Deti nepatria štátu: Postavme sa proti povinným škôlkam!

Adresát petície: name

 

Deti nepatria štátu: Postavme sa proti povinným škôlkam!

uzavretá

Deti nepatria štátu: Postavme sa proti povinným škôlkam!

05.000
  4.792
 
4.792 have signed.

Hromadné pripomienky k Plánu obnovy a stability SR

Pred dvoma rokmi bol prijatý zákon o povinnej škôlke pre deti od 5 rokov, platiť začne od najbližšieho školského roka. Teraz sa téma otvára opäť, a to v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR (úver z Európskej únie na oživenie ekonomiky po pandémii). Je čas sa pripomenúť, že nechceme povinné škôlky!

Myšlienka povinnej škôlky vznikla tak, že na Slovensku je časť detí, ktoré vyrastajú v nízkopodnetnom prostredí (vrátane rómskych osád) a bol tu cieľ, aby aspoň rok pred nástupom do školy chodili do škôlky a trochu sa na školu pripravili. Avšak namiesto toho, aby sa štát zameral na tieto deti, zaviedol povinnú škôlku pre všetky deti.

Akoby deti patrili štátu a nie rodičom! Akoby väčšina rodičov nedokázala pripraviť deti na školskú dochádzku. Zákon komplikuje život rodičom, ak nechcú dať dieťa do škôlky, alebo si len niekedy chcú dieťa vybrať zo škôlky a ísť trebárs na týždeň k rodičom. Kvôli menšine má trpieť väčšina.

Teraz je dobrý čas žiadať nápravu, pretože náš štát sa chystá zadlžiť, aby povinné škôlky zaviedol do praxe.

Ďalší problém je, že EÚ neustále tlačí na zvyšovanie zamestnanosti matiek s malými deťmi, z ekonomických aj ideologických dôvodov (aby sa vyrovnali gendrové rozdiely). Akoby matka mala hodnotu, len ak pracuje. Preto ten neustály tlak na budovanie škôlok. Mnohé matky však chcú zostať doma s deťmi, na ich potreby štát zabúda.

Preto navrhujeme:

  • upustiť od povinnej škôlky pre všetky deti, teda aj pre tie, ktoré to nepotrebujú,

  • podporovať materské centrá a iné projekty pre matky s deťmi,

  • nezadlžovať sa príliš na rozširovanie škôlok (zavedením právneho nároku na miesto v škôlke), budovať škôlky s rozumom,

  • odstrániť cieľ zvýšenia zamestnanosti matiek s malými deťmi.

Sme presvedčení, že škôlka nemá byť povinná a že štát má pamätať aj na potreby matiek a rodín, ktoré sa osobne starajú o svoje deti. Podporte prosíme hromadné pripomienky, ktoré sú uvedené nižšie.

Patrik Daniška

predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

 

TEXT HROMADNÝCH PRIPOMIENOK:

Pripomienka č. 1

Z celého materiálu (osobitne z KOMPONENTU 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch) navrhujeme vypustiť časť Reformy 1.: „Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania od 5 rokov“.

Odôvodnenie: Legislatíva, ktorá zakotvila povinnú škôlku od 5 rokov veku dieťaťa, bola v čase jej prijímania kritizovaná mnohými rodičmi a organizáciami. Hlavný dôvod bol ten, že drvivá väčšina rodín dokáže svoje dieťa pripraviť na to, aby zvládlo nástup do školy. Škôlku odmietajú ako povinnosť, ale vnímajú ju ako možnosť, ktorú využijú, ak uznajú za vhodné. No nútiť rodičov, aby svoje dieťa dali povinne do škôlky, je nad rámec kompetencie štátu, i nad rámec Ústavy SR, ktorá hovorí o povinnej školskej dochádzke, nie o povinnej predškolskej dochádzke.

