Presaďme RODINU a OCHRANU ŽIVOTA do Programového vyhlásenia vlády SR

Adresát petície: Vláda Slovenskej republiky

 

Presaďme RODINU a OCHRANU ŽIVOTA do Programového vyhlásenia vlády SR

Presaďme RODINU a OCHRANU ŽIVOTA do Programového vyhlásenia vlády SR

010.000
  5.847
 
5.847 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Priatelia, 

spoločne Fórum života, Slovenská spoločnosť pre rodinu a Fórum pre verejne otázky vypracovali pro-life a pro-family požiadavky na novovytvorenú vládu a predsedov koaličných strán. Chceme, aby do Programového vyhlásenia vlády na roky 2016-2020 zahrnuli pro-rodinné a život chrániace opatrenia a urobili z nich prioritné oblasti svojho záujmu.

Obraciame sa na vás s ponukou verejne podporiť túto iniciatívu žiadajúcu pozitívne zmeny pre ochranu života a rodiny, pre dôstojný život na Slovensku! Sformulované požiadavky, ktoré boli odoslané predsedovi vlády, všetkým ministrom a predsedom koaličných strán, si môžete prečítať v pravom stĺpci na tejto stránke.

Ministrov a predsedu vlády sme požiadali o stretnutie, na ktorom by sme ich radi informovali aj o počte podporujúcich organizácií i jednotlivcov, preto neváhajte s podporou.

Veríme, že aj týmto spôsobom môžeme participovať na vytváraní prorodinného a život ctiaceho prostredia pre život na Slovensku a tak prispieť k budovaniu civilizácie života a lásky.

S úctou za prípravný tím

Marcela Dobešová, Fórum života 

Anna Záborská, Slovenská spoločnosť pre rodinu

Michal Makovník, Fórum pre verejné otázky

 PS: ZDIEĽAJTE a PREPOŠLITE túto pozvánku aj ďalším ľuďom, aby dostali šancu pripojiť svoj hlas k ochrane života a rodiny, pre dôstojný život na Slovensku!

 Ak sa ako organizácia chcete pripojiť k tejto iniciatíve, napíšte nám na kancelaria @ forumzivota.sk

 #život #rodina #prolife #profamily #fórumživota #slovenskáspoločnosťprerodinu #fórumpreverejnéotázky #vláda #programovévyhlásenievlády

Signatári iniciatívy

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku, o.z.
Áno pre život, n. o.
Biksadský & Partners, s.r.o.
Centrum Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku, o.z.
Centrum pomoci pre rodinu
Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
Centrum pre rodinu - Nitra, o.z.
Centrum pre rodinu - Pezinok, o.z.
Centrum pre rodinu - Poprad
Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy
Centrum pre rodinu - Sigord
Centrum voľného času Božej tváre
Cirkevné centrum voľného času
časopis VOX
Človek pre človeka, n.o.
Christin o.z.
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava-Mamateyova
Diakonia Hnutia Svetlo - Život na Slovensku
Donum vitae, o.z.
e-code
ELEP o.z.
ESTHER občianske združenie
Familiae Locum - Rodinkovo, n.o.
Familiaris
Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave
Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok
Hnutie Kresťanských rodín na SLovensku
Horúci tím
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z.
Inštitút Krista Veľkňaza, o.z.
INŠTITÚT LEVA XIII, o.z.
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.
Katolícke hnutie žien Slovenska (KHŽS)
Klub mnohodetných rodín
Kláštor kapucínov
Koinonia Ján Krstiteľ
Kongregácia školských sestier sv. Františka
Kresťania v meste, o.z.
Kvalita života, FMK, n.o.
Laura, združenie mladých
Liga pár páru v Slovenskej republike
Misijná Kongregácia služobníc Ducha Svätého
Mosty25+, o.z.
Nezávislé kresťanké odbory Slovenska
Národný pochod za život
o.z. RITA
Občianske Združenie Hospic Matky Terezy
Občianske združenie JUŽANIA - RC Južanček, o.z.
Občianske združenie Tóbi
Občianske združenie manželské stretnutia
OZ VOX in deserto
PRIMA n.o. - Domov sociálnych služieb pre dospelých
Patrik production, s. r. o.
Poradňa Alexis, n.o.
Priatelia Quo Vadis o.z.
Rada pre spravodlivosť, ochranu ľudskej dôstojnosti, základných ľudských práv a občianskych slobôd (RADA)
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
S láskou k človeku, o.z
SAMARITÁN, n.o.
SNE
Saleziáni don Bosca
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus
Slovo pre ženy, o.z.
Spevácky zbor Chor Cordis Jesu
Spišská katolícka charita
Spojená katolícka škola, Farská 19, 94901 Nitra
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kory
TATRA forum, n.o.
Únia mužov Slovenska
VIGILANTIBUS - IURA
Združenie Jas, o. z.
Združenie Máriina doba, o.z.
Združenie katolíckych škôl Sovenska
Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, cirkevná org.
ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729

