Zastavme Istanbulský dohovor v Európskom parlamente

Výzva poslancom Európskeho parlamentu na nepodpísanie Istanbulského dohovoru

 

Zastavme Istanbulský dohovor v Európskom parlamente

Zastavme Istanbulský dohovor v Európskom parlamente

050.000
  20.262
 
20.262 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Milí priatelia,

už o niekoľko dní na svojom septembrovom plenárnom zasadnutí bude Európsky parlament hlasovať o pristúpení EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor).

Povinnosťou každej civilizovanej a kultúrnej spoločnosti je dôsledne bojovať proti všetkým formám násilia voči ženám a domáceho násilia. Takzvaný Istanbulský dohovor však zneužíva túto vážnu tému na to, aby do medzinárodného práva po prvýkrát zaviedol definíciu rodu a rodovej identity, ktorá je nezávislá od pohlavia. Takáto definícia popiera prirodzenú odlišnosť pohlaví, vnáša neistotu do vzťahov medzi ženami a mužmi  a v konečnom dôsledku povedie k oslabeniu ochrany žien pred násilím.

Chceme vás preto poprosiť, aby ste spolu s nami vyzvali poslancov Európskeho parlamentu, aby hlasovali proti navrhnutému uzneseniu, alebo sa pri hlasovaní o ňom zdržali.

Prosím, pripomeňte im, že boj proti násiliu na ženách, pomoc jeho obetiam, ako aj výchova ako súčasť prevencie proti násiliu patria medzi výlučné právomoci členských štátov EÚ. Pristúpením k tzv. Istanbulskému dohovoru by Európska únia porušila Lisabonskú zmluvu a prekročila svoje právomoci.

Už dnes sú násilie voči ženám a domáce násilie trestnými činmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Kontroverzný Istanbulský dohovor však zatiaľ ratifikovala len polovica z nich, pretože mnohé majú o jeho texte vážne pochybnosti.

Ak spoločnosť stratí schopnosť rozlišovať, kto je žena a kto muž, stane sa boj proti násiliu na ženách len formálnym záväzkom. Takýto povrchný formalizmus nijako nepomôže obetiam z radov žien.

Jediným účinným riešením je výchova už od detstva k rešpektovaniu dôstojnosti každého človeka a nulová tolerancia k páchateľom násilia. Za zavádzanie takejto výchovy sú zodpovedné členské štáty EÚ, ktoré v spolupráci s miestnymi komunitami, cirkvami a rodičmi dokážu navrhnúť najlepšie postupy a formy vzdelávania a zároveň účinne chrániť obete násilia a trestať jeho páchateľov.

Nám všetkým záleží na tom, aby násilie voči ženám a deťom bolo navždy vykorenené zo vzťahov medzi ľuďmi. Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu však napriek svojmu názvu nevedie k tomuto cieľu.

Preto vás prosíme, vyzvite poslancov Európskeho parlamentu, aby neschválili pristúpenie EÚ k tzv. Istanbulskému dohovoru. 

Podpísaním tejto výzvy zašlete email priamo poslancom Európskeho parlamentu v znení ako je uvedené vpravo. V prípade záujmu môžete zmeniť predmet emailu (prednastavený predmet je "No to Istanbul convention / Nie Istanbulskému dohovoru" alebo pridať vlastnú správu. 

Ďakujeme vám za vašu podporu!

Signatári výzvy

Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, predsedníčka
Slovenská spoločnosť pre rodinu, MUDr. Anna Záborská
Poradňa ALEXIS, n.o., Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová, štatutárna zástupkyňa
Aliancia za rodinu, JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., predseda
Asociácia za život a rodinu, o.z., Ing. Tomáš Kováčik, PhD, predseda
ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Mgr. Zuzana Dobešová, riaditeľka
Gréckokatolícka charita Prešov, PhDr. Peter Valiček, riaditeľ
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., Patrik Daniška, predseda
S.k.a.s. ISTROPOLITAN, Mgr. Jozef Liday, senior
Horúci tím, Mgr. Martin Mekel, predseda
OZ Maják nádeje, PaedDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD. - štatutár
Large Family Club Slovakia, Ing. Stanislav Trnovec, PhD.
Centrum pre rodinu - Sigord,
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Ľubica Černá
Liga pár páru v Slovenskej republike, Ing. Jozef Predáč, výkonný riaditeľ a štatutárny zástupca LPPvSR
Združenie katolíckych škôl Slovenska, Ján Horecký, prezident ZKŠS
FUGA, o.z., Oliver Saloň
Ženy ženám, o.z., Katarína Hulmanová, Renáta Ocilková
RESOTY Antona Srholca, Prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D.
Nadácia Slovakia Christiana, Andrej Ralbovský, správca
Fórum pre verejné otázky, o.z., Michal Makovník, predseda
Katolícka jednota Slovenska, Mgr. Štefan Kopecký, predseda KJS
Inštitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu o.z., JUDr. Martin Dilong, prezident Inštitútu pre prácu, vzdelávanie a rodinu o.z.
Občianske združenie manželské stretnutia, Mgr. Ján Vojtek
OZ Centrum pre rodinu - Nitra, RNDr. Július Jenis, PhD., predseda
Federácia žien za mier vo svete, Slovensko , Ing. Ľubica Magnusson, prezidentka
INŠTITÚT LEVA XIII., Ing. Robert Mátéffy, predseda
OZ Dobrota sv. Alžbety, Mgr. Zuzana Kovácsová, riaditeľka ZNB Jozefínum
Spišská katolícka charita, Pavol Vilček
Kanet, n.o., Marian Cipár, Marek Michalčík
Centrum pomoci pre rodinu, Mgr. Kristína Kőnigová
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Ing.Mgr. Libuša Miháliková