Zo strany predkladateľov návrhu zaznieval v tom čase najmä jeden argument, že povinná škôlka sa zavádza preto, aby donútila do škôlky chodiť deti z nízkopodnetného prostredia, najmä (no nie výlučne) deti z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Návšteva škôlky im totiž môže pomôcť k aspoň čiastočnému odstráneniu rozdielov oproti ostatným deťom, aby vďaka tomu lepšie zvládli školskú dochádzku.

Tak ako vtedy, aj dnes sme presvedčení, že povinná škôlka pre všetky deti je prekročením kompetencie štátu a je potrebné ju čím skôr zrušiť (možnosť požiadať o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa nepovažujeme za dostatočné riešenie.) Uznávame, že pre časť detí, ktoré pochádzajú z nízkopodnetného prostredia, môže byť povinná škôlka od 5 rokov prínosom, odmietame však, aby boli všeobecné normy (legislatíva) písané z pozície tohto extrému. Drvivá väčšina detí je dostatočne pripravená na nástup do školy aj bez povinnej škôlky a je neopodstatnené, aby štát zavádzal všeobecnú povinnosť pre všetky deti, ak je skutočným dôvodom potreba len malej časti z nich. Ak je pre deti z nízkopodnetného prostredia vhodné zaviesť povinnú škôlku, táto povinnosť musí byť adresované výhradne rodičom týchto detí a štát nesmie neprimerane zaťažovať/obmedzovať tie rodiny, ktoré svoje deti vedia na nástup do školy pripraviť aj bez povinnej škôlky.

Z týchto dôvodov odmietame príslušnú časť Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá má finančne zabezpečiť implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania od 5 rokov (pre všetky deti).

Pripomienka č. 2

Namiesto doterajšieho znenia reformy 1 navrhujeme nový text reformy 1: „Zabezpečenie podmienok predprimárneho vzdelávania pre deti z nízkopodnetného prostredia a právneho nároku na miesto v programe predprimárneho vzdelávania od 3 rokov pre deti z rodín ohrozených chudobov, rozvoj podmienok pre spoločné podnetné trávenie času pre matky s deťmi do 6 rokov veku.“ Namiesto doterajšej investície 1 navrhujeme nový text investície 1: „Dobudovať škôlky v obciach a osadách, v ktorých absentujú, podporiť vznik a rozvoj materských centier a iných zariadení pre matky s deťmi.“

Odôvodnenie: V princípe sa nebránime tomu, aby časť úveru bola použitá na dobudovanie škôlok v tých obciach a osadách, kde zatiaľ nie sú. Prítomnosť škôlky v blízkosti bydliska môže zvýšiť návštevnosť škôlky, zvlášť v prostredí MRK. Princíp desegregácie je akceptovateľný princíp, avšak má svoje limity, a nesmie byť presadzovaný nerozumne, umelo a násilne, na úkor dostupnosti škôlok.

Ak je tu potreba zavedenia právneho nároku na miesto v škôlke pre rodičov ohrozených chudobou (samoživiteľky, rodiny s viac ako dvoma deťmi), časť úveru môže byť použitá aj na naplnenie tohto účelu.

Navrhujeme však doplniť, aby sa investovalo aj do materských centier a iných zariadení a projektov, ktoré poskytujú priestor a služby pre matky spolu s deťmi. Táto oblasť je dlhodobo zanedbávaná, a štát sa z ekonomických dôvodov usiluje motivovať matky, aby šli do práce a nestarali sa osobne o malé deti (do 6 rokov). V záujme rozvoja vzťahov medzi rodičmi a deťmi a rozvoja podnetného prostredia pre matky s deťmi navrhujeme investovať peniaze práve do projektov, kde môže matka na materskej či rodičovskej dovolenke tráviť čas spolu s dieťaťom, nadväzovať sociálne väzby, a zabezpečovať podnetné prostredie pre svoje dieťa, vďaka čomu bude lepšie pripravené na riadne absolvovanie školskej dochádzky.

Pripomienka č. 3

Z celého materiálu (osobitne z KOMPONENTU 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch) navrhujeme vypustiť časť Reformy 1.: Zabezpečenie podmienok na zavedenie právneho nároku na miesto v programe predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. Primerane upraviť aj časť Investície 1.: Rozšírenie kapacít materských škôl.