 

 


010.000
  5.847
 
5.847 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Adresát petície: Vláda Slovenskej republiky

My, predstavitelia občianskych združení Fórum života, Slovenská spoločnosť pre rodinu a Fórum pre verejné otázky ako zástupcovia viac ako stovky organizácií a tisícov jednotlivcov

 • citujúc Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá hovorí, že „Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu“,

 • citujúc Ústavu SR, ktorá hovorí, že „Manželstvo je jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“,

 • citujúc Deklaráciu práv počatého dieťaťa, ktorá hovorí, že „Každá ľudská bytosť je od momentu počatia po smrť rovná v dôstojnosti a právach“,

 • dávajúc do pozornosti správu OSN odhadujúcu, že do roku 2100 má klesnúť počet obyvateľov Slovenska na 3,7 milióna a priemerný vek na Slovensku sa zvýši na 50 rokov pri rastúcom počte obyvateľov v Afrike a Ázii a ich klesajúcom priemernom veku,

 • upriamujúc pozornosť na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z júla 2015 na podporu rodiny, ktorá vyzýva štáty na prijímanie opatrení na jej podporu a rozvoj v čase, kedy čelí „rastúcej zraniteľnosti“,

 • s cieľom zastaviť demografické vymieranie Slovenska a

 • s cieľom odbremeniť sociálny systém vďaka fungujúcim rodinám,

žiadame Vládu Slovenskej republiky, aby do svojho Programového vyhlásenia na roky 2016-2020 zahrnula tieto pro-rodinné a život chrániace opatrenia a urobila z nich prioritné oblasti svojho záujmu:

 • vytvorenie „Rady vlády pre rodinnú politiku a demografiu“, ktorej cieľom bude vláde pomáhať tvoriť pro-rodinnú a život chrániacu politiku snažiac sa zvrátiť vymieranie Slovenska,

 • zakotvenie povinnosti navrhovateľa návrhu zákona posudzovať vplyv navrhovaného zákona na manželstvo, rodinu a rodinné prostredie a to najmä vplyvu sociálneho, hospodárskeho a finančného,

 • zmenu zloženia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej výborov tak, aby pomerne rešpektovali názorové spektrum občanov SR v otázkach rodiny a manželstva,

 • zrušenie kontroverznej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv a vypracovanie nového dokumentu založeného na konsenze spoločnosti,

 • zavedenie programov na podporu demografického rastu a na podporu dôležitosti materstva a rodičovstva pre spoločnosť,

 • zohľadnenie počtu detí pri výpočte výšky dôchodku rodičov, na výšku dôchodkov rodičov bude mať vplyv výška odvodov, ktoré ich deti platia do dôchodkového poistenia,

 • zvýšenie materskej dávky na úroveň 100% čistého príjmu rodiča pred odchodom na materskú/otcovskú dovolenku, postupné navyšovanie maximálnej materskej dávky,