050.000
  20.262
 
20.262 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Add a personal message to the email
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

No to Istanbul convention / Nie Istanbulskému dohovoru

Honourable Member of the European Parliament,

In a few days, at its September plenary session, the European Parliament will vote on the EU's accession to the Convention of the Council of Europe on the Prevention of and Fight against Violence against Women and Domestic Violence” (Istanbul Convention). As our Representative in the legislative assembly of the European Union, I ask you to vote against the proposed resolution, or to abstain from voting.

It is the duty of every civilized and cultural society to combat all forms of violence against women and domestic violence. The Istanbul Convention, however, uses this serious issue to introduce for the first time the definition of gender and gender identity that is independent from a person’s sex in the international law. Such definition denies the natural differences between sexes, introduces uncertainty into the relationship between women and men and ultimately leads to a weaker protection of women from violence.

Fight against violence against women, assistance to its victims, and education as part of the prevention of violence are among the exclusive competences of the EU Member States. By joining the Istanbul Convention, the EU would violate the Lisbon Treaty and exceed its powers.

Today, violence against women and domestic violence is a criminal offense in all the Member States of the European Union. However, only half of them have ratified the controversial Istanbul Convention, because many have serious doubts about its text.

If the society loses the ability to distinguish between a woman and a man, the fight against violence against women remains only as a formal commitment. Such superficial formalism does not help women victims.

The only effective solution is education starting in childhood that teaches respect of the dignity of every person and zero tolerance towards the perpetrators of violence. Responsible for introducing such education are the EU Member States. Together with local communities, churches and parents they can design best practices and forms of education while effectively protecting victims of violence and punishing offenders.

 Honourable Member,

I know that you care to eradicate forever the violence against women and children. However, despite its title, the Council of Europe's Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence does not serve this purpose.

That is why I, as the citizen of the European Union and your voter, expect from you to vote against the EU accession to this convention, or to abstain from voting.

With best regards,


------------ 

Vážená pani poslankyňa/vážený pán poslanec Európskeho parlamentu,

už o niekoľko dní na svojom septembrovom plenárnom zasadnutí bude Európsky parlament hlasovať o pristúpení EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor). Ako moju zástupkyňu/môjho zástupcu v zákonodarnom zbore Európskej únie Vás chcem požiadať, aby ste hlasovali proti navrhnutému uzneseniu, alebo sa pri hlasovaní zdržali.

Povinnosťou každej civilizovanej a kultúrnej spoločnosti je dôsledne bojovať proti každému prejavu násilia voči ženám a domáceho násilia. Takzvaný Istanbulský dohovor však zneužíva túto vážnu tému na to, aby do medzinárodného práva po prvýkrát zaviedol definíciu rodu a rodovej identity, ktorá je nezávislá od pohlavia. Takáto definícia popiera prirodzenú odlišnosť pohlaví, vnáša neistotu do vzťahov medzi ženami a mužmi  a v konečnom dôsledku povedie k oslabeniu ochrany žien pred násilím.

Boj proti násiliu na ženách, pomoc jeho obetiam, ako aj výchova ako súčasť prevencie proti násiliu patria medzi výlučné právomoci členských štátov EÚ. Pristúpením k tzv. Istanbulskému dohovoru by Európska únia porušila Lisabonskú zmluvu a prekročila svoje právomoci.

Násilie voči ženám a domáce násilie sú dnes trestnými činmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Kontroverzný Istanbulský dohovor však zatiaľ ratifikovala len polovica z nich, pretože mnohé majú o jeho texte vážne pochybnosti.

Ak spoločnosť stratí schopnosť rozlišovať, kto je žena a kto muž, stane sa boj proti násiliu na ženách len formálnym záväzkom. Takýto povrchný formalizmus nijako nepomôže obetiam z radov žien.

Jediným účinným riešením je výchova od detstva k rešpektovaniu dôstojnosti každého človeka a nulová tolerancia k páchateľom násilia. Za zavádzanie takejto výchovy sú zodpovedné členské štáty EÚ, ktoré v spolupráci s miestnymi komunitami, cirkvami a rodičmi dokážu navrhnúť najlepšie postupy a formy vzdelávania a zároveň účinne chrániť obete násilia a trestať jeho páchateľov.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

viem, že Vám záleží na tom, aby násilie voči ženám a deťom bolo navždy vykorenené. Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu však napriek svojmu názvu nevedie k tomuto cieľu.

Preto od Vás ako občan EÚ a Váš volič očakávam, že budete hlasovať proti pristúpeniu EÚ k tomuto dohovoru, alebo sa zdržíte hlasovania.

[Vaše meno/Vaše jméno]

No to Istanbul convention / Nie Istanbulskému dohovoru

Honourable Member of the European Parliament,

In a few days, at its September plenary session, the European Parliament will vote on the EU's accession to the Convention of the Council of Europe on the Prevention of and Fight against Violence against Women and Domestic Violence” (Istanbul Convention). As our Representative in the legislative assembly of the European Union, I ask you to vote against the proposed resolution, or to abstain from voting.

It is the duty of every civilized and cultural society to combat all forms of violence against women and domestic violence. The Istanbul Convention, however, uses this serious issue to introduce for the first time the definition of gender and gender identity that is independent from a person’s sex in the international law. Such definition denies the natural differences between sexes, introduces uncertainty into the relationship between women and men and ultimately leads to a weaker protection of women from violence.

Fight against violence against women, assistance to its victims, and education as part of the prevention of violence are among the exclusive competences of the EU Member States. By joining the Istanbul Convention, the EU would violate the Lisbon Treaty and exceed its powers.

Today, violence against women and domestic violence is a criminal offense in all the Member States of the European Union. However, only half of them have ratified the controversial Istanbul Convention, because many have serious doubts about its text.

If the society loses the ability to distinguish between a woman and a man, the fight against violence against women remains only as a formal commitment. Such superficial formalism does not help women victims.

The only effective solution is education starting in childhood that teaches respect of the dignity of every person and zero tolerance towards the perpetrators of violence. Responsible for introducing such education are the EU Member States. Together with local communities, churches and parents they can design best practices and forms of education while effectively protecting victims of violence and punishing offenders.

 Honourable Member,

I know that you care to eradicate forever the violence against women and children. However, despite its title, the Council of Europe's Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence does not serve this purpose.

That is why I, as the citizen of the European Union and your voter, expect from you to vote against the EU accession to this convention, or to abstain from voting.

With best regards,


------------ 

Vážená pani poslankyňa/vážený pán poslanec Európskeho parlamentu,

už o niekoľko dní na svojom septembrovom plenárnom zasadnutí bude Európsky parlament hlasovať o pristúpení EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor). Ako moju zástupkyňu/môjho zástupcu v zákonodarnom zbore Európskej únie Vás chcem požiadať, aby ste hlasovali proti navrhnutému uzneseniu, alebo sa pri hlasovaní zdržali.

Povinnosťou každej civilizovanej a kultúrnej spoločnosti je dôsledne bojovať proti každému prejavu násilia voči ženám a domáceho násilia. Takzvaný Istanbulský dohovor však zneužíva túto vážnu tému na to, aby do medzinárodného práva po prvýkrát zaviedol definíciu rodu a rodovej identity, ktorá je nezávislá od pohlavia. Takáto definícia popiera prirodzenú odlišnosť pohlaví, vnáša neistotu do vzťahov medzi ženami a mužmi  a v konečnom dôsledku povedie k oslabeniu ochrany žien pred násilím.

Boj proti násiliu na ženách, pomoc jeho obetiam, ako aj výchova ako súčasť prevencie proti násiliu patria medzi výlučné právomoci členských štátov EÚ. Pristúpením k tzv. Istanbulskému dohovoru by Európska únia porušila Lisabonskú zmluvu a prekročila svoje právomoci.

Násilie voči ženám a domáce násilie sú dnes trestnými činmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Kontroverzný Istanbulský dohovor však zatiaľ ratifikovala len polovica z nich, pretože mnohé majú o jeho texte vážne pochybnosti.

Ak spoločnosť stratí schopnosť rozlišovať, kto je žena a kto muž, stane sa boj proti násiliu na ženách len formálnym záväzkom. Takýto povrchný formalizmus nijako nepomôže obetiam z radov žien.

Jediným účinným riešením je výchova od detstva k rešpektovaniu dôstojnosti každého človeka a nulová tolerancia k páchateľom násilia. Za zavádzanie takejto výchovy sú zodpovedné členské štáty EÚ, ktoré v spolupráci s miestnymi komunitami, cirkvami a rodičmi dokážu navrhnúť najlepšie postupy a formy vzdelávania a zároveň účinne chrániť obete násilia a trestať jeho páchateľov.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

viem, že Vám záleží na tom, aby násilie voči ženám a deťom bolo navždy vykorenené. Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu však napriek svojmu názvu nevedie k tomuto cieľu.

Preto od Vás ako občan EÚ a Váš volič očakávam, že budete hlasovať proti pristúpeniu EÚ k tomuto dohovoru, alebo sa zdržíte hlasovania.

[Vaše meno/Vaše jméno]