Odôvodnenie: Od devätnásteho storočia sme svedkami prudkého nárastu etatizmu. Článok 42 ods. 2 Ústavy SR hovorí: „Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách.“ Naša ústava nijako explicitne nepredpokladá, že štát bude garantovať miesto v škôlke. Netvrdíme, že garancia miesta v škôlke je protiústavná, no uvedený návrh ide nad rámec našej ústavy, ktorá takýto inštitút nepozná.

V prospech tohto návrhu sa uvádzajú dva argumenty. Prvým je zvýšenie zaškolenosti detí zo slabších socio-ekonomických pomerov (osobitne MRK), s cieľom rozvoja zručností týchto detí. Tu môže byť väčšia dostupnosť škôlok prínosom, otázne však je, či reforma č. 5. Podpora desegregácie škôl (a snaha voziť deti z rómskych osád a komunít autobusom do iných dedín len preto, aby chodili do škôlky aj spolu s nerómskymi deťmi) nie je v priamom rozpore s deklarovaným cieľom ich zaškolenosti.

Druhým deklarovaným cieľom je zvýšenie participácie matiek na trhu práce. Tu vznášame zásadnú výhradu voči tomuto cieľu. Jedna zo základných zásad Zákona o rodine hovorí, že „Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.“ Sme presvedčení, že škôlka pre deti od troch rokov veku je v zásade prijateľnou formou starostlivosti o dieťa. No v žiadnom prípade nemožno povedať, že ide o najlepšiu formu, ktorú by mal štát uprednostňovať oproti výchove v rodine. Sme presvedčení, že vo všeobecnosti najvhodnejším prostredím pre výchovu dieťaťa osobitne do troch rokov veku, ale aj od troch rokov veku, je rodina. Snahou o zvýšenie zamestnanosti matiek s deťmi od 3 do 6 rokov štát sleduje ekonomický záujem, zvýšenie ekonomickej produkcie. Tento cieľ je však v porovnaní s výchovou detí podružný, a štát by ho nemal uprednostňovať pred záujmami dieťaťa.

Ako argument pre zavedenie právneho nároku na miesto v škôlke sa potom uvádza, že sú tu aj matky samoživiteľky, ktoré pre zabezpečenie dostatočnej životnej úrovne nevyhnutne potrebujú pracovať, a preto potrebujú od štátu vytvorené podmienky pre odloženie dieťaťa. Ak je toto skutočným dôvodom pre zavádzanie právneho nároku, potom je potrebné tento právny nárok limitovať práve na takéto prípady, a nezavádzať paušálny právny nárok pre všetkých rodičov. 

Súčasťou argumentu proti zavedeniu garantovaného miesta v škôlke je aj to, že sa tým rozširuje okruh situácií, kedy štát na seba v rozpore s princípom subsidiarity preberá záväzky, v dôsledku ktorých dochádza k narastaniu štátu. Zavedením právneho nároku na miesto v škôlke dôjde k vzniku obáv o nenaplnenie tejto povinnosti zo strany obcí a tým k neprimeranému tlaku na investovanie do kapacít škôlok aj s určitou rezervou, a teda k predražovaniu. Negatívom tohto zbytočného vypätia bude to, že inštitucionálna forma starostlivosti o deti sa stane neprimerane preferovanou a ostatné formy starostlivosti o deti, ako je podpora materských centier a aktivít pre matky s deťmi, bude zaznávaná. Preto v pripomienke 2 navrhujeme vyváženejší prístup, ktorý zohľadňuje aj potrebu dobudovania kapacít škôlok a súčasne aj podporu neinštitucionálnych foriem starostlivosti o dieťa (najmä osobnú starostlivosť matky).

Podotýkame, že peniaze z Plánu obnovy a stability SR sú úverom, ktorý budeme musieť splatiť, čiže ide o reformu na dlh, ktorým zaťažujeme ďalšie generácie. Rozšírenie kapacít materských škôl za sumu 110 mil. eur sa z tohto hľadiska javí ako nezodpovedné.

