Vyzývame k urýchlenému vyšetreniu smrti Jozefa Chovanca

Predsedníčke Europskej Komisie

 

Vyzývame k urýchlenému vyšetreniu smrti Jozefa Chovanca

010.000
  7.689
 
7.689 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 10.000 podpisov.

Vyzývame k urýchlenému vyšetreniu smrti Jozefa Chovanca

Europoslankyňa Miriam Lexmann iniciovala výzvu Európskej komisii, aby dohliadla na urýchlené a riadne prešetrenie prípadu tragickej smrti Jozefa Chovanca v Belgicku.

K výzve sa pripájajú aj ďalší europoslanci a môžete ju podporiť aj Vy.

Tu je slovenský preklad výzvy: 

"Vážená pani predsedníčka Von Der Leyen,

vážení členovia Európskej komisie,

my, dolu podpísaní členovia Európskeho parlamentu a občania Slovenskej republiky by sme vás chceli upozorniť na prípad Jozefa Chovanca, slovenského občana, ktorý zomrel po tom, ako ho 23. februára 2018 zatkla Belgická federálna polícia na bruselskom letisku SouthCharleroi.

Sme hlboko znepokojení prípadom Jozefa Chovanca, ktorý nedávno vyšiel na verejnosť vďaka belgickým médiám. Tie zverejnili záznam z priemyselnej kamery z policajnej cely. Sme pobúrení bezprecedentnou a otrasnou policajnou brutalitou, ktorej sa stal obeťou.

23. februára cestoval Jozef Chovanec, 38-ročný slovenský podnikateľ lietadlom z Belgicka domov na Slovensko za svojou manželkou a 3-ročnou dcérou. Po incidente so zamestnancami leteckej spoločnosti Ryanair, ho z lietadla odviedla belgická polícia a umiestnila ho do cely predbežného zadržania na letisku Charleroi.

Napriek tomu, že jestvujú početné opisy situácie, ktorá zadržaniu predchádzala, tie neboli podľa našich informácií nikdy pravdivo prešetrené a vyšetrovatelia si nevypočuli pasažierov toho istého letu, ktorí boli priamymi očitými svedkami, pričom niektorí z nich sa s Jozefom Chovancom rozprávali na letisku.

Nedávno belgickými médiami zverejnený záznam z bezpečnostnej kamery z cely predbežného zadržania ukazuje šokujúce a nehumánne správanie polície. Po niekoľkých hodinách zadržania Jozef Chovanec vykazoval silné známky stresu vedúce k seba poškodzovaniu.  Následne ho niekoľko príslušníkov Belgickej federálnej polície pacifikovalo tak, že mu spútali ruky a nohy, zakryli mu tvár a telo prikrývkou a sedeli mu 16-tich minút na hrudníku.

Kým niektorí policajti realizovali túto nanajvýš neprimeranú metódu na upokojenie osoby, ktorá už bola spútaná a ležala dolu tvárou na posteli, ostatní policajti vyzerali pobavení, tancovali a dokonca predvádzali nacistický pozdrav.

Hoci Jozef Chovanec potreboval pomoc a lekárske ošetrenie, dostalo sa mu ho až potom, čo upadol do bezvedomia. Následne ho v kritickom stave previezli do nemocnice, kde 27. februára 2018 skonal.

Sme veľmi znepokojení tým, že hoci situácia, ktorá viedla k zadržaniu a smrti Jozefa Chovanca sa odohrala pred dva a pol rokmi, belgické orgány prípad stále prešetrujú.

Okrem toho, že niet reálneho ospravedlnenia spôsobu, akým sa s Jozefom Chovancom v cele policajného zadržania zaobchádzalo, neexistuje ani vysvetlenie faktu, že dva a pol roka príslušníci Belgickej federálnej polície, ktorí sa na prípade Jozefa Chovanca zúčastnili, podľa našich najlepších informácií, naďalej  vykonávajú svoje povolanie.

Prejavy extrémizmu v ich správaní nás tiež hlboko znepokojujú, pretože takéto správanie je neprijateľné v akomkoľvek orgáne činnom v trestnom konaní v akejkoľvek členskej krajine a musí byť odsúdené. 

My, zástupcovia obyvateľov Európy, ktorí veríme v európske hodnoty a sme pripravení ich chrániť, naliehavo vyzývame k tomu, aby bol tento otrasný čin vyšetrený rovnako ako aj všetky jeho okolnosti.

Len dôkladné vyšetrenie smrti Jozefa Chovanca  a správania sa príslušníkov Belgickej federálnej polície, môže rozptýliť nedôveru vo vyšetrovanie belgických orgánov a uistiť európsku verejnosť o tom, že takýto čin nebude ponechaný bez právnych následkov. Právny štát - vrátane spravodlivého zaobchádzania so všetkými jednotlivcami - a riadne procesy, patria k základným princípom a hodnotám, na ktorých je založená Európska únia. 

