Smrť namiesto milosrdenstva? Nie v nemocniciach Bratov milosrdnej lásky.

Petition to the Board of the Provincialate of the Brothers of Charity

 

Smrť namiesto milosrdenstva? Nie v nemocniciach Bratov milosrdnej lásky.

Smrť namiesto milosrdenstva? Nie v nemocniciach Bratov milosrdnej lásky.

050.000
  48.733
 
48.733 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Aktualizované 11. augusta 2017:

"Pápež František nariadil členom rehoľnej kongregácie s názvom „Bratia dobročinnej lásky“ skoncovať s umožňovaním eutanázie vo svojich psychiatrických nemocničných zariadeniach v Belgicku. Svätý Otec tak urobil prostredníctvom vatikánskej Kongregácie pre inštitúty zasväteného života, ktorej nariadenie v prípade neuposlúchnutia nesie so sebou kánonické dôsledky až po možnosť exkomunikácie." Viac info TU.


24. apríla sa objavili zdrvujúce správy o tom, že v psychiatrických zariadeniach katolíckej Kongregácie Bratov milosrdnej lásky v Belgicku povolia asistovanú samovraždu. Nemocnice tejto kongregácie začnú na požiadanie pichať smrtiacu injekciu psychiatrickým pacientom, ktorí netrpia žiadnou smrteľnou chorobou, ani fyzickými bolesťami.  

Aj keď je v Belgicku takýto postup legálny, asociácie lekárov vo svete dôrazne odmietajú, aby lekári pomáhali svojim pacientom páchať samovraždu. Ich poslaním je predsa pravý opak - liečiť a chrániť život. (Zdroj:  Harvard.edu) Toto rozhodnutie je zároveň v príkrom rozpore s ich charizmou milosrdnej lásky a s ich vlastnými stanovami.

Táto petícia adresovaná belgickému vedeniu Kongregácie Bratov milosrdnej lásky, preto jednoducho žiada, aby zostali verní svojim "zodpovedným, etickým a kresťanským" zásadám, deklarovaných v ich vlastných stanovách.

Až doteraz nebola asistovaná samovražda (resp. eutanázia) v rámci nemocníc Bratov milosrdnej lásky možná. Ak pacient žiadal o asistovanú samovraždu, tak sa mu usilovali poskytnúť všetku možnú podporu a pomoc, ktorá by mu mohla pomôcť zvrátiť toto rozhodnutie. Ak však pacient trval na svojom rozhodnutí, kvôli belgickej legislatíve boli nútení zabezpečiť jeho premiestnenie do zariadenia, kde by jeho žiadosti o usmrtenie vyhoveli. Takýto presun bol zrealizovaný pri úplnom rešpekte, ale vždy s presvedčením, že sa tým spoločnosti vysiela signál, že vnútri inštitúcií bratov asistovaná samovražda nie je možná.   

Trinásťčlenná komisia (3 bratia a 10 laikov), ktorá spravuje nemocnice Bratov milosrdnej lásky však zmenila pravidlá a po novom bude možné usmrcovať pacientov priamo aj v ich inštitúciách. 

Správa bola v belgických médiách veľkou témou, pretože Bratia sú s 15-timi psychiatrickými nemocnicami, v ktorej sa ročne starajú o 5000 pacientov, hlavným poskytovateľom služieb v belgickom zdravotníckom systéme. Všetci tí, ktorí boli proti vysokým štandardom starostlivosti a ochrany života, ktoré bratia používali, sa teraz tešia, že Bratia kapitulovali a veľká prekážka na ceste vzostupu asistovanej samovraždy v Belgicku bola odstránená.

Je naozaj tragické, že Komisia, ktorá dohliada nad nemocnicami Bratov milosrdnej lásky tomuto tlaku podľahla a rozhodla sa otvoriť dvere pre smrtiacu ihlu aj vo svojich nemocniciach.

Naši priatelia v Belgicku nás preto veľmi prosili, aby sme povzbudzovali tých, ktorí stoja na strane života, ale sú vystavení obrovskému tlaku, aby podľahli vládnej ideológii a pomáhali prebúdzať svedomie tých, ktorí pod tlakom sekularizácie a nihilizmu stratili zo zreteľa pravé hodnoty.