Pripomienka č. 4

Z celého materiálu navrhujeme vypustiť zmienky o cieli zvýšiť zamestnanosť matiek malých detí (do 6 rokov).

Odôvodnenie: Materstvo a osobná starostlivosť matky o dieťa je prínosom pre dieťa, i celú spoločnosť, a nemá byť vnímaná ako prekážka pre rôzne druhotné ciele, ako napríklad zvyšovanie výroby, či zrovnávanie rozdielov medzi mužmi a ženami.

Pripomienka č. 5

V celom dokumente nahradiť pojmy rodová rovnosť pojmom rovnosť mužov a žien. V celom dokumente tiež navrhujeme odstrániť zdvojené označovanie mužov a žien (napr. žiaci a žiačky, učitelia a učiteľky a pod.)

Odôvodnenie: Pojem rod je v našej legislatíve, vrátane Ústavy SR, používaný na označenie pôvodu (napr. šľachtický rod, rodom Slovák). Vznikol prekladom z anglického slova birth (narodenie, pôvod), nie gender. Na označovanie mužov a žien je vhodné používať pojem pohlavie, alebo jednoducho muži a ženy.

Slovenčina používa mužský gramatický rod ako všeobecný, na označenie mužov aj žien. Používanie zbytočného zdvojeného označovanie mužským aj ženským rodom (žiaci a žiačky) je ideologicky motivované.   

Všetky pripomienky sú zásadné.


-------------------------------------

Názov materiálu: Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/112

Link: www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/112

Pripomienky spracoval: Patrik Daniška, predseda Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., www.hfi.sk

-------------------------------------

Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou pripomienok súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Mgr. Patrik Daniška, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., Sadová 206, 900 41 Rovinka, tel.: 0948 302 422, .

Vyhlásenie: Beriem na vedomie, že na základe podpisu hromadných pripomienok budú moje osobné údaje poskytnuté organizátorovi hromadných pripomienok, ktorým je Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka, aby ich na základe Legislatívnych pravidiel vlády odovzdal adresátovi pripomienok v procese pripomienkového konania, a aby ich archivoval na účel preukázania pravdivosti zhromaždených podpisov v súlade s jeho Pravidlami spracovania osobných údajov.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a zasielaním správ: Zaškrtnutím možnosti „Informujte ma o tejto kampani a podobných iniciatívach od Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku“ udeľujem súhlas s tým, aby organizácia CitizenGO poskytla moje osobné údaje organizátorovi hromadných pripomienok, ktorým je Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka, aby spracovával moje osobné údaje a zasielal mi správy a výzvy v súlade s jeho Pravidlami spracovania osobných údajov.

 -------------------------------------

Viac o téme:

Proti povinným škôlkam spustili petíciu. Návrh uráža rodičov, tvrdia signatári: https://www.postoj.sk/43424/proti-povinnym-skolkam-spustili-peticiu-navrh-uraza-rodicov-tvrdia-signatari?page=4

Neurážajte rodičov povinnými škôlkami: https://www.podpisem.sk/petition/neurazajte-rodicov-povinnymi-skolkami/

Plán obnovy a odolnosti SR na Slov-lex
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2021/112

Plán obnovy a odolnosti SR na Slov-lex - dokumenty
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_idact=1&_processDetail_WAR_portletsel_action=files&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=LP%2F2021%2F112&_processDetail_WAR_portletsel_startact=1615215534000

Plán obnovy a odolnosti SR
https://www.planobnovy.sk/dokumenty/

---

Za CitizenGO schválil Matúš Hagara

Dokončite Váš podpis

Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Táto petícia je...

Zatvorená!

Adresát petície: name

Podporujem hromadné pripomienky k Plánu obnovy a stability SR vypracované Inštitútom pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Táto petícia je...

Zatvorená!

Adresát petície: name

Podporujem hromadné pripomienky k Plánu obnovy a stability SR vypracované Inštitútom pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

[Vaše meno/Vaše jméno]