Väčšia výplata pre pracujúcich a obedy zadarmo pre deti z nízkopríjmových rodín

Hromadná pripomienka k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách

 

Väčšia výplata pre pracujúcich a obedy zadarmo pre deti z nízkopríjmových rodín

Väčšia výplata pre pracujúcich a obedy zadarmo pre deti z nízkopríjmových rodín

05.000
  4.465
 
4.465 podpisov. Dosiahnime spoločne 5.000!

Do pondelka 19.11. je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) návrh zákona o tzv. "obedoch zadarmo" pre všetky deti posledného ročníka materskej školy a žiakov základnej školy.

Tento návrh sa stretol s obrovskou kritikou rodičov detí, škôl aj samospráv. Rodičia v ankete, ktorú sme realizovali, jasne deklarovali záujem, aby boli finančné prostriedky vyčlenené na toto rodinné opatrenie, presmerované na väčšiu výplatu pre pracujúcich rodičov, vo forme daňového bonusu. 

Preto Fórum kresťanských inštitúcii v MPK zasiela zásadnú pripomienku, ktorá požaduje, 

 • rozšíriť už v súčasnosti existujúce dotácie na obedy pre deti z nízkopríjmových rodín (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením) na všetky deti, ktorých rodičia nemajú nárok na daňový bonus na dieťa.

 • Zároveň osobitným zákonom navýšiť daňový bonus na všetky deti, minimálne o sumu zodpovedajúcu navrhovanému príspevku na “obedy zadarmo, teda 230 EUR ročne.

 
ZÁKON O "OBEDOCH ZADARMO"
 
Strana Smer-SD prišla s návrhom, aby od januára 2019 boli obedy pre všetkých žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl bezplatné. 
 • Návrh počíta s príspevkom na obed vo výške 1,20 EUR pre dieťa, čo v prepočte znamená príspevok vo výške cca 230 EUR na 1 dieťa ročne. 

 • Financovanie tohto opatrenia bude stáť štátny rozpočet, do ktorého prispievame z našich daní, približne 117 miliónov EUR. 

 • “Obedy zadarmo” existujú už dnes, dostávajú ich deti z rodín s nízkymi príjmami. Od januára by ich však dostávali všetky deti, bez ohľadu na to aký veľký je príjem rodičov.


PRIESKUM ZÁUJMU O OBEDY ZADARMO

Zisťovali sme záujem občanov o obedy zadarmo a navýšené daňové bonusy, za predpokladu, že by pri oboch opatreniach štát vynaložil rovnaké prostriedky.

CitizenGO v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre rodinu a Fórom kresťanských inštitúcií zorganizovalo online anketu. Dotazník vyplnilo 3131 respondentov, ktorí mali od 0 do 13 detí. Výsledky ankety prezentovala prof. Eva Grey v Národnej rade Slovnskej republiky v pondelok 15. októbra 2018 na konferencii Chudoba a rodina a zároveň sme tieto výsledky zaslali poslancom NR SR.

Výsledky ankety:

 • v prospech navýšenia daňového bonusu sa vyjadrilo 88,60 % opýtaných,

 • len 8,14 % by privítalo “obedy zadarmo”,

 • 3,26 % sa nevedelo vyjadriť alebo by privítali inú možnosť.

Zvýšením výplaty rodičov vo forme daňového bonusu a  na dieťa je možné zabezpečiť adresnú podporu všetkých rodín na Slovensku a vyriešia sa mnohé výhrady zo strany rodičov, obcí a riaditeľov škôl k predkladanému zákonu. Toto riešenie nebude predstavovať žiadnu administratívnu a organizačnú záťaž pre školy a samosprávy: nebude potrebné zväčšovať alebo stavať nové jedálne, zamestnať nové kuchárky, evidovať ďalších stravníkov. Rodičia detí, ktorých zdravotný stav neumožňuje sa stravovať v školskej jedálni, nebudú potrebovať potvrdenie od lekára.

Ak sa ekonomike darí, je potrebné, aby to pocítili aj občania. Najlepšie spôsobom, ktorí sami rodičia - voliči jednoznačne preferujú. Spôsobom, ktorý im ponecháva slobodu vybrať ako najefektívnejšie využijú uvoľnené finančné prostriedky v prospech svojich detí.

AVIZOVANÉ PROBLÉMY plošného zavedenia "obedov zadarmo" pre všetky deti:

 • Plytvanie jedlom
 • Zodpovední rodičia, ktorí vedia deťom zabezbečiť lepšiu stravu ako je v jedálni, (napr. mama je na materskej a varí pre celú rodinu) nedostanú žiadnu podporu
 • Aktuálne chodí na obedy len 70 % žiakov. Toto opatrenie predpokladá v podstate okamžite zvýšenie počtu obedov o cca 120 tis. obedov denne, pričom mestá a obce nemajú na takýto nárast vytvorené personálne a ani technické vybavenie.  ZMOS upozorňuje, že je možné, že zákonní zástupcovia detí a žiakov nebudú platiť za obedy menej, lebo samospráva si bude musieť zvýšené náklady prenášať do režijných nákladov, ktoré sú taktiež súčasťou poplatkov za obedy.

ĎALŠIE ZDROJE

Zákon v Medzirezortnom pripomienkovom konaní

https://blog.postoj.sk/36210/neexistuje-obed-zadarmo

https://blog.postoj.sk/37335/obedy-zadarmo-vysledky-ankety


05.000
  4.465
 
4.465 podpisov. Dosiahnime spoločne 5.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Hromadná pripomienka k obedom zadarmo

V súlade so záujmami slovenských rodín navrhujeme, aby bol Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pozmenený nasledovne: 

 • rozšíriť už v súčasnosti existujúce príspevky na obedy pre deti z nízkopríjmových rodín (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením) na všetky deti, ktorých rodičia nemajú nárok na daňový bonus na dieťa.

 • Zároveň osobitným zákonom navýšiť daňový bonus na všetky deti, minimálne o sumu zodpovedajúcu navrhovanému príspevku na “obedy zadarmo, teda 230 EUR ročne.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Hromadná pripomienka k obedom zadarmo

V súlade so záujmami slovenských rodín navrhujeme, aby bol Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pozmenený nasledovne: 

 • rozšíriť už v súčasnosti existujúce príspevky na obedy pre deti z nízkopríjmových rodín (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením) na všetky deti, ktorých rodičia nemajú nárok na daňový bonus na dieťa.

 • Zároveň osobitným zákonom navýšiť daňový bonus na všetky deti, minimálne o sumu zodpovedajúcu navrhovanému príspevku na “obedy zadarmo, teda 230 EUR ročne.

[Vaše meno/Vaše jméno]