Za skutočné ľudské práva v OSN

Ak nechránite základné právo - právo na život, ako chcete chrániť ľudské práva?

 

Za skutočné ľudské práva v OSN

Za skutočné ľudské práva v OSN

0200.000
  108.691
 
108.691 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Generálny tajomník OSN sa nás pýtal, ako môže posilniť obhajobu ľudských práv. Napíšte mu a požiadajte ho, aby bránil právo na život, rodinu a právo rodičov na vzdelávanie svojich detí.

Posledné Valné zhromaždenie OSN schválilo rezolúciu A / RES / 74/151 (bod 12), v ktorej navrhuje generálnemu tajomníkovi konzultovať s členskými štátmi a mimovládnymi organizáciami, ako môže zlepšiť aktivity v oblasti ľudských práv prostredníctvom medzinárodnej spolupráce postavenej na princípoch nestrannosti, nezaujatosti a objektvity.

Generálny tajomník zhromaždí všetky návrhy prijaté pred 22. januárom s cieľom predložiť správu na 70. Valnom zhromaždení.

Toto je naša príležitosť povedať OSN, čo si myslíme:

Postavte sa za právo na život. Je to prvé z práv a je zahrnuté vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv aj v Charte sociálnych a politických práv.

Postavte sa za rodinu ako základnú bunku spoločnosti. To znamená prierezovú víziu politík aj právneho rámca, aby sa mohlo konať z hľadiska rodiny. Zahŕňa tiež ochranu manželstiev v kríze prostredníctvom sprostredkovateľských služieb. A neuvažujte o manželstve s realitami koexistencie, ktoré nezaručujú generačnú výmenu alebo vhodné prostredie na socializáciu.

Postavte sa za slobodu. Absencia opatrení proti autokratickým režimom ako je Venezuela, ktoré znepokojujúco porušujú ľudské práva, a pasivita OSN sklamali očakávania občanov a dôveru v medzinárodné inštitúcie.

OSN si nedávno zablahoželala k schváleniu potratov v Argentíne. Je to presne cesta, po ktorej by sa nemalo ísť: ak medzinárodná inštitúcia obhajuje porušovanie najvyššieho zo všetkých práv, degraduje obhajobu ľudských práv a smeruje najpriamejšou cestou k inštitucionálnej diskreditácii a nespokojnosti občanov.

---

Viac informácií:

Môžete si prečítať list, v ktorom generálny tajomník žiada mimovládne organizácie o nápady, ako zlepšiť prácu v oblasti ľudských práv:
https://docs.google.com/document/d/1vVlzXVMkEB8SqCoHYRaGYvEiHb_7LFErPJL7...

Odborníci OSN si blahoželajú k schváleniu potratov v Argentíne:
https://news.un.org/en/story/2020/12/1081192

Rade pre ľudské práva, ktorej predsedajú diktatúry:
https://unwatch.org/in-the-news-un-watch-exposes-unhrc-election-of-dicta...

Kuba a Čína zabezpečia dodržiavanie ľudských práv:
https://www.un.org/en/ga/75/meetings/elections/hrc.shtml

Všeobecná deklarácia ľudských práv:
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html

Všeobecný dohovor o právach dieťaťa:
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-04/UN-Convention-Rights-...

---

Za CitizenGO schválil Matúš Hagara

0200.000
  108.691
 
108.691 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Návrh na zlepšenie ľudských práv

Vážený generálny tajomník OSN,

píšem Vám ako odpoveď na Vašu žiadosť o nápady na posilnenie práce OSN v oblasti ľudských práv v nadväznosti na rezolúciu A / RES / 74/151 (bod 12) posledného Valného zhromaždenia.

So znepokojením pozorujem, že OSN aj jej agentúry pre obyvateľstvo a ženy, ako aj vysoký komisár pre ľudské práva venujú svoje úsilie, energiu a verejné prostriedky na podporu liberálnej legislatívy, ktorá presadzuje tzv. ''právo'' na potrat.

Násilné ukončenie nevinného ľudského života je jednoznačne porušením najvyššieho ľudského práva: práva na život. K ďalšiemu zlyhaniu OSN dochádza pri poskytovaní náležitej podpory žene, ktorá čelí ťažkému alebo neočakávanému tehotenstvu. Najdôstojnejším riešením pre ženu - matku a pre jej nenarodené dieťa, ktoré nosí v lone, je sociálno-ekonomická podpora. Potrat je násilným riešením pošliapavajúcim ľudskú dôstojnosť, a jeho fyzické a psychologické následky pre ženy sú veľmi znepokojujúce a zdravie ohrozujúce.

So znepokojením tiež sledujem ako OSN nadšene presadzuje ''gendrovú identitu'' a tzv. ''komplexnú sexuálnu výchovu''. Ide o LGBT agendu, ktorá sa pod zámienkou zabránenia diskriminácii a homofóbie usiluje o rozšírenie gender ideológie, rekvalifikáciu manželstva pre homosexuálne zväzky, adopciu detí pármi rovnakého pohlavia a o zmenu biologického pohlavia.

Na jednej strane odsudzujeme násilie a diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, no na druhej strane odmietame stavanie homosexuálnych zväzkov na úroveň manželstva, pretože tieto pokusy degradujú inštitút manželstva, ktoré je pilierom rodiny, na ktorej závisí celá spoločnosť. Ak je zdravá rodina, bude zdravá aj celá spoločnosť.

Okrem toho indoktrinácia našich školopovinných detí ideológiou gender je v rozpore s právom rodičov vzdelávať svoje deti podľa ich zásad a hodnôt; toto právo sa nachádza aj vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

Navyše, dať dieťa na adopciu homosexuálnu páru, aby si splnil svoj sen o rodičovstve, je v rozpore so zásadou adopcie - poskytnúť dieťaťu otca a matku, ktorých nemá, v najlepšom záujme dieťaťa (nie jeho opatrovateľov).

Nevidím však snahu OSN presadzovať politické programy a zákony zamerané na podporu rodiny. Je to paradoxné a ťažko pochopiteľné, keďže rodina je najcennejšou sociálnou a ľudskou inštitúciou, spoločenstvom lásky, školou integrácie, starostlivosti, solidarity a privilegované miesto pre budovanie medziľudských vzťahov.

Napokon skutočnosť, že totalitné a autokratické režimy ako Kuba alebo Čína sú súčasťou Rady OSN pre práva, nepomáha inštitúcii zohrávať aktívnejšiu úlohu pri obrane slobôd v krajinách ako Venezuela, kde sú ľudské práva systematicky pošliapané.

Dúfam, že všetky tieto názory zohľadníte v správe, ktorú pripravíte pre 70. Valné zhromaždenie.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Návrh na zlepšenie ľudských práv

Vážený generálny tajomník OSN,

píšem Vám ako odpoveď na Vašu žiadosť o nápady na posilnenie práce OSN v oblasti ľudských práv v nadväznosti na rezolúciu A / RES / 74/151 (bod 12) posledného Valného zhromaždenia.

So znepokojením pozorujem, že OSN aj jej agentúry pre obyvateľstvo a ženy, ako aj vysoký komisár pre ľudské práva venujú svoje úsilie, energiu a verejné prostriedky na podporu liberálnej legislatívy, ktorá presadzuje tzv. ''právo'' na potrat.

Násilné ukončenie nevinného ľudského života je jednoznačne porušením najvyššieho ľudského práva: práva na život. K ďalšiemu zlyhaniu OSN dochádza pri poskytovaní náležitej podpory žene, ktorá čelí ťažkému alebo neočakávanému tehotenstvu. Najdôstojnejším riešením pre ženu - matku a pre jej nenarodené dieťa, ktoré nosí v lone, je sociálno-ekonomická podpora. Potrat je násilným riešením pošliapavajúcim ľudskú dôstojnosť, a jeho fyzické a psychologické následky pre ženy sú veľmi znepokojujúce a zdravie ohrozujúce.

So znepokojením tiež sledujem ako OSN nadšene presadzuje ''gendrovú identitu'' a tzv. ''komplexnú sexuálnu výchovu''. Ide o LGBT agendu, ktorá sa pod zámienkou zabránenia diskriminácii a homofóbie usiluje o rozšírenie gender ideológie, rekvalifikáciu manželstva pre homosexuálne zväzky, adopciu detí pármi rovnakého pohlavia a o zmenu biologického pohlavia.

Na jednej strane odsudzujeme násilie a diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, no na druhej strane odmietame stavanie homosexuálnych zväzkov na úroveň manželstva, pretože tieto pokusy degradujú inštitút manželstva, ktoré je pilierom rodiny, na ktorej závisí celá spoločnosť. Ak je zdravá rodina, bude zdravá aj celá spoločnosť.

Okrem toho indoktrinácia našich školopovinných detí ideológiou gender je v rozpore s právom rodičov vzdelávať svoje deti podľa ich zásad a hodnôt; toto právo sa nachádza aj vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

Navyše, dať dieťa na adopciu homosexuálnu páru, aby si splnil svoj sen o rodičovstve, je v rozpore so zásadou adopcie - poskytnúť dieťaťu otca a matku, ktorých nemá, v najlepšom záujme dieťaťa (nie jeho opatrovateľov).

Nevidím však snahu OSN presadzovať politické programy a zákony zamerané na podporu rodiny. Je to paradoxné a ťažko pochopiteľné, keďže rodina je najcennejšou sociálnou a ľudskou inštitúciou, spoločenstvom lásky, školou integrácie, starostlivosti, solidarity a privilegované miesto pre budovanie medziľudských vzťahov.

Napokon skutočnosť, že totalitné a autokratické režimy ako Kuba alebo Čína sú súčasťou Rady OSN pre práva, nepomáha inštitúcii zohrávať aktívnejšiu úlohu pri obrane slobôd v krajinách ako Venezuela, kde sú ľudské práva systematicky pošliapané.

Dúfam, že všetky tieto názory zohľadníte v správe, ktorú pripravíte pre 70. Valné zhromaždenie.

[Vaše meno/Vaše jméno]