 • zvýšenie rodičovského príspevku aspoň na úroveň 350 euro,

 • ochrana manželstva pred unáhleným rozvodom zavedením 1-ročnej ochrannej lehoty na skúmanie rozvrátenosti vzťahu, odbornú pomoc a mediáciu,

 • v rámci vzdelávania zavedenie prípravy k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu,

 • prijatie mediálneho zákona, ktorý bude chrániť hodnoty rodiny a manželstva a ktorý bude chrániť deti a mládež pred nevhodným obsahom vo všetkých druhoch médií vrátane internetu. Prijať účinnú legislatívu na blokovanie internetových stránok ohrozujúci psychosociálny vývoj detí a mladistvých a ich zneužívanie tým, že propagujú prostitúciu, pedofíliu a detskú pornografiu,

 • prijatie novely školského zákona, ktorý bude explicitne uznávať práva rodičov, ktoré im garantuje dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o ľudských právach, najmä tým, že škola bude povinná rešpektovať právo rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením,

 • dohliadanie kontrolných orgánov Ministerstva zdravotníctva SRna dodržiavanie legislatívy pri aplikácií informovaného súhlasu lekármi pred umelým potratom, tak, aby bola zabezpečená informovanosť žien o fyzických i psychických rizikách potratu, ale aj o možnostiach pomoci tehotným matkám mimovládnymi organizáciami,

 • zdravotníctvu, ktoré je financované z verejného zdravotného poistenia, vrátiť charakter verejnej služby tak, aby pacient nebol iba prostriedkom k získaniu finančného zabezpečenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale cieľom vyliečenia,

 • zrovnoprávniť systém financovania verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb tak, aby bola odstránená diskriminácia poskytovateľov, ale aj prijímateľov týchto služieb,

 • zastávať na medzinárodných fórach, najmä v OSN, Európskej rade a v Európskej komisii postoje, ktoré sú v súlade s Ústavou SR,

 • dôsledne žiadať, aby inštitúcie EÚ rešpektovali princíp subsidiarity ako to členským štátom zaručujú Zmluvy o fungovaní EÚ, hlavne v oblasti rodinnej politiky, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.

V Bratislave 4.4.2016

Marcela Dobešová, Fórum života, o.z.
Anna Záborská, Slovenská spoločnosť pre rodinu, o.z.
Michal Makovník, Fórum pre verejné otázky, o.z.

 

 


[Vaše meno/Vaše jméno]

Adresát petície: Vláda Slovenskej republiky

My, predstavitelia občianskych združení Fórum života, Slovenská spoločnosť pre rodinu a Fórum pre verejné otázky ako zástupcovia viac ako stovky organizácií a tisícov jednotlivcov

 • citujúc Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá hovorí, že „Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu“,

 • citujúc Ústavu SR, ktorá hovorí, že „Manželstvo je jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“,

 • citujúc Deklaráciu práv počatého dieťaťa, ktorá hovorí, že „Každá ľudská bytosť je od momentu počatia po smrť rovná v dôstojnosti a právach“,

 • dávajúc do pozornosti správu OSN odhadujúcu, že do roku 2100 má klesnúť počet obyvateľov Slovenska na 3,7 milióna a priemerný vek na Slovensku sa zvýši na 50 rokov pri rastúcom počte obyvateľov v Afrike a Ázii a ich klesajúcom priemernom veku,

 • upriamujúc pozornosť na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z júla 2015 na podporu rodiny, ktorá vyzýva štáty na prijímanie opatrení na jej podporu a rozvoj v čase, kedy čelí „rastúcej zraniteľnosti“,

 • s cieľom zastaviť demografické vymieranie Slovenska a

 • s cieľom odbremeniť sociálny systém vďaka fungujúcim rodinám,

žiadame Vládu Slovenskej republiky, aby do svojho Programového vyhlásenia na roky 2016-2020 zahrnula tieto pro-rodinné a život chrániace opatrenia a urobila z nich prioritné oblasti svojho záujmu:

 • vytvorenie „Rady vlády pre rodinnú politiku a demografiu“, ktorej cieľom bude vláde pomáhať tvoriť pro-rodinnú a život chrániacu politiku snažiac sa zvrátiť vymieranie Slovenska,

 • zakotvenie povinnosti navrhovateľa návrhu zákona posudzovať vplyv navrhovaného zákona na manželstvo, rodinu a rodinné prostredie a to najmä vplyvu sociálneho, hospodárskeho a finančného,

 • zmenu zloženia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej výborov tak, aby pomerne rešpektovali názorové spektrum občanov SR v otázkach rodiny a manželstva,

 • zrušenie kontroverznej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv a vypracovanie nového dokumentu založeného na konsenze spoločnosti,

 • zavedenie programov na podporu demografického rastu a na podporu dôležitosti materstva a rodičovstva pre spoločnosť,

 • zohľadnenie počtu detí pri výpočte výšky dôchodku rodičov, na výšku dôchodkov rodičov bude mať vplyv výška odvodov, ktoré ich deti platia do dôchodkového poistenia,

 • zvýšenie materskej dávky na úroveň 100% čistého príjmu rodiča pred odchodom na materskú/otcovskú dovolenku, postupné navyšovanie maximálnej materskej dávky,

 • zvýšenie rodičovského príspevku aspoň na úroveň 350 euro,

 • ochrana manželstva pred unáhleným rozvodom zavedením 1-ročnej ochrannej lehoty na skúmanie rozvrátenosti vzťahu, odbornú pomoc a mediáciu,

 • v rámci vzdelávania zavedenie prípravy k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu,

 • prijatie mediálneho zákona, ktorý bude chrániť hodnoty rodiny a manželstva a ktorý bude chrániť deti a mládež pred nevhodným obsahom vo všetkých druhoch médií vrátane internetu. Prijať účinnú legislatívu na blokovanie internetových stránok ohrozujúci psychosociálny vývoj detí a mladistvých a ich zneužívanie tým, že propagujú prostitúciu, pedofíliu a detskú pornografiu,

 • prijatie novely školského zákona, ktorý bude explicitne uznávať práva rodičov, ktoré im garantuje dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o ľudských právach, najmä tým, že škola bude povinná rešpektovať právo rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením,

 • dohliadanie kontrolných orgánov Ministerstva zdravotníctva SRna dodržiavanie legislatívy pri aplikácií informovaného súhlasu lekármi pred umelým potratom, tak, aby bola zabezpečená informovanosť žien o fyzických i psychických rizikách potratu, ale aj o možnostiach pomoci tehotným matkám mimovládnymi organizáciami,

 • zdravotníctvu, ktoré je financované z verejného zdravotného poistenia, vrátiť charakter verejnej služby tak, aby pacient nebol iba prostriedkom k získaniu finančného zabezpečenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale cieľom vyliečenia,

 • zrovnoprávniť systém financovania verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb tak, aby bola odstránená diskriminácia poskytovateľov, ale aj prijímateľov týchto služieb,

 • zastávať na medzinárodných fórach, najmä v OSN, Európskej rade a v Európskej komisii postoje, ktoré sú v súlade s Ústavou SR,

 • dôsledne žiadať, aby inštitúcie EÚ rešpektovali princíp subsidiarity ako to členským štátom zaručujú Zmluvy o fungovaní EÚ, hlavne v oblasti rodinnej politiky, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.

V Bratislave 4.4.2016

Marcela Dobešová, Fórum života, o.z.
Anna Záborská, Slovenská spoločnosť pre rodinu, o.z.
Michal Makovník, Fórum pre verejné otázky, o.z.

 

 


[Vaše meno/Vaše jméno]