Zlyhanie pri vyšetrení tohto prípadu len prehĺbi nedôveru občanov Európy v európsky projekt a hodnoty, na ktorých stojí. Preto sa obraciame týmto listom na vás, členovia Európskej komisie, ktorá má byť garantom dodržiavania zmlúv a ochrany európskych hodnôt v nich zakotvených a žiadame vás, aby ste vyzvali belgické orgány k bezodkladnému konaniu a zabezpečeniu riadneho vyšetrenia tohto prípadu."

Signatári výzvy:

Miriam Lexmann, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Miroslav Číž, Michal Wiezik, Michal Šimečka, Ivan Štefanec, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Monika Beňová, Eugen Jurzyca

Zdroje:

https://www.postoj.sk/60744/lexmann-vyzyva-europsku-komisiu-k-urychlenemu-presetreniu-chovancovej-smrti


+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Letter to the European Commission - Jozef Chovanec

(slovenský preklad je vľavo)

Honourable President Von Der Leyen, 

Honourable Members of the European Commission,

We, undersigned Members of the European Parliament and citizens of Slovakia, would like to draw your attention to the case of Mr. Jozef Chovanec, a Slovak citizen who died following his arrest by the Belgian Federal Police at the Brussels South Airport Charleroi on 23 February 2018. We are deeply moved by the case of Jozef Chovanec which was recently brought to the attention of the public following the publication by the Belgian media of the security camera recording from police custody. We are revolted by an unprecedented and appalling police brutality to which he was subjected. 

On 23 February 2018, Jozef Chovanec, a 38-year old Slovak businessman was travelling by plane from Belgium back to his wife and 3-year old daughter in Slovakia. Following an altercation with the staff of the airline company Ryanair, he was taken out from the plane by the Belgian Federal Police and put in one of the detention cells at the Charleroi Airport. Although there are multiple descriptions of the circumstances that had preceded his detention, these were according to our information never truly investigated as some passengers of the same flight who were direct eye witnesses, including those who spoke to Jozef Chovanec at the airport, were not heard by the investigators. Recently, the Belgian media published a security camera recording from the detention cell showing a shocking and inhumane police behaviour. After several hours in detention, Jozef Chovanec was showing strong signs of distress leading to self-harm. Subsequently, several Belgian Federal Police officers pacified him by restraining his arms and legs, covering his head and body by a blanket and sitting on his chest for sixteen minutes. While some of the officers were using this highly inappropriate method to pacify a person that was already restrained, lying on the bed facing down, other colleagues were visibly amused, dancing or even performing a Nazi salute. While Jozef Chovanec needed help and medical aid, it was available only after he fell unconscious. He was then transported to hospital in a critical condition where he died on 27 February 2018. 

We are very concerned that whilst the situation which led to the detention and death of Jozef Chovanec occurred two and a half years ago, the case is still being investigated by the Belgian authorities. Not only there is no possible justification of the way Jozef Chovanec was treated while in police custody, there is also no explanation of the fact that for two and a half years the Belgian Federal Police officers who intervened on Jozef Chovanec to our best knowledge continue to exercise their profession. The manifestation of extremism in their behaviour also made us deeply worried as such behaviour is simply not acceptable in any law enforcement agency in any Member State and must be condemned.

We, as representatives of the European citizens who believe in European values and are ready to defend them, strongly call for the investigation of this terrible act and all its circumstances. Only a thorough investigation of the death of Jozef Chovanec, including the behaviour of the Belgian Federal Police officers, can dispel the mistrust in the investigation by the Belgian authorities and reassure the European public that such act will not be left without legal consequences. The rule of law including the fair treatment of all individuals and due process are some of the fundamental principles and values upon which the European Union is founded. Failing in investigation of this case will amplify the mistrust of European citizens in the European project and values on which it is built. We are therefore writing you, Members of the European Commission, the guardian of the Treaties and European values incorporated therein, and asking you to call on the Belgian authorities to urgently act and ensure that this case will be investigated properly. 

Miriam Lexmann

Peter Pollák

Vladimír Bilčík

Miroslav Číž

Michal Wiezik

Michal Šimečka

Ivan Štefanec

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Monika Beňová

Eugen Jurzyca

[Vaše meno/Vaše jméno]

Vyzývame k urýchlenému vyšetreniu smrti Jozefa Chovanca

Podpísať petíciu teraz!

010.000
  7.689
 
7.689 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 10.000 podpisov.