená mimoriadnu psychickú záťaž. Počas prvých 36 mesiacov života je dieťa kvôli svojej psychickej a fyzickej zraniteľnosti obzvlášť odkázané na chrániace a stabilné prostredie, ktoré spočíva aj v starostlivosti o dieťa jemu blízkymi osobami. Ak dieťa v tomto veku zažíva istotu, že blízka osoba mu je stabilne k dispozícii, následne v staršom veku, v porovnaní s deťmi, ktoré boli zverené do inštitucionálnej starostlivosti, sa dokáže dlhšie koncentrovať, je schopné samostatnejšie riešiť konflikty so svojimi rovesníkmi, má vyššiu schopnosť empatie, vie lepšie komunikovať svoje vlastné pocity a v dospelosti dokáže budovať kvalitnejšie vzťahy a priateľstvá. Bezpečná vzťahová väzba je pre malé dieťa životne dôležitá.

SIGNATÁRI HROMADNEJ PRIPOMIENKY

PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková, matka 3 detí

Ing. Mgr. Katarína Hulmanová, matka 5 detí

Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., matka 4 detí

Mgr. Mia Lukáčová, matka 4 detí

Mgr. Mária Kohutiarová, matka 7 detí

SÚVISIACE PETÍCIE

 + Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Zásadné pripomienky o.z. Ženy ženám k Národnému programu reforiem SR 2018

V týchto dňoch je v medzirezortnom pripomienkovom konaní Národný program reforiem SR 2018 (link tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-167)   z dielne Ministerstva financií SR, ktorý znova okrem iného zdôrazňuje podporu zariadení pre deti od 0 do 3 rokov namiesto podpory materstva.

Za ženy – matky odmietame túto politiku a žiadame o podporu materstva, žiadame uznať materstvo ako plnohodnotné zamestnanie a podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne (krátené, plné znenie Hromadnej pripomienky vľavo).

  1. pripomienka k ZHRNUTIU: „Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré uľahčí matkám návrat na trh práce“.

Žiadame podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne, zvýšením rodičovského príspevku aspoň do výšky minimálnej mzdy.

  1. pripomienka k Časti  2. Dlhodobá nezamestnanosť a zamestnanosť žien a vzdelávanie: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života: „Za účelom podpory zosúladenia pracovného a rodinného života sa naďalej podporujú zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov“.

Navrhujeme zaviesť stimuly pre zamestnávateľov, ktorí budú ústretoví k rodičom s deťmi do 15 rokov. Skúsenosti z praxe hovoria, že problémy so zosúladením pracovného a rodinného života majú hlavne matky s väčšími deťmi, preto je potrebnejšie pracovať na kultúre flexibilných foriem práce pre rodičov.

  1. pripomienka k Časti 4. Plánované opatrenia v štrukturálnych témach: Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov.

Žiadame, aby Národný program reforiem 2018 rešpektoval, že najlepšie prostredie pre výchovu detí do 3 rokov je práve rodinné prostredie.

  1. pripomienka k Časti 4.3. Zamestnanosť, penzijný systém a sociálna inklúzia: Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov.

Žiadame podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne, zvýšením rodičovského príspevku aspoň do výšky minimálnej mzdy.

  1. pripomienka k Akčnému plánu:

Úloha č. 4: Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov.

Žiadame preformulovať na: „...o deti od 3 rokov“.

Odôvodnenie:

V prvých troch rokoch života sa tvoria základy duševného zdravia človeka. V tomto citlivom období dlhšie oddelenie dieťaťa od rodičov pre neho znamená mimoriadnu psychickú záťaž. Počas prvých 36 mesiacov života je dieťa kvôli svojej psychickej a fyzickej zraniteľnosti obzvlášť odkázané na chrániace a stabilné prostredie, ktoré spočíva aj v starostlivosti o dieťa jemu blízkymi osobami. Ak dieťa v tomto veku zažíva istotu, že blízka osoba mu je stabilne k dispozícii, následne v staršom veku, v porovnaní s deťmi, ktoré boli zverené do inštitucionálnej starostlivosti, sa dokáže dlhšie koncentrovať, je schopné samostatnejšie riešiť konflikty so svojimi rovesníkmi, má vyššiu schopnosť empatie, vie lepšie komunikovať svoje vlastné pocity a v dospelosti dokáže budovať kvalitnejšie vzťahy a priateľstvá. Bezpečná vzťahová väzba je pre malé dieťa životne dôležitá.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Žiadame o podporu materstva (hromadná pripomienka)

Podpísať petíciu teraz!

010.000
  7.252
 
7.252 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 10.000 podpisov.