Chrániť život nie je zločin!

Petícia adresovaná OSN

 

Chrániť život nie je zločin!

Chrániť život nie je zločin!

0200.000
  134.431
 
134.431 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

AKTUALIZOVANÉ (9.7.2016):

Súhrnná správa z búrlivej diskusie na túto tému je tu (v angličtine) :http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20142&L...

Vystúpenie Rubena Navarra zo spriatelenej organizácie Alliance Defending Freedom, ktorý zastupuje naše hodnoty si môžete pozrieť vo videu tu (od 00:54:24): http://webtv.un.org/search/clustered-id-contd-sr-on-violence-against-women-wg-on-discrimination-17th-meeting-32nd-regular-session-of-human-rights-council/4958943791001


Tento mesiac bude v Rade pre ľudské práva pri OSN v Ženeve prebiehať diskusia o správe o diskriminácii žien v práve aj v praxi. [1]

Napriek mnohým pozitívnym návrhom dokumentu ako je napríklad výzva na zamedzenie detských sobášov a vykonávania ženskej obriezky, boj proti chudobe žien a zabezpečenie primeranej úrovne perinatálnej starostlivosti, táto správa má aj závažné nedostatky (požaduje sexuálnu výchovu poznačenú gender ideológiou a legalizáciu prostitúcie).

Čo je však úplné neprijateľné, dokument sa sústreďuje na presadzovanie potratov. Volá po voľnom prístupe k potratom, antikoncepcii a núdzovej antikoncepcii. Ideálne, keby bolo všetko hradené zo zdravotného poistenia. A čo je vrchol všetkého, dokoment zachádza tak ďaleko, že hovorí, že ak žene nie je umožnený potrat, môže ísť o kruté a neľudské zaobchádzanie, až mučenie.[2]

Dokument odporúča odstrániť všetky "obmedzenia" potratu, napr.: rodičovský súhlas nedospelých dievčat, výhradu vo svedomí bez odporučenia alternatívy, lehoty na premyslenie, sankcie pre vykonávateľov potratov...

Inými slovami, správa odporúča bezplatný prístup k potratom bez akejkoľvek kontroly a obmedzení.

Podporte túto petíciu a dajte veľvyslancom Rady OSN pre ľudské práva vedieť, čo si myslíte. Ochrana života nenarodených detí nie je žiadny zločin.
Túto petíciu, ktorej cieľom je, aby veľvyslanci v Ženeve kriticky prehodnotili diskutovanú správu, predloží OSN nezisková organizácia Alliance Defending Freedom. 

---

[1] Plný text správy OSN o diskriminácii žien v práve aj v praxi (v angličtine)

[2] "The Committee against Torture and the Human Rights Committee have determined that, in some cases, being forced to carry an unwanted pregnancy to term amounts to cruel and inhuman treatment." "  ...zdravie si vyžaduje prístup k dostupnej a kvalitnej antikoncepcii; prístup k bezpečnému potratu... nedodržanie práv žien na zdravie môže znamenať kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trest alebo mučenie..." 

"...health requires access, without discrimination, to affordable, quality contraception; access to safe termination of pregnancy... failure to protect women’s rights to health and safety may amount to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or torture, or even a violation of their right to life."

0200.000
  134.431
 
134.431 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Chrániť život je prvoradou povinnosťou človeka

Vážení veľvyslanci Rady OSN pre ľudské práva,
 
so znepokojením reagujem na Správu pracovnej skupiny o problematike diskriminácie žien v oblasti praxe a práva.
 
Tento dokument otvorene lobuje za legalizáciu potratov a tvrdí, že odpor voči potratom je "inštrumentalizáciou a politizáciou ženského tela," a "porušením ľudských práv žien," a dokonca aj "mučenie".
 
Ochrana ľudského života je prvoradou povinnosťou ľudstva, a preto patrí medzi najdôležitejšie povinnosti národných a medzinárodných orgánov.
 
Článok 6.5 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach uvádza:
 
"Rozsudok trestu smrti sa nebude ukladať za trestné činy spáchané osobami mladšími ako osemnásť rokov a nevykoná sa na ťarchavých ženách."
 
Okrem toho, v preambule Deklarácie práv dieťaťa je uvedené: "dieťa z dôvodu svojej fyzickej i duševnej nezrelosti potrebuje osobitné záruky a starostlivosť, vrátane primeranej právnej ochrany, pred aj po narodení."
 
Žiadame vás, aby ste odmietli text tohto dokumentu, ktorý je v rozpore s už podpísanými dohodami, a zároveň vôbec nevystihuje spoločenskú realitu a reálne potreby žien.
[Vaše meno/Vaše jméno]

Chrániť život je prvoradou povinnosťou človeka

Vážení veľvyslanci Rady OSN pre ľudské práva,
 
so znepokojením reagujem na Správu pracovnej skupiny o problematike diskriminácie žien v oblasti praxe a práva.
 
Tento dokument otvorene lobuje za legalizáciu potratov a tvrdí, že odpor voči potratom je "inštrumentalizáciou a politizáciou ženského tela," a "porušením ľudských práv žien," a dokonca aj "mučenie".
 
Ochrana ľudského života je prvoradou povinnosťou ľudstva, a preto patrí medzi najdôležitejšie povinnosti národných a medzinárodných orgánov.
 
Článok 6.5 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach uvádza:
 
"Rozsudok trestu smrti sa nebude ukladať za trestné činy spáchané osobami mladšími ako osemnásť rokov a nevykoná sa na ťarchavých ženách."
 
Okrem toho, v preambule Deklarácie práv dieťaťa je uvedené: "dieťa z dôvodu svojej fyzickej i duševnej nezrelosti potrebuje osobitné záruky a starostlivosť, vrátane primeranej právnej ochrany, pred aj po narodení."
 
Žiadame vás, aby ste odmietli text tohto dokumentu, ktorý je v rozpore s už podpísanými dohodami, a zároveň vôbec nevystihuje spoločenskú realitu a reálne potreby žien.
[Vaše meno/Vaše jméno]