Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018

Aby sa rodina dostala do centra pozornosti celej spoločnosti

 

Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018

victory

Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018

020.000
  14.492
 
14.492 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

V snahe presadiť požiadavky na posilňovanie rodín na Slovensku sa uskutočnilo viacero aktivít:

Konferencia
Pri príležitosti Dňa rodiny sa dňa 11. mája 2018 konala mimoriadne úspešná medzinárodná prorodinná konferencia, ktorej výstupom bolo práve toto Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018. Vyhlásenie bolo zaslané najvyšším štátnym predstaviteľom a aktuálne sa mu venuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. 

VIDEO: Tu si môžete pozrieť video záznam z prezentácie úspešných rodinných politík v Strednej Európe, ktoré odzneli na konferencii.

Zároveň si môžete pozrieť fotografie z priateľskej atmosféry na tejto odbornej konferencii a stiahnuť prezentácie a príhovory.

Média

Miriam Kuzárová, riaditeľka kampaní CitizenGO bola 26.6. hosťom Rádia Lumen na tému prorodinej politiky. Diskutovala spolu s poslankyňou NRSR Magdalénou Kuciaňovou. Dialóg vyústil do pozvania na stretnutie, kde by bolo možné túto tému riešiť. Reláciu si môžete VYPOČUŤ TU: http://www.lumen.sk/archiv-play/98848


Na pôde Národnej rady SR
Požiadavky z Výzvy ku dňu rodiny sme riešili na pôde Národnej rady SR. CitizenGO (Miriam Kuzárová) a Slovenská spoločnosť pre rodinu (Karol PastorJan Fabicovic), prijali pozvanie predsedníčky Výboru pre sociálne veci Aleny Bašistovej a iniciátorky stretnutia poslankyne Magdalény Kuciaňovej na stretnutie.  Stretnutia sa zúčastnila aj gen. riaditeľka Sekcie Sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR Nadežda Šebová a jej kolegyňka Ildikó Polačeková.

Dohodli sme sa nakonkrétnych úlohách, ktoré povedú ku ďalším krokom nášho dialógu.

Na záver Miriam Kuzárová uviedla: "Rodiny majú menej detí ako by chceli, štát trápi nízka pôrodnosť a kolabujúci dôchodkový systém. Odstraňovaním prekážok, ktoré stoja mladým ľuďom v ceste pri zakladaní rodín (nedostatok dostupného bývania, práce, chudoba viac-detných rodín) však vieme dosiahnuť win-win situáciu pre všetkých."

Aktualizované 27.júla 2018 


Prosím podporte Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018, ktoré bude zaslané najjvyšším štátnym predstaviteľom SR.

Organizácia Spojených národov vyhlásila 15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Pri tejto príležitosti sa v mnohých mestách a obciach na Slovensku už tradične uskutočňujú oslavy Dňa rodiny, na ktorých si široká verejnosť pripomína, že rodinu nemôže nič nahradiť. Cieľom Dňa rodiny je, aby sa rodina dostala do centra pozornosti celej spoločnosti.

Rodina je najlepšie prostredie, do ktorého sa človek môže narodiť. Množstvo výskumov preukazuje, že funkčná rodina je najistejšou zárukou pre zabezpečenie najlepšieho záujmu dieťaťa. Dokáže napĺňať potreby svojich členov, prispieva k spoločenskému blahobytu, ale tiež efektívne predchádza patologickým javom. Keď členovia rodiny stoja pri sebe v dobrom i zlom a vzájomne si pomáhajú, riešia tak sami aj množstvo spoločenských problémov. Preto mottom Dňa rodiny 2018 na Slovensku je “Stojíme pri sebe.”

Dnes už začíname pociťovať prvý závan demografickej zimy. Ak nedôjde v krátkej dobe k zásadnej zmene, Slovensko bude stále viac starnúť a vymierať. Oceňujeme preto, že Slovenská republika spolu s krajinami Vyšehradskej štvorky deklarovala, že podporuje “posilňovanie rodín, pretože rodina je kľúčom k riešeniu demografických problémov.”

Posilniť rodinu znamená dať jej v duchu subsidiarity čo najväčšiu autonómiu a odstraňovať zbytočné prekážky, ktoré jej bránia zariadiť si slobodne vlastné záležitosti. Rodina je ekonomickým a hodnotovým pilierom celej spoločnosti. Bez rodiny nie je možné udržanie a trvalý rozvoj ľudskej spoločnosti. Preto chceme, aby sa Slovensko stalo krajinou priateľskou k rodinám.

PRVÉ KROKY K ZLEPŠENIU RODINNEJ POLITIKY NA SLOVENSKU 

Legislatívne prostredie

Je nevyhnutné, aby štát vytvoril také legislatívne prostredie, ktoré je priaznivé k potrebám rodín. Rodiny starajúce sa o deti nesmú byť ohrozené chudobou. Riešením je tzv. family mainstreaming, teda uplatňovanie rodinného hľadiska. To si vyžaduje zmenu v nastavení legislatívneho procesu, ktorý by mal zohľadňovať dopady jednotlivých politík štátu na situáciu rodín. Pretože tak, ako každý zákon viac alebo menej zasahuje do života každého občana, zasahuje aj do života rodiny. 

Žiadame preto zaviesť povinnosť pre predkladateľov zákonov, aby do svojich návrhov začlenili aj doložku, ktorá bude obsahovať kvalifikovaný odhad ich dopadov na rodinu, v prvom rade na stabilitu a súdržnosť rodiny, ako aj na jej ekonomické zabezpečenie.

Kompetentná politika

Pre účinnú a adresnú rodinnú politiku je nevyhnutné zabezpečiť dostatok relevantných údajov o živote a potrebách rodín.

Žiadame preto pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie ekonomických nákladov na dieťa a podľa výsledkov následné úpravy výšky ekonomickej podpory rodín s deťmi zo strany štátu tak, aby rodiny s viacerými deťmi neboli zatláčané do pásma chudoby a sociálnej odkázanosti.

Dane - menej štátu viac deťom

Rodiny s deťmi dnes prispievajú k tvorbe spoločného blahobytu dvakrát: na jednej strane rodičia platia štátu dane rovnako ako ostatní občania, zároveň nesú najväčšie bremeno finančnej aj nefinančnej investície do budúcich daňových poplatníkov. Rodičia tak platia dvakrát, v čoho dôsledku sú neprimerane finančne zaťažení. Nie je spravodlivé, aby rodiny s deťmi prepadali do chudoby.

Preto žiadame, aby rodiny podľa počtu detí platili výrazne nižšie dane, predovšetkým aby boli náklady na ich výchovu zásadne zohľadnené v daňových a odvodových povinnostiach rodičov, napríklad daňovo-odpočítateľnou položkou na dieťa alebo zvýšením daňového bonus. Tak rodičom ostane viac na zabezpečenie dôstojného života ich rodiny.

Zosúladenie pracovného a rodinného života

Skutočná emancipácia žien nastane len vtedy, ak ich ekonomická situácia nebude nútiť voliť medzi zárobkom a výchovou detí. Matky najmenších detí a ich rodiny musia mať slobodu samé sa rozhodnúť, kedy je vhodný čas vrátiť sa do zamestnania.

Preto žiadame:

  • Aby sa rodičovský príspevok zvýšil aspoň na úroveň čistej minimálne mzdy;

  • Aby bola zabezpečená reálna podpora rôznych foriem skrátených úväzkov; ktoré rodičom umožnia efektívne zladiť pracovný a rodinný život bez negatívneho dopadu na dôchodkové a zdravotné poistenie;

  • Zníženie daňovo-odvodového zaťaženie pre zamestnávateľov, ktorí umožňujú rodičom flexibilizáciu pracovného režimu.

Bývanie 

Bez možnosti zabezpečiť si primerané bývanie je ťažké očakávať, že si mladí ľudia budú bez obáv zakladať rodiny.

Preto žiadame, aby sa pozornosť štátu sústredila na vytváranie takých podmienok, ktoré sprístupnia dôstojné a dostupné bývanie mladým rodinám. V prvom rade napĺňaním cieľov štátnej bytovej politiky, obzvlášť zabezpečiť dostupnosť sociálnych a nájomných bytov. Taktiež vytvoriť mechanizmus podpory, ktorý zohľadní počet detí, napr. zvýhodnením úverov na bývanie, sociálnym nájomným a tiež podporovať zodpovedné sporenie si na bývanie formou štátnej prémie už od detského veku. 

Veríme, že tieto opatrenia napomôžu tomu, aby sa rodina dostala do centra pozornosti celej spoločnosti.


Iniciátori a signatári vyhlásenia 

Fórum kresťanských inštitúcií
Slovenská spoločnosť pre rodinu
CitizenGO
Fórum života
Liga pár páru
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku
Inštitút rodiny, Košice
Katolícke hnutie žien Slovenska

020.000
  14.492
 
14.492 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Podporujem Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018!

Podporujem Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018!