Oponenti asistovanej samovraždy od začiatku uvádzajú, že ide o veľmi nebezpečnú prax, ktorú je veľmi náchylná na zneužitie. To, čo sa na začiatku proklamovalo ako akt milosrdenstva a súcitu, je vo svojej podstate zlyhaním a opustením tých najzraniteľnejším. Smrteľná injekcia už nie je len pre ľudí, ktorí sú na smrteľnej posteli a trpia neznesiteľnými bolesťami. Smrteľnú injekciu dostanú aj psychicky chorí, ľudia, ktorí trpia depresiami, ba dokonca aj deti! A najnovšie sa v Holandsku usilujú o to, aby mohol byť na požiadanie legálne usmrtený každý, kto sa cíti byť starý a unavený životom. 

Veľmi prorockými sa ukázali aj závery z materiálu, ktorý na objednávku guvernéra New Yorku Maria Cuoma ešte v roku 1990 vypracovala komisia New York Task Force za život a právo. Ich odporúčania a varovania zneli:

"Komisia odporúča, aby asistovaná samovražda a eutanázia zostali nelegálne, nakoľko dekriminalizácia asistovanej samovraždy nevyhnutne povedie k vážnym a smrteľným formám podvodov, zneužívaniu, nátlaku a diskriminácii zdravotne postihnutých, chudobných, starších a menšín; poisťovne budú robiť nátlak na pacientov, aby sa rozhodli pre smrť (ktorá je pre ne cenovo výhodnejšia), bezcharakterní rodinní príslušníci budú zneužívať túto prax na zbavenie sa tých najzraniteľnejších; dôjde ku korózii vzťahu lekár-pacient; hrozí posun k nedobrovoľnej eutanázii; a tiež zanedbávaniu liečby duševných chorôb a liečby bolesti."

Správy z posledného obdobia, žiaľ, svedčia o tom, že mnohé tieto hrozby sa napĺňajú:

- Poisťovne odmietajú zaplatiť pacientom nevyhnutnú liečbu, namiesto toho im ponúkajú úhradu asistovanej samovraždy. (Zdroj:  Washington timesNational review)

- Žene, ktorá trpela demenciou, lekárka tajne nasypala do kávy sedatíva a keď sa pacientka smrteľnej injekcii bránila a hovorila, že nechce zomrieť, rodina ju držala, aby lekárka mohla ihlu vpichnúť. (Zdroj: Daily Mail)

- Dvadsaťročnej žene, ktorá bola ako dieťa sexuálne zneužívaná,  lekár podal smrtiacu injekciu z dôvodu, že jej post-traumatický stres bol neliečiteľný. (Zdroj:  Daily Mail)

- Napriek vyslovenému protestu rehoľnej sestry jej lekár tajne podal smrteľnú injekciu a odôvodnil to tým, že podľa neho sestra kvôli iracionálnemu náboženskému presvedčeniu nedokázala reálne vyhodnotiť, čo je pre ňu najlepšie. (Zdroj: Catholic News Agency)

Tých prípadov, kedy sa asistovaná samovražda dostala na scestie je, samozrejme ešte oveľa viac (napr. tu: Life News ), rozhodne však nepoznáme všetky, nakoľko obete tejto hroznej praxe už žiaľ nie sú medzi nami a nemôžu sa brániť.
 
Po dlhé roky boli v Belgicku nemocnice Bratov milosrdnej lásky oázou, kde si pacienti mohli byť istí, že k žiadnemu takémuto zneužitiu u nich nedôjde, keďže bratia túto prax rozhodne odmietajú. Žiaľ, so zavedením nových pravidiel je oáze starostlivosti a skutočne milosrdnej lásky koniec. 

Tento zvrat v pravidlách bol rázne odmietnutý hlavou kongregácie v Ríme Najvyšším predstaveným Renéem Stockmanom. Ale, kým on vyjadril zásadné odmietnutie, vedenie belgickej provincie Bratov milosrdnej lásky, sa rozhodlo ignorovať Stockmanovo vyjadrenie. 

Podpíšte, prosím, petíciu adresovanú belgickému vedeniu Kongregácie Bratov milosrdnej lásky, aby zostali verní svojim zásadám.

050.000
  48.733
 
48.733 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Death instead of mercy? Not in the hospitals of Brothers of Charity.

Geachte leden van het bestuur van het Provincialaat der Broeders van Liefde,

Er is veel ophef ontstaan over uw keuze om euthanasie toe te staan in de psychiatrische instellingen die aan uw hoede zijn toevertrouwd.

Niet ten onrechte: deze keuze gaat volstrekt in tegen de doelstelling van uw eigen organisatie.

Die is, volgens uw statuten: "te zorgen voor de mensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben” en dit “vanuit een gelovige en liefdevolle grondhouding, in de geest van het evangelie en van Petrus Jozef Triest, de stichter van de congregatie der Broeders van Liefde".

In de statuten staat dat u als bestuursleden wordt "geacht het doel van de vereniging te helpen realiseren vanuit een christelijke inspiratie en de algemene missie van de Broeders van Liefde".

Volgens die missie wilt u “in de maatschappij bakens van hoop uitzetten en getuigenis van Gods liefde zijn” en op deze wijze “de kwaliteit van het leven verbeteren en een bijdrage leveren tot een meer humane samenleving waar ook ruimte is voor armen en zwakken”.

Wij, ondertekenaars van deze petitie, stellen vast dat uw voorgenomen beleidsverandering:

ingaat tegen de geest van het evangelie en van Petrus Jozef Triest, de diepgelovige stichter van de congregatie der Broeders van Liefde;

niet in overeenstemming is met de bij bestuurders aanwezig veronderstelde christelijke inspiratie, noch met een gelovige en liefdevolle grondhouding;

in plaats van de kwaliteit van leven te verbeteren, bakens van hoop uit te zetten en getuigenis van Gods liefde te zijn, de zwakken (namelijk psychisch zieke mensen) de dood als 'oplossing' aanreikt.

Volgens uw eigen Leiderschapsfilosofie wilt u beslissingen nemen "op een ethisch en christelijk verantwoorde wijze".

Het is echter duidelijk dat hier geen ethisch en christelijk verantwoorde beslissing is genomen.

Daarom roepen wij u op om terug te komen op uw besluit, in de hoop dat u kunt komen tot een beleid in overeenstemming met uw eigen uitgangspunten.

Een beleid dat de naam der Broeders van Liefde waardig is.

 Met vriendelijke groet!

Slovenský preklad:

Na vedomie: Vedeniu belgickej provincie Kongregácie Bratov milosrdnej lásky

Sme veľmi rozhorčení z Vášho rozhodnutiu sprístupniť eutanáziu vo Vašich psychiatrických zariadeniach.

Dôvodom k tomuto rozhorčeniu je najmä fakt, že toto rozhodnutie úplne odporuje poslaniu Vašej organizácie.

Podľa Vašho štatútu je cieľom Vašej organizácie "pomáhať ľudom, ktorí potrebujú pomoc v ich osobnom rozvoji, a to milujúcim a kresťanským spôsobom, v duchu Evanjelia a v intenciách Petra Josepha Triesta, zakladateľa Vašej Kongregácie Bratov milosrdnej lásky".

Vaše stanovy hovoria, že Členovia Rady "by mali pomáhať dosahovať cieľ organizácie a poslanie Bratov milosrdnej lásky".

Poslaním kongregácie je "vytvárať v spoločnosti majáky nádeje a svedčiť o Božej láske", a tým "zlepšovať kvalitu života a prispievať k viac humánnej spoločnosti, kde je miesto aj pre chudobných a slabých."

My, dole podpísaní, sme veľmi znepokojení nad tým, že chcete zmeniť pravidlá, ktoré:

sú v rozpore s Evanjeliom a s poslaním Kongregácie Bratov milosrdnej lásky, ktoré Vám zveril Váš zakladateľ Peter Joseph Triest; 
nie sú v súlade s Vašimi stanovami, ktoré hlásajú kresťanský, milujúci prístup k pacientom; 
namiesto zlepšovania kvality života, vytváraním majákov nádeje a dosvedčovaním Božej lásky, ponúkate smrť ako "alternatívnu terapiu" pre slabých a mentálne chorých. 

Podľa Vašej vlastnej filozofie, chcete robiť rozhodnutia, ktoré budú "eticky zodpovedné a kresťanské". 

Avšak, je zjavné, že v tomto prípade nebolo prijaté žiadne eticky zodpovedné rozhodnutie, ktoré by mohlo byť označované ako "kresťanské".

Žiadame Vás preto, aby ste prehodnotili Vaše rozhodnutie a zmenili pravidlá, tak aby boli v súlade s Vašim poslaním, Vašimi cieľmi a v intenciách Vášho zakladateľa.

Slovom, pravidlá hodné mena Bratov milosrdnej lásky.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Death instead of mercy? Not in the hospitals of Brothers of Charity.

Geachte leden van het bestuur van het Provincialaat der Broeders van Liefde,

Er is veel ophef ontstaan over uw keuze om euthanasie toe te staan in de psychiatrische instellingen die aan uw hoede zijn toevertrouwd.

Niet ten onrechte: deze keuze gaat volstrekt in tegen de doelstelling van uw eigen organisatie.

Die is, volgens uw statuten: "te zorgen voor de mensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben” en dit “vanuit een gelovige en liefdevolle grondhouding, in de geest van het evangelie en van Petrus Jozef Triest, de stichter van de congregatie der Broeders van Liefde".

In de statuten staat dat u als bestuursleden wordt "geacht het doel van de vereniging te helpen realiseren vanuit een christelijke inspiratie en de algemene missie van de Broeders van Liefde".

Volgens die missie wilt u “in de maatschappij bakens van hoop uitzetten en getuigenis van Gods liefde zijn” en op deze wijze “de kwaliteit van het leven verbeteren en een bijdrage leveren tot een meer humane samenleving waar ook ruimte is voor armen en zwakken”.

Wij, ondertekenaars van deze petitie, stellen vast dat uw voorgenomen beleidsverandering:

ingaat tegen de geest van het evangelie en van Petrus Jozef Triest, de diepgelovige stichter van de congregatie der Broeders van Liefde;

niet in overeenstemming is met de bij bestuurders aanwezig veronderstelde christelijke inspiratie, noch met een gelovige en liefdevolle grondhouding;

in plaats van de kwaliteit van leven te verbeteren, bakens van hoop uit te zetten en getuigenis van Gods liefde te zijn, de zwakken (namelijk psychisch zieke mensen) de dood als 'oplossing' aanreikt.

Volgens uw eigen Leiderschapsfilosofie wilt u beslissingen nemen "op een ethisch en christelijk verantwoorde wijze".

Het is echter duidelijk dat hier geen ethisch en christelijk verantwoorde beslissing is genomen.

Daarom roepen wij u op om terug te komen op uw besluit, in de hoop dat u kunt komen tot een beleid in overeenstemming met uw eigen uitgangspunten.

Een beleid dat de naam der Broeders van Liefde waardig is.

 Met vriendelijke groet!

Slovenský preklad:

Na vedomie: Vedeniu belgickej provincie Kongregácie Bratov milosrdnej lásky

Sme veľmi rozhorčení z Vášho rozhodnutiu sprístupniť eutanáziu vo Vašich psychiatrických zariadeniach.

Dôvodom k tomuto rozhorčeniu je najmä fakt, že toto rozhodnutie úplne odporuje poslaniu Vašej organizácie.

Podľa Vašho štatútu je cieľom Vašej organizácie "pomáhať ľudom, ktorí potrebujú pomoc v ich osobnom rozvoji, a to milujúcim a kresťanským spôsobom, v duchu Evanjelia a v intenciách Petra Josepha Triesta, zakladateľa Vašej Kongregácie Bratov milosrdnej lásky".

Vaše stanovy hovoria, že Členovia Rady "by mali pomáhať dosahovať cieľ organizácie a poslanie Bratov milosrdnej lásky".

Poslaním kongregácie je "vytvárať v spoločnosti majáky nádeje a svedčiť o Božej láske", a tým "zlepšovať kvalitu života a prispievať k viac humánnej spoločnosti, kde je miesto aj pre chudobných a slabých."

My, dole podpísaní, sme veľmi znepokojení nad tým, že chcete zmeniť pravidlá, ktoré:

sú v rozpore s Evanjeliom a s poslaním Kongregácie Bratov milosrdnej lásky, ktoré Vám zveril Váš zakladateľ Peter Joseph Triest; 
nie sú v súlade s Vašimi stanovami, ktoré hlásajú kresťanský, milujúci prístup k pacientom; 
namiesto zlepšovania kvality života, vytváraním majákov nádeje a dosvedčovaním Božej lásky, ponúkate smrť ako "alternatívnu terapiu" pre slabých a mentálne chorých. 

Podľa Vašej vlastnej filozofie, chcete robiť rozhodnutia, ktoré budú "eticky zodpovedné a kresťanské". 

Avšak, je zjavné, že v tomto prípade nebolo prijaté žiadne eticky zodpovedné rozhodnutie, ktoré by mohlo byť označované ako "kresťanské".

Žiadame Vás preto, aby ste prehodnotili Vaše rozhodnutie a zmenili pravidlá, tak aby boli v súlade s Vašim poslaním, Vašimi cieľmi a v intenciách Vášho zakladateľa.

Slovom, pravidlá hodné mena Bratov milosrdnej lásky.

[Vaše meno/Vaše